Opłaty rejestracyjne od pojazdów samochodowych i przyczep oraz trolejbusów.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KOMUNIKACJI
z dnia 7 stycznia 1967 r.
w sprawie opłat rejestracyjnych od pojazdów samochodowych i przyczep oraz trolejbusów.

Na podstawie art. 17 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o bezpieczeństwie i porządku ruchu na drogach publicznych (Dz. U. Nr 53, poz. 295) i § 136 ust. 6 rozporządzenia Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 1 października 1962 r. w sprawie ruchu na drogach publicznych (Dz. U. z 1962 r. Nr 61, poz. 295, z 1965 r. Nr 19, poz. 128 i Nr 54, poz. 337 oraz z 1966 r. Nr 54, poz. 328) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Ustala się następujące opłaty rejestracyjne od pojazdów samochodowych napędzanych benzyną oraz od przyczep (naczep), należących do osób fizycznych i osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej:
1)
od motocykla lub innego pojazdu wyposażonego w silnik pomocniczy o pojemności skokowej do 50 cm3 włącznie:
a)
za okres trzech lat kalendarzowych, licząc od dnia 1 stycznia roku, w którym nastąpiła pierwsza rejestracja 75 zł,
b)
za każde następne trzy lata 40 zł;
2)
od motocykla z silnikiem o pojemności skokowej powyżej 50 cm3 do 130 cm3 włącznie:
a)
za okres trzech lat kalendarzowych, licząc od dnia 1 stycznia roku, w którym nastąpiła pierwsza rejestracja 175 zł,
b)
za następne trzy lata 140 zł,
c)
za następne dwa lata 100 zł,
d)
za każdy następny rok 60 zł;
3)
od motocykla z silnikiem o pojemności skokowej powyżej 130 cm3:
a)
za okres trzech lat kalendarzowych, licząc od dnia 1 stycznia roku, w którym nastąpiła pierwsza rejestracja 235 zł,
b)
za następne trzy lata 200 zł,
c)
za następne dwa lata 140 zł,
d)
za każdy następny rok 80 zł;
4)
od samochodu osobowego z silnikiem o pojemności skokowej do 2.000 cm3 i samochodu ciężarowego o ładowności do 0,75 t, nie przeznaczonych do zarobkowego transportu drogowego:
a)
za okres jednego roku kalendarzowego, licząc od dnia 1 stycznia roku, w którym nastąpiła pierwsza rejestracja 370 zł,
b)
za okres półroczny, jeżeli rejestracja nastąpiła w drugim półroczu 220 zł,
c)
za dwa następne lata kalendarzowe po roku, w którym nastąpiła pierwsza rejestracja, jeżeli termin badania technicznego wyznaczony został po upływie 3 lat od pierwszej rejestracji, po 300 zł rocznie,
d)
za okres każdego następnego roku kalendarzowego po upływie trzech lat kalendarzowych od roku, w którym samochód został zarejestrowany 350 zł,

- z tym że jeżeli termin badania technicznego wyznaczony został po upływie 2 lat, opłata za drugi rok wynosi 300 zł;

5)
od samochodu osobowego z silnikiem o pojemności skokowej do 2.000 cm3 i samochodu ciężarowego o ładowności do 0,75 t, przeznaczonych do zarobkowego transportu drogowego:
a)
za okres jednego roku kalendarzowego, licząc od dnia 1 stycznia roku, w którym nastąpiła pierwsza rejestracja 400 zł,
b)
za okres półroczny, jeżeli rejestracja nastąpiła w drugim półroczu 250 zł,
c)
za okres każdego następnego roku kalendarzowego 350 zł;
6)
od samochodu osobowego z silnikiem o pojemności skokowej powyżej 2.000 cm3, nie przeznaczonego do zarobkowego transportu drogowego:
a)
za okres jednego roku kalendarzowego, licząc od dnia 1 stycznia roku, w którym nastąpiła pierwsza rejestracja 520 zł,
b)
za okres półroczny, jeżeli rejestracja nastąpiła w drugim półroczu 295 zł,
c)
za okres dwóch następnych lat kalendarzowych po roku, w którym nastąpiła pierwsza rejestracja, jeżeli termin badania technicznego wyznaczony został po upływie 3 lat od pierwszej rejestracji, po 450 zł rocznie,
d)
za okres każdego następnego roku kalendarzowego po upływie trzech lat kalendarzowych, w których samochód byt zarejestrowany 500 zł,

