Rozliczenia związane z wejściem w życie nowych zasad gospodarki finansowej państwowych biur projektów.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 22 lutego 1967 r.
w sprawie rozliczeń związanych z wejściem w życie nowych zasad gospodarki finansowej państwowych biur projektów.

Na podstawie § 26 uchwały nr 30 Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1967 r. w sprawie gospodarki finansowej państwowych biur projektów (Monitor Polski Nr 15, poz. 72), zwanej dalej "uchwałą nr 30", zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Zarządzenie dotyczy państwowych biur projektów (samodzielnych pracowni projektów), objętych przepisami uchwały nr 30, zwanych dalej "biurami projektów".
2.
Zarządzenie normuje zasady i tryb rozliczeń biur projektów z tytułu likwidacji:
1)
funduszów własnych w obrocie,
2)
niektórych funduszów specjalnych.
3.
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o jednostkach nadrzędnych, należy przez to rozumieć centrale zjednoczeń, ministerstwa lub prezydia rad narodowych, którym biura projektów podlegają bezpośrednio.
§  2.
1.
Biura projektów objęte w 1966 r. przepisami uchwały nr 276 Rady Ministrów z dnia 28 października 1965 r. w sprawie gospodarki finansowej zjednoczeń przemysłowych i zgrupowanych w nich państwowych przedsiębiorstw objętych planowaniem centralnym (Monitor Polski Nr 61, poz. 316) przekażą na rachunek rozliczeniowy środki zgromadzone na rachunkach bankowych A i B funduszu rozwoju. Jednocześnie saldo funduszu rozwoju na dzień 31 grudnia 1966 r. podlega przeniesieniu na dobro funduszu statutowego przed dokonaniem rozliczeń, o których mowa w § 3.
2.
Biura projektów objęte w 1966 r. przepisami uchwały nr 277 Rady Ministrów z dnia 28 października 1965 r. w sprawie gospodarki finansowej zjednoczeń budownictwa i zgrupowanych w nich przedsiębiorstw objętych planowaniem centralnym (Monitor Polski Nr 61, poz. 317) likwidują saldo funduszu rozwoju na dzień 31 grudnia 1966 r., przenosząc je na dobro funduszu statutowego przed dokonaniem rozliczeń, o których mowa w § 3.
3.
Biura projektów objęte w 1966 r. przepisami uchwały nr 280 Rady Ministrów z dnia 28 października 1965 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw przemysłu terenowego i wykonawstwa inwestycyjnego objętych planowaniem terenowym (Monitor Polski Nr 61, poz. 320) przekażą środki funduszu rozwoju oraz funduszu rezerwowego na rachunek rozliczeniowy. Jednocześnie saldo funduszu rozwoju oraz funduszu rezerwowego na dzień 31 grudnia 1966 r. podlega przeniesieniu na dobro funduszu statutowego przed dokonaniem rozliczeń, o których mowa w § 3.
4.
Przekazanie środków oraz likwidacja funduszów, o których mowa w ust. 1-3, powinno nastąpić w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zarządzenia.
§  3.
1.
Biura projektów sporządzą na podstawie zatwierdzonych sprawozdań finansowych za 1966 r. rozliczenie funduszów własnych w obrocie według wzoru stanowiącego załącznik do zarządzenia i prześlą je w 2 egzemplarzach w terminie do dnia 31 maja 1967 r. właściwej jednostce nadrzędnej oraz w odpisie właściwemu oddziałowi banku finansującego.
2.
Na podstawie rozliczeń biur projektów jednostki nadrzędne sporządzą zbiorcze zestawienie funduszów własnych w obrocie według wzoru stanowiącego załącznik do zarządzenia i prześlą je w 2 egzemplarzach właściwemu ministerstwu w terminie do dnia 10 czerwca 1967 r., dołączając po 1 egzemplarzu rozliczenia biur projektów. W razie gdy jednostce nadrzędnej podlega jedno biuro projektów, przesyła ona do ministerstwa tylko 2 egzemplarze rozliczenia sporządzonego przez biuro projektów.
3.
Na podstawie rozliczeń jednostek nadrzędnych oraz rozliczeń biur podległych bezpośrednio ministerstwu sporządza ono resortowe rozliczenie funduszów własnych w obrocie według wzoru stanowiącego załącznik do zarządzenia i przesyła je Ministerstwu Finansów w terminie do dnia 20 czerwca 1967 r.
4.
Oddziały banków finansujących przekażą równowartość funduszów własnych w obrocie po złożeniu rozliczeń biur projektów oraz po ich sprawdzeniu, nie później jednak niż do dnia 20 czerwca 1967 r., z rachunków rozliczeniowych biur projektów do budżetu centralnego z zarachowaniem na właściwą część i dział, tytuł: "Różne wpłaty przedsiębiorstw uspołecznionych i gospodarstw pomocniczych", § 46 klasyfikacji dochodów budżetowych.
§  4.
Jednostki nadrzędne ustalą dla biur projektów w ciągu 30 dni od daty wejścia w życie zarządzenia nowe normy finansowe podziału zysku, uwzględniające zasady gospodarki finansowej, określone w uchwale nr 30.
§  5.
Do biur projektów mają odpowiednie zastosowanie przepisy zarządzeń Ministra Finansów z dnia 18 lutego 1966 r. w sprawie rozliczeń z budżetem centralnym z tytułu zysków i strat przedsiębiorstw, zjednoczeń i ministerstw (Monitor Polski Nr 6, poz. 51) i z dnia 26 listopada 1965 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu rozliczeń z budżetami terenowymi państwowych przedsiębiorstw przemysłu terenowego i wykonawstwa inwestycyjnego objętych planowaniem terenowym (Monitor Polski Nr 66, poz. 377).
§  6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Nazwa jednostki .........

ROZLICZENIE FUNDUSZÓW WŁASNYCH W OBROCIE

Lp. Wyszczególnienie Kwota w tysiącach złotych
1 Stan funduszu statutowego na dzień 1 stycznia 1967 r. .........................
2 Zmiany funduszu statutowego po dniu 1 stycznia 1967 r. w części służącej na pokrycie środków obrotowych (+,-) .........................
3 Wartość netto (wartość początkowa minus umorzenie) środków trwałych na dzień 1 stycznia 1967 r. .........................
4 Fundusze własne w obrocie (1 + - 2 minus 3) .........................

........., dnia ...... 1967 r. ........................

(podpisy)

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1967.15.73

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Rozliczenia związane z wejściem w życie nowych zasad gospodarki finansowej państwowych biur projektów.
Data aktu: 22/02/1967
Data ogłoszenia: 11/03/1967
Data wejścia w życie: 11/03/1967