Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

OBWIESZCZENIE
POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
z dnia 19 września 1967 r.
w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:
§  1.
Ustanowione zostały następujące Polskie Normy (PN):
Lp. Numer normy Tytuł normy i zakres obowiązywania Data
ustanowienia normy od której norma obowiązuje
1 2 3 4 5
w zakresie produkcji:
1. 67/C-85014 β-Naftol techniczny. 16 sierpnia 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
2. 67/G-46801 Lokomotywy kopalniane podziemne. Lokomotywy elektryczne przewodowe. Główne wymiary i podstawowe parametry. 26 sierpnia 1967 r. 1 lipca 1968 r.
3. 67/M-74040 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe okrągłe kołnierzowe staliwne na ciśnienie nominalne 64 i 100 kG/cm2. 1 września 1967 r. 1 lipca 1968 r.
4. 67/M-75223 *) Armatura domowej sieci

wodociągowej. Zawory

przelotowe.

1 września 1967 r. 1 lipca 1968 r.
5. 67/M-75231 - - Korpusy. 1 września 1967 r. 1 lipca 1968 r.
6. 67/M-80088 Druty stalowe, typ "Nilos". 1 września 1967 r. 1 lipca 1968 r.
w zakresie produkcji i obrotu:
7. 67/P-22202 Skóry obuwiowe wierzchnie. Podstawowy układ klasyfikacyjny. 17 sierpnia 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
8. 67/P-80007 Surowce włókiennicze. Elana bawełnopodobna. 17 sierpnia 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
9. 67/P-82023 Tkaniny techniczne bawełniane. Tkaniny do filtracji wiskozy. 17 sierpnia 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
10. 67/P-82275 *) Tkaniny techniczne wełniane.

Tkaniny filtracyjne olejowe.

24 sierpnia 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
11. 67/P-82280 - Sukna cylindrowe. 17 sierpnia 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
12. 67/P-82494 Tkaniny techniczne z włókien łykowych. Tkanina jutowa filtracyjna płynowa. 17 sierpnia 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
13. 67/P-84534 Ubrania robocze męskie. 17 sierpnia 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
w zakresie obrotu:
14. 67/R-74451 Rośliny okopowe. Ziemniaki przemysłowe. 25 sierpnia 1967 r. 1 października 1968 r.
w zakresie projektowania i konstrukcji:
15. 67/M-73003 Napędy i sterowania hydrauliczne. Akumulatory hydrauliczne. Wielkości charakterystyczne. 1 września 1967 r. 1 lipca 1968 r.
w zakresie podziału i używania pojęć:
16. 67/G-04500 Węgiel kamienny. Próbki do analizy chemicznej. Podział i określenia. 28 sierpnia 1967 r. 1 lipca 1968 r.
w zakresie metod badań:
17. 67/C-04562 Woda do picia, do celów gospodarczych i przemysłowych. Oznaczanie zawartości magnezu. 29 sierpnia 1967 r. 1 lipca 1968 r.
18. 67/E-04350 Urządzenia elektroenergetyczne w wykonaniu tropikalnym. Metody badań odporności klimatycznej i mechanicznej. 10 sierpnia 1967 r. 1 lipca 1968 r.
19. 67/G-04518 Węgiel kamienny. Oznaczanie zdolności spiekania metodą Rogi. 24 sierpnia 1967 r. 1 lipca 1968 r.
20. 67/M-80002 Próba przeginania drutu i walcówki. 1 września 1967 r. 1 lipca 1968 r.
21. 67/P-04633 *) Kontrola jakości wyrobów

włókienniczych. Wyznaczanie

włoskowatości.

17 sierpnia 1967 r. 1 lipca 1968 r.
22. 67/P-04888 - Wyroby dziane. Wyznaczanie

wytrzymałości szwów.