- z tym że jeżeli termin badania technicznego wyznaczony został po upływie 2 lat, opłata za drugi rok wynosi 450 zł;

7)
od samochodu osobowego z silnikiem o pojemności skokowej powyżej 2.000 cm3, przeznaczonego do zarobkowego transportu drogowego:
a)
za okres jednego roku kalendarzowego, licząc od dnia 1 stycznia roku, w którym nastąpiła pierwsza rejestracja 550 zł,
b)
za okres półroczny, jeżeli rejestracja nastąpiła w drugim półroczu 325 zł,
c)
za okres każdego następnego roku kalendarzowego 500 zł;
7a) 1
od pojazdów samochodowych o ładowności powyżej 0,75 t, lecz o dopuszczalnym ciężarze całkowitym do 2,5 t włącznie (samochody ciężarowe wszystkich rodzajów, samochody specjalne, ciągniki z wyjątkiem posiadających cechy konstrukcyjne ograniczające szybkość do 20 km na godzinę, autobusy), nie przeznaczonych do zarobkowego transportu drogowego:
a)
za okres jednego roku kalendarzowego, licząc od dnia 1 stycznia roku, w którym nastąpiła pierwsza rejestracja - 970 zł,
b)
za okres półroczny, jeżeli rejestracja nastąpiła w drugim półroczu - 520 zł,
c)
za okres dwóch następnych lat kalendarzowych po roku, w którym nastąpiła pierwsza rejestracja, jeżeli termin badania technicznego wyznaczony został po upływie 3 lat od pierwszej rejestracji, po - 900 zł rocznie,
d)
za okres każdego następnego roku kalendarzowego po upływie trzech lat kalendarzowych od roku, w którym samochód został zarejestrowany - 950 zł,

– z tym że jeżeli termin badania technicznego wyznaczony został po upływie 2 lat, opłata za drugi rok wynosi - 900 zł;

7b) 2
od pojazdów samochodowych o ładowności powyżej 0,75 t, lecz o dopuszczalnym ciężarze całkowitym do 2,5 t włącznie (samochody ciężarowe wszystkich rodzajów, samochody specjalne, ciągniki z wyjątkiem posiadających cechy konstrukcyjne ograniczające szybkość do 20 km na godzinę, autobusy), przeznaczonych do zarobkowego transportu drogowego:
a)
za okres jednego roku kalendarzowego, licząc od dnia 1 stycznia roku, w którym nastąpiła pierwsza rejestracja - 1.020 zł,
b)
za okres półroczny, jeżeli rejestracja nastąpiła w drugim półroczu - 570 zł,
c)
za okres każdego następnego roku kalendarzowego - 950 zł;
8) 3
od pojazdów samochodowych o dopuszczalnym ciężarze całkowitym powyżej 2,5 t (samochody ciężarowe wszystkich rodzajów, samochody specjalne, ciągniki z wyjątkiem posiadających cechy konstrukcyjne ograniczające szybkość do 20 km na godzinę, autobusy):
a)
za okres jednego roku kalendarzowego, licząc od dnia 1 stycznia roku, w którym nastąpiła pierwsza rejestracja 1.020 zł,
b)
za okres półroczny, jeżeli rejestracja nastąpiła w drugim półroczu 570 zł,
c)
za okres każdego następnego roku 950 zł;
9) 4
od ciągników, których cechy konstrukcyjne ograniczają szybkość do 20 km na godzinę, przeznaczonych do transportu drogowego:
a)
za okres każdego roku kalendarzowego, licząc od dnia 1 stycznia roku, w którym nastąpiło zgłoszenie do ewidencji 450 zł,
b)
za okres półroczny, jeżeli zgłoszenie do ewidencji nastąpiło w drugim półroczu

