Zakres i tryb wykonywania przez Państwową Komisję Cen kontroli stosowania wytycznych Rady Ministrów w zakresie ustalania cen, opłat i stawek taryfowych.

ZARZĄDZENIE Nr 3
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 16 stycznia 1967 r.
w sprawie zakresu i trybu wykonywania przez Państwową Komisję Cen kontroli stosowania wytycznych Rady Ministrów w zakresie ustalania cen, opłat i stawek taryfowych.

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 3 dekretu z dnia 3 czerwca 1953 r. o ustalaniu cen, opłat i stawek taryfowych (Dz. U. Nr 31, poz. 122) oraz § 1 ust. 2 uchwały nr 407 Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1953 r. w sprawie zlecenia Państwowej Komisji Cen niektórych czynności w zakresie cen, opłat i stawek taryfowych (Monitor Polski Nr A-57, poz. 723) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Państwowa Komisja Cen przeprowadza kontrole stosowania wytycznych Rady Ministrów przez jednostki wymienione w ust. 2 w zakresie ustalania cen, opłat i stawek taryfowych.
2.
Państwowa Komisja Cen przeprowadza kontrolę w zakresie wymienionym w ust. 1:
1)
w ministerstwach, urzędach centralnych i centralnych związkach spółdzielczych, uprawnionych do ustalania cen, opłat i stawek taryfowych,
2)
w zjednoczeniach i przedsiębiorstwach państwowych objętych planowaniem centralnym i upoważnionych przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub Państwową Komisję Cen do ustalania cen, opłat i stawek taryfowych,
3)
w innych, nie wymienionych w pkt 1 i 2, jednostkach gospodarki uspołecznionej.
3.
Kontrolą Państwowej Komisji Cen w jednostkach wymienionych w ust. 2 może być objęte stosowanie wytycznych w zakresie ustalania cen, opłat i stawek taryfowych, wydanych przez właściwe organy z upoważnienia Rady Ministrów.
4.
Kontroli Państwowej Komisji Cen nie podlegają Ministerstwa Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych, jak również przedsiębiorstwa i zakłady tych resortów.
§  2.
Zakres kontroli przeprowadzanej przez Państwową Komisję Cen obejmuje sprawdzanie:
1)
sprawności działania komórek wyznaczonych do ustalania cen w kontrolowanych jednostkach,
2)
prawidłowości i terminowości ustalania cen, w szczególności powiązania ceny z jakością danego wyrobu.
§  3.
Kontrolę przeprowadzają przedstawiciele Państwowej Komisji Cen na podstawie imiennego upoważnienia (delegacji), podpisanego przez Przewodniczącego Państwowej Komisji Cen lub jego zastępcę.
§  4.
1.
Kontrolę przeprowadza się w siedzibie jednostki kontrolowanej, w dniach i godzinach urzędowych obowiązujących w tej jednostce.
2.
Przedstawiciele Państwowej Komisji Cen, przeprowadzający kontrolę w danej jednostce, mogą bez dodatkowego upoważnienia korzystać z materiałów i informacji innych jednostek, dotyczących jednostki kontrolowanej, z wyjątkiem materiałów tajnych.
3.
W szczególnych wypadkach kontrola może być również przeprowadzona na podstawie materiałów i dokumentów dostarczanych na żądanie Państwowej Komisji Cen w siedzibie Państwowej Komisji Cen.
§  5.
Przy przeprowadzaniu kontroli przez przedstawicieli Państwowej Komisji Cen stosuje się odpowiednio przepisy o trybie przeprowadzania rewizji finansowo-księgowej w przedsiębiorstwach państwowych oraz ich jednostkach nadrzędnych utrzymywanych z wpłat przedsiębiorstw.
§  6.
1.
Kierownik jednostki kontrolowanej obowiązany jest wydać niezbędne zarządzenia w celu zapewnienia sprawnego przeprowadzenia kontroli przez przedstawicieli Państwowej Komisji Cen.
2.
