Udzielenie przez jednostki gospodarki uspołecznionej przedsiębiorstwom państwowej komunikacji samochodowej, Przedsiębiorstwu Spedycji Krajowej oraz przedsiębiorstwu Polskie Linie Lotnicze "Lot" zaliczek (przedpłat) na poczet świadczonych usług.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KOMUNIKACJI
z dnia 9 lutego 1967 r.
w sprawie udzielania przez jednostki gospodarki uspołecznionej przedsiębiorstwom państwowej komunikacji samochodowej, Przedsiębiorstwu Spedycji Krajowej oraz przedsiębiorstwu Polskie Linie Lotnicze "Lot" zaliczek przedpłat na poczet świadczonych usług.

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o rozliczeniach pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 44, poz. 215) oraz § 1 ust. 2 uchwały nr 247 Rady Ministrów z dnia 28 września 1965 r. w sprawie udzielania zaliczek na poczet dostaw i usług przez jednostki gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr 55, poz. 286) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Jednostki gospodarki uspołecznionej udzielają wojewódzkim przedsiębiorstwom państwowej komunikacji samochodowej (ich jednostkom terenowym) oraz Przedsiębiorstwu Spedycji Krajowej (jego jednostkom terenowym) zaliczek (przedpłat) na poczet świadczonych usług w następujących wypadkach:
1)
wykonywania przewozu lub spedycji przesyłek,
2)
najmu pojazdów samochodowych,
3)
najmu pojazdów samochodowych oraz wykonywania usług przewozowo-spedycyjnych w ramach zawartych umów stałych (okresowych).
2.
W wypadkach określonych w ust. 1 pkt 1 i 2 zaliczki (przedpłaty) są udzielone na podstawie listu przewozowego (innego dokumentu przewozowego) lub rachunku, w wysokości ustalonej w nich należności.
3.
W wypadkach określonych w ust. 1 pkt 3 zaliczki (przedpłaty) są udzielane na poczet okresowych należności za świadczone usługi, w wysokości i terminach ustalonych między stronami w umowach lub porozumieniach dodatkowych.
§  2.
1.
Jednostki gospodarki uspołecznionej udzielają przedsiębiorstwu Polskie Linie Lotnicze "Lot" zaliczek (przedpłat) na poczet świadczonych usług w następujących wypadkach:
1)
wykonywania statkami powietrznymi przewozu osób, bagażu i przesyłek na liniach regularnych w lotach rozkładowych i dodatkowych,
2)
czarterowego najmu samolotu na przewóz zagraniczny, o ile do wykonania takiego przewozu przedsiębiorstwo Polskie Linie Lotnicze "Lot" czarteruje samolot obcego przewoźnika, który żąda zaliczki lub zapłaty z góry.
2.
W wypadkach określonych w ust. 1 pkt 1 zaliczki (przedpłaty) są udzielane na podstawie wystawionych faktur, w wysokości należnych opłat za wydane (sprzedane) bilety pasażerskie i bagażowe oraz wystawione lotnicze listy przewozowe.
3.
W wypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 zaliczki (przedpłaty) są udzielane na podstawie umów przewozu czarterowego, w wysokości nie przekraczającej kwoty żądanej przez obcego przewoźnika.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1967.10.58

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Udzielenie przez jednostki gospodarki uspołecznionej przedsiębiorstwom państwowej komunikacji samochodowej, Przedsiębiorstwu Spedycji Krajowej oraz przedsiębiorstwu Polskie Linie Lotnicze "Lot" zaliczek (przedpłat) na poczet świadczonych usług.
Data aktu: 09/02/1967
Data ogłoszenia: 17/02/1967
Data wejścia w życie: 17/02/1967