225 zł;

opłaty te nie dotyczą ciągników o wyżej określonej szybkości, przeznaczonych wyłącznie do robót rolno-ogrodniczych i tylko okolicznościowo używanych w połączeniu z przyczepą na drogach publicznych do transportu narzędzi rolniczych, ziemiopłodów itp.; opłata od tych ciągników przy zgłaszaniu ich do ewidencji (dopuszczaniu do ruchu) wynosi - 30 zł;

10) 5
od przyczepy (naczepy), z wyjątkiem przyczep jednoosiowych przeznaczonych do przewozu bagażu lub sprzętu turystycznego ciągnionych przez samochody osobowe, autobusy i motocykle:
a)
za okres trzech lat kalendarzowych, licząc od dnia 1 stycznia roku, w którym nastąpiła pierwsza rejestracja 70 zł,
b)
za każdy następny okres, w którym przeprowadza się okresowe badanie techniczne

15 zł;

11) 6
od przyczep o ładowności do 0,75 t używanych do prac rolnych - 30 zł.
2.
Ustala się następujące opłaty rejestracyjne od samochodów, autobusów i ciągników napędzanych olejem napędowym, należących do osób fizycznych i osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej:
1)
od samochodu osobowego z silnikiem o pojemności skokowej do 2.000 cm3 oraz samochodu ciężarowego o ładowności do 0,75 t, nie przeznaczonych do zarobkowego transportu drogowego:
a)
za okres jednego roku kalendarzowego, licząc od dnia 1 stycznia roku, w którym nastąpiła pierwsza rejestracja 520 zł,
b)
za okres półroczny, jeżeli rejestracja nastąpiła w drugim półroczu 295 zł,
c)
za okres dwóch następnych lat kalendarzowych po roku, w którym nastąpiła pierwsza rejestracja, jeżeli termin badania technicznego wyznaczony został po upływie 3 lat od pierwszej rejestracji po 450 zł rocznie,
d)
za okres każdego następnego roku kalendarzowego po upływie trzech lat kalendarzowych od roku, w którym pojazd został zarejestrowany 500 zł,

- z tym że jeżeli termin badania technicznego wyznaczony jest za dwa lata, opłata za drugi rok wynosi 450 zł;

2)
od samochodu osobowego z silnikiem o pojemności skokowej do 2.000 cm3 oraz samochodu ciężarowego o ładowności do 0,75 t, przeznaczonych do zarobkowego transportu drogowego:
a)
za okres jednego roku kalendarzowego, licząc od dnia 1 stycznia roku, w którym nastąpiła pierwsza rejestracja 550 zł,
b)
za okres półroczny, jeżeli rejestracja nastąpiła w drugim półroczu 325 zł,
c)
za okres każdego następnego roku kalendarzowego 500 zł;
3)
od samochodu osobowego z silnikiem o pojemności skokowej powyżej 2.000 cm3, nie przeznaczonego do zarobkowego transportu drogowego:
a)
za okres jednego roku kalendarzowego, licząc od dnia 1 stycznia roku, w którym nastąpiła pierwsza rejestracja 745 zł,
b)
za okres półroczny, jeżeli rejestracja nastąpiła w drugim półroczu 410 zł,
c)
za okres dwóch następnych lat kalendarzowych po roku, w którym nastąpiła pierwsza rejestracja, jeżeli termin badania technicznego wyznaczony został po upływie trzech lat od pierwszej rejestracji po 675 zł rocznie,
d)
za okres każdego następnego roku kalendarzowego po upływie trzech lat kalendarzowych, w których pojazd był zarejestrowany 725 zł,

