Zakres, organizacja i tryb działania organów bilansowania i rozdziału robót buwowlano-montażowych.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI PLANOWANIA PRZY RADZIE MINISTRÓW
z dnia 30 czerwca 1967 r.
w sprawie zakresu, organizacji i trybu działania organów bilansowania i rozdziału robót budowlano-montażowych.

Na podstawie § 8 ust. 4 zarządzenia nr 30 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 1967 r. w sprawie ramowych zasad, trybu i organizacji bilansowania i rozdziału robót budowlano-montażowych (Monitor Polski Nr 29, poz. 137) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Wojewódzkie komisje bilansowania i rozdziału robót, a dla m. st. Warszawy i m. Łodzi miejskie komisje bilansowania i rozdziału robót, zwane dalej WKBiRR, działające przy wojewódzkich (miejskich) komisjach planowania gospodarczego, opracowują dla poszczególnych województw (m. st. Warszawy i m. Łodzi) wojewódzkie bilanse robót budowlano-montażowych, obejmujące:
1)
całość potrzeb w zakresie robót budowlano-montażowych objętych planem inwestycyjnym i spoza planu inwestycyjnego,
2)
całość zdolności wykonawczych uspołecznionych przedsiębiorstw budowlano-montażowych oraz jednostek i komórek wykonawstwa w systemie gospodarczym.
2.
Do zadań WKBiRR należy ponadto:
1)
dokonywanie szczegółowego rozdziału nowo rozpoczynanych robót budowlano-montażowych między poszczególnych wykonawców,
2)
ocena mocy produkcyjnych przedsiębiorstw budowlano-montażowych na terenie województwa oraz jednostek wykonawstwa w systemie gospodarczym,
3)
opiniowanie i przedstawianie wniosków organom nadrzędnym wykonawców oraz Centralnej Komisji Bilansowania i Rozdziału Robót co do kierunków rozwoju sieci organizacyjnej i powoływania nowych przedsiębiorstw budowlano-montażowych oraz komórek wykonawstwa w systemie gospodarczym na terenie województwa.
3.
W bilansach, o których mowa w ust. 1, oraz w planach rozdziału robót należy ewidencjonować wielkości robót kontynuowanych, wynikających z umów wieloletnich, zawartych między inwestorem a wykonawcą, w rozmiarach wynikających z tych umów i zgodnie z obowiązującymi cyklami budowy oraz harmonogramem robót.
§  2.
WKBiRR sporządzają bilans i plan rozdziału robót budowlano-montażowych na podstawie materiałów określonych w § 5 ust. 1 zarządzenia nr 30 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 1967 r. w sprawie ramowych zasad, trybu i organizacji bilansowania i rozdziału robót budowlano-montażowych (Monitor Polski Nr 29, poz. 137), danych otrzymanych od Centralnej Komisji Bilansowania i Rozdziału Robót oraz własnego rozeznania.
§  3.
1.
WKBiRR zobowiązane są w zakresie nowo rozpoczynanych robót budowlano-montażowych zapewnić w pierwszej kolejności wykonawstwo dla:
1)
inwestycji centralnych priorytetowych,
2)
inwestycji związanych z rozwojem eksportu,
3)
pozostałych inwestycji centralnych i produkcyjnych zjednoczeń,
4)
budownictwa rolniczego,
5)
budownictwa mieszkaniowego oraz towarzyszącego w zakresie handlu i usług,
6)
budownictwa szkolnego i szpitalnego,
7)
robót o charakterze awaryjnym.
2.
W ramach inwestycji realizowanych w trybie odrębnych przepisów, zgodnie z uchwałą nr 90 Rady Ministrów z dnia 5 maja 1967 r. w sprawie rozwoju spółdzielczości inwalidzkiej (Monitor Polski Nr 30, poz. 141), WKBiRR powinny zapewnić wykonawstwo w systemie zleceniowym spółdzielniom inwalidów.
3.
W ramach zadań produkcyjnych resortowych przedsiębiorstw budowlano-montażowych WKBiRR powinny w planach rozdziału robót w pierwszej kolejności uwzględniać zlecenia danego resortu, a zlecenia inwestorów innych resortów tylko w razie posiadania wolnej mocy produkcyjnej.
§  4.
Roboty budowlano-montażowe resortu rolnictwa w zakresie melioracji wodnych, elektryfikacji rolnictwa, zaopatrzenia wsi w wodę, wykonywane przez przedsiębiorstwa podległe i nadzorowane przez Ministra Rolnictwa, oraz roboty budowlano-montażowe w zakresie dróg publicznych, wykonywane przez wojewódzkie zarządy dróg publicznych, i roboty remontowo-budowlane, wykonywane przez zakłady Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska", mogą być włączane do bilansu robót zbiorczo bez szczegółowego rozdziału tych robót miedzy poszczególnych wykonawców, z wyjątkiem zleceń przyjętych od inwestorów podległych innym resortom.
§  5.
