Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji, składu i zakresu działania komitetów kultury fizycznej i turystyki prezydiów rad narodowych.

ZARZĄDZENIE Nr 33
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 16 czerwca 1967 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji, składu i zakresu działania komitetów kultury fizycznej i turystyki prezydiów rad narodowych.

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 1960 r. o organizacji spraw kultury fizycznej i turystyki (Dz. U. Nr 10, poz. 65) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 213 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 1960 r. w sprawie szczegółowej organizacji, składu i zakresu działania komitetów kultury fizycznej i turystyki prezydiów rad narodowych (Monitor Polski Nr 82, poz. 372) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 16 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) dwóch zastępców przewodniczącego";

2)
dodaje się nowy § 19a w brzmieniu:

"§ 19a. 1. W powiatach, posiadających duże walory turystyczno-wypoczynkowe lub osiągnięcia w rozwoju kultury fizycznej, prezydium powiatowej rady narodowej może powołać prezydium powiatowego komitetu.

2. W razie powołania prezydium powiatowy komitet powinien składać się co najmniej z 11 członków.

3. Prezydium powiatowego komitetu w liczbie 5 osób tworzą przewodniczący, zastępcy przewodniczącego oraz członkowie powiatowego komitetu, wyznaczeni przez prezydium powiatowej rady narodowej na wniosek przewodniczącego powiatowego komitetu.

4. Prezydium powiatowego komitetu wykonuje w okresie między posiedzeniami jego uprawnienia, w szczególności podejmuje uchwały w sprawach nie zastrzeżonych do decyzji powiatowego komitetu.";

3)
w § 20:
a)
w pkt 1 po wyrazie "komitetu" dodaje się wyrazy "oraz jego organów",
b)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) reprezentuje powiatowy komitet na zewnątrz oraz wykonuje, jeżeli nie zostało powołane prezydium, uprawnienia określone w § 19a ust. 4,";

4)
po § 20 dodaje się nowy rozdział w brzmieniu:

"IV. Społeczne gromadzkie komitety kultury fizycznej i turystyki.

§ 20a. 1. W gromadach, posiadających duże walory turystyczno-wypoczynkowe lub osiągnięcia w rozwoju kultury fizycznej, prezydium gromadzkiej rady narodowej może powołać społeczny gromadzki komitet kultury fizycznej i turystyki, zwany w dalszym ciągu "gromadzkim komitetem".

2. Gromadzki komitet wykonuje zadania zlecone przez prezydium gromadzkiej rady narodowej oraz jest jego organem doradczym i opiniodawczym w sprawach kultury fizycznej i turystyki.

3. Organizację, skład i zakres działania gromadzkich komitetów ustalają prezydia właściwych gromadzkich rad narodowych zgodnie z wytycznymi Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki.

4. Do gromadzkich komitetów stosuje się odpowiednio przepisy § 2, § 3 ust. 2 i § 4.

5. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do prezydiów rad narodowych osiedli oraz miejskich rad narodowych miast nie stanowiących powiatów.";

5)
rozdział IV "Przepisy końcowe" otrzymuje kolejną numerację V;
6)
w § 21 wyrazy "oraz prezydia wojewódzkich komitetów" zastępuje się wyrazami "oraz ich prezydia".
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1967.36.167

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji, składu i zakresu działania komitetów kultury fizycznej i turystyki prezydiów rad narodowych.
Data aktu: 16/06/1967
Data ogłoszenia: 01/07/1967
Data wejścia w życie: 01/07/1967