Zasady zatrudniania i wynagradzania muzyków zatrudnionych w zakładach gastronomicznych i innych uspołecznionych zakładach prowadzących działalność rozrywkową.

UCHWAŁA Nr 181
RADY MINISTRÓW
z dnia 25 lipca 1967 r.
w sprawie zasad zatrudniania i wynagradzania muzyków zatrudnionych w zakładach gastronomicznych i innych uspołecznionych zakładach prowadzących działalność rozrywkową.

Rada Ministrów w porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych uchwala, co następuje:
§  1.
Uchwała dotyczy muzyków zatrudnionych w zakładach gastronomicznych i w innych uspołecznionych zakładach prowadzących działalność rozrywkową.
§  2.
1.
Przyjmowanie i zwalnianie zespołów muzyków oraz poszczególnych ich członków należy do dyrektora danego przedsiębiorstwa po uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim ogniwem Związku Zawodowego Pracowników Kultury i Sztuki.
2.
Umowę o pracę należy sporządzić na piśmie. Powinna ona określać rodzaj powierzonej pracownikowi pracy oraz wysokość przysługującego mu wynagrodzenia. Umowę o pracę zawiera się:
1)
na okres próbny,
2)
na czas nie określony,
3)
na czas określony (bądź na czas wykonania określonej pracy).
§  3.
1.
Płace muzyków zatrudnionych w zakładach określonych w § 1 oparte są na systemie płacy miesięcznej, przy czym wysokość stawki uzależniona jest od kategorii (kwalifikacji) muzyka oraz od kategorii zakładu.
2.
Pełny wymiar czasu pracy muzyka ustala się na 30 godzin tygodniowo, tj. 5 godzin dziennie.
3.
Niezależnie od pracy zawodowej na estradzie muzycy obowiązani są do ćwiczenia w domu na instrumentach, studiowania nowości muzycznych itp.
4.
W czasie pięciu godzin pracy muzykowi przysługuje jedna 30-minutowa przerwa na spożycie posiłku oraz pięć minut przerwy po każdej przepracowanej godzinie. Przerwy pięciominutowe po każdej przepracowanej godzinie należą się również muzykom zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin pracy.
5.
Muzycy zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy otrzymują wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały.
6.
Muzycy zatrudnieni w mniejszym wymiarze czasu pracy niż określony w ust. 2 otrzymują wynagrodzenie według stawek godzinowych w wysokości obliczonej według faktycznej ilości przepracowanych godzin.
§  4.
W wypadkach uzasadnionych, a w szczególności w przedsiębiorstwach nastawionych na działalność rozrywkową, dyrektor (kierownik) może przyznać kierownikowi zespołu lub muzykowi posiadającym uprawnienia I kategorii wynagrodzenie do 10% wyższe od przysługującej mu górnej granicy stawki na podstawie tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały.
§  5.
Ze względu na charakter pracy lokali rozrywkowych muzycy obowiązani są również do pracy w dniach ustawowo wolnych od pracy. W zamian za pracę w niedzielę muzycy otrzymują inny wolny dzień w tygodniu, ustalony na okres co najmniej jednego miesiąca.
§  6.
Za pracę w godzinach nadliczbowych oraz w dzień wolny od pracy, wykonywaną na zlecenie dyrektora (kierownika) zakładu, muzycy i kierownicy zespołów otrzymują dodatkowe wynagrodzenie według niżej podanych zasad:
1)
za udział muzyka w pracy w dniu ustawowo wolnym od pracy, z wyjątkiem niedzieli, chyba że niedziela ta przypada na inny dzień ustawowo wolny od pracy, i za udział w pracy w dzień ustalony jako wolny od pracy w zamian za przepracowaną niedzielę - muzykom przysługuje dodatkowe wynagrodzenie powiększone o 100%;
2)
dodatkowe wynagrodzenie za przepracowane dni, o których mowa w pkt 1, oblicza się dzieląc wynagrodzenie miesięczne przez 25;
3)
za pracę w godzinach nadliczbowych (ponad 5 godzin) muzyk otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie z dodatkiem 50% za dwie pierwsze godziny nadliczbowe przepracowane w dniach roboczych; za godziny nadliczbowe ponad 2 godziny dziennie oraz za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających na noc, w dnie ustawowo wolne od pracy lub w dnie ustalone jako wolne od pracy - muzycy otrzymują dodatkowe wynagrodzenie powiększone o 100%;
4)
wynagrodzenie za godziny nadliczbowe oraz wynagrodzenie dla muzyków zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy oblicza się dzieląc wynagrodzenie miesięczne przez 125.
§  7. 1
(uchylony).
§  8. 2
(uchylony).
§  9.
1.
Muzycy delegowani do pracy w miejscowości poza siedzibą stałego miejsca pracy otrzymują diety oraz zwrot kosztów przejazdów i noclegów według obowiązujących przepisów.
2.
Muzycy otrzymują wyżywienie dzienne według zasad stosowanych do innych pracowników zakładów, w których są zatrudnieni.
3.
Muzycy delegowani do miejscowości wczasowych w okresie trwania sezonu uprawnieni są do otrzymywania dodatku w wysokości do 20% ich płacy zasadniczej niezależnie od zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 1.
§  10.
1.
Muzycy obowiązani są posiadać własne instrumenty. Wyjątek stanowią instrumenty klawiszowe (fortepian i pianino) oraz aparatura nagłośniająca, które powinny być zakupione i konserwowane przez zakład pracy. Za użytkowanie własnych instrumentów muzykowi nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
2.
Zakład obowiązany jest wyznaczyć odpowiednie i właściwie zabezpieczone pomieszczenia do przechowywania instrumentów muzycznych oraz ponosi odpowiedzialność za pozostawione w tym pomieszczeniu instrumenty.
3.
Zakład zatrudniający muzyków ponosi odpowiedzialność za kradzież, zniszczenie lub uszkodzenie instrumentów w czasie pracy, stanowiących własność muzyków, o ile powyższe uszkodzenie bądź zniszczenie wynikło bez winy muzyka i nie zostało spowodowane zużyciem instrumentu.
§  11.
Zespoły muzyczne obowiązane są do posiadania własnego repertuaru. Koszty zakupu potrzebnych materiałów nutowych oraz przewidzianych repertuarem wydawnictw muzycznych ponosi kierownik zespołu lub muzyk solista (występujący jednoosobowo).
§  12.
Kierownik zespołu muzycznego otrzymuje dodatek repertuarowy w wysokości 10% jego płacy zasadniczej.
§  13.
Muzycy mogą być zobowiązani do występowania w specjalnych jednolitych ubiorach estradowych. W takim wypadku koszty zakupu tych ubiorów ponosi zakład pracy i stanowią one jego własność.
§  14.
1.
Zaszeregowania muzyka do odpowiedniej kategorii zawodowej dokonuje komisja kwalifikacyjna, powoływana przez zarządy okręgowe Związku Zawodowego Pracowników Kultury i Sztuki w porozumieniu z wydziałem kultury prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa).
2.
Komisje kwalifikacyjne, o których mowa w ust. 1, działają na podstawie regulaminu wydanego przez Zarząd Główny Związku Zawodowego Pracowników Kultury i Sztuki w porozumieniu z Ministerstwem Kultury i Sztuki.
§  15.
1.
W razie śmierci muzyka, którego staż pracy w różnych przedsiębiorstwach w zawodzie muzyka wynosi łącznie co najmniej 10 lat, należy wypłacić rodzinie zmarłego odprawę pośmiertną w wymiarze i na warunkach określonych obowiązującymi przepisami.
2.
Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do rodzin zmarłych muzyków, jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami nabyły one prawo do odprawy pośmiertnej w wymiarze wyższym od określonego w ust. 1.
3.
Odprawę pośmiertną wypłaca zakład pracy - pierwszy pracodawca, w którym ostatnio muzyk był zatrudniony.
4.
Odprawa pośmiertna przysługuje niezależnie od świadczeń z ubezpieczenia społecznego i świadczeń związkowych.
§  16.
Do muzyków mają zastosowanie postanowienia części ogólnej układu zbiorowego pracy obowiązującego w danym zakładzie pracy w zakresie nie uregulowanym niniejszą uchwałą.
§  17. 3
(uchylony).
§  18. 4
(uchylony).
§  19.
Zaleca się wprowadzenie warunków pracy i płac muzyków, ustalonych w niniejszej uchwale, w jednostkach organizacyjnych spółdzielczości.
§  20. 5
(uchylony).
§  21.
Wykonanie uchwały porucza się Przewodniczącemu Komitetu Pracy i Płac, zainteresowanym ministrom oraz Przewodniczącemu Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki.
§  22.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 sierpnia 1967 r.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1 6