- z tym że jeżeli termin badania technicznego wyznaczony jest za 2 lata, opłata za drugi rok wynosi 675 zł;

4)
od samochodu osobowego z silnikiem o pojemności skokowej powyżej 2.000 cm3, przeznaczonego do zarobkowego transportu drogowego:
a)
za okres jednego roku kalendarzowego, licząc od dnia 1 stycznia roku, w którym nastąpiła pierwsza rejestracja 775 zł,
b)
za okres półroczny, jeżeli rejestracja nastąpiła w drugim półroczu 435 zł,
c)
za okres każdego następnego roku kalendarzowego 725 zł;
4a) 7
od pojazdów samochodowych o ładowności powyżej 0,75 t, lecz o dopuszczalnym ciężarze całkowitym do 2,5 t włącznie (samochody ciężarowe wszystkich rodzajów, samochody specjalne, ciągniki z wyjątkiem posiadających cechy konstrukcyjne ograniczające szybkość do 20 km na godzinę, autobusy), nie przeznaczonych do zarobkowego transportu drogowego:
a)
za okres jednego roku kalendarzowego, licząc od dnia 1 stycznia roku, w którym nastąpiła pierwsza rejestracja - 1.420 zł,
b)
za okres półroczny, jeżeli rejestracja nastąpiła w drugim półroczu - 745 zł,
c)
za okres dwóch następnych lat kalendarzowych po roku, w którym nastąpiła pierwsza rejestracja, jeżeli termin badania technicznego wyznaczony został po upływie 3 lat od pierwszej rejestracji, po - 1.350 zł rocznie,
d)
za okres każdego następnego roku kalendarzowego po upływie trzech lat kalendarzowych od roku, w którym pojazd został zarejestrowany - 1.400 zł,

– z tym że jeżeli termin badania technicznego wyznaczony został po upływie 2 lat, opłata za drugi rok wynosi - 1.350 zł;

4b) 8
od pojazdów samochodowych o ładowności powyżej 0,75 t, lecz o dopuszczalnym ciężarze całkowitym do 2,5 t włącznie (samochody ciężarowe wszystkich rodzajów, samochody specjalne, ciągniki z wyjątkiem posiadających cechy konstrukcyjne ograniczające szybkość do 20 km na godzinę, autobusy), przeznaczonych do zarobkowego transportu drogowego:
a)
za okres jednego roku kalendarzowego, licząc od dnia 1 stycznia roku, w którym nastąpiła pierwsza rejestracja - 1.470 zł,
b)
za okres półroczny, jeżeli rejestracja nastąpiła w drugim półroczu - 795 zł,
c)
za okres każdego następnego roku kalendarzowego - 1.400 zł;
5)
od samochodów ciężarowych wszystkich rodzajów, samochodów specjalnych, ciągników i autobusów o dopuszczalnym ciężarze całkowitym powyżej 2,5 t:
a)
za okres jednego roku kalendarzowego, licząc od dnia 1 stycznia roku, w którym nastąpiła pierwsza rejestracja 1.470 zł,
b)
za okres półroczny, jeżeli rejestracja nastąpiła w drugim półroczu 795 zł,
c)
za okres każdego następnego roku 1.400 zł;
6) 9
od ciągników, których cechy konstrukcyjne ograniczają szybkość do 20 km na godzinę, przeznaczonych do transportu drogowego:
a)
za okres każdego roku kalendarzowego, licząc od dnia 1 stycznia roku, w którym nastąpiło zgłoszenie do ewidencji - 450 zł,
b)
za okres półroczny, jeżeli zgłoszenie do ewidencji nastąpiło w drugim półroczu - 225 zł;

opłaty te nie dotyczą ciągników o wyżej określonej szybkości, przeznaczonych wyłącznie do robót rolno-ogrodniczych i tylko okolicznościowo używanych z przyczepą na drogach publicznych do transportu narzędzi rolniczych, ziemiopłodów itp.; opłata od tych ciągników przy zgłaszaniu ich do ewidencji (dopuszczaniu do ruchu) wynosi - 30 zł;

