Czasowe utrzymanie w mocy branżowych warunków dostaw.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO I SKUPU
z dnia 30 grudnia 1966 r.
w sprawie czasowego utrzymania w mocy branżowych warunków dostaw.

Na podstawie art. 384 Kodeksu cywilnego oraz § 4 uchwały nr 97 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1965 r. w sprawie upoważnienia naczelnych organów administracji państwowej do ustalania ogólnych warunków dla określonych kategorii umów (Monitor Polski Nr 23, poz. 109) zarządza się, co następuje:
§  1.
Utrzymuje się w mocy na okres do dnia 30 czerwca 1967 r. branżowe warunki dostawy zbóż, grochu, fasoli oraz ich przetworów, stanowiące załącznik do zarządzenia Ministra Skupu z dnia 12 grudnia 1956 r. (Monitor Polski z 1957 r. Nr 15, poz. 117), z następującymi zmianami:
1)
skreśla się § 4 ust. 4, § 12, § 13 pkt 1, § 14, § 17, § 20, § 21, § 22 ust. 3, § 23 ust. 8, § 25 ust. 4, § 27 ust. 3, § 29, § 30 ust. 1 i § 31;
2)
w § 32 ust. 1 zdanie początkowe otrzymuje brzmienie: "W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:".
§  2.
Utrzymuje się w mocy na okres do dnia 30 czerwca 1967 r. branżowe warunki dostaw mięsa, wyrobów i przetworów mięsnych w obrocie rynkowym, stanowiące załącznik do zarządzenia Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 22 kwietnia 1959 r. (Monitor Polski z 1959 r. Nr 49, poz. 219 i z 1964 r. Nr 39, poz. 184), z następującymi zmianami:
1)
skreśla się § 4, § 12 ust. 3 zdanie drugie, § 17, § 20, § 21, § 22, § 28, § 34, § 35, § 38 ust. 2, § 39, § 41 ust. 1, § 42, § 45, § 47 ust. 1 i 3, § 48 ust. 1 oraz ust. 3-5, § 51, § 52 ust. 1 i ust. 2 zdanie trzecie, § 53, § 54, § 55 ust. 1, 4, 5 i 7, w § 56 wyrazy "(§ 47 i § 55)" i § 59;
2)
w § 60 ust. 1 lit. b) wyrazy "o którym mowa w § 51" zastępuje się wyrazami "o stwierdzonych brakach lub wadach";
3)
skreśla się § 61, § 62 ust. 3, § 67 i § 71.
§  3.
Utrzymuje się w mocy na okres do dnia 30 czerwca 1967 r. branżowe warunki dostaw artykułów mleczarskich w obrocie krajowym, stanowiące załącznik do zarządzenia Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 28 lutego 1959 r. (Monitor Polski Nr 26, poz. 121), z następującymi zmianami:
1)
skreśla się § 2 ust. 2 i 3, § 3 ust. 1 i 4, § 4 ust. 3 i 4 i § 6 ust. 1 i 3;
2)
w § 7 ust. 1 pkt 1 po wyrazach "mleko spożywcze" dodaje się wyrazy "i napoje mleczne";
3)
skreśla się w § 7 ust. 1 pkt 2 wyrazy "napoje mleczne", § 9 ust. 3, § 10, § 11 i § 12;
4)
§ 13 otrzymuje brzmienie:

"§ 13. 1. Opakowania artykułów mleczarskich są opakowaniami sprzedawanymi.

2. Wartość opakowań nie wkalkulowanych w cenę fakturowana jest w odrębnej pozycji faktury.

3. W razie ciągłej dostawy artykułów mleczarskich obrót opakowaniami następuje w drodze wymiany.";

5)
w § 14 wyrazy "odbiorca zwraca dostawcy" zastępuje się wyrazami "odbiorca powinien odprzedać lub wymienić (§ 13 ust. 3) opakowania w następujących terminach:";
6)
skreśla się § 15;
7)
§ 16 otrzymuje brzmienie:

"§ 16. Opakowania nie mogą być używane przez odbiorcę do przechowywania innego rodzaju towaru niż ten, do którego opakowania są przeznaczone. Opakowanie powinno być odprzedawane w stanie czystym, nieuszkodzonym, zdatnym do użytku. Niedotrzymanie tych warunków przez odbiorcę zwalnia dostawcę od obowiązku odkupienia opakowania.";

8)
w § 17 skreśla się ust. 1, 2 i 7-11;
9)
§ 18 otrzymuje brzmienie:

"§ 18. 1. Odbiorca obowiązany jest zwrócić, a dostawca przyjąć następujące nie sprzedane artykuły mleczarskie:

1) mleko - przy następnej dostawie, a najpóźniej rano dnia następnego po dniu dostawy, z tym że rozliczenie następuje przy zwrocie:

a) w konwi zaplombowanej - po cenie zbytu,

b) w butelkach - po cenie zbytu pomniejszonej o 33%,

c) w konwi otwartej - po cenie zbytu pomniejszonej o 33%, a w razie stwierdzenia u dostawcy, iż zawartość tłuszczu jest niższa od obowiązującej o ponad 0,2%, dostawcy przysługuje prawo obciążenia odbiorcy za brakujący tłuszcz według obowiązujących cen zakupu jednostki tłuszczowej,

2) twarogi - najpóźniej do trzeciego dnia od dnia dostawy, z tym iż rozliczenie następuje przy zwrocie:

a) twarogu chudego - po cenie zbytu,

b) innych asortymentów twarogów - po cenie zbytu pomniejszonej o 50%,

3) napoje mleczne - dnia następnego po upływie okresu gwarancyjnego, a maślankę w dniu następnym po dniu dostawy, z tym że rozliczenie następuje przy zwrocie:

a) maślanki w konwiach - po cenie zbytu,

b) napojów i maślanki w butelkach (słoikach lub kubkach) - po cenie zbytu pomniejszonej o 50%.

