Premie dla autorów i hodowców odmian oryginalnych i selekcjonowanych roślin uprawnych.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA
z dnia 1 sierpnia 1967 r.
w sprawie premii dla autorów i hodowców odmian oryginalnych i selekcjonowanych roślin uprawnych.

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 16 lutego 1961 r. o hodowli roślin i nasiennictwie (Dz. U. Nr 10, poz. 54) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Wysokość jednorazowej premii autorskiej należnej autorowi odmiany rośliny uprawnej, wpisanej do rejestru odmian oryginalnych, ustala się zależnie od wartości gospodarczej odmiany i gatunku tej rośliny.
2.
Wysokość jednorazowej premii autorskiej nie może przekraczać 100.000 zł.
§  2.
1.
Wysokość jednorazowej premii autorskiej ustala się nie później niż w ciągu 4 lat od dnia wpisu odmiany do rejestru odmian oryginalnych.
2.
W ciągu roku od dnia wpisu odmiany do rejestru odmian oryginalnych wypłaca się zaliczkę na poczet premii. Wysokość zaliczki nie może przekraczać sumy 40.000 zł.
3.
Resztę premii wypłaca się w ciągu roku od ustalenia jej wysokości.
§  3.
1.
Jednorazową premię autorską za wytworzenie mieszańca dzieli się w następujący sposób:
1)
60% premii przypada autorom składników mieszańca w równym stopniu dla każdego składnika,
2)
40% premii przypada autorom formuły mieszańca.
2.
Premii przypadającej za składnik mieszańca nie wypłaca się w następujących wypadkach:
1)
gdy składnik jest odmianą zarejestrowaną lub wpisany do księgi zgłoszeń,
2)
gdy składnik został wytworzony za granicą.
3.
Nie wypłacona cześć premii nie podlega podziałowi między pozostałych autorów mieszańca.
§  4.
Jeżeli za odmianę rośliny uprawnej została przyznana premia autorska jako za składnik mieszańca, a potem odmiana ta została wpisana do rejestru odmian oryginalnych, jednorazową premię autorską za jej wytworzenie zmniejsza się o sumę jednorazowej premii autorskiej przyznanej za tę odmianę jako za składnik mieszańca.
§  5.
1.
Wysokość corocznej premii dla hodowcy (art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 16 lutego 1961 r. o hodowli roślin i nasiennictwie - Dz. U. Nr 10, poz. 54) za utrzymanie odmiany wpisanej do rejestru odmian oryginalnych lub do spisu odmian selekcjonowanych na osiągniętym poziomie wartości gospodarczej lub za podniesienie tego poziomu ustala się zależnie od gatunku oraz od wartości odmiany.
2.
Premia składa się z części stałej, tzw. stawki zasadniczej, oraz z części zmiennej, ustalonej w zależności od procentowego udziału danej odmiany w krajowym planie produkcji superelit i elit hodowlanych oraz form rodzicielskich mieszańców, a jeżeli chodzi o rośliny ozdobne - od procentowego udziału odmiany w krajowym planie produkcji materiału hodowlanego.
3.
Podział roślin uprawnych na grupy, wysokość stawek zasadniczych oraz stawki za procentowy udział odmiany w krajowym planie produkcji, o którym mowa w ust. 2, jak również górną granicę premii określa załącznik do zarządzenia.
§  6.
Minister Rolnictwa może w szczególnych wypadkach uzasadnionych względami gospodarczymi podnieść wysokość corocznej premii dla hodowcy o sumę wynoszącą do 50% górnej granicy tej premii.
§  7.
Coroczną premię dla hodowcy wypłaca się za lata, w których hodowca wykonał w danej odmianie ponad 50% zadań produkcyjnych, wyznaczonych mu w krajowym planie produkcji określonym w § 5 ust. 2, jednakże za każdy procent niewykonania wymienionych zadań potrąca się 2% premii.
§  8.