Jednostka kontrolowana obowiązana jest w szczególności do:
1)
udostępnienia kontrolującemu materiałów, dokumentów, opracowań i analiz niezbędnych do przeprowadzenia kontroli,
2)
składania niezbędnych wyjaśnień, informacji i opinii w zakresie dokonywanej kontroli.
3.
Jeżeli w trakcie kontroli zachodzi konieczność przeprowadzenia badań specjalnych, kierownik jednostki kontrolowanej lub nadrzędnej wyznacza, na wniosek kontrolującego, odpowiedniego pracownika będącego specjalistą w danym zakresie dla dokonania czynności określonych przez kontrolującego.
4.
Jednostki nadrzędne nad jednostkami kontrolowanymi na wniosek Państwowej Komisji Cen wyznaczą pracowników do współuczestniczenia w kontroli organizowanej przez Państwową Komisję Cen.
5.
Na czas niezbędny do wykonania czynności kontrolnych, Państwowa Komisja Cen pokrywa koszty przejazdów, diet i noclegów pracowników, o których mowa w ust. 3 i 4, według zasad stosowanych wobec odpowiednich pracowników Państwowej Komisji Cen.
§  7.
1.
Po zakończeniu kontroli, kontrolujący sporządza na miejscu, w jednostce kontrolowanej, protokół kontroli. Protokół podpisują kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba upoważniona przez niego i kontrolujący. Jeden egzemplarz protokołu pozostawia się w jednostce kontrolowanej.
2.
Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba upoważniona przez niego może zgłosić uwagi, zastrzeżenia i wyjaśnienia do protokołu bądź bezpośrednio przy podpisywaniu protokołu, bądź przez nadesłanie ich na piśmie do Państwowej Komisji Cen w ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu. W uzasadnionym wypadku Państwowa Komisja Cen na wniosek kierownika jednostki kontrolowanej, zgłoszony przed upływem tego terminu, może go przedłużyć do 14 dni.
3.
Kontrolujący może odstąpić od sporządzenia protokołu, jeżeli nie stwierdzi w jednostce kontrolowanej uchybień i naruszeń przepisów; w tych wypadkach kontrolujący sporządzą sprawozdanie z kontroli.
§  8.
1.
Na podstawie wyników kontroli (protokołu, sprawozdania oraz uwag, zastrzeżeń, wyjaśnień lub wniosków jednostki kontrolowanej) Państwowa Komisja Cen sporządza wystąpienie pokontrolne, zawierające wnioski i zalecenia, które kieruje do jednostki kontrolowanej lub - w zależności od ustaleń kontroli - do jednostki nadrzędnej nad jednostką kontrolowaną. Wraz z wystąpieniem pokontrolnym Państwowa Komisja Cen przesyła do jednostki nadrzędnej jeden egzemplarz protokołu.
2.
Jednostka, którą powiadomiono o wynikach kontroli, jest obowiązana w ciągu 30 dni, licząc od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, jeżeli w wystąpieniu nie ustalono innego terminu, przesłać Państwowej Komisji Cen odpis wydanych zarządzeń wraz ze wskazaniem terminu ich wykonania bądź też powiadomić o przeszkodach w wydaniu tych zarządzeń lub też o przyczynie nieuwzględnienia wniosków i zaleceń Państwowej Komisji Cen, zawartych w wystąpieniu.
3.
Państwowa Komisja Cen analizuje odpisy wydania zarządzeń i udzielone wyjaśnienia i w razie potrzeby żąda ich uzupełnienia lub wydania nowych zarządzeń.
§  9.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 16 stycznia 1967 r.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1967.10.57

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Zakres i tryb wykonywania przez Państwową Komisję Cen kontroli stosowania wytycznych Rady Ministrów w zakresie ustalania cen, opłat i stawek taryfowych.
Data aktu: 16/01/1967
Data ogłoszenia: 17/02/1967
Data wejścia w życie: 16/01/1967, 17/02/1967