Zm.: uchwała w sprawie zasad gospodarowania niemetalicznymi surowcami wtórnymi.

UCHWAŁA Nr 195
RADY MINISTRÓW
z dnia 4 sierpnia 1973 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania niemetalicznymi surowcami wtórnymi.

Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
W uchwale nr 62 Rady Ministrów z dnia 24 marca 1965 r. w sprawie zasad gospodarowania niemetalicznymi surowcami wtórnymi (Monitor Polski z 1968 r. Nr 48, poz. 336 i z 1972 r. Nr 10, poz. 71) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Jeśli w drodze zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Rady Gospodarki Materiałowej (§ 10 ust. 2) zostanie ustalona jednostka wiodąca dla skupu surowców wtórnych, zagospodarowanie tych surowców odbywa się w sposób uzgodniony lub ustalony przez tę jednostkę.";

2)
§ 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. 1. Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki zapewni uwzględnienie w planach rozwoju techniki zagadnień utylizacji ważnych dla gospodarki narodowej surowców wtórnych, a w programach badań naukowych - tematów prac nad zagospodarowaniem tych surowców.

2. Do zadań Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki w zakresie zagospodarowania surowców wtórnych należy w szczególności:

1) inicjowanie prac nad nowymi rozwiązaniami naukowymi i technicznymi dotyczącymi lepszego pozyskiwania i bardziej ekonomicznego wykorzystania wybranych surowców wtórnych o dużym znaczeniu dla gospodarki narodowej,

2) programowanie oraz koordynacja prac naukowo-badawczych, projektowo-konstrukcyjnych i doświadczalnych o znaczeniu międzyresortowym.";

3)
§ 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. Do zadań Państwowej Rady Gospodarki Materiałowej należy:

1) koordynacja międzyresortowych wieloletnich programów zagospodarowania surowców wtórnych oraz opracowywania zbiorczych programów,

2) inicjowanie posunięć organizacyjno-technicznych zmierzających do lepszego zagospodarowania surowców wtórnych,

3) inicjowanie w porozumieniu z Ministrem Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki badań naukowych i prac doświadczalnych w celu wykorzystania surowców wtórnych,

4) inicjowanie wprowadzania bodźców ekonomicznych zachęcających do zbiórki, skupu i utylizacji surowców wtórnych.";

4)
po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu:

"§ 9a. Do zadań Komisji Planowania przy Radzie Ministrów należy:

1) opracowywanie metod i trybu bilansowania niemetalicznych surowców wtórnych,

2) ujmowanie w planach rozwoju społeczno-gospodarczego zadań i środków dla prawidłowego zagospodarowania niemetalicznych surowców wtórnych.";

5)
w § 10:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przewodniczący Państwowej Rady Gospodarki Materiałowej wydaje przepisy o gospodarowaniu surowcami wtórnymi, ustala wykaz surowców wtórnych podlegających zagospodarowaniu w trybie niniejszej uchwały oraz listę jednostek skupu upoważnionych do ich zagospodarowania. Wykaz powinien zawierać również surowce metali, a lista - jednostki upoważnione do ich skupu.",

b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Przepisy o gospodarowaniu surowcami wtórnymi, wykaz surowców wtórnych i lista jednostek skupu powinny być wydawane w porozumieniu z właściwymi ministrami, a w odniesieniu do surowców wtórnych zagospodarowanych terenowo - z prezydiami wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw).",

c)
w ust. 4 pkt 7 wyrazy "Komitetem Nauki i Techniki" zastępuje się wyrazami "Ministrem Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki";
6)
w § 13:
a)
w ust. 1 wyrazy "Ministra Gospodarki Komunalnej" zastępuje się wyrazami "Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska",
b)
w ust. 2 wyrazy "Minister Gospodarki Komunalnej" zastępuje się wyrazami "Minister Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska";
7)
w § 14 wyrazy "Przewodniczący Komitetu Pracy i Płac" zastępuję się wyrazami "Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych";
8)
w § 15:
a)
ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Przy sprzedaży surowców wtórnych obowiązują ceny (skupu, zbytu, detaliczne) objęte cennikami zatwierdzonymi przez dyrektora Centrali Surowców Wtórnych, w porozumieniu z jednostkami pośredniczącymi w obrocie oraz głównymi odbiorcami, zgodnie z zasadami, o których mowa w ust. 1.

3. Jeżeli nie zostanie osiągnięte porozumienie co do wysokości cen, o których mowa w ust. 2, ceny te ustala Przewodniczący Państwowej Rady Gospodarki Materiałowej.",

b)
dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

"4. Przewodniczący Państwowej Rady Gospodarki Materiałowej określi:

1) wykaz surowców wtórnych objętych cennikami (ust. 2), ujmując w tym wykazie w szczególności podstawowe surowce wtórne o charakterze jednorodnym oraz będące przedmiotem skupu od ludności,

2) jednostki pośredniczące w obrocie oraz głównych odbiorców surowców wtórnych objętych cennikami.

5. Jeżeli określone surowce wtórne nie zostały objęte cennikami, to sprzedaż ich następuje:

1) po cenach zbytu uzgodnionych pomiędzy sprzedawcą a nabywcą uprawnionym do zakupów według cen zaopatrzeniowych, zgodnie z zasadami, o których mowa w ust. 1,

2) po cenach detalicznych ustalonych przez sprzedawcę dla odbiorców nie uprawnionych do zakupów według cen zaopatrzeniowych, zgodnie z cenami zbytu wyliczonymi z uwzględnieniem zasad, o których mowa w ust. 1, powiększonymi o obowiązujące marże handlowe.";

9)
§ 17 otrzymuje brzmienie:

"§ 17. Wykonanie uchwały porucza się Prezesowi Rady Ministrów, Przewodniczącym: Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Państwowej Rady Gospodarki Materiałowej, właściwym ministrom (kierownikom urzędów centralnych) oraz prezydiom wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw)."

§  2.
Dotychczasowe ceny skupu, zbytu i ceny detaliczne surowców wtórnych obowiązują do czasu wprowadzenia zmian, na podstawie przepisów, o których mowa w § 1 pkt 8 niniejszej uchwały.
§  3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021