§  2.
1.
Ustala się następujące opłaty rejestracyjne od pojazdów samochodowych należących do inwalidów:
1)
od motocykli wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 1-3 i wózków:
a)
za okres trzech lat kalendarzowych, licząc od dnia 1 stycznia roku, w którym nastąpiła pierwsza rejestracja 15 zł,
b)
za każdy następny okres, w którym przeprowadza się badanie techniczne 20 zł;
2)
od samochodów osobowych z silnikiem o pojemności skokowej do 1.000 cm3:
a)
za okres trzech lat kalendarzowych, licząc od dnia 1 stycznia roku, w którym nastąpiła pierwsza rejestracja 30 zł,
b)
za każdy następny okres, w którym przeprowadza się okresowe badanie techniczne

50 zł.

2.
Za inwalidę (ust. 1) uważa się:
1)
inwalidów I i II grupy,
2)
innych inwalidów, posiadających pozwolenie na prowadzenie inwalidzkich pojazdów samochodowych (prawo jazdy kategorii Vb), lub którym zostały przydzielone pojazdy samochodowe przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, Związek Inwalidów Wojennych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej albo przez właściwy do spraw zdrowia i opieki społecznej organ prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa).
§  3.
1.
Ustala się następujące opłaty rejestracyjne od pojazdów samochodowych oraz od przyczep (naczep) należących do jednostek administracji państwowej, instytucji państwowych, jednostek gospodarki uspołecznionej, organizacji politycznych i społecznych:
1)
od motocykli:
a)
za okres trzech lat kalendarzowych, licząc od dnia 1 stycznia roku, w którym nastąpiła pierwsza rejestracja 15 zł,
b)
za każdy następny okres, w którym przeprowadza się badanie techniczne 20 zł;
2) 10
od pojazdów samochodowych o dopuszczalnym ciężarze całkowitym do 2,5 t, nie przeznaczonych do zarobkowego transportu drogowego:
a)
za okres trzech lat kalendarzowych, licząc od dnia 1 stycznia roku, w którym nastąpiła pierwsza rejestracja 30 zł,
b)
za każdy następny okres, w którym dokonuje się badania technicznego 50 zł;
3) 11
od pojazdów samochodowych o dopuszczalnym ciężarze całkowitym do 2,5 t, przeznaczonych do zarobkowego transportu drogowego:
a)
za okres jednego roku kalendarzowego, w którym nastąpiła pierwsza rejestracja

80 zł,

b)
za każdy następny rok 50 zł;
4)
od pojazdów samochodowych o dopuszczalnym ciężarze całkowitym powyżej 2,5 t i trolejbusów:
a)
za okres jednego roku kalendarzowego, w którym nastąpiła pierwsza rejestracja