Górna granica sumy corocznych premii dla hodowcy za prowadzoną przez niego hodowlę wszystkich odmian nie może przekraczać 50.000 zł w ciągu jednego roku.
§  9.
Coroczną premię dla hodowcy wypłaca się każdego roku, począwszy od roku następnego po wpisie odmiany do rejestru odmian oryginalnych bądź też do spisu odmian selekcjonowanych.
§  10.
W razie zmiany hodowcy premię wypłaca się według następujących zasad:
1)
jeżeli nastąpiła zmiana hodowcy w ramach tej samej jednostki albo jeżeli zmiana hodowcy połączona jest z przekazaniem hodowli innej jednostce, ale podporządkowanej bezpośrednio tej samej jednostce nadrzędnej, premię dzieli się przez dwa lata pomiędzy dotychczasowego i nowego hodowcę stosownie do zgodnego wniosku obu hodowców; w braku takiego wniosku decyzję w sprawie podziału premii wydaje Minister Rolnictwa po uzyskaniu opinii rzeczoznawców;
2)
jeżeli nastąpiła zmiana hodowcy połączona z przekazaniem hodowli jednostce podporządkowanej innej jednostce nadrzędnej, to:
a)
w razie przekazania hodowli w całości, premię wypłaca się przez dwa lata po połowie dotychczasowemu i nowemu hodowcy, a po upływie dwóch lat w całości nowemu hodowcy,
b)
w razie stopniowego przekazywania hodowli przysługuje dotychczasowemu hodowcy całość premii za okres, w ciągu którego prowadził sam całkowitą produkcję superelit bądź elit hodowlanych, a jeżeli chodzi o rośliny ozdobne - produkcję materiału hodowlanego; od czasu, gdy w produkcji tej bierze udział również nowy hodowca, premię dzieli się między obu hodowców proporcjonalnie do ich udziału w produkcji w danym roku, z tym że w ciągu dwóch pierwszych lat od rozpoczęcia przekazywania hodowli połowę premii przypadającej na nowego hodowcę z tytułu udziału w produkcji w tym okresie wypłaca się dotychczasowemu hodowcy.
§  11.
1.
Jednorazową premię autorską przyznaje Minister Rolnictwa z urzędu.
2.
Coroczną premię dla hodowcy przyznaje Minister Rolnictwa na wniosek hodowcy, przy czym jeżeli hodowcą jest zespół osób fizycznych, we wniosku należy określić procentowy udział w premii każdej z tych osób.
3.
Jeżeli hodowla prowadzona jest w gospodarstwie uspołecznionym, wniosek powinien być złożony przez to gospodarstwo za pośrednictwem organu nadrzędnego.
4.
Premię autorską i premię dla hodowców wypłaca się z budżetu centralnego w części dotyczącej Ministerstwa Rolnictwa.
§  12.
Traci moc zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 28 grudnia 1961 r. w sprawie premii dla autorów i hodowców odmian oryginalnych i selekcjonowanych roślin uprawnych (Monitor Polski z 1962 r. Nr 28, poz. 122, z 1963 r. Nr 5, poz. 23 i z 1964 r. Nr 85, poz. 402).