17 sierpnia 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
23. 67/P-04951 Folia z pianki poliuretanowej do celów włókienniczych. Metody laboratoryjnej kontroli jakości. 17 sierpnia 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
24. 67/S-13065 Szkło i wyroby szklane. Pomiar naprężeń. 26 sierpnia 1967 r. 1 stycznia 1969 r.
§  2.
1.
Wprowadzone zostały zmiany w następujących Polskich Normach (PN), obowiązujących od dnia 1 listopada 1967 r.:
Lp. Numer normy Tytuł normy Data rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy lub data ustanowienia normy Data ustanowienia zmian
1 2 3 4 5
1. 64/A-74022 Przetwory zbożowe. Mąka pszenna. 24 listopada 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 3, poz. 12) 14 sierpnia 1967 r.
2. 64/A-74131 Makarony 1 lipca 1964 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 323) 16 sierpnia 1967 r.
3. 65/A-86906 Tłuszcze roślinne jadalne. Surowe oleje roślinne. 31 marca 1965 r. (Monitor Polski Nr 31, poz. 173) 17 sierpnia 1967 r.
4. 65/A-88051 Wyroby cukiernicze trwałe. Herbatniki. Wymagania wspólne. 17 listopada 1965 r. (Monitor Polski Nr 71, poz. 412) 17 sierpnia 1967 r.
5. 60/C-40006 Płyn do chłodnic samochodowych. 1 października 1960 r. (Monitor Polski Nr 79, poz. 366) 23 sierpnia 1967 r.
6. 58/C-97514 Olej flotacyjny sosnowy. 29 listopada 1958 r. (Monitor Polski z 1959 r. Nr 24, poz. 112) 21 sierpnia 1967 r.
7. 56/D-54212 Piły do drewna dwuchwytowe poprzeczne. Warunki techniczne. 28 lipca 1956 r. (Dz. U. Nr 36, poz. 161) 18 sierpnia 1967 r.
8. 64/D-54905 *) Rozwierak do pił szczypcowy.

Typ lekki.

2 października 1964 r. (Monitor Polski Nr 84, poz. 398) 18 sierpnia 1967 r.
9. 64/D-54906 - Typ ciężki. 2 października 1964 r. (Monitor Polski Nr 84, poz. 398) 18 sierpnia 1967 r.
10. 62/E-77012 Elektryczne przyrządy grzejne oporowe. Kuchenki. Wymagania i badania techniczne. 12 września 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 5, poz. 27) 21 sierpnia 1967 r.
11. 61/F-94080 Pomoce biurowe. Skorowidze książkowe. 9 czerwca 1961 r. (Monitor Polski Nr 58, poz. 254) 17 sierpnia 1967 r.
12. 66/G-53031 Sprawdziany do gwintów rur okładzinowych kielichowych normalnośrednicowych. 30 czerwca 1966 r. (Monitor Polski Nr 44, poz. 223) 30 sierpnia 1967 r.
13. 66/H-04630 Badanie korozji metali. Próby laboratoryjne odporności na działanie korozji międzykrystalicznej stali odpornych na korozję. 29 kwietnia 1966 r. (Monitor Polski Nr 30, poz. 160) 30 sierpnia 1967 r.
14. 66/H-11500 Tlenek glinu. 15 listopada 1966 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 337) 23 sierpnia 1967 r.
15. 59/H-74050 Żeliwne rury kanalizacyjne. Warunki techniczne. 28 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 27, poz. 130) 26 sierpnia 1967 r.
16. 64/H-74052 *) Żeliwne włazy kanałowe typu

ciężkiego. Zestawienie.

9 października 1964 r. (Monitor Polski Nr 84, poz. 398) 9 września 1967 r.
17. 64/H-74053 - Korpus. 9 października 1964 r. (Monitor Polski Nr 84, poz. 398) 9 września 1967 r.
18. 64/H-74054 - Pokrywy górne. 9 października 1964 r. (Monitor Polski Nr 84, poz. 398) 9 września 1967 r.
19. 64/H-74055 Żeliwne włazy kanałowe typu lekkiego kwadratowe. Zestawienie. 4 października 1964 r. (Monitor Polski Nr 84, poz. 398) 9 września 1967 r.
20. 64/H-74056 Żeliwne włazy kanałowe typu lekkiego okrągłe. Zestawienie. 9 października 1964 r. (Monitor Polski Nr 84, poz. 398) 9 września 1967 r.
21. 64/H-74058 *) Żeliwne włazy kanałowe typu

lekkiego. Pokrywy górne.