80 zł,

b)
za każdy następny rok 50 zł;
5) 12
od przyczep (naczep), z wyjątkiem przyczep jednoosiowych przeznaczonych do przewozu bagażu lub sprzętu turystycznego ciągniętych przez samochody osobowe, autobusy i motocykle, oraz przyczep o ładowności do 0,75 t używanych do prac rolnych:
a)
za okres trzech lat kalendarzowych, licząc od dnia 1 stycznia roku, w którym nastąpiła pierwsza rejestracja 30 zł,
b)
za każdy następny okres, w którym przeprowadza się badanie techniczne 15 zł.
2.
Przepis ust. 1 nie dotyczy pojazdów samochodowych oraz przyczep (naczep) należących do jednostek Milicji Obywatelskiej.
3. 13
Przepisy ust. 1 pkt 2, 3 i 4 nie dotyczą ciągników, których cechy konstrukcyjne ograniczają szybkość do 20 km na godzinę, i motocykli.
§  4.
Za określone niżej badania techniczne pojazdów, dokonywane przez wydziały komunikacji prezydiów powiatowych (miejskich, dzielnicowych) rad narodowych:
1)
powtórne badanie w razie nie usunięcia w wyznaczonym terminie braków i usterek technicznych w pojeździe, stwierdzonych w czasie pierwszego badania lub stwierdzonych przez organ kontroli ruchu drogowego;
2)
badanie w razie dokonania jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych lub zmian, które uniemożliwiają użytkowanie pojazdu zgodnie z jego pierwotnym przeznaczeniem, albo zmian konstrukcyjnych budowy nadwozia lub podwozia, które powodują zmianę ciężaru lub położenia środka ciężkości pojazdu;
3)
badanie pojazdu uprzednio zarejestrowanego do użytku własnego, przeznaczonego następnie do użytku publicznego (zarobkowego transportu drogowego);
4)
dodatkowe badanie pojazdu przed dopuszczeniem do międzynarodowego przewozu drogowego,

ustala się następujące opłaty:

- od motocykla 20 zł,

- od samochodu, ciągnika i autobusu 50 zł,

- od przyczepy (naczepy) 15 zł.

§  5.
1. 14
Ustala się następujące opłaty za nowe tablice rejestracyjne, wydane w zamian tablic zniszczonych lub zagubionych oraz w razie zmiany właściwości miejscowej organu do spraw komunikacji prezydium rady narodowej właściwego do rejestracji pojazdu:
1)
za tablicę motocyklową 15 zł,
2)
za komplet składający się z dwóch tablic dla samochodów, ciągników, autobusów i trolejbusów 30 zł,
3)
za komplet składający się z trzech tablic dla samochodów i ciągników z przyczepami

45 zł.

2.
Opłaty określone w ust. 1 pobiera się również za nowe tablice rejestracyjne, wydane przy rejestracji pojazdów samochodowych oraz przyczep (naczep) należących do jednostek Milicji Obywatelskiej.
§  6. 15
Ustala się następujące opłaty za korzystanie z tablic ze znakami próbnymi oraz za wydanie pozwolenia czasowego dopuszczającego pojazd do ruchu:
1)
za korzystanie z jednego kompletu składającego się z dwóch tablic samochodowych lub z jednej tablicy motocyklowej za każdy dzień 5 zł,
2)
za komplet składający się z dwóch tablic samochodowych lub za jedną tablicę motocyklową, przydzielone wytwórniom i zakładom naprawczym pojazdów samochodowych, przedsiębiorstwom handlu pojazdami oraz placówkom naukowo-badawczym w dziedzinie produkcji pojazdów samochodowych, za każdy miesiąc 50 zł,
3) 16
za wydanie pozwolenia czasowego dopuszczającego do ruchu na drogach publicznych pojazd należący do osoby prawnej nie będącej jednostką gospodarki uspołecznionej lub do osoby fizycznej - 30 zł;

przepis ten nie dotyczy inwalidów (§ 2 ust. 2).

