Zm.: uchwała w sprawie stanowisk służbowych i uposażeń pracowników Najwyższej Izby Kontroli.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 11 stycznia 1973 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie stanowisk służbowych i uposażeń pracowników Najwyższej Izby Kontroli.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 13 grudnia 1957 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. Nr 61, poz. 330) Rada Państwa uchwala, co następuje:
§  1.
W uchwale Rady Państwa z dnia 17 października 1964 r. w sprawie stanowisk służbowych i uposażeń pracowników Najwyższej Izby Kontroli (Monitor Polski Nr 71, poz. 333) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Przewodniczący Rady Państwa w wypadkach uzasadnionych szczególnymi względami może dla stanowisk wymienionych w załączniku nr 1 pod lp. 1-6 podwyższyć maksymalny dodatek specjalny dla danego stanowiska o jedną lub dwie stawki, a w stosunku do stawki pierwszej - o 500 do 1.000 zł.";

2)
§ 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. 1. Pracownik może awansować w obrębie danego stanowiska nie częściej niż jeden raz w ciągu dwóch lat pracy i o jeden szczebel uposażenia zasadniczego bądź o jedną stawkę dodatku specjalnego, w terminach awansowych, tj. 1 stycznia lub 22 lipca z mocą od 1 sierpnia.

2. W wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych zwiększeniem zakresu czynności bez zmiany stanowiska lub nabyciem kwalifikacji szczególnie przydatnych na danym stanowisku, okres oczekiwania na awans może być skrócony, jednak nie więcej niż o jeden rok.

3. Przepis ust. 1 i 2 nie dotyczy wypadków powołania pracownika na stanowisko kierownicze bądź na stanowisko hierarchicznie wyższe od zajmowanego lub przyznania uposażenia po okresie próbnym bądź po ukończeniu wstępnego stażu pracy.";

3)
w § 6 wyrazy "pod lp. 1-4" zastępuje się wyrazami "pod liczbą porządkową 1-6", a wyrazy "pod lp. 5-9" zastępuje się wyrazami "pod liczbą porządkową 7-12";
4)
§ 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Dodatek specjalny nie podlega opodatkowaniu i jest wolny od potrąceń na składkę emerytalną.";

5)
w § 10:
a)
w ust. 1 liczbę "4" zastępuje się liczbą "1",
b)
wprowadza się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Tworzy się fundusz nagród dla pracowników Najwyższej Izby Kontroli w wysokości 1% planowanego osobowego funduszu płac tych pracowników; nagrody z tego funduszu przyznawane są przez Przewodniczącego Rady Państwa na wniosek Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.";

6)
w § 13 ust. 3 wyrazy "w wysokości do 30%" zastępuje się wyrazami "w wysokości do 10%";
7)
załączniki nr 1, 2 i 3 do uchwały otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.
§  2.
Za długoletnią i nieprzerwaną pracę w administracji państwowej lub w aparacie kontroli pracownikom Najwyższej Izby Kontroli przysługują począwszy od dnia 1 stycznia 1975 r. gratyfikacje jubileuszowe w następującej wysokości:
1)
za 25 lat pracy - 75% miesięcznego wynagrodzenia,
2)
za 35 lat pracy - 150% miesięcznego wynagrodzenia,
3)
za 40 lat pracy - 200% miesięcznego wynagrodzenia.
§  3.
Do pracowników Najwyższej Izby Kontroli objętych uchwałą nie stosuje się dodatków do płac przewidzianych w uchwale Rady Ministrów i Centralnej Rady Związków Zawodowych z dnia 30 grudnia 1970 r. w sprawie podwyżki najniższych płac, wprowadzenia dodatków do płac niektórych grup pracowników, podwyżki zasiłków rodzinnych oraz niektórych emerytur i rent (Monitor Polski Nr 44, poz. 352).
§  4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1973 r.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

TABELA STANOWISK, UPOSAŻEŃ ZASADNICZYCH ORAZ DODATKÓW SPECJALNYCH PRACOWNIKÓW NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

Lp. Stanowisko Uposażenie zasadnicze Stawki dodatku specjalnego w komórkach działalności:
szczebel kwota

podstawowej pomocniczej
1 2 3 4 5 6
1 Dyrektor zespołu, dyrektor departamentu, przewodniczący delegatury, doradca Prezesa A

B

C

D

6.000

5.500

5.000

4.600

6-1 8-4
2 Wicedyrektor zespołu, wicedyrektor departamentu, zastępca przewodniczącego delegatury, główny specjalista poza departamentem (zespołem, delegaturą) A

B

C

D

5.200

4.800

4.500

4.200

7-2 9-5
3 Naczelnik samodzielnego wydziału lub wydziału inspekcyjnego, kierownik grupy terenowej, doradca ekonomiczny, doradca techniczny, doradca prawny A

B

C

D

5.000

4.600

4.300

4.000

8-3 10-6
4 Naczelnik wydziału, starszy inspektor kontroli państwowej, starszy radca prawny A

