Zm.: zarządzenie w sprawie ulg podatkowych z tytułu nakładów inwestycyjno-remontowych dokonywanych w gospodarstwach rolnych, położonych na niektórych obszarach kraju.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 16 marca 1967 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ulg podatkowych z tytułu nakładów inwestycyjno-remontowych dokonywanych w gospodarstwach rolnych, położonych na niektórych obszarach kraju.

Na podstawie art. 3 ust. 1 i art. 35 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1950 r. Nr 49, poz. 452, z 1959 r. Nr 11, poz. 61, z 1960 r. Nr 51, poz. 300, z 1961 r. Nr 33, poz. 166 i z 1966 r. Nr 24, poz. 151) oraz § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 1956 r. w sprawie określenia zasad i trybu oraz organów właściwych do wydawania decyzji o umarzaniu oraz o udzielaniu ulg w spłacaniu należności przysługujących jednostkom budżetowym oraz państwowym instytucjom, przedsiębiorstwom i bankom (Dz. U. z 1964 r. Nr 24, poz. 162 i z 1965 r. Nr 22, poz. 137) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 1 marca 1965 r. w sprawie ulg podatkowych z tytułu nakładów inwestycyjno-remontowych dokonywanych w gospodarstwach rolnych, położonych na niektórych obszarach kraju (Monitor Polski Nr 12, poz. 44) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 dodaje się zdanie w brzmieniu:

"Na żądanie podatnika organ finansowy obowiązany jest jednak ustalić wartość nakładów poniesionych przez podatnika z tytułu takiej inwestycji na podstawie rachunków (§ 4 ust. 1 pkt 3) i przyjąć ją za podstawę obliczenia ulgi.";

2)
w § 5 ust. 3-7 otrzymują brzmienie:

"3. Ulgę stosuje się przy wymiarze podatku gruntowego i należności pieniężnych, określonych w ust. 7. Jeżeli inwestycje zostały zakończone po dokonaniu wymiaru albo wniosek o ulgę złożony został po dokonaniu wymiaru, ulgę stosuje się poczynając od tego roku, w którym decyzja przyznająca ulgę została wydana.

4. Ulgę za dany rok podatkowy przyznaje się w granicach do 100% rocznego wymiaru podatku gruntowego i należności, określonych w ust. 7, a w pierwszym roku jej stosowania - w granicach nie zapłaconych rat.

5. W razie niewyczerpania w roku podatkowym, w którym inwestycje zostały zakończone bądź w którym decyzja w sprawie ulg została wydana, całej kwoty ulgi przysługującej podatnikowi, ulgę stosuje się w okresie do 10 lat, licząc od roku zakończenia inwestycji bądź wydania decyzji. Prezydia wojewódzkich rad narodowych mogą - w zależności od warunków miejscowych - przedłużyć dla poszczególnych powiatów okres podany w zdaniu poprzedzającym, nie więcej jednak niż do 15 lat.

6. Jeżeli podatnik posiada zaległości w zobowiązaniach pieniężnych w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 11 listopada 1965 r. o rozszerzeniu uprawnień gromadzkich rad narodowych w zakresie podatkowym oraz o usprawnieniu w gromadach wymiaru i poboru podatków i innych należności pieniężnych (Dz. U. Nr 46, poz. 288), ulgę stosuje się przede wszystkim w trybie umorzenia kwoty zaległości odpowiadającej części nakładów określonych w ust. 1. Podatnikom, których gospodarstwa rolne, stosownie do obowiązujących przepisów, zostały lub zostaną uznane za zaniedbane ekonomicznie i objęte pomocą Państwa, ulgę stosuje się przede wszystkim w bieżących należnościach, a następnie w zaległościach, nie wyłączając należności scalonych, które po upływie terminu odroczenia płatności zostaną zakwalifikowane do ściągnięcia.

