Aktywizacyjna sprzedaż (dostawa) towarów przez jednostki gospodarki uspołecznionej.

UCHWAŁA Nr 43
RADY MINISTRÓW
z dnia 8 marca 1967 r.
w sprawie akwizycyjnej sprzedaży (dostawy) towarów przez jednostki gospodarki uspołecznionej.

W celu dalszego usprawnienia dostawy i sprzedaży towarów Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
1.
Jednostki gospodarki uspołecznionej mogą prowadzić sprzedaż i dostawę towarów w drodze akwizycji poza lokalem przedsiębiorstwa.
2.
Akwizycyjna sprzedaż dla ludności może być prowadzona za gotówkę lub na raty.
§  2.
Sprzedaż (dostawa) akwizycyjna może być prowadzona w wypadkach gospodarczo uzasadnionych, gdy ta forma sprzedaży (dostawy) może przyczynić się do lepszego zaspokojenia potrzeb rynku i odbiorców, w szczególności w razie braku zamówień na określone towary oraz w celu rozpowszechnienia towarów nowo produkowanych.
§  3.
Sprzedażą (dostawą) akwizycyjną nie mogą być objęte towary sprzedawane w specjalnym trybie.
§  4.
Jednostki gospodarki uspołecznionej mogą prowadzić sprzedaż (dostawę) akwizycyjną przez:
1)
swoich pracowników, zatrudnionych na stanowiskach akwizytorów na podstawie umowy o pracę,
2)
jednostki gospodarki uspołecznionej, których podstawowym zadaniem jest świadczenie usług w tym zakresie,
3)
osoby fizyczne, z którymi zawarto umowę zlecenia lub agencyjną o wykonywanie takich czynności,

zwanych w dalszych przepisach uchwały "akwizytorami".

§  5.
1.
Umowy o sprzedaż (dostawę) akwizycyjną z jednostkami wymienionymi w § 4 pkt 2 mogą być zawierane w formie umów agencyjnych lub umów zlecenia.
2.
Umowy o sprzedaż (dostawę) akwizycyjną z osobami wymienionymi w § 4 pkt 3 mogą być zawierane w wypadkach, gdy ze względów ekonomicznych lub z innych przyczyn nie jest uzasadnione zatrudnienie własnych akwizytorów lub zlecenie akwizycji jednostce gospodarki uspołecznionej.
3.
Zawarcie umowy o akwizycję z osobą wymienioną w § 4 pkt 3, która jest zatrudniona jednocześnie w innej jednostce gospodarki uspołecznionej i czynności akwizytora wykonywać będzie dodatkowo, wymaga zgody jednostki zatrudniającej taką osobę na wykonywanie przez nią czynności akwizytora.
§  6.
1.
Uprawnienia i obowiązki akwizytorów określają:
1)
umowa o pracę i udzielone pełnomocnictwo - gdy chodzi o akwizytorów wymienionych w § 4 pkt 1,
2)
umowa zlecenia lub umowa agencyjna bądź umowa oraz udzielone pełnomocnictwo - gdy chodzi o akwizytorów wymienionych w § 4 pkt 2 i 3.
2.
Akwizytor może być, w zależności od potrzeb, upoważniony do zawierania umów sprzedaży (dostawy), zawierania takich umów połączonych z wydaniem towaru (sprzedaż bezpośrednia) i pobraniem należności za towar oraz do wykonywania innych czynności dotyczących sprzedaży (dostawy), np. zbierania zamówień, przyjmowania oświadczeń o wadach towarów lub postawieniu ich do dyspozycji sprzedawcy (dostawcy).
3.
W razie powierzenia akwizytorowi wymienionemu w § 4 pkt 3 bezpośredniej sprzedaży towarów, w umowach należy określić sposób zabezpieczenia ze strony akwizytora wartości powierzonych mu towarów.
4.
Akwizytorowi może być powierzona sprzedaż towarów na raty dla ludności, jeżeli jednostka udzielająca kredytu na sprzedaż ratalną zawrze z nim odpowiednią umowę.
§  7.
1.
Wynagrodzenie stałe i prowizyjne akwizytorów wymienionych w § 4 pkt 1 wypłacane jest z osobowego funduszu płac, a wynagrodzenie akwizytorów wymienionych w § 4 pkt 3 - z funduszu prowizji. Wynagrodzenia te powinny znaleźć pokrycie w funduszu przeznaczonym na dokonywanie przecen towarów, a w jednostkach nie tworzących takiego funduszu - w środkach obrotowych.
2.
Przy rejestracji we właściwym banku fundusz płac podwyższa się o kwoty planowanego wynagrodzenia prowizyjnego:
1)
osobowy fundusz płac - o kwoty wynagrodzenia prowizyjnego dla akwizytorów wymienionych w § 4 pkt 1,
2)
fundusz prowizji - o kwoty wynagrodzenia prowizyjnego dla akwizytorów wymienionych w § 4 pkt 3.
§  8.
Wysokość prowizji ustala się w zależności od stopnia trudności sprzedaży (dostawy) towarów w drodze akwizycji i wysokości marży przysługującej jednostce prowadzącej taką sprzedaż (dostawę), przy zapewnieniu rentowności tej formy sprzedaży (dostawy).
§  9.
1.
Właściwi ministrowie (kierownicy urzędów centralnych) mogą wydać przepisy regulujące szczegółowe zasady prowadzenia sprzedaży (dostawy) akwizycyjnej oraz wynagradzania akwizytorów.
2.
Przepisy wymienione w ust. 1 dotyczące zasad wynagradzania akwizytorów wymienionych w § 4 pkt 1 i 3 wydawane są w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu Pracy i Płac.
§  10.
Zaleca się centralnym związkom spółdzielczym zorganizowanie sprzedaży (dostawy) akwizycyjnej na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
§  11.
Umowy zawarte z akwizytorami przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały powinny być w ciągu trzech miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały dostosowane do jej przepisów bądź wypowiedziane.
§  12.
Traci moc uchwała nr 152 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1959 r. w sprawie prowadzenia sprzedaży akwizycyjnej przez jednostki gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski z 1959 r. Nr 42, poz. 193 i z 1963 r. Nr 37, poz. 181).
§  13.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021