B

C

D

4.600

4.300

4.000

3.800

10-4 12-7
5 Inspektor kontroli państwowej, radca prawny A

B

C

D

4.400

4.100

3.850

3.600

12-5 -
6 Starszy radca, starszy inspektor A

B

C

D

E

4.200

3.900

3.650

3.400

3.200

16-6 do 8
7 Radca, inspektor, starszy referent prawny A

B

C

D

E

3.500

3.200

2.950

2.700

2.500

do 11
8 Starszy referent, starszy księgowy, sekretarka Prezesa (wiceprezesa, dyrektora generalnego), kierownik hali maszyn, kierownik kancelarii A

B

C

D

E

3.100

2.850

2.600

2.400

2.200

do 12
9 Sekretarka zespołu (departamentu, delegatury), starszy magazynier, księgowy, intendent A

B

C

D

E

2.800

2.600

2.400

2.200

2.000

do 13
10 Starsza maszynistka poza halą maszyn, kierownik centrali telefonicznej A

B

C

D

E

2.700

2.450

2.200

2.000

1.800

do 14
11 Referent, magazynier A

B

C

D

E

2.400

2.200

2.000

1.850

1.700

do 15
12 Maszynistka poza halą maszyn, archiwista, starsza telefonistka A

B

C

D

2.200

2.000

1.800

1.600

do 15
13 Maszynistka w hali maszyn A

B

C

D

2.000

1.800

1.600

1.400

-
14 Telefonistka A

B

C

D

1.850

1.700

1.550

1.400

-
15 Stażysta z wykształceniem: -
- wyższym - 1.800-2.200
- średnim - 1.300-1.600
Pracownicy obsługi
Lp. Stanowisko Uposażenie zasadnicze
szczebel kwota zł
1 2 3 4
1 Rzemieślnik - specjalista A 3.700
B 3.450
C 3.200
D 3.000
E 2.800
2 Rzemieślnik wykwalifikowany, palacz c.o. A 2.900
B 2.650
C 2.400
D 2.200
3 Starszy woźny*), robotnik gospodarczy A 2.000
B 1.800
C 1.650
D 1.500
4 Woźny, dźwigowy, szatniarz, starszy portier A

B

1.650

1.500

C 1.400
D 1.300
5 Portier, sprzątaczka w systemie czasowym, goniec A

B

1.500

1.400

C 1.300
D 1.200

*) Przy powierzeniu czynności o charkterze specjalnym może być przyjazny dodatek specjalny według stawek 16 do 15.

ZAŁĄCZNIK Nr 2

TABELA STAWEK DODATKÓW SPECJALNYCH

Stawka Kwota złotych
1 4.500
2 4.000
3 3.500
4 3.000
5 2.600
6 2.200
7 1.900
8 1.650
9 1.400
10 1.200
11 1.000
12 800
13 650
14 500
15 350
16 200

ZAŁĄCZNIK Nr 3

TABELA KWALIFIKACJI W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA I STAŻU PRACY ZAWODOWEJ PRACOWNIKÓW NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

Lp. Stanowisko Wykształcenie Liczba lat pracy zawodowej
1 2 3 4
1 Dyrektor zespołu, dyrektor departamentu, przewodniczący delegatury, doradca Prezesa, wicedyrektor zespołu, wicedyrektor departamentu, zastępca przewodniczącego delegatury, główny specjalista poza departamentem (zespołem, delegaturą) wyższe 8
2 Naczelnik samodzielnego wydziału lub wydziału inspekcyjnego, kierownik grupy terenowej, doradca ekonomiczny, doradca techniczny, doradca prawny, naczelnik wydziału*), starszy inspektor kontroli państwowej, starszy radca prawny wyższe 7
3 Radca prawny wyższe 6
4 Inspektor kontroli państwowej, starszy radca, starszy inspektor wyższe 5
średnie 10
5 Starszy referent prawny wyższe 3
6 Radca, inspektor wyższe 2
średnie 6
7 Starszy referent, starszy księgowy, sekretarka Prezesa (wiceprezesa, dyrektora generalnego) wyższe po ukończeniu wstępnego stażu pracy
średnie 3
8 Kierownik hali maszyn, kierownik kancelarii, sekretarka zespołu (departamentu, delegatury), starszy magazynier, księgowy, intendent, kierownik centrali telefonicznej średnie 1
9 Referent, magazynier, archiwista, starsza telefonistka średnie po ukończeniu wstępnego stażu pracy
10 Starsza maszynistka poza halą maszyn pisanie bezbłędne z szybkością ponad 300 uderzeń na minutę
11 Maszynistka poza halą maszyn pisanie bezbłędne z szybkością ponad 230 uderzeń na minutę
12 Przez rzemieślników wykwalifikowanych rozumieć należy pracowników, którzy zdobyli kwalifikacje zawodowe w drodze szkolenia zawodowego lub co najmniej 6-letniej praktyki i wykazują się umiejętnością wykonywania prac na poziomie wymaganym od robotników co najmniej 7 kategorii taryfikatorów branżowych, a specjaliści na poziomie wymaganym od robotników 8-9 kategorii taryfikatorów branżowych.
*) W departamentach działalności pomocniczej wykształcenie wyższe może być zastąpione średnim przy równoczesnym wydłużeniu wymaganego stażu pracy o 4 lata.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021