Ustalenie ramowego regulaminu organizacyjnego zawodowej straży pożarnej.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 15 sierpnia 1967 r.
w sprawie ustalenia ramowego regulaminu organizacyjnego zawodowej straży pożarnej.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 13 kwietnia 1960 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 20, poz. 120) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Zawodowe straże pożarne organizuje się:
1)
miejskie zawodowe straże pożarne - w miastach,
2)
zakładowe zawodowe straże pożarne - w zakładach pracy.
2.
Z zastrzeżeniem § 2 ust. 2 zawodowe straże pożarne podlegają:
1)
miejskie - prezydiom właściwych rad narodowych,
2)
zakładowe - kierownikom zakładów pracy.
§  2.
1.
Funkcję komendy zawodowej straży pożarnej spełniają:
1)
w miastach wyłączonych z województw - komendy straży pożarnych w tych miastach,
2)
w miastach stanowiących powiaty miejskie - komendy miejskie straży pożarnych,
3)
w miastach będących siedzibami prezydiów powiatowych rad narodowych - komendy powiatowe straży pożarnych.
2.
Wszystkie jednostki zawodowych straży pożarnych są podporządkowane pod względem operacyjnym właściwej terenowo komendzie straży pożarnych (ust. 1).
§  3.
Ustala się ramowy regulamin organizacyjny zawodowej straży pożarnej, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§  4.
1.
W oparciu o ramowy regulamin organizacyjny komendy zawodowych straży pożarnych opracują szczegółowe regulaminy dostosowane do warunków i potrzeb swych jednostek.
2.
Regulaminy dla zawodowych straży pożarnych, w których funkcje komend spełniają komendy straży pożarnych w miastach wyłączonych z województw, zatwierdza Komendant Główny Straży Pożarnych, a dla pozostałych zawodowych straży pożarnych - wojewódzki komendant straży pożarnych.
3.
Regulaminy dla zawodowych straży pożarnych w zakładach pracy podporządkowanych resortom posiadającym zorganizowaną służbę przeciwpożarową podlegają - przed zatwierdzeniem, o którym mowa w ust. 2 - uzgodnieniu z głównym inspektorem ochrony przeciwpożarowej.
§  5.
Tracą moc:
1)
zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 13 maja 1953 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego zawodowej terenowej straży pożarnej (Monitor Polski Nr 51, poz. 573),
2)
zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 6 sierpnia 1954 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego zawodowej zakładowej straży pożarnej (Monitor Polski Nr 81, poz. 942).
§  6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

RAMOWY REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAWODOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Zakres działania.

§  1.
Do zakresu działania zawodowej straży pożarnej, zwanej dalej "strażą", należy bezpośrednie wykonywanie zadań ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności:
1)
prowadzenie przeciwpożarowej działalności zapobiegawczej,
2)
prowadzenie akcji ratowniczej w czasie pożarów oraz innych klęsk żywiołowych i katastrof,
3)
uczestniczenie w przygotowywaniu obrony terytorium kraju,
4)
wykonywanie innych czynności związanych z ochroną przeciwpożarową na polecenie właściwych organów, jak również z własnej inicjatywy.
§  2.
1.
Straż jest obowiązana na własnym obszarze działania wykonywać wszystkie zadania wymienione w § 1, na obszarze zaś pomocy wzajemnej - brać udział w akcjach ratowniczych.
2.
Stosownie do przepisów w sprawie współdziałania straży pożarnych i sprawowania nad nimi kierownictwa w czasie akcji ratowniczej straż na polecenie właściwej komendy straży pożarnych jest obowiązana brać udział w akcjach ratowniczych również poza obszarem pomocy wzajemnej.
3.
Straż w zakładzie pracy jest obowiązana prowadzić przeciwpożarową działalność zapobiegawczą na terenie swojego zakładu pracy.

Organizacja wewnętrzna.

§  3.
Straż dzieli się na oddziały i jednostki taktyczne, które pod względem ilości i rozmieszczenia odpowiadają obszarom operacyjnym ustanowionym na własnym obszarze działania straży stosownie do przepisów o powoływaniu rozmieszczeniu straży pożarnych.

Komendant straży.

§  4.
Komendant kieruje całokształtem działalności straży i jest za nią odpowiedzialny, utrzymuje dyscyplinę w straży i reprezentuje straż na zewnątrz.

