Zasady gospodarowania funduszem płac w jednostkach i zakładach budżetowych oraz w organizacjach społecznych.

UCHWAŁA Nr 260
RADY MINISTRÓW
z dnia 8 listopada 1967 r.
w sprawie zasad gospodarowania funduszem płac w jednostkach i zakładach budżetowych oraz w organizacjach społecznych.

Na podstawie art. 25 ust. 1 i art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o prawie budżetowym (Dz. U. z 1958 r. Nr 45, poz. 221 i z 1963 r. Nr 28, poz. 164) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
1.
Osobowy i bezosobowy fundusz płac oraz fundusz honorariów ustalone w uchwałach Rady Ministrów w sprawie projektu budżetu Państwa - zwanych dalej "uchwałą budżetową" - dla:
1)
jednostek budżetowych wraz z ich gospodarstwami pomocniczymi i środkami specjalnymi, jak również dla zakładów budżetowych i innych jednostek gospodarujących środkami pozabudżetowymi, a nie będących przedsiębiorstwami lub zjednoczeniami,
2)
jednostek działalności statutowej organizacji społecznych dotowanych z budżetu Państwa,

- stanowią górną granicę wydatków.

2.
Fundusz płac, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje wydatków osobowych:
1)
z tytułu robót i usług w zakresie inwestycji i kapitalnych remontów prowadzonych systemem gospodarczym i nie wykonywanych przez pracowników zatrudnionych na stałe w danej jednostce,
2)
pokrywanych z mienia i funduszu gromadzkiego, funduszu miejskiego i innych funduszów celowych,
3)
w pomocniczych gospodarstwach rolnych, działających przy jednostkach budżetowych na zasadach rozrachunku gospodarczego,
4)
na rzecz pracowników odpowiedzialnych za zbiórkę makulatury i jej sprzedaż,
5)
z funduszu prowizji.
§  2.
1.
Ministrowie i prezydia wojewódzkich rad narodowych zobowiązani są do wyodrębniania - w ramach funduszu płac ustalonego zgodnie z § 1 ust. 1 - rezerw globalnych osobno dla osobowego i bezosobowego funduszu płac, których wysokość ustalana będzie corocznie uchwałą budżetową.
2. 1
Rezerwy, o których mowa w ust. 1, pozostają w dyspozycji ministrów i prezydiów wojewódzkich rad narodowych i są przeznaczone na dokonywanie w ciągu roku korekt rozdzielonego pomiędzy jednostki organizacyjne funduszu płac oraz na jego zwiększenie w razie zwiększenia zadań lub innych uzasadnionych potrzeb. Prezydia wojewódzkich rad narodowych mogą przekazać wydziałom finansowym uprawnienia w zakresie dysponowania rezerwą funduszu płac w części dotyczącej gospodarki pozabudżetowej (w wypadkach nie powodujących zmian kredytów budżetowych.
§  3.
1.
Fundusz płac zmniejszony o rezerwy, o których mowa w § 2, powinien być podzielony między poszczególne jednostki organizacyjne w sposób następujący:
1)
właściwi ministrowie dokonują podziału funduszu płac między podległe jednostki organizacyjne oraz między poszczególne działy i rozdziały klasyfikacji budżetu centralnego,
2) 2
prezydia rad narodowych dokonują podziału funduszu płac między podległe jednostki organizacyjne i prezydia rad narodowych niższego stopnia. Uprawnienie w zakresie podziału funduszu płac prezydia rad narodowych mogą przekazać wydziałom finansowym.
2.
Dodatkowy fundusz płac przyznany w ciągu roku (np. na dodatkowe awanse, z tytułu regulacji płac) podlega podziałowi w trybie określonym w ust. 1.
3.
Jednostki nadrzędne zatwierdzają plany finansowe jednostek podległych w granicach funduszu płac przydzielonego w trybie ust. 1.
§  4.
Ministrowie i prezydia wojewódzkich rad narodowych dokonują - zgodnie z § 3 ust. 1 i 2 - podziału kwot ustalonego funduszu płac odrębnie dla:
1)
jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, objętych działami: 20 - Nauka, 40 - Administracja centralna, 41 - Administracja terenowa i 42 - Instytucje wymiaru sprawiedliwości i prokuratura oraz grupami działów: 10 do 18 - gospodarka narodowa i 21 do 28 - usługi socjalne i kulturalne klasyfikacji budżetowej budżetu centralnego i budżetów terenowych, z podziałem na:
