Zlecanie organizacjom społecznym usług w zakresie kultury fizycznej i turystyki przez jednostki państwowe.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO GŁÓWNEGO KOMITETU KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI
z dnia 24 czerwca 1967 r.
w sprawie zlecania organizacjom społecznym usług w zakresie kultury fizycznej i turystyki przez jednostki państwowe.

Na podstawie § 1 zarządzenia nr 19 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 marca 1965 r. w sprawie uporządkowania niektórych zagadnień dotyczących organizacji społecznych i w związku z § 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1959 r. w sprawie zasad udzielania dotacji budżetowych organizacjom społecznym oraz kontroli wykorzystania tych dotacji (Dz. U. z 1959 r. Nr 52, poz. 313 i z 1963 r. Nr 4, poz. 23) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Jednostki państwowe działające według zasad rozrachunku gospodarczego, zwane dalej "jednostkami państwowymi", mogą zlecać organizacjom społecznym wykonywanie następujących usług w zakresie kultury fizycznej i turystyki:
1)
wynajem obiektów i urządzeń sportowych,
2)
organizowanie imprez sportowych i turystycznych,
3)
wypożyczanie sprzętu sportowego i turystycznego,
4)
konserwowanie i naprawianie sprzętu sportowego i turystycznego,
5)
przewożenie wycieczek środkami komunikacyjnymi (autokarami, mikrobusami, jednostkami wodnymi itd.),
6)
świadczenie usług noclegowych i gastronomicznych w ośrodkach sportowych i obiektach turystycznych (domach wycieczkowych, schroniskach itd.),
7)
parkowanie pojazdów mechanicznych,
8)
organizowanie kursów w zakresie kultury fizycznej i turystyki (np. nauki jazdy na nartach, nauki pływania),
9)
wydawanie dokumentów międzynarodowych związanych z wyjazdami samochodami za granicę (ubezpieczenia, międzynarodowe prawa jazdy, karnety i tryptyki, zaświadczenia dla Narodowego Banku Polskiego o wysokości kosztów dewizowych paliwa itd.),
10)
wystawianie listów kredytowych dla dokonania awaryjnego remontu pojazdów mechanicznych za granicą.
2.
W uzasadnionym wypadku na wniosek zarządu głównego organizacji społecznej Przewodniczący Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki może wyrazić zgodę na świadczenie innych usług w zakresie kultury fizycznej i turystyki niż określone w ust. 1.
3.
Usługi określone w ust. 1 i 2 mogą być świadczone z zachowaniem obowiązujących przepisów w sprawie świadczenia usług na rzecz państwowych jednostek organizacyjnych.
§  2.
Zlecenie usług określonych w § 1 może nastąpić pod warunkiem uzyskania przez organizację społeczną zezwolenia, jeżeli obowiązek uzyskania takiego zezwolenia wynika z obowiązujących przepisów.
§  3.
Przy zlecaniu organizacji społecznej usług w zakresie kultury fizycznej i turystyki stosuje się odpowiednio przepis § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1959 r. w sprawie zasad udzielania dotacji budżetowych organizacjom społecznym oraz kontroli wykorzystania tych dotacji (Dz. U. z 1959 r. Nr 52, poz. 313 i z 1963 r. Nr 4, poz. 23).
§  4.
Jednostki państwowe nie mogą zlecać organizacjom społecznym wykonywania usług w zakresie kultury fizycznej i turystyki, jeżeli:
1)
zlecona usługa nie wchodzi w zakres zadań statutowych organizacji społecznej lub jej działalności gospodarczej,
2)
brak jest uzasadnionej potrzeby społecznej i gospodarczej zlecania organizacji społecznej wykonania określonych usług w zakresie kultury fizycznej i turystyki.
§  5.
1.
Usługi określone w § 1 mogą być świadczone odpłatnie.
2.
Ceny usług świadczonych przez organizacje społeczne powinny być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§  6.
Środki trwałe zakupione z funduszów jednostki państwowej zlecającej usługi w zakresie kultury fizycznej i turystyki stanowią własność tej jednostki.
§  7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021