Opłaty uiszczane przez dzierżawców za pozyskaną zwierzynę na terenach wydzierżawionych obwodów łowieckich oraz odstępowanie ubitej zwierzyny osobom wykonującym polowanie w tych obwodach.

ZARZĄDZENIE
MINISTRÓW LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO ORAZ ROLNICTWA
z dnia 19 lipca 1967 r.
w sprawie opłat uiszczanych przez dzierżawców za pozyskaną zwierzynę na terenach wydzierżawionych obwodów łowieckich oraz odstępowania ubitej zwierzyny osobom wykonującym polowanie w tych obwodach.

Na podstawie art. 16 ust. 1 i 3 oraz art. 28 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim (Dz. U. Nr 36, poz. 226) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Dzierżawca obwodu łowieckiego uiszcza przedsiębiorstwom lasów państwowych za pozyskane na terenach obwodów łowieckich jelenie, daniele i sarny - opłaty stanowiące 50% ich przeciętnej wartości.
2.
Opłaty obliczone w myśl ust. 1 wynoszą:
za jelenia-byka - 1.000 zł,
za jelenia-łanię - 500 zł,
za jelenia-cielę - 200 zł,
za jelenia-byka gatunku sika - 600 zł,
za jelenia-łanię gatunku sika - 300 zł,
za jelenia-cielę gatunku sika - 150 zł,
za daniela-byka - 500 zł,
za daniela-łanię - 300 zł,
za daniela-cielę - 150 zł,
za sarnę-rogacza - 200 zł,
za sarnę-kozę - 150 zł,
za sarnę-koźlę - 75 zł.
3.
Na terenach województw białostockiego, krakowskiego, rzeszowskiego i olsztyńskiego opłaty obliczone w myśl ust. 1 wynoszą:
za jelenia-byka - 1.250 zł,
za jelenia-łanię - 625 zł,
za jelenia-cielę - 250 zł.
§  2.
Dzierżawca obwodu łowieckiego uiszcza na rzecz wydzierżawiającego za pozyskaną na terenach obwodów łowieckich inną zwierzynę niż wymieniona w § 1 część przeciętnej wartości tej zwierzyny, a mianowicie:
za łosia-byka - 2.000 zł,
za łosia-klępę - 1.000 zł,
za łosia-cielę - 500 zł,
za muflona-tryka - 500 zł,
za muflona-owcę - 300 zł,
za muflona-jagnię - 100 zł,
za dzika-warchlaka - 100 zł,
za dzika - w wieku powyżej jednego roku - 300 zł,
za rysia - 200 zł,
za jenota w okresie od 1 października do 31 marca - 10 zł,
za lisa w okresie od 1 listopada do 31 marca - 10 zł,
za borsuka - 10 zł,
za wydrę - 500 zł,
za kunę leśną - 50 zł,
za tchórza - 10 zł,
za zająca szaraka - 5 zł,
za królika - 3 zł,
za dropia - 300 zł,
za głuszca-koguta - 100 zł,
za cietrzewia-koguta - 20 zł,
za jarząbka - 10 zł,
za bażanta-koguta - 15 zł,
za kuropatwę - 5 zł,
za przepiórkę - 5 zł,
za słonkę - 5 zł,
za bataliona - 10 zł,
za dziką gęś - 10 zł,
za dziką kaczkę - 5 zł,
za gołębia grzywacza - 3 zł,
za inne nie wymienione wyżej zwierzęta łowne - 2 zł.
§  3.
W razie przekazania dzierżawcy obwodu łowieckiego hodowli i ochrony zwierzyny na obszarach lasów państwowych większych niż 200 ha, wchodzących w skład tego obwodu, oraz w stosunku do zwierzyny pozyskanej przez myśliwych zagranicznych na polowaniach kontraktowanych przez Polskie Biuro Podróży "Orbis" - opłaty określone w § 1 ust. 2 i 3 obniża się o 50%.
§  4.
W stosunku do wydzierżawionych obwodów łowieckich objętych redukcją zwierzyny płowej opłaty przypadające na rzecz przedsiębiorstw lasów państwowych za pozyskane łosie, jelenie, daniele i sarny obniża się o 50%, pod warunkiem pełnego wykonania planu pozyskania tej zwierzyny. Sposób rozliczenia z tego tytułu ustala Naczelny Zarząd Lasów Państwowych.
§  5.
Pozyskana w drodze odstrzału sanitarnego w wydzierżawionych obwodach łowieckich zarządzanych przez przedsiębiorstwa lasów państwowych zwierzyna płowa i czarna (łosie, jelenie, daniele, sarny i dziki) pozostaje własnością przedsiębiorstwa lasów państwowych, które wypłaca za odstrzał tej zwierzyny nagrodę w wysokości 200 zł. Trofea pochodzące z odstrzału sanitarnego stanowią własność przedsiębiorstwa lasów państwowych.
§  6.