WKBiRR rozpatruje propozycje odmowy wykonawców przyjęcia zlecenia na wykonanie obiektów i robót oraz decyduje co do objęcia ich planem rozdziału robót lub do wykonania w systemie gospodarczym albo przedstawia Centralnej Komisji Bilansowania i Rozdziału Robót odpowiednie wnioski w sprawie skreślenia danej inwestycji z planu.
§  6.
1.
Ustalenia WKBiRR w sprawach bilansowania i rozdziału robót budowlano-montażowych zapadają kolegialnie. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego.
2.
Ustalenia wymienione w ust. 1 są ostateczne dla inwestora w zakresie:
1)
inwestycji objętych planem terenowym,
2)
inwestycji realizowanych w trybie odrębnych przepisów oraz inwestycji przedsiębiorstw,
3)
robót spoza planu inwestycyjnego,
4)
robót o charakterze awaryjnym.
3.
W zakresie pozostałych inwestycji nie wymienionych w ust. 2 (centralne, zjednoczeń, jednostek budżetowych) poszczególni inwestorzy mogą odwołać się w terminie 14 dni od ustaleń WKBiRR do Centralnej Komisji Bilansowania i Rozdziału Robót. Odwołania powinny być składane za pośrednictwem właściwej WKBiRR. Odwołania dotyczące inwestycji priorytetowych mogą być kierowane do Centralnej Komisji Bilansowania i Rozdziału Robót bezpośrednio przez właściwych ministrów nadzorujących inwestorów z równoczesnym powiadomieniem właściwej terenowo WKBiRR.
4.
Przedsiębiorstwa budowlano-montażowe mogą w uzasadnionych wypadkach odwołać się w ciągu 14 dni od ustaleń WKBiRR do Centralnej Komisu Bilansowania i Rozdziału Robót. Przedsiębiorstwa obowiązane są składać swoje odwołania w WKBiRR za pośrednictwem jednostek nadrzędnych (zjednoczeń).
§  7.
Warunkiem rozpoczęcia robót budowlano-montażowych wykonywanych systemem zleceniowym w zakresie nowo rozpoczynanych inwestycji jest objęcie tych robót planem rozdziału robót akceptowanym przez WKBiRR.
§  8.
1.
W skład WKBiRR wchodzą: przewodniczący i jego zastępcy oraz członkowie powołani przez przewodniczących prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych m. st. Warszawy i m. Łodzi).
2.
Na członków WKBiRR mogą być powołani przedstawiciele banku finansującego inwestycje i roboty spoza planu inwestycyjnego, dyrekcji budownictwa rolniczego oraz dyrekcji inwestycji miejskich.
3.
Przewodniczący WKBiRR mogą zapraszać do udziału w posiedzeniach komisji z głosem doradczym przedstawicieli jednostek organizacyjnych nie wymienionych w ust. 2.
4.
Organem przygotowującym materiały WKBiRR jest stały sekretariat jako wyodrębniona komórka organizacyjna, działająca zgodnie z wytycznymi i pod bezpośrednim nadzorem przewodniczącego WKBiRR.
§  9.
1.
Do zadań Centralnej Komisji Bilansowania i Rozdziału robót należy:
1)
opracowanie bilansu i planu rozdziału robót budowlano-montażowych w skali całego kraju na podstawie przeprowadzonej analizy wojewódzkich bilansów i planów rozdziału robót oraz własnych materiałów, z uwzględnieniem:
a)
całości zapotrzebowania na roboty budowlano-montażowe zarówno z planu inwestycyjnego, jak i spoza planu inwestycyjnego;
b)
całości wykonawstwa budowlano-montażowego w systemie zleceniowym i systemie gospodarczym;
2)
współpraca z resortami nadzorującymi inwestorów w zakresie zapotrzebowania na roboty budowlano-montażowe oraz resortami nadzorującymi wykonawców w zakresie mocy produkcyjnych przedsiębiorstw budowlano-montażowych oraz robót wykonywanych w systemie gospodarczym,
3)
kierowanie, koordynowanie i nadzór nad całością prac WKBiRR, a w szczególności opracowywanie wytycznych i prowadzenie instruktażu w zakresie szczegółowych zasad oraz trybu bilansowania i rozdziału robót budowlano-montażowych,
4)
akceptowanie bilansu robót i projektu planu rozdziału robót budowlano-montażowych.
2.
Centralna Komisja Bilansowania i Rozdziału Robót przedstawia do zatwierdzenia bilans i projekt planu rozdziału robót budowlano-montażowych Przewodniczącemu Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.
§  10.
Centralna Komisja Bilansowania i Rozdziału Robót rozpatruje odwołania od ustaleń WKBiRR i po uzyskaniu akceptacji Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów wydaje ostateczną decyzję.
§  11.
1.
W skład Centralnej Komisji Bilansowania i Rozdziału Robót wchodzą:
1)
jako przewodniczący - przedstawiciel Komisji Planowania przy Radzie Ministrów,
2)
jako członkowie - przedstawiciele: Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, Ministerstwa Rolnictwa, centrali Banku Inwestycyjnego, zainteresowanych komórek organizacyjnych Komisji Planowania przy Radzie Ministrów,