(uchylony).

ZAŁĄCZNIK Nr 2 7

(uchylony).

1 § 7 uchylony przez § 30 pkt 15 uchwały nr 103 z dnia 26 kwietnia 1974 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w handlu wewnętrznym (M.P.74.16.102) z dniem 1 czerwca 1974 r.
2 § 8 uchylony przez § 30 pkt 15 uchwały nr 103 z dnia 26 kwietnia 1974 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w handlu wewnętrznym (M.P.74.16.102) z dniem 1 czerwca 1974 r.
3 § 17 uchylony przez § 30 pkt 15 uchwały nr 103 z dnia 26 kwietnia 1974 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w handlu wewnętrznym (M.P.74.16.102) z dniem 1 czerwca 1974 r.
4 § 18 uchylony przez § 30 pkt 15 uchwały nr 103 z dnia 26 kwietnia 1974 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w handlu wewnętrznym (M.P.74.16.102) z dniem 1 czerwca 1974 r.
5 § 20 uchylony przez § 30 pkt 15 uchwały nr 103 z dnia 26 kwietnia 1974 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w handlu wewnętrznym (M.P.74.16.102) z dniem 1 czerwca 1974 r.
6 Załącznik nr 1 uchylony przez § 30 pkt 15 uchwały nr 103 z dnia 26 kwietnia 1974 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w handlu wewnętrznym (M.P.74.16.102) z dniem 1 czerwca 1974 r.
7 Załącznik nr 2 uchylony przez § 30 pkt 15 uchwały nr 103 z dnia 26 kwietnia 1974 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w handlu wewnętrznym (M.P.74.16.102) z dniem 1 czerwca 1974 r.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1967.46.231

Rodzaj: Uchwała
Tytuł: Zasady zatrudniania i wynagradzania muzyków zatrudnionych w zakładach gastronomicznych i innych uspołecznionych zakładach prowadzących działalność rozrywkową.
Data aktu: 25/07/1967
Data ogłoszenia: 16/08/1967
Data wejścia w życie: 16/08/1967, 01/08/1967