a)
osobowy fundusz płac jednostek budżetowych,
b)
osobowy fundusz płac zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych,
c)
bezosobowy fundusz płac i fundusz honorariów jednostek budżetowych,
d)
bezosobowy fundusz płac i fundusz honorariów zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych;
2)
jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, z podziałem na:
a)
osobowy fundusz płac,
b)
bezosobowy fundusz płac i fundusz honorariów.
§  5.
1.
Zwiększenie każdej z poszczególnych wielkości funduszu płac (§ 4), powodujące zmiany kwot ustalonych w uchwale budżetowej dla ministerstwa lub prezydium wojewódzkiej rady narodowej, i ewentualnie związane z tym zwiększenie zatrudnienia wymaga zgody Ministra Finansów. Dotyczy to zarówno przeniesień środków pomiędzy wymienionymi w § 4 składnikami funduszu płac oraz poszczególnymi grupami jednostek, jak również przekroczenia globalnych kwot funduszu płac.
2.
Przepis ust. 1 nie dotyczy zwiększania funduszu płac z rezerw, o których mowa w § 2, oraz na podstawie § 6.
3.
Zmiany kredytów budżetowych, wynikające ze zmian kwot funduszu płac, następują w trybie przepisów prawa budżetowego.
§  6.
1.
Zwiększenie funduszu płac poszczególnych jednostek ponad ustaloną zgodnie z § 4 wysokość może być bez zgody Ministra Finansów dokonywane w stosunku do jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do uchwały i na zasadach określonych w tym załączniku:
2.
Minister Finansów po porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Planowania przy Radzie Ministrów może dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały.
§  7.
1.
O zwiększeniach funduszu płac w trybie § 6 należy zawiadamiać w ciągu 7 dni:
1)
ministerstwa - w zakresie zmian dotyczących jednostek budżetu centralnego,
2)
wydziały finansowe prezydiów wojewódzkich rad narodowych - w zakresie zmian dotyczących jednostek budżetu terenowego.
2.
Ministerstwa i wydziały finansowe prezydiów wojewódzkich rad narodowych przesyłają zbiorcze zestawienia zmian funduszu płac (ust. 1) Ministerstwu Finansów w terminie 10 dni po upływie kwartału.
§  8.
Wysokość dodatkowych środków funduszu płac i zatrudnienia, z których Minister Finansów może zwiększać ustalony fundusz płac dla jednostek wymienionych w § 1, ustalona będzie w uchwale budżetowej.
§  9.
1.
Dla zapewnienia prawidłowej gospodarki funduszem płac jednostki zatwierdzające roczne plany finansowe jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1, wyodrębniają plan osobowego funduszu płac na IV kwartał.
2.
Plan ostatniego kwartału (ust. 1) powinien wynosić nie więcej niż 1/4 rocznej planowanej kwoty osobowego funduszu płac odpowiednio skorygowanej o:
1)
kwoty z tytułu awansów automatycznych, wypłat premii oraz dodatków za wysługę lat i dodatków kwalifikacyjnych za uzyskanie uprawnień budowlanych,
2)
kwoty funduszu płac wynikające z konieczności ustalenia zatrudnienia w ostatnim kwartale wyższego od pozostałych kwartałów ze względu na zadania wynikające z narodowego planu gospodarczego (np. nowe oddziały w szkolnictwie, zwiększenie liczby łóżek w służbie zdrowia),
3)
kwoty wynikające z sezonowości pracy niektórych kategorii pracowników.
3.
Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą jednostek wymienionych w załączniku nr 2 do uchwały.
§  10.
Wydatkowanie osobowego funduszu płac w kwocie wyższej od ustalonej w planie ostatniego kwartału może nastąpić w następujących wypadkach:
1)
w zakresie wynagrodzeń za zastępstwo w okresie choroby lub urlopu pracownika, który w razie jednoosobowej obsady nie może być zastąpiony przez innego pracownika - pod warunkiem nie przekroczenia rocznego funduszu płac,
2)
w zakresie wypłat zaległych - pod warunkiem, o którym mowa w pkt 1,
