Wyrównywanie dochodów rad narodowych w związku z ulgami dla rolników w podatku gruntowym z tytułu inwestycji i kontraktacji zbóż.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 26 lipca 1967 r.
w sprawie wyrównywania dochodów rad narodowych w związku z ulgami dla rolników w podatku gruntowym z tytułu inwestycji i kontraktacji zbóż.

Na podstawie art. 51 ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o prawie budżetowym (Dz. U. z 1958 r. Nr 45, poz. 221 i z 1963 r. Nr 28, poz. 164) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Zarządzenie ustala uproszczony tryb wyrównywania radom narodowym zmniejszenia dochodów z tytułu udzielanych ulg w podatku gruntowym.
2.
W trybie zarządzenia podlega wyrównaniu zmniejszenie dochodów powstałe:
1)
z tytułu ulg inwestycyjnych w podatku gruntowym, przewidzianych w zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 1 marca 1965 r. w sprawie ulg podatkowych z tytułu nakładów inwestycyjno-remontowych dokonywanych w gospodarstwach rolnych, położonych na niektórych obszarach kraju (Monitor Polski z 1965 r. Nr 12, poz. 44 i z 1967 r. Nr 24, poz. 113), oraz w zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 lipca 1966 r. w sprawie ulg z tytułu nakładów inwestycyjno-remontowych dokonywanych w gospodarstwach rolnych, położonych na niektórych obszarach kraju (Monitor Polski Nr 46, poz. 230) - udzielonych w kwocie wyższej niż przyjęta przy opracowaniu budżetu,
2)
w związku z przyznaniem premii w postaci ulg w podatku gruntowym dla gospodarstw rolnych kontraktujących zboże, przewidzianych w zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 1967 r. w sprawie ulg w podatku gruntowym dla gospodarstw rolnych kontraktujących zboże (Monitor Polski Nr 41, poz. 197).
3.
Wyrównanie dochodów, o którym mowa w ust. 1 i 2, stanowiące zwiększenie dotacji wyrównawczej dla budżetu właściwej rady narodowej, a wynikające z upoważnienia Rady Ministrów, będzie realizowane przez oddział Narodowego Banku Polskiego, właściwy dla budżetu powiatowej rady narodowej.
§  2.
1.
Podstawą wyrównania dochodów rad narodowych, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, jest rozliczenie sporządzone przez wydział finansowy prezydium powiatowej rady narodowej, ustalające:
1)
kwotę ulg przyjętą do kalkulacji dochodów budżetowych podatku gruntowego,
2)
kwotę faktycznie udzielonych ulg,
3)
kwotę zmniejszenia dochodów podlegającą wyrównaniu,
4)
podział kwoty podlegającej wyrównaniu między poszczególne budżety rad narodowych, dla których został ustalony udział w podatku gruntowym.
2.
Podstawą wyrównania dochodów rad narodowych, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, jest rozliczenie sporządzone przez wydział finansowy prezydium powiatowej rady narodowej, ustalające:
1)
kwoty faktycznie przyznanych premii w danym okresie,
2)
podział kwoty podlegającej wyrównaniu między poszczególne budżety rad narodowych, dla których został ustalony udział w podatku gruntowym.
§  3.
Kwoty ulg przyjęte do kalkulacji dochodów budżetowych dla poszczególnych powiatów, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, powinny być potwierdzone przez wydział finansowy prezydium wojewódzkiej rady narodowej.
§  4.
1.
Rozliczenie z tytułu wyrównania dochodów (§ 1) należy przeprowadzić pierwszy raz za okres trzech kwartałów, a następnie w odstępach miesięcznych, z tym że rozliczenie za miesiąc grudzień powinno być dokonane w tzw. okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego.
2.
Rozliczenie z tytułu wyrównania dochodów, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, należy przeprowadzić po raz pierwszy za III kwartał 1968 r.
§  5.
Oddziały Narodowego Banku Polskiego dokonują wyrównania dochodów na rzecz rachunków podstawowych poszczególnych budżetów zgodnie z rozliczeniem wydziału finansowego prezydium powiatowej rady narodowej w ciężar rachunku wydatków budżetu centralnego wydziału finansowego prezydium powiatowej rady narodowej (dotacja wyrównawcza).
§  6.
1.
Środki otrzymane z tytułu wyrównania dochodów księguje się jako dotację wyrównawczą z budżetu centralnego.
2.
W związku z otrzymaniem środków określonych w ust. 1 nie należy dokonywać żadnych zmian w planowanych w budżecie kwotach dochodów własnych i środków wyrównawczych.
§  7.
Wydziały finansowe prezydiów wojewódzkich rad narodowych zorganizują właściwą kontrolę i nadzór nad prawidłowym przebiegiem rozliczeń wynikających z zarządzenia.
§  8.
Przepisy zarządzenia stosuje się również do budżetów rad narodowych miast stanowiących powiaty i dzielnic, w których występują ulgi w podatku gruntowym z tytułu inwestycji i kontraktacji zbóż.
§  9.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1967.44.214

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Wyrównywanie dochodów rad narodowych w związku z ulgami dla rolników w podatku gruntowym z tytułu inwestycji i kontraktacji zbóż.
Data aktu: 26/07/1967
Data ogłoszenia: 05/08/1967
Data wejścia w życie: 05/08/1967