2. Zwrot innych artykułów mleczarskich może być uzgodniony przez strony.";

10)
skreśla się § 19, § 20 i § 21;
11)
w § 22 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) 0,5% wartości towaru według ceny detalicznej za dostawę masła nie paczkowanego, z wyjątkiem masła kuchennego; dostawca wolny będzie od zapłaty kary umownej w razie niemożności dostawy masła paczkowanego na skutek nieposiadania urządzeń do paczkowania masła, awarii urządzeń do paczkowania lub niedostatecznej zdolności paczkowana w stosunku do lokalnych potrzeb, pod warunkiem dostawy masła w blokach 5-10 kg i odpowiedniej ilości papieru pergaminowego,";

12)
skreśla się w § 23 pkt 4, 5 i 6, § 24 i § 25.
§  4.
Utrzymuje się w mocy na okres do dnia 30 czerwca 1967 r. branżowe warunki dostaw artykułów jajczarskich w obrocie krajowym, stanowiące załącznik do zarządzenia Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 29 marca 1960 r. (Monitor Polski Nr 44, poz. 216), z następującymi zmianami:
1)
skreśla się § 2 i § 3 ust. 2 i 4;
2)
w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W razie rozbieżności zdań co do ilości, miejsca odbioru, asortymentu, terminów dostaw strona może nie później niż na 7 dni przed żądanym terminem dostawy bezpośrednio lub za pośrednictwem swojej jednostki nadrzędnej zwrócić się do jednostki nadrzędnej drugiej strony o wydanie odpowiednich zarządzeń lub do właściwej komisji arbitrażowej o rozpoznanie sporu.";

3)
skreśla się § 6, w § 8 pkt 5, liczbę "5" w § 9 ust. 2, § 10, w § 11 ust. 3 i 6, w § 12 ust. 1-3, 5 i 6 oraz ust. 9 lit c), w § 13 ust. 1 i 3 i § 15.
§  5.
Utrzymuje się w mocy na okres do dnia 30 czerwca 1967 r. branżowe warunki dostawy piwa obowiązujące w obrocie krajowym, stanowiące załącznik do zarządzenia Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 29 marca 1960 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 35, poz. 175 i z 1963 r. Nr 15, poz. 89), z następującymi zmianami:

skreśla się § 2, § 3, § 7, § 8, w § 9 ust. 2 wyrazy "w § 8 pkt 6 lub w § 9 ust. 1", § 13, § 14, § 16 ust. 2, § 17, § 18 ust. 1 i 3, § 22, § 28 ust. 3, w § 30 zdanie drugie, w § 31 ust. 2 wyrazy "§ 49", §§ 33-38, § 39 ust. 2, § 40 ust. 1, § 42, § 43 ust. 3, § 44, § 48, § 50, § 51, § 52 ust, 1 i 4, § 53, § 54, § 55 ust. 3, w § 57 ust. 1 pkt 4 wyrazy "(§ 35 i § 44)", §§ 59-61, § 63 ust. 2 i § 64.

§  6.
Utrzymuje się w mocy na okres do dnia 30 czerwca 1967 r. branżowe warunki dostaw wyrobów spirytusowych butelkowanych, stanowiące załącznik do zarządzenia Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 28 stycznia 1960 r. (Monitor Polski Nr 19, poz. 98), z następującymi zmianami:

skreśla się §§ 6-8, § 12 ust. 2, § 16 ust. 1-3 i 5, § 20, § 22, § 23, § 26, § 27, §§ 31-33, § 35, §§ 42-45, § 47 i § 48.

§  7.
1.
Przez użyte w branżowych warunkach dostaw wymienionych w paragrafach poprzedzających określenia:
1)
umowa dostawy - rozumie się umowę sprzedaży,
2)
dostawca - rozumie się sprzedawcę,
3)
odbiorca - rozumie się kupującego,
4)
odszkodowanie umowne - rozumie się kary umowne.
2.
W sprawach nie unormowanych w branżowych warunkach dostaw wymienionych w paragrafach poprzedzających stosuje się ogólne warunki umów sprzedaży, stanowiące załącznik do zarządzenia Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 7 października 1966 r. w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży oraz umów dostawy w obrocie krajowym pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr 57, poz. 276).
3.
Przy zawieraniu i wykonywaniu umów sprzedaży i umów dostawy stosuje się instrukcje Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 7 października 1966 r. w sprawie postępowania przy zawieraniu i wykonywaniu umów sprzedaży i umów dostawy (Monitor Polski Nr 57, poz. 277).
§  8.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1967 r.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021