Ustawa z dnia 7 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących...

12.01.2007 Zmiana ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej i niektórych innych ustaw.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie deklaracji na podatek...

15.02.2013 Deklaracje na podatek od środków transportowych składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2008 r. w sprawie sprawozdań o...

01.10.2008 Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacje o nieudzieleniu pomocy.

Ustawa z dnia 28 grudnia 1989 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady...

01.01.1990 Zm.: niektóre ustawy regulujące zasady opodatkowania.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1989 r. w sprawie wykonania niektórych...

01.01.1990 Wykonanie niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w...

27.08.2014 Zmiana rozporządzenia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej...

05.05.2007 Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacja o nieudzielaniu pomocy.

Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w...

01.01.1999 Dochody jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2001 r. w sprawie określenia zakresu...

19.04.2001 Określenie zakresu obowiązków informacyjnych będących podstawą sporządzania sprawozdań dotyczących udzielonej pomocy i informacji o zaległościach w regulowaniu należności i zobowiązań przedsiębiorców wobec Skarbu Państwa.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 1995 r. w sprawie wykonania niektórych...

01.02.1995 Wykonanie niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie sprawozdań...

11.12.2002 Sprawozdania pozwalające na nadzorowanie pomocy publicznej dla przedsiębiorców oraz sprawozdania o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach środków publicznych.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie...

19.04.2007 Finansowe wsparcie na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. w sprawie szczegółowej...

01.01.2005 Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
1    25  26  27  28  29    30

Zmiany w prawie

Rząd nie dołoży gminom pieniędzy na obsługę wygaszanego dodatku osłonowego

Na obsługę dodatku osłonowego samorządy dostają 2 proc. łącznej kwoty dotacji wypłaconej gminie. Rząd nie zwiększy wsparcia uzasadniając, że koszt został odpowiednio skalkulowany – wyjaśnia Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Ponadto dodatek osłonowy jest wygaszany i gminy kończą realizację tego zdania.

Robert Horbaczewski 23.05.2024
Będą dodatki dla zawodowych rodzin zastępczych i dla pracowników pomocy społecznej

Od 1 lipca 2024 roku zawodowe rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka mają dostawać dodatki do miesięcznych wynagrodzeń w wysokości 1000 zł brutto. Dodatki w tej samej wysokości będą też wypłacane - od 1 lipca 2024 