9 października 1964 r. (Monitor Polski Nr 84, poz. 398) 9 września 1967 r.
22. 64/H-74059 - Pokrywy dolne. 9 października 1964 r. (Monitor Polski Nr 84, poz. 398) 9 września 1967 r.
23. 64/H-74248 Rury stalowe bez szwu do budowy statków. 31 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 19, poz. 87) 30 sierpnia 1967 r.
24. 61/H-74585 Mosiądz. Rury do skraplaczy. 15 listopada 1961 r. (Monitor Polski Nr 98, poz. 417) 17 sierpnia 1967 r.
25. 64/H-82160 Aluminium. Gatunki. 31 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 19, poz. 87) 17 sierpnia 1967 r.
26. 63/H-84021 Stal dla budownictwa. Gatunki. 1 czerwca 1963 r. (Monitor Polski Nr 64, poz. 322) 23 sierpnia 1967 r.
27. 66/M-46671 Przenośniki śrubowe (ślimakowe) poziome. Podział. Główne wymiary. 7 maja 1966 r. (Monitor Polski Nr 30, poz. 160) 18 sierpnia 1967 r.
28. 65/O-91440 Walizy. Wymiary. 18 czerwca 1965 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 274) 17 sierpnia 1967 r.
29. 63/P-50601 Koperty. Wymagania i badania techniczne. 31 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 16, poz. 77) 17 sierpnia 1967 r.
30. 65/P-82258 Tkaniny wełniane. Tkaniny kocowe i pledowe. 17 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 5, poz. 49) 17 sierpnia 1967 r.
31. 65/R-87012 Korzenie i kłącza suszone - z tym że nazwa tej normy brzmi "Surowce zielarskie. Korzenie i kłącza suszone". 28 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 12, poz. 81) 16 sierpnia 1967 r.
2.
Numer normy PN-56/M-74005 "Armatura przemysłowa. Zawory zaporowe i zwrotne żeliwne i staliwne na ciśnienie nominalne do 100 kG/cm2. Długość zaworów.", zatwierdzonej jako obowiązującej rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 19 grudnia 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 61, poz. 296) zmieniony został na numer PN-56/M-74012.
3.
Numer normy wymienionej w § 1 lp. 60 obwieszczenia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 sierpnia 1967 r. (Monitor Polski Nr 46, poz. 232) zmieniony został na numer PN-67/D-94019.
4.
Data i zakres obowiązywania normy PN-66/D-01000 "Wady drewna." ustanowionej przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 15 września 1966 r. (Monitor Polski Nr 68, poz. 326) zmienione zostały na:
1)
datę 1 lipca 1968 r.,
2)
zakres rozpoznawania i oznaczania.
§  3.
1.
Norma wymieniona w § 1 lp. 1 zastępuje normę PN-58/C-85014 "Produkty organiczne. Betanaftol techniczny.", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 27 września 1958 r. (Monitor Polski Nr 82, poz. 472).
2.
Norma wymieniona w § 1 lp. 4 i 5 zastępuje następujące normy:

1) PN-65/M-75223 "*) Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory przelotowe żeliwne.",

2) PN-65/M-75225 "- Zawory przelotowe żeliwne z zaworem spustowym.",

3) PN-65/M-75231 "- Zawory przelotowe żeliwne. Korpusy.",

4) PN-65/M-75233 "- Zawory przelotowe żeliwne z zaworem spustowym. Korpus."

- ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 czerwca 1965 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 274).

3.
Norma wymieniona w § 1 lp. 6 zastępuje normę PN-57/M-80088 »Druty stalowe, typ "Nilos"«., ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny jako obowiązującą dnia 25 października 1957 r. (Monitor Polski Nr 97, poz. 569).
4.
Norma wymieniona w § 1 lp. 9 zastępuje normę PN-60/P-82023 "Tkaniny techniczne bawełniane. Tkaniny filtracyjne wiskozowe.", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 16 września 1960 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 399).
5.
Norma wymieniona w § 1 lp. 10 zastępuje normę PN-57/P-82275 "Tkaniny techniczne wełniane filtracyjne olejowe surowe.", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 18 listopada 1957 r. (Monitor Polski Nr 101, poz. 592).
6.
Norma wymieniona w § 1 lp. 14 zastępuje normę PN-60/R-74451 "Rośliny okopowe. Ziemniaki przemysłowe.", ustanowioną jako obowiązująca dnia 1 lipca 1960 r. (Monitor Polski Nr 62, poz. 300).
7.
Norma wymieniona w § 1 lp. 17 zastępuje następujące normy:

1) PN/C-04562 "*) Woda do picia, do celów gospodarczych i przemysłowych. Oznaczanie zawartości jonu magnezowego w postaci pirofosforanu.",

2) PN/C-04573 "- Oznaczanie zawartości jonu magnezowego za pomocą żółcieni tytanowej.",

3) PN/C-04574 "- Oznaczanie zawartości jonu magnezowego za pomocą 8-hydroksychinoliny. Metoda miareczkowa."

- zatwierdzone pierwsze dwie jako zalecane, a trzecią jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 16 sierpnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących chemii (Dz. U. Nr 35, poz. 222).