powołani przez Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.

2.
Przewodniczący Centralnej Komisji może w razie potrzeby zapraszać do udziału w pracach Komisji przedstawicieli innych jednostek organizacyjnych, nie wymienionych w ust. 1.
§  12.
Szczegółowy tryb, zasady i terminy opracowania bilansu i planu rozdziału robót budowlano-montażowych określa instrukcja, wydawana corocznie przez Komisję Planowania przy Radzie Ministrów. Dla lat 1968 i 1969 tryb oraz zasady opracowania bilansu i planu rozdziału robót budowlano-montażowych określa instrukcja, stanowiąca załącznik do zarządzenia.
§  13.
1.
Członkom Centralnej Komisji Bilansowania i Rozdziału Robót oraz osobom zaproszonym do udziału w pracach komisji przysługuje wynagrodzenie za posiedzenia odbywane w godzinach pozasłużbowych według stawek przewidzianych w § 5 ust. 3 i 4 uchwały nr 38 Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1954 r. w sprawie trybu powoływania komisji resortowych i wynagrodzenia za udział w posiedzeniach (Monitor Polski Nr A-30, poz. 442).
2.
Wynagrodzenie za udział w posiedzeniach członkom WKBiRR oraz osobom zaproszonym do udziału w pracach komisji odbywanych w godzinach pozasłużbowych mogą przyznać prezydia wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych m. st. Warszawy i m. Łodzi).
§  14.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

INSTRUKCJA W SPRAWIE ZASAD, TRYBU I TERMINÓW PRAC ZWIĄZANYCH ZE SPORZĄDZENIEM BILANSU I PLANU ROZDZIAŁU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH NA LATA 1968 I 1969.