Dzierżawca obwodu łowieckiego uiszcza opłaty określone w § 1 ust. 2 i 3 przedsiębiorstwom lasów państwowych, a opłaty określone w § 2 na rzecz wydzierżawiającego w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty pozyskania zwierzyny. Po upływie tego terminu dzierżawca obwodu łowieckiego uiszcza, zgodnie z obowiązującymi przepisami, odsetki za zwłokę.
§  7. 1
1.
Dzierżawca obwodu łowieckiego obowiązany jest dostarczyć do punktu skupu i sprzedać następującą ubitą na terenach wydzierżawionych obwodów łowieckich zwierzynę:
1)
łosie (byki i klępy), jelenie (byki i łanie), muflony (tryki i owce), daniele (byki i łanie),
2)
dziki w wieku powyżej jednego roku,
3)
60% ilości sarn (rogaczy i kóz) przewidzianych w planie pozyskania zwierzyny,
4)
60% ogólnej ilości ubitych zajęcy pozostałej po odliczeniu liczby zajęcy odpowiadającej liczbie myśliwych biorących udział w polowaniu,
5)
60% ilości ubitych kuropatw.
2.
Dzierżawca obwodu łowieckiego, który zawrze umowę z przedsiębiorstwem podległym Zjednoczeniu Produkcji Leśnej "Las" lub ze Spółdzielnią "Jedność Łowiecka" na dostarczenie w ciągu roku gospodarczego na eksport co najmniej trzydziestu trzech kompletów eksportowych zajęcy żywych i ilość taką dostarczy w określonym czasie, jest zwolniony w danym roku gospodarczym od dostarczenia ubitych zajęcy do punktu skupu. Zające dostarczone w mniejszej ilości kompletów zalicza się jako zające ubite dostarczone do punktów skupu w trybie ust. 1.
§  8.
1.
Dzierżawca obwodu łowieckiego ma prawo odstąpić zwierzynę nie wymienioną w § 7 osobom wykonującym polowanie według zasad i za opłatą ustaloną przez dzierżawcę. Osoba wykonująca polowanie może zbyć odstąpioną jej zwierzynę jedynie przedsiębiorstwom i instytucjom wyznaczonym przez Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.
2.
Osoby biorące udział w polowaniach indywidualnych lub zbiorowych obowiązane są zgłosić ubitą zwierzynę płową bezpośrednio po polowaniu w nadleśnictwie lub leśnictwie, na którego terenie dokonano odstrzału, oraz okazać uzyskane trofea zwierzyny płowej celem uzyskania adnotacji na zezwoleniu uprawniającym do dokonania odstrzału zwierzyny.
3.
Ubita zwierzyna nie zgłoszona zgodnie z ust. 2 jest uważana za pozyskaną nielegalnie.
§  9.
Przedsiębiorstwa lasów państwowych obowiązane są w wydzierżawionych obwodach łowieckich w miarę potrzeb i posiadanych możliwości do:
1)
zorganizowania na terenie lasów państwowych dostatecznej ilości miejsc lub pomieszczeń przystosowanych do wystudzania ubitej zwierzyny płowej i dzików,
2)
odpłatnego dostarczania środków lokomocji w celu dowiezienia ubitej zwierzyny płowej i dzików do miejsca wystudzenia zwierzyny, stacji kolejowej lub punktów skupu zwierzyny.
§  10.
Tracą moc:
1)
zarządzenie Ministrów Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego oraz Rolnictwa z dnia 11 października 1965 r. w sprawie opłat uiszczanych przez dzierżawców przedsiębiorstwom lasów państwowych lub innym wydzierżawiającym obwody łowieckie za zwierzynę pozyskaną na terenach obwodów łowieckich (Monitor Polski Nr 59, poz. 303),
2)
zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 17 października 1961 r. w sprawie odstępowania ubitej zwierzyny osobom wykonującym polowanie (Monitor Polski Nr 82, poz. 345) w stosunku do dzierżawców obwodów łowieckich.
§  11.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 kwietnia 1967 r.
1 § 7 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 5 grudnia 1968 r. (M.P.68.54.390) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 grudnia 1968 r.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1967.43.208

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Opłaty uiszczane przez dzierżawców za pozyskaną zwierzynę na terenach wydzierżawionych obwodów łowieckich oraz odstępowanie ubitej zwierzyny osobom wykonującym polowanie w tych obwodach.
Data aktu: 19/07/1967
Data ogłoszenia: 01/08/1967
Data wejścia w życie: 01/08/1967, 01/04/1967