Zm.: zarządzenie w sprawie zasad sporządzania oraz trybu zatwierdzania planów ruchu zakładów górniczych.

ZARZĄDZENIE
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 28 sierpnia 1973 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sporządzania oraz trybu zatwierdzania planów ruchu zakładów górniczych.

Na podstawie art. 78 ust. 5 dekretu z dnia 6 maja 1953 r. - Prawo górnicze (Dz. U. z 1961 r. Nr 23, poz. 113) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 9 września 1967 r. w sprawie zasad sporządzania oraz trybu zatwierdzania planów ruchu zakładów górniczych (Monitor Polski Nr 52, poz. 261) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. Plan ruchu składa się z dwóch części:

1) części podstawowej - zawierającej podstawowe dane, nie wymagające regularnych zmian,

2) części szczegółowej - sporządzanej na okres dwóch lat, zawierającej szczegółowe dane dotyczące ruchu zakładu górniczego w tym okresie. Okres ten w szczególnie uzasadnionych wypadkach, na wniosek kierownika ruchu zakładu górniczego, może być skrócony przez okręgowy urząd górniczy do jednego roku.

2. Przepisów ust. 1 nie stosuje się do zakładów górniczych:

1) odkrywkowych, dla których plany ruchu sporządza się w całości na okresy 2-letnie, oraz

2) odkrywkowych prowadzących roboty górnicze w mniejszym rozmiarze, dla których plany ruchu sporządza się w całości na okresy 5-letnie.

3. Zaliczenia zakładów górniczych odkrywkowych do zakładów, do których ma zastosowanie przepis ust. 2 pkt 2, dokonuje okręgowy urząd górniczy po zasięgnięciu opinii jednostki nadrzędnej nad przedsiębiorstwem górniczym.

4. W razie gdy ruch zakładu górniczego ma trwać krócej niż wynoszą okresy wymienione w ust. 1 pkt 2 i ust. 2, plan ruchu sporządza się na czas trwania ruchu zakładu górniczego.";

2)
w § 3 ust. 1 skreśla się pkt 3, a dotychczasowy pkt 4 oznacza się jako pkt 3.
§  2.
Przepisy zarządzenia mają zastosowanie do planów ruchu (dodatków do planu ruchu) sporządzanych na rok 1974 i lata następne.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021