I.

Prace inwestorów.

1.
Ministerstwa nadzorujące inwestorów planu centralnego zwrócą szczególną uwagę, aby limit robót budowlano-montażowych (na poszczególne rodzaje inwestycji) na 1968 r. nie został przekroczony w stosunku do założeń planu na 1968 r., a na 1969 r. w stosunku do ustaleń na dany rok, zawartych w planie 5-letnim o rozwoju gospodarki narodowej na lata 1966-1970. W zakresie inwestycji centralnych i jednostek budżetowych ministerstwa nadzorujące inwestorów powinny poinformować wstępnie podległe jednostki, jakie inwestycje nowo rozpoczynane powinny być uwzględnione w projekcie planu inwestycyjnego na 1968 r.
2.
Na podstawie ustaleń wynikających z założeń planu na 1968 r. inwestorzy w terminie do dnia 20 lipca 1967 r. zaktualizują w uzgodnieniu z wykonawcami i bankami finansującymi zakres rzeczowy i wielkość robót dla zadań kontynuowanych finansowanych z planu inwestycyjnego oraz spoza planu inwestycyjnego przy zachowaniu zasad i trybu określonych w instrukcji dotyczącej opracowania projektu narodowego planu gospodarczego na 1968 r. oraz podstawowych założeń planu na 1969 r. (rozdział "Inwestycje i kapitalne remonty" § 21). Podstawę do określenia wielkości robót budowlano-montażowych dla inwestycji kontynuowanych powinny stanowić:
1)
terminy oddania obiektów do użytku, wynikające z zawartych umów oraz harmonogramu i cyklu budowy,
2)
zapewnienie dostaw maszyn i urządzeń,
3)
dokumentacja inwestycyjna.

W tym samym terminie inwestorzy objęci planem centralnym zarejestrują u wykonawców proponowane wielkości robót budowlano-montażowych dla inwestycji przewidywanych do rozpoczęcia w 1968 r. oraz nowo rozpoczynane roboty w 1968 r. spoza planu inwestycyjnego.

3.
Inwestorzy objęci planem terenowym w ramach nakładów na roboty budowlano-montażowe przewidziane w założeniach planu na 1968 r. w terminie do dnia 20 lipca 1967 r.:
1)
zaktualizują w uzgodnieniu z wykonawcami oraz bankami finansującymi wartość robót budowlano-montażowych w zakresie inwestycji kontynuowanych oraz robót kontynuowanych spoza planu inwestycyjnego według zasad podanych w ust. 2,
2)
zlecą wykonawcom roboty budowlano-montażowe w zakresie nowo rozpoczynanych inwestycji dotyczących budownictwa mieszkaniowego, oświaty, służby zdrowia i budownictwa rolniczego,
3)
zarejestrują pozostałe nowo rozpoczynane roboty budowlano-montażowe z planu terenowego, przewidziane do rozpoczęcia w 1968 r.
4.
Inwestorzy objęci planem centralnym i planem terenowym opierając się na zasadach wymienionych w ust. 2 zrejestrują u wykonawców proponowane wielkości robót budowlano-montażowych na 1969 r. dla poszczególnych zadań inwestycyjnych.
5.
Inwestorzy objęci planem centralnym i planem terenowym zgłoszą WKBiRR w terminie do dnia 20 lipca 1967 r. rozmiary robót wykonywanych w systemie gospodarczym zarówno z planu inwestycyjnego, jak i planu kapitalnych remontów.
6.
Inwestorzy nie powinni zlecać i zgłaszać do rejestracji, a przedsiębiorstwa budowlano-montażowe nie powinny przyjmować zleceń ani rejestrować nowo rozpoczynanych zadań w 1968 r., które nie odpowiadają wymaganiom dokumentacyjnym, określonym w uchwale nr 246 Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1964 r. w sprawie wymogów dokumentacyjnych dla inwestycji na lata 1966-1970 (Monitor Polski Nr 63, poz. 292) oraz zarządzeniu nr 73 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1966 r. w sprawie wymogów w zakresie projektów technicznych dla inwestycji na lata 1968-1970 (Monitor Polski Nr 69, poz. 328), oraz robót, dla których inwestorzy nie mają zapewnionych dostaw maszyn i urządzeń.
7.
Inwestorzy uczestniczący w inwestycjach wspólnych, realizowanych przez prezydia rad narodowych, w terminie do dnia 20 lipca 1967 r. uzgodnią z inwestorami zastępczymi realizującymi te inwestycje w trybie określonym uchwałą nr 67 Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1963 r. w sprawie terenowej koordynacji inwestycji (Monitor Polski Nr 19, poz. 104) wielkości udziałów w nakładach na roboty budowlano-montażowe dla tych inwestycji na lata 1968 i 1969. Uzgodnienia powinny obejmować kontynuowane i nowo rozpoczynane inwestycje wspólne, dla których została opracowana i zatwierdzona w obowiązujących terminach dokumentacja inwestycyjna i zostały zawarte odpowiednie umowy (porozumienia). Wykazy uzgodnionych udziałów w inwestycjach wspólnych powinny być w terminie do dnia 31 lipca 1967 r. przekazane ministerstwom w celu zapewnienia odpowiednich nakładów na te inwestycje, w odrębnej pozycji projektu planu inwestycyjnego zainteresowanego resortu. Ewentualne rozbieżności co do wysokości udziałów w inwestycjach wspólnych powinny być przedstawione do rozstrzygnięcia Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.