§  6a. 17
Opłatę rejestracyjną uiszcza się przy rejestracji pojazdu lub przy przedstawieniu pojazdu do badania technicznego. W latach, na które nie wyznaczono badania technicznego pojazdu, opłaty roczne należy uiszczać do dnia 31 marca każdego roku.
§  6b. 18
1.
W razie wycofania pojazdu z ruchu przed upływem okresu, za który została uiszcza opłata rejestracyjna, część opłaty przypadająca za nie rozpoczęty jeszcze rok (lata) kalendarzowy podlega zwrotowi.
2.
Zwrotu opłaty dokonuje na wniosek zainteresowanego organ, na którego rachunek suma podlegająca zwrotowi została zarachowana. Do wniosku o zwrot należy dołączyć zaświadczenie stwierdzające wycofanie pojazdu z ruchu, wydane przez właściwy organ do spraw komunikacji prezydium powiatowej (miejskiej, dzielnicowej) rady narodowej, oraz dowód dokonania wpłaty.
§  7.
Przepisy niniejszego zarządzenia nie dotyczą kosztów badań technicznych pojazdów samochodowych, dokonywanych przez stacje diagnostyczne.
§  8.
Tracą moc:
1)
zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 5 lipca 1958 r. w sprawie opłat za badanie techniczne pojazdów mechanicznych (Monitor Polski Nr 56, poz. 326),
2)
zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 25 maja 1964 r. w sprawie opłat za tablice rejestracyjne i tablice ze znakami próbnymi pojazdów samochodowych i trolejbusów (Dziennik Taryf i Zarządzeń Komunikacyjnych Nr 10, poz. 66).
§  9.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1967 r.
1 § 1 ust. 1 pkt 7a dodany przez § 1 pkt 1 lit. a) zarządzenia z dnia 25 kwietnia 1967 r. (M.P.67.26.120) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1967 r.
2 § 1 ust. 1 pkt 7b dodany przez § 1 pkt 1 lit. a) zarządzenia z dnia 25 kwietnia 1967 r. (M.P.67.26.120) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1967 r.
3 § 1 ust. 1 pkt 8 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 1 lit. b) zarządzenia z dnia 25 kwietnia 1967 r. (M.P.67.26.120) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1967 r.
4 § 1 ust. 1 pkt 9 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. c) zarządzenia z dnia 25 kwietnia 1967 r. (M.P.67.26.120) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1967 r.
5 § 1 ust. 1 pkt 10 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 1 lit. d) zarządzenia z dnia 25 kwietnia 1967 r. (M.P.67.26.120) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1967 r.
6 § 1 ust. 1 pkt 11 dodany przez § 1 pkt 1 lit. e) zarządzenia z dnia 25 kwietnia 1967 r. (M.P.67.26.120) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1967 r.
7 § 1 ust. 2 pkt 4a dodany przez § 1 pkt 1 lit. f) zarządzenia z dnia 25 kwietnia 1967 r. (M.P.67.26.120) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1967 r.
8 § 1 ust. 2 pkt 4b dodany przez § 1 pkt 1 lit. f) zarządzenia z dnia 25 kwietnia 1967 r. (M.P.67.26.120) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1967 r.
9 § 1 ust. 2 pkt 6 dodany przez § 1 pkt 1 lit. g) zarządzenia z dnia 25 kwietnia 1967 r. (M.P.67.26.120) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1967 r.
10 § 3 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) zarządzenia z dnia 25 kwietnia 1967 r. (M.P.67.26.120) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1967 r.
11 § 3 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) zarządzenia z dnia 25 kwietnia 1967 r. (M.P.67.26.120) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1967 r.
12 § 3 ust. 1 pkt 5 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 2 lit. b) zarządzenia z dnia 25 kwietnia 1967 r. (M.P.67.26.120) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1967 r.
13 § 3 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 2 lit. c) zarządzenia z dnia 25 kwietnia 1967 r. (M.P.67.26.120) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1967 r.
14 § 5 ust. 1 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 25 kwietnia 1967 r. (M.P.67.26.120) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1967 r.
15 § 6 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 4 lit. a) zarządzenia z dnia 25 kwietnia 1967 r. (M.P.67.26.120) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1967 r.
16 § 6 pkt 3 dodany przez § 1 pkt 4 lit. b) zarządzenia z dnia 25 kwietnia 1967 r. (M.P.67.26.120) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1967 r.
17 § 6a dodany przez § 1 pkt 5 zarządzenia z dnia 25 kwietnia 1967 r. (M.P.67.26.120) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1967 r.
18 § 6b dodany przez § 1 pkt 5 zarządzenia z dnia 25 kwietnia 1967 r. (M.P.67.26.120) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1967 r.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021