8.
Norma wymieniona w § 1 lp. 19 zastępuje normę PN/C-04332 "Analiza techniczna węgla. Oznaczanie zdolności spalania metodą Rogi.", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie chemii (Dz. U. Nr 27, poz. 107).
9.
Norma wymieniona w § 1 lp. 20 zastępuje normę PN-57/M-80002 "Próba przeginania drutu i walcówki.", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 23 maja 1957 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 454).
10.
Norma wymieniona w § 1 lp. 21 zastępuje normę PN/P-04633 "Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Tkaniny. Wyznaczanie włoskowatości.", zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 9 lutego 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych, ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa (Dz. U. Nr 9, poz. 28).
11.
Norma wymieniona w § 1 lp. 22 zastępuje normę PN-56/P-04888 "Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Wyroby pończosznicze. Wyznaczanie wytrzymałości szwu na rozrywanie.", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 19 grudnia 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 61, poz. 296).
§  4.
Tracą moc następujące Polskie Normy:
1)
z dniem ogłoszenia obwieszczenia:

a) PN-54/C-13051 "Szkło laboratoryjne. Cylindry miernicze.",

zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących chemii (Dz. U. Nr 28, poz. 168),

b) PN-53/A-74028 »*) Przetwory zbożowe. Mąka pszenna "poślednia" typ 1450 z przemiału handlowego.«,

c) PN-53/A-74029 »- Mąka pszenna "razowa" typ 2000 z przemiału handlowego.«,

d) PN-53/A-74031 »- Mąka pszenna "sitkowa" typ 1400 z przemiału handlowego.«

- zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 14 października 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych, ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących produktów rolniczo-żywnościowych (Dz. U. Nr 42, poz. 267),

e) PN-53/G-79036 "Słoje szklane do artykułów spożywczych. Słoje zamykane zakrywkami metalowymi.",

zatwierdzona jako zalecana rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 czerwca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 29, poz. 132),

f) PN-59/C-80275 "Odczynniki. Siarczan cynkowy uwodniony.",

ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 26 stycznia 1959 r. (Monitor Polski Nr 30, poz. 143),

g) PN-62/E-11126 "Elementy kamienne. Płyty okładzinowe zewnętrzne i wewnętrzne.",

ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 29, poz. 151),

h) PN-63/R-64807 "Pasze. Kiszonki.",

ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 23 marca 1963 r. (Monitor Polski Nr 41, poz. 205),

i) w zakresie skóry obuwiowej wierzchniej PN-62/P-22201 "Skóry wyprawione. Klasyfikacja.", ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 czerwca 1962 r. (Monitor Polski Nr 61, poz. 294);

2)
z dniem 30 września 1967 r.:

a) PN-58/M-53518 "Manometry przemysłowe. Wskazówki do manometrów i termometrów manometrycznych o tarczach współśrodkowych.",

ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 19 czerwca 1958 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 395),

b) PN-63/R-66900 "Chmiel piwowarski.", ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 17 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 16, poz. 77);

3)
z dniem 31 października 1967 r.:

a) PN-54/W-98000 "*) Budowle i umocnienia regulacyjne rzek. Brzegosłony płaskie. Wymagania techniczne.",

b) PN-54/W-98001 "- Brzegosłony kryte. Wymagania techniczne."

- zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących komunikacji (Dz. U. Nr 28, poz. 166);

4)
z dniem 31 grudnia 1967 r.:

PN-60/P-97006 "Wytwory papiernicze. Podłoże na papier światłoczuły.",

ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 2 czerwca 1960 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 334);

5)
z dniem 31 marca 1968 r.:

a) PN-54/C-97515 "Octan wapniowy techniczny.",

zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 9 kwietnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących chemii (Dz. U. Nr 17, poz. 62),

b) PN-56/L-02109 "Samoloty. Prędkości. Nazwy, określenia i symbole.",

zatwierdzona jako zalecana rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 19 grudnia 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 61, poz. 296);

6)
z dniem 30 czerwca 1968 r.:

PN-59/R-55000 "Maszyny rolnicze. Przyrząd tnący maszyn żniwnych. Nazwy i określenia.",

ustanowiona jako zalecana przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 lipca 1959 r. (Monitor Polski Nr 84, poz. 449).

______

*) Pełny tytuł normy; jedna kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu, a dwie kreski przed tytułem tej samej serii norm zastępuje dwie pierwsze części pełnego tytułu.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021