II.

Prace w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych.

8.
Zjednoczenia budowlano-montażowe na podstawie otrzymanych z właściwych ministerstw wielkości zadań produkcyjnych dokonają podziału tych zadań między przedsiębiorstwa oraz zawiadomią je o tym, a odpisy tych zawiadomień prześlą do wiadomości właściwym WKBiRR.
9.
Przy ustalaniu wielkości zadań produkcyjnych dla jednostek wykonawczych ministerstwa zarezerwują nie rozdzieloną moc produkcyjną dla zapewnienia wykonawstwa:
1)
robót poślizgowych z 1967 r.,
2)
większych inwestycji rekonstrukcyjnych i modernizacyjnych, włączanych do planu rozdziału robót w ciągu roku,
3)
inwestycji z centralnej rezerwy planu inwestycyjnego.

Rozmiary tych rezerw powinny być uzgodnione z Komisją Planowania przy Radzie Ministrów. Rezerwa może być wykorzystana na roboty budowlano-montażowe wskazane przez Centralną Komisję Bilansowania i Rozdziału Robót. Rezerwa na roboty poślizgowe zostanie określona dla poszczególnych województw po zakończeniu prac nad planem 1968 r. Rozdzielenie tej rezerwy powinno być zgodne z ustaleniami WKBiRR.

10.
Na podstawie przyjętych i uzgodnionych wielkości robót na 1968 r. przedsiębiorstwa budowlano-montażowe dokonają w terminie do dnia 28 lipca 1967 r. podzleceń we właściwych przedsiębiorstwach specjalistycznych.
11.
Na podstawie uzgodnionych z inwestorami zleceń oraz na podstawie zarejestrowanych robót przedsiębiorstwa budowlano-montażowe opracują i przekażą za pośrednictwem zjednoczeń budownictwa właściwym WKBiRR w terminie do dnia 5 sierpnia 1967 r.:
1)
proponowane i uzgodnione z jednostkami nadrzędnymi wielkości zadań produkcyjnych na terenie danego województwa na 1968 r. i 1969 r.,
2)
imienne wykazy kontynuowanych i nowo rozpoczynanych robót objętych planem centralnym, przyjętych do realizacji,
3)
imienne wykazy nowo rozpoczynanych robót objętych planem centralnym, nie przyjętych do realizacji,
4)
zestawienie przyjętych i nie przyjętych robót objętych planem terenowym.