3)
w razie zwiększenia funduszu płac na zasadzie przepisów § 6, z rezerw, o których mowa w § 2, lub na podstawie decyzji Ministra Finansów (§ 5 ust. 1).
§  11.
Bezosobowy fundusz płac, fundusz honorariów oraz część osobowego funduszu płac, określona w klasyfikacji wydatków budżetowych jako kwoty na deputaty i umundurowanie, jak również część funduszu płac przypadająca na premie wynikające z obowiązujących systemów premiowania nie jest obejmowana planem ostatniego kwartału, z tym że wydatki z każdego z tych tytułów w ciągu roku nie mogą przekroczyć kwot ustalonych na dany rok.
§  12.
1.
Zwiększenie stawek wynagrodzenia (w tym również dodatków specjalnych) może być dokonywane wyłącznie w terminach: 1 stycznia i 22 lipca na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
2.
Zwiększone stawki wynagrodzenia (dodatku specjalnego) mogą być przyznane pracownikowi poza terminami, o których mowa w ust. 1, w wypadkach określonych odrębnymi przepisami oraz w razie:
1)
konieczności obsadzenia stanowiska kierowniczego,
2)
gdy odpowiednie przepisy przewidują awanse automatyczne lub automatyczne przyznanie dodatku po dopełnieniu wymaganych warunków (np. za wysługę lat, za znajomość języków obcych, za pracę w warunkach szczególnie szkodliwych dla zdrowia, wynagrodzenia funkcyjnego rewidentów).
3.
Zmiana wysokości wynagrodzenia następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po powstaniu warunków do zmiany. Nie dotyczy to awansów dokonanych w dniu 1 stycznia, przy których zwiększenie wynagrodzenia następuje od tej daty.
§  13.
1.
W jednostkach, o których mowa w § 1 ust. 1, skutki finansowe awansów pracowników, obliczone w skali rocznej, nie mogą przekroczyć na rok następny kwoty, która została ustalona w danym roku w planie jednostki z przeznaczeniem na awanse.
2.
Przepis ust. 1 nie dotyczy skutków finansowych awansów i przeszeregowań automatycznych, dodatków za wysługę lat i zaszeregowań stażystów po odbyciu stażu, dodatków z tytułu posiadania stopni naukowych i za znajomość języków obcych.
3.
Oprócz środków funduszu płac przeznaczonych na awanse, o których mowa w ust. 1, mogą być wykorzystywane dla awansowania pracowników oszczędności uzyskane w osobowym funduszu płac w wyniku przyjmowania nowych pracowników z wynagrodzeniem niższym, aniżeli przewidywano dla obsadzonych przez nich stanowisk lub w razie zmiany stanowisk o wyższych grupach zaszeregowania na inne grupy zaszeregowania. W tych wypadkach skutki finansowe awansów nie mogą spowodować przekroczenia ustalonego dla danej jednostki osobowego funduszu płac na dany rok, zmniejszonego o fundusz płac przypadający na niewykorzystane etaty, jak również nie mogą spowodować obciążeń planu funduszu płac na rok następny.
§  14.
Wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych w niepełnej ilości godzin pracy powinno być wypłacane według przewidzianych dla danego stanowiska stawek uposażenia zasadniczego i dodatków, zmniejszonych odpowiednio do ilości godzin pracy, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.
§  15.
Sumy przeznaczone na fundusz płac dla jednostek, których działalność rozpoczyna się w ciągu roku, powinny być wyodrębniane i wykorzystywane w miarę uruchamiania tych jednostek.
§  16.
Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Finansów, właściwym ministrom i prezydiom wojewódzkich rad narodowych.
§  17.
Ilekroć w uchwale jest mowa:
1)
o ministrach lub ministerstwach, należy przez to rozumieć również kierowników urzędów centralnych lub urzędy centralne,
2)
o wojewódzkich radach narodowych, należy przez to rozumieć również rady narodowe miast wyłączonych z województw.
§  18.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1968 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1 3