§  13.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ GRUP ROŚLIN ORAZ STAWEK I GÓRNYCH GRANIC COROCZNYCH PREMII DLA HODOWCY

Lp. Gatunek rośliny Grupa roślin Stawka zasadnicza, zł Stawka za 1% udziału odmiany w planie produkcji superelit i elit hodowlanych bądź form rodzicielskich mieszańców oraz - gdy chodzi o rośliny ozdobne - udziału odmiany w planie produkcji materiału budowlanego, zł Górna granica premii, zł
1 2 3 4 5 6
Rośliny rolnicze
1 Żyto ozime I 2.000 400 10.000
2 Pszenica ozima I 2.000 800 10.000
3 Ziemniak wczesny, średnio wczesny, późny I 2.000 1.000 10.000
4 Burak cukrowy I 2.000 750 10.000
5 Jęczmień jary I 2.000 200 10.000
6 Kukurydza II 1.500 350 8.500
7 Len włóknisty II 1.500 150 8.500
8 Lucerna II 1.500 150 8.500
9 Koniczyna czerwona II 1.500 125 8.500
10 Pszenica jara II 1.500 300 8.500
11 Owies II 1.500 250 8.500
12 Rzepak ozimy II 1.500 125 8.500
13 Łubin pastewny II 1.500 350 8.500
14 Burak pastewny III 1.000 300 7.000
15 Owsik wyniosły III 1.000 125 7.000
16 Kupkówka III 1.000 100 7.000
17 Kostrzewa łąkowa III 1.000 100 7.000
18 Tymotka III 1.000 100 7.000
19 Wiechlina łąkowa III 1.000 100 7.000
20 Koniczyna biała III 1.000 100 7.000
21 Tytoń III 1.000 300 7.000
22 Groch III 1.000 300 7.000
23 Chmiel III 1.000 300 7.000
24 Rajgras angielski III 1.000 100 7.000
25 Wyczyniec łąkowy III 1.000 100 7.000
26 Mietlica biaława III 1.000 100 7.000
27 Rajgras włoski IV 800 80 5.500
28 Cykoria IV 800 80 5.500
29 Koniczyna szwedzka IV 800 80 5.500
30 Koniczyna inkarnatka IV 800 80 5.500
31 Stokłosa bezostna IV 800 80 5.500
32 Kostrzewa czerwona rozłogowa IV 800 80 5.500
33 Wiechlina błotna IV 800 80 5.500
34 Komonica różkowa IV 800 80 5.500
35 Konopie IV 800 80 5.500
36 Gryka IV 800 80 5.500
37 Seradela IV 800 100 5.500
38 Łubin gorzki IV 800 80 5.500
39 Jęczmień ozimy IV 800 200 5.500
40 Słonecznik oleisty IV 800 80 5.500
41 Esperceta IV 800 80 5.500
42 Peluszka IV 800 125 5.500
43 Wyka jara IV 800 80 5.500
44 Wyka ozima IV 800 80 5.500
45 Bobik IV 800 100 5.500
46 Rajgras oldenburski IV 800 80 5.500
47 Rajgras holenderski IV 800 80 5.500
48 Mozga trzcinowata IV 800 80 5.500
49 Mak V 600 80 4.000
50 Brukiew V 600 60 4.000
51 Słonecznik pastewny V 600 60 4.000
52 Kostrzewa trzcinowata V 600 60 4.000
53 Owsik złocisty (syberyjski) V 600 60 4.000
54 Kapusta pastewna V 600 60 4.000
55 Len oleisty V 600 60 4.000
56 Rzepak jary V 600 60 4.000
57 Proso V 600 60 4.000
58 Żyto jare V 600 60 4.000
59 Marchew pastewna V 600 100 4.000
60 Rzepik ozimy i jary V 600 60 4.000
61 Lędźwian V 600 60 4.000
62 Trawy gazonowe V 600 60 4.000
63 Zioła V 600 60 4.000
64 Krzyca pastewna VI 500 30 2.000
65 Bulwa VI 500 40 2.000
66 Rzepa VI 500 30 2.000
67 Gorczyca czarna VI 500 30 2.000
68 Gorczyca biała VI 500 30 2.000
69 Rzodkiew oleista VI 500 30 2.000
70 Rącznik VI 500 30 2.000
71 Beckmania robaczkowata VI 500 30 2.000
72 Lnianka VI 500 30 2.000