Materiały te powinny być opracowane na formularzach według wzorów RR-1 - RR-5, załączonych do niniejszej instrukcji.

III.

Prace wojewódzkich komisji bilansowania i rozdziału robót.

12.
Komisja Planowania przy Radzie Ministrów przekaże w terminie do dnia 20 lipca 1967 r. WKBiRR spisy kontynuowanych i nowo rozpoczynanych zadań inwestycji centralnych i jednostek budżetowych w 1968 r. dla uwzględnienia ich w wojewódzkich bilansach oraz planach rozdziału robót budowlano-montażowych.
13.
WKBiRR rozpatrzą przedstawione przez przedsiębiorstwa budowlano-montażowe materiały określone w ust. 11, przeanalizują możliwości wykonawcze przedsiębiorstw budowlano-montażowych i podejmą decyzję co do włączenia nowo rozpoczynanych robót budowlano-montażowych objętych planem terenowym do planu wykonawstwa oraz zaopiniują i przedstawią propozycje co do możliwości wykonawstwa inwestycji nowo rozpoczynanych objętych planem centralnym. WKBiRR w decyzjach i propozycjach zobowiązane są uwzględnić zasady zawarte w § 3 zarządzenia.
14.
Przy podejmowaniu decyzji o włączeniu robót do planu wykonawstwa WKBiRR powinny zwrócić szczególną uwagę na:
1)
kierowanie do wykonawstwa w systemie gospodarczym robót drobnych (rekonstrukcji i modernizacji) i nieskomplikowanych, w szczególności realizowanych w trybie odrębnych przepisów,
2)
ustalenia wielkości robót na dany rok w generalnym wykonawstwie w rozmiarach, uwzględniających zapewnione podwykonawstwo w przedsiębiorstwach specjalistycznych, przy zachowaniu trybu postępowania przewidzianego w zarządzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 30 grudnia 1966 r. w sprawie zasad i warunków umów o wykonanie obiektów budownictwa oraz zasad ustalania wynagrodzeń i dokonywania rozliczeń za te obiekty (Monitor Polski z 1967 r. Nr 2, poz. 9),
3)
ustalenia Komisji Planowania przy Radzie Ministrów w zakresie nowo rozpoczynanych inwestycji centralnych,
4)
uwzględnianie robót tylko do wysokości zadań produkcyjnych ustalonych wstępnie przez ministerstwo nadzorujące wykonawców.
15.
W wyniku przeprowadzonych prac WKBiRR przedstawią w terminie do dnia 31 sierpnia 1967 r. Centralnej Komisji Bilansowania i Rozdziału Robót następujące materiały:
1)
wojewódzkie bilanse i plany rozdziału robót budowlano-montażowych,
2)
wykaz częściowo lub całkowicie nie włączonych do planu wykonawstwa robót budowlano-montażowych objętych planem centralnym,
3)
wykaz przyjętych do realizacji inwestycji centralnych kontynuowanych i nowo rozpoczynanych,
4)
wielkości nie włączonych do planu wykonawstwa robót z planu terenowego z wyodrębnieniem budownictwa mieszkaniowego, oświaty, służby zdrowia i rolnictwa,
5)
wielkości robót przewidzianych do wykonania w systemie gospodarczym,
6)
analizę mocy produkcyjnej wykonawstwa na terenie województwa oraz propozycje i wnioski w sprawie możliwości zwiększenia mocy produkcyjnych przedsiębiorstw budowlano-montażowych.

Materiały przedstawiane Centralnej Komisji Bilansowania i Rozdziału Robót powinny być opracowane na formularzach według wzorów RR-1, RR-2, RR-3, RR-6, RR-7 i RR-7a, załączonych do niniejszej instrukcji.

Załącznik  Nr 1

Załącznik  Nr 2

Załącznik  Nr 3

Załącznik  Nr 4

Załącznik  Nr 5

Załącznik  Nr 6

Załącznik  Nr 7

Załącznik  Nr 7a

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021