WYKAZ PRZYPADKÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU PŁAC BEZ ZGODY MINISTRA FINANSÓW

1.
Jednostki zatwierdzające plany finansowe zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych mogą za zgodą właściwego organu finansowego zwiększać fundusz płac ponad ustaloną wysokość, w wypadku gdy to zwiększenie wynika z przekroczenia planowanych zadań w zakresie produkcji i usług dla ludności oraz dla rolnictwa, w ramach ponadplanowych dochodów z tych usług przy zachowaniu warunków wynikających z odpowiednich uchwał Rady Ministrów.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio:
a)
do jednostek budżetowych świadczących pełnopłatne usługi na rzecz ludności,
b)
do powołanych przez jednostki budżetowe komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych,
c)
do działających przy prezydiach rad narodowych kolegiów karno-administracyjnych,
d)
w razie rozszerzenia działalności produkcyjno-usługowej następujących zakładów służby zdrowia i opieki społecznej:

– zakładów dla nerwowo i psychicznie chorych,

– przychodni zdrowia psychicznego,

– domów pomocy społecznej,

e)
do działalności w zakresie akcji wczasów dla dzieci i młodzieży, pod warunkiem uzyskania ponadplanowych dochodów z tytułu pełnopłatnych usług na rzecz ludności,
f)
do wypadków przekroczenia przez pracownie urbanistyczne prezydiów rad narodowych planu prac projektowych przeznaczonych na eksport.
3.
Organy finansowe mogą zwiększać fundusz płac powiatowych zarządów dróg lokalnych wraz z ich gospodarstwami pomocniczymi i środkami specjalnymi odpowiednio do przekroczenia planowych zadań rzeczowych, w ramach otrzymanych dodatkowo zleceń oraz środków finansowych na wykonanie określonych robót.
4.
Jednostki zatwierdzające plany finansowe dla jednostek budżetowych wraz z Ich gospodarstwami pomocniczymi i środkami specjalnymi oraz zakładów budżetowych, wykonujących zadania w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, z wyjątkiem dyrekcji inwestycji miejskich, oraz dla gospodarstw pomocniczych parków narodowych mogą za zgodą właściwego organu finansowego zwiększać fundusz płac w razie ponadplanowego wykonania zadań rzeczowych, z tym że:
a)
wskaźnik zwiększenia funduszu płac nie może być wyższy od wskaźnika przekroczenia planowych zadań rzeczowych,
b)
zwiększenie nie może przekraczać 20% funduszu płac, ustalonego dla jednostki, z tym że ograniczenie to nie dotyczy ekip remontowych, dozorców i grup konserwacyjnych zarządów budynków mieszkalnych oraz jednostek miejskiej (osiedlowej) służby drogowej,
c)
w zespołach usług projektowych zwiększenie może dotyczyć wyłącznie bezosobowego funduszu płac jedynie w razie przekroczenia planowych zadań w zakresie usług dla ludności i rolnictwa w ramach ponadplanowych dochodów z tych usług.
5.
Organ dotujący działalność statutową organizacji społecznych może odpowiednio zwiększyć ustalony fundusz płac w razie:
1)
podjęcia lub rozszerzenia przez organizacje społeczne (na podstawie zezwolenia wydanego przez właściwe organy) usług, zgodnie z przepisami w sprawie rozwoju usług dla ludności,
2)
uzyskania ponadplanowych dochodów z wpłat ludności.

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

WYKAZ JEDNOSTEK ZWOLNIONYCH Z OBOWIĄZKU WYODRĘBNIANIA PLANU FUNDUSZU PŁAC NA IV KWARTAŁ

1.
Powiatowe zarządy dróg lokalnych.
2.
Jednostki budżetowe wraz z ich gospodarstwami pomocniczymi i środkami specjalnymi oraz zakłady budżetowe wykonujące zadania w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, z wyjątkiem dyrekcji inwestycji miejskich.
3.
Jednostki budżetowe wykonujące konserwacje urządzeń wodno-melioracyjnych.
4.
Urzędy morskie i Polskie Ratownictwo Okrętowe.
5.
Zakłady budżetowe weterynarii.
6.
Skarbowe urzędy komornicze.
7.
Jednostki budżetowe służby geodezyjno-klasyfikacyjnej resortu rolnictwa.
8.
Zakłady budżetów wojewódzkich, powiatowych i miejskich ośrodków sportu, turystyki i wypoczynku.
9.
Pomocnicze gospodarstwa rolne, ogrodnicze i hodowlane, prowadzone przez zakłady pomocy społecznej i służby zdrowia.
10.
Środki specjalne przeznaczone na finansowanie zleconych zamówień.
1 § 2 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) uchwały nr 39 z dnia 20 marca 1970 r. w sprawie zmian w zakresie działania prezydiów rad narodowych i ich wydziałów (M.P.70.10.85) z dniem 8 lipca 1970 r.
2 § 3 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) uchwały nr 39 z dnia 20 marca 1970 r. w sprawie zmian w zakresie działania prezydiów rad narodowych i ich wydziałów (M.P.70.10.85) z dniem 8 lipca 1970 r.
3 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 1970 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie przypadków uprawniających do zwiększania funduszu płac bez zgody Ministra Finansów. (M.P.70.25.203) z dniem 1 września 1970 r.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1967.66.318

Rodzaj: Uchwała
Tytuł: Zasady gospodarowania funduszem płac w jednostkach i zakładach budżetowych oraz w organizacjach społecznych.
Data aktu: 08/11/1967
Data ogłoszenia: 06/12/1967
Data wejścia w życie: 01/01/1968