Określenie zadań, zasad i trybu działania pełnomocników Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych do spraw zatrudniania absolwentów szkół wyższych.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRACY, PŁAC I SPRAW SOCJALNYCH
z dnia 12 marca 1973 r.
w sprawie określenia zadań, zasad i trybu działania pełnomocników Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych do spraw zatrudniania absolwentów szkół wyższych.

Na podstawie art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. o zatrudnianiu absolwentów szkół wyższych (Dz. U. Nr 8, poz. 48) oraz § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1964 r. w sprawie zatrudniania absolwentów szkół wyższych oraz orzekania o obowiązku zwrotu kosztów wykształcenia (Dz. U. z 1972 r. Nr 2, poz. 9) zarządza się, co następuje:
§  1.
Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
1)
"ustawa" - ustawę z dnia 25 lutego 1964 r. o zatrudnianiu absolwentów szkół wyższych (Dz. U. Nr 8, poz. 48),
2)
"absolwenci" - absolwentów szkół wyższych oraz studentów, o których mowa w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy,
3)
"pełnomocnicy" - pełnomocników Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych do spraw zatrudniania absolwentów szkół wyższych.
§  2.
1.
Pełnomocnicy powołani są do wykonywania zadań związanych z pełnym i racjonalnym zatrudnianiem absolwentów szkół wyższych.
2.
Do zadań pełnomocników w zakresie zatrudniania absolwentów kierunków studiów objętych przepisami ustawy należy w szczególności:
1)
realizowanie planów rozdziału i skierowań absolwentów do pracy,
2)
realizowanie zadań wynikających z polityki zatrudnienia prowadzonej przez wydziały zatrudnienia prezydiów wojewódzkich rad narodowych i prezydiów rad narodowych miast wyłączonych z województw,
3)
kierowanie do pracy absolwentów na podstawie umów przedwstępnych, umów o stypendia fundowane oraz skierowań do pracy,
4)
współpraca z zakładami pracy w zakresie ustalania aktualnej ilości miejsc pracy dla absolwentów, uzyskiwania informacji o warunkach, charakterze pracy i o realizacji świadczeń na rzecz absolwentów oraz podejmowanie interwencji w sprawach spornych,
5)
prowadzenie poradnictwa i informacji dla absolwentów i studentów o zakładach pracy i charakterze pracy oraz o przepisach dotyczących zatrudniania absolwentów,
6)
prowadzenie sprawozdawczości w zakresie zatrudniania absolwentów oraz prowadzenie dokumentacji dotyczącej zakładów pracy, do których kierowani są absolwenci.
3.
Do zadań pełnomocników w zakresie zatrudniania absolwentów kierunków studiów nie objętych przepisami ustawy należy w szczególności:
1)
rejestrowanie zgłaszających się absolwentów poszukujących pracy,
2)
współdziałanie z wydziałami zatrudnienia prezydiów rad narodowych w zakresie dokonywania analizy miejsc pracy i możliwości skierowania do pracy absolwentów,
3)
rozpowszechnianie wśród absolwentów komunikatów o wolnych miejscach pracy dla absolwentów,
4)
prowadzenie działalności mającej na celu uzyskiwanie miejsc pracy dla absolwentów w razie występowania trudności w ich zatrudnianiu.
§  3.
Bezpośredni nadzór nad działalnością pełnomocników sprawują kierownicy wydziałów zatrudnienia prezydiów rad narodowych miast wyłączonych z województw lub prezydiów wojewódzkich rad narodowych, na których terenie działania mają siedziby szkoły wyższe lub jednostki organizacyjne szkół wyższych.
§  4.
Pełnomocnicy współpracują z uczelnianymi komisjami opiniującymi w sprawach zatrudniania absolwentów szkół wyższych oraz z organizacjami studenckimi.
§  5.
Pełnomocnicy obowiązani są ustalić w porozumieniu z właściwymi kierownikami wydziałów zatrudnienia i podać do wiadomości absolwentów i studentów miejsce (adres i nr pokoju) oraz dni i godziny, w których będą oni przyjmować absolwentów i studentów.
§  6.
Traci moc zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 24 lipca 1964 r. w sprawie określenia zadań, zasad i trybu działania pełnomocników Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac do spraw zatrudniania absolwentów szkół wyższych (Monitor Polski Nr 57, poz. 272).
§  7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1973.14.89

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Określenie zadań, zasad i trybu działania pełnomocników Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych do spraw zatrudniania absolwentów szkół wyższych.
Data aktu: 12/03/1973
Data ogłoszenia: 30/03/1973
Data wejścia w życie: 30/03/1973