73 Sorgo VI 500 30 2.000
74 Dynia oleista VI 500 30 2.000
75 Soja VI 500 30 2.000
76 Krokosz VII 400 15 1.000
77 Pajza VII 400 15 1.000
78 Kanar VII 400 15 1.000
79 Katran abisyński VII 400 15 1.000
80 Wiechlina gajowa VII 400 15 1.000
Rośliny warzywne
1 Cebula II 1.500 350 8.500
2 Pomidor II 1.500 350 8.500
3 Fasola szparagowa II 1.500 440 8.500
4 Groch II 1.500 440 8.500
5 Kapusta III 1.000 525 7.000
6 Ogórek gruntowy III 1.000 440 7.000
7 Marchew jadalna III 1.000 220 7.000
8 Kalafior III 1.000 220 7.000
9 Fasola na ziarno III 1.000 220 7.000
10 Szpinak III 1.000 170 7.000
11 Brokuł III 1.000 220 7.000
12 Burak ćwikłowy IV 800 220 5.500
13 Pietruszka IV 800 170 5.500
14 Sałata IV 800 340 5.500
15 Rzodkiewka V 600 125 4.000
16 Kalarepa V 600 100 4.000
17 Ogórek inspektowy V 600 100 4.000
18 Kukurydza cukrowa V 600 100 4.000
19 Rabarbar V 600 80 4.000
20 Bób VI 500 60 2.000
21 Ogórek szklarniowy VI 500 60 2.000
22 Por VI 500 60 2.000
23 Seler korzeniowy VI 500 60 2.000
24 Dynia VII 400 24 1.000
25 Papryka VII 400 24 1.000
26 Rzodkiew jadalna VII 400 24 1.000
27 Kabaczki VII 400 24 1.000
Rośliny ozdobne
a) jednoroczne
1 Mathiola - Lewkonia IV 800 1.000 5.500
2 Ageratum - Żeniszek V 600 160 4.000
3 Antirrhinum - Lwia paszcza V 600 800 4.000
4 Lobelia - Stroiczka V 600 150 4.000
5 Salvia - Szałwia V 600 60 2.000
6 Verbena - Witułka V 600 300 4.000
7 Zinnia - Jakobinka V 600 600 4.000
8 Callistephus - Aster VI 500 900 2.000
9 Lathyrus - Groszek VI 500 350 2.000
10 Nemesia - Jawnostka VI 500 50 2.000
11 Tagetes - Aksamitka VI 500 250 2.000
12 Alyssum - Smagliczka VII 400 25 1.000
13 Calendula - Nagietek VII 400 50 1.000
14 Delphmium - Ostróżka VII 400 50 1.000
15 Eschscholtzia - Pozłotka VII 400 25 1.000
16 Godetia - Marszawa VII 400 30 1.000
17 Papaver - Mak VII 400 40 1.000
18 Phlox - Płomyk VII 400 50 1.000
19 Tropaeolum - Nasturcja VII 400 20 1.000
b) dwu- i wieloletnie
20 Bellis perennis - Stokrotka IV 800 900 5.500
21 Róża IV 800 1.000 5.500
22 Viola tricolor max - Bratek IV 800 1.000 5.500
23 Tulipan V 600 900 4.000
24 Campanula - Dzwonek VI 500 80 2.000
25 Dianthus - Goździk VI 500 150 2.000
26 Gladiolus - Mieczyk VI 500 600 2.000
27 Iris germanica - Irys VI 500 600 2.000
28 Lupinus - Łubin VI 500 80 2.000
29 Myosotis - Niezapominajka VI 500 50 2.000
30 Dahlia variabilis - Dalia karłowa VII 400 100 1.000
c) szklarniowe
31 Dianthus - Goździk III 1.000 800 7.000
32 Cyclamen - Fiolek alpejski IV 800 500 5.500
33 Begonia - Ukośnica V 600 600 4.000
34 Chrysanthemum - Złocień V 600 800 4.000
35 Gerbera V 600 100 4.000
36 Gloxinia - Gloksynia V 600 90 4.000
37 Petunia - Zawieratka V 600 600 4.000
38 Primula - Pierwiosnek V 600 250 4.000
39 Senecio-Cyneraria - Popielnik V 600 200 4.000
40 Calceolaria - Pantofelnik VI 500 40 2.000
41 Freesia - Frezja VI 500 200 2.000
42 Pellargonium - Pelargonia VI 800 300 2.000

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021