Do zadań komendanta straży należy w szczególności:

1)
kierowanie pracami komendy straży,
2)
dowodzenie jednostkami taktycznymi w akcjach ratowniczych,
3)
regulowanie toku służby i podziału czynności pomiędzy pracowników straży,
4)
troska o należyty dobór kadr i o poziom ich przygotowania fachowego,
5)
utrzymanie właściwej organizacji wewnętrznej i sprawności działania straży,
6)
zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w straży,
7)
prowadzenie prac mających na celu przygotowanie straży do obrony terytorium kraju,
8)
organizowanie i prowadzenie prac kontrolnych w dziedzinie zapobiegania powstawaniu i rozszerzaniu się pożarów,
9)
planowanie operacyjne oraz zapewnienie stałego dysponowania jednostkami taktycznymi straży,
10)
przydział pracowników do jednostek taktycznych i na stanowiska pracy,
11)
planowanie i realizacja szkolenia pożarniczego,
12)
planowanie i realizacja potrzeb w zakresie technicznego wyposażenia straży,
13)
planowanie potrzeb w zakresie zaopatrzenia wodnego do celów gaśniczych,
14)
prowadzenie gospodarki finansowo-materiałowej związanej z utrzymaniem straży.
§  5.
1.
Komendant straży wykonuje swoje zadania przy pomocy komendy,
2.
W jednostkach, w których nie ma stanowiska zastępcy komendanta, komendant straży na czas swojej nieobecności powierza zastępstwo jednemu z podległych mu oficerów lub podoficerów.
3.
Wewnętrzne przepisy służbowe straży określając podział komendy na stanowiska pracy i zakres czynności na poszczególnych stanowiskach oraz szczegółowe obowiązki i uprawnienia zastępcy komendanta straży albo oficera lub podoficera, któremu powierza się zastępstwo komendanta straży na czas jego nieobecności.

Oddział straży.

§  6.
Oddział straży jest stałą jednostką organizacyjną straży. Do zakresu działania oddziału należy bezpośrednie wykonywanie zadań ochrony przeciwpożarowej na określonym obszarze operacyjnym oraz innych obowiązków określonych przez komendanta straży.
§  7.
1.
Na każdym obszarze operacyjnym miasta tworzy się oddział straży, jeżeli:
1)
własny obszar działania straży podzielony jest na obszary operacyjne;
2)
na tym obszarze operacyjnym zlokalizowana jest jednostka taktyczna w sile nie mniejszej od jednego plutonu pożarniczego na jednej zmianie służbowej.
2.
Obszar działania oddziału może obejmować jeden lub więcej obszarów operacyjnych.
3.
Jednostka taktyczna straży na obszarze operacyjnym, na którym nie ma oddziału, jest podporządkowana oddziałowi sąsiedniego obszaru operacyjnego.
4.
Straż w zakładzie pracy może dzielić się na oddziały, jeżeli promień własnego obszaru działania tej straży przekracza 3 km, a czas dojazdu do granic tego obszaru przekracza 5 minut od zaalarmowania straży albo jeżeli potrzeba utworzenia oddziału wynika z zagrożenia pożarowego zakładu pracy.
§  8.
1.
Oddział składa się z dowództwa i jednostek taktycznych.
2.
W skład dowództwa oddziału wchodzi dowódca oddziału, oficerowie zmianowi oraz personel pomocniczy.
§  9.
1.
Na czele oddziału stoi dowódca oddziału, powoływany i odwoływany przez komendanta straży.
2.
Dowódca oddziału bezpośrednio podlega komendantowi straży, odpowiada on za gotowość bojową i dyscyplinę oddziału oraz za stan sprzętu, uzbrojenia i urządzeń stanowiących techniczne wyposażenie oddziału.
3.
Do obowiązków dowódcy należy w szczególności:
1)
kierowanie pracami oddziału,
2)
dowodzenie jednostkami taktycznymi w akcjach ratowniczych,
3)
regulowanie toku służby i podziału czynności pomiędzy pracowników oddziału,
4)
fachowe przygotowanie kadr oddziału,
5)
zapewnienie sprawności działania oddziału,
6)
realizowanie zadań w zakresie zapobiegania pożarom,
7)
zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w oddziale.

Tok zajęć i służba wewnętrzna.

§  10.
1.
Tok zajęć służbowych w straży w ramach obowiązującego systemu pełnienia służby liniowej określają wewnętrzne przepisy służbowe straży.
2.
W celu zapewnienia porządku i dyscypliny w straży organizuje się służbę wewnętrzną na zasadach określonych wewnętrznymi przepisami służbowymi straży. Organami służby wewnętrznej, zależnie od potrzeb, są: oficer, podoficer służbowy i strażak służbowy. Tok pełnienia służby i obowiązku organów służby wewnętrznej reguluje komendant straży.
§  11.
Szczegółowy rozkład dnia, zakres czynności na poszczególnych stanowiskach pracy oraz kolejność wyjazdów jednostek taktycznych do akcji ratowniczych ustala komendant straży (dowódca oddziału).

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021