7. Jeżeli ulga z tytułu nakładów inwestycyjno-remontowych przekracza w danym roku podatkowym kwotę podatku gruntowego, wówczas niezależnie od ulgi w podatku gruntowym potrąca się ulgę z należności Państwowego Funduszu Ziemi, a w okresie pierwszych trzech lat stosowania ulgi, także z opłaty melioracyjnej - w wysokości różnicy pomiędzy kwotą ulgi przysługującą z tytułu inwestycji a kwotą ulgi potrąconą z podatku gruntowego. Przepis powyższy stosuje się odpowiednio do podatników całkowicie zwolnionych od podatku gruntowego.";

3)
po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:

"§ 5a. Przepisy paragrafów poprzedzających stosuje się odpowiednio do podatników podatku gruntowego, których grunty nabyte jako samodzielne gospodarstwa od Państwa lub od właścicieli gospodarstw zaniedbanych ekonomicznie podlegają zwolnieniu od podatku gruntowego na podstawie § 4 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 30 września 1965 r. w sprawie zwolnień i obniżek w podatku gruntowym (Monitor Polski z 1965 r. Nr 59, poz. 302 i z 1967 r. Nr 24, poz. 112), z tym że:

1) ulga przy inwestycjach w postaci budowy, rozbudowy lub odbudowy budynków gospodarczych wynosi 50% podstawy jej obliczenia;

2) jeżeli podatnik nabył grunty od Państwa bez budynków lub z budynkami nie nadającymi się do użytku z powodu ich złego stanu bądź których rozmiar był za mały do potrzeb gospodarstwa, a dokonane w danym roku podatkowym potrącenia w podatku gruntowym, w należnościach Państwowego Funduszu Ziemi i w opłacie melioracyjnej (§ 5 ust. 7) nie wyczerpują pełnej kwoty ulgi inwestycyjnej, wówczas właściwy oddział Banku Rolnego, na wniosek prezydium gromadzkiej rady narodowej umorzy - na poczet ulgi - w całości lub w części przypadającą do zapłaty w tym roku ratę kapitałową za nabyte gospodarstwo wraz z oprocentowaniem. Powyższy przepis stosuje się także w latach następnych, aż do wyczerpania pełnej kwoty ulgi, jaka przysługuje z tytułu nakładów, nie dłużej jednak niż w okresie wymienionym w § 5 ust. 5;

3) ulgę inwestycyjną w podatku gruntowym stosuje się od roku następującego po ostatnim roku zwolnienia gruntów od podatku gruntowego, jeżeli w okresie zwolnienia gruntów od tego podatku pełna kwota ulgi, jaka przysługuje podatnikowi z tytułu nakładów, nie zostanie potrącona z należności Państwowego Funduszu Ziemi, z opłaty melioracyjnej i w postaci umorzenia rat kapitałowych wraz z oprocentowaniem za nabyte od Państwa samodzielne gospodarstwo rolne; w tym wypadku 10-letni okres stosowania ulgi w podatku gruntowym, określony w § 5 ust. 5, liczy się od roku następującego po ostatnim roku zwolnienia gruntów od podatku gruntowego.";

4)
w § 8 ust. 1:
a)
pkt 1 wyrazy "14 dni" zastępuje się wyrazem "miesięcznym",
b)
pkt 2 wyrazy "odpowiada faktycznemu zużyciu materiałów" zastępuje się wyrazami "nie budzi wątpliwości",
5)
w § 9 po wyrazach "Państwowego Funduszu Ziemi" dodaje się wyrazy "lub opłaty melioracyjnej";
6)
początkowe wyrazy § 10 otrzymują brzmienie:

"§ 10. Przepisy paragrafów poprzedzających, z wyjątkiem § 5a, stosuje się odpowiednio do kółek rolniczych i ich ośrodków rolnych oraz do prowadzących gospodarstwa rolne spółdzielni i ich związków zrzeszonych w Centrali Rolniczej Spółdzielni «Samopomoc Chłopska», z tym że:".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1967 r.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1967.24.113

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Zm.: zarządzenie w sprawie ulg podatkowych z tytułu nakładów inwestycyjno-remontowych dokonywanych w gospodarstwach rolnych, położonych na niektórych obszarach kraju.
Data aktu: 16/03/1967
Data ogłoszenia: 26/04/1967
Data wejścia w życie: 26/04/1967, 01/01/1967