Opłaty związane z uzyskiwaniem prawa do oznaczania wyrobów znakami jakości.

ZARZĄDZENIE
PREZESA CENTRALNEGO URZĘDU JAKOŚCI I MIAR
z dnia 7 października 1967 r.
w sprawie opłat związanych z uzyskiwaniem prawa do oznaczania wyrobów znakami jakości.

Na podstawie § 12 ust. 2 uchwały nr 46 Rady Ministrów z dnia 10 marca 1967 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania prawa do oznaczania wyrobów znakami jakości (Monitor Polski Nr 16, poz. 74) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Zarządzenie reguluje wysokość i sposób wnoszenia opłat związanych z uzyskiwaniem prawa do oznaczania wyrobów znakami jakości.
2.
Przepisy zarządzenia, zgodnie z postanowieniem § 3 ust. 2 uchwały nr 46 Rady Ministrów z dnia 10 marca 1967 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania prawa do oznaczania wyrobów znakami jakości (Monitor Polski Nr 16, poz. 74), stosuje się odpowiednio przy uzyskiwaniu prawa do oznaczania wyrobów znakiem kontrolnym.
§  2.
1.
Producent ubiegający się o prawo do oznaczania wyrobu znakiem jakości oraz któremu przyznane zostało to prawo ponosi następujące opłaty:
1)
opłatę za przeprowadzone badania i ocenę wyrobu,
2)
opłatę za przyznanie prawa do oznaczania wyrobu znakiem jakości,
3)
opłatę za kontrolę prawidłowości stosowania znaku jakości.
2. 1
Opłaty wymienione w ust. 1 pkt 1 i 3 producent wyrobu wnosi do jednostki przyznającej prawo do oznaczania wyrobów znakami jakości, a opłatę za przyznanie takiego prawa wymienioną w ust. 1 pkt 2 - producent wnosi bezpośrednio do Centralnego Biura Jakości Wyrobów, zawiadamiając o jej wniesieniu jednostkę, która to prawo przyznała.
§  3.
1.
Opłata za przeprowadzone badania i ocenę wyrobu obejmuje rzeczywiste koszty badań i oceny, poniesione przez jednostkę przyznającą prawo do oznaczania wyrobów znakami jakości.
2.
Należności z tytułu opłat wymienionych w ust. 1 ustala jednostka przyznająca prawo do oznaczania wyrobów w terminie 30 dni od daty wydania zezwolenia na oznaczanie wyrobu znakiem jakości lub decyzji o odmowie przyznania prawa do oznaczania i obowiązana jest w tym terminie przesłać producentowi rachunek. Producent wyrobu obowiązany jest uiścić opłatę w terminie 7 dni od daty otrzymania rachunku.
§  4.
1.
Opłata za przyznanie prawa do oznaczania wyrobu znakiem jakości wynosi 3.000 zł za każdy okres roczny, na który przyznane zostało prawo do oznaczania wyrobu.
2. 2
Opłata za przyznanie prawa do oznaczania znakiem jakości odmiany wyrobu, na który już przyznano prawo do oznaczania tym znakiem - wynosi 500 zł za każdy okres roczny.
3. 3
Opłatę wymienioną w ust. 1 i 2 producent wyrobu obowiązany jest wnieść z góry za cały okres, na który przyznane zostało prawo do oznaczania wyrobu, w terminie 7 dni od daty otrzymania zezwolenia na oznaczanie wyrobu znakiem jakości. Opłata nie podlega zwrotowi w razie cofnięcia prawa do oznaczania wyrobu znakiem jakości lub zaniechania produkcji bądź oznaczania wyrobu tym znakiem.
§  5.
1.
Opłata za kontrolę prawidłowości stosowania znaku jakości obejmuje rzeczywiste koszty badań kontrolnych wyrobu, koszt ewentualnego zakupu próbek oznaczonego wyrobu oraz inne koszty związane z okresowymi badaniami kontrolnymi prawidłowości stosowania znaku jakości.
2.
Do ustalenia wysokości opłaty wymienionej w ust. 1, przesłania producentowi wyrobu rachunku i terminu uiszczenia opłaty stosuje się przepis § 3 ust. 2, z tym że 30-dniowy termin do jej ustalenia i wysłania rachunku liczy się od daty zakończenia badania kontrolnego.
§  6.
Traci moc zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 18 listopada 1961 r. w sprawie opłat związanych z uzyskaniem prawa do oznaczania wyrobów znakiem jakości (Monitor Polski Nr 93, poz. 398).
§  7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z tym że wysokość opłat za przyznane producentom przed wejściem w życie zarządzenia prawo do oznaczania wyrobów znakami jakości pozostaje w dotychczasowej wysokości.
1 § 2 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 4 listopada 1974 r. (M.P.74.38.219) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 22 listopada 1974 r.
2 § 4 ust. 2 dodany przez § 1 pkt 2 lit. a) zarządzenia Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 4 listopada 1974 r. (M.P.74.38.219) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 22 listopada 1974 r.
3 § 4 ust. 3 zmieniony i według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 2 lit. b) zarządzenia Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 4 listopada 1974 r. (M.P.74.38.219) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 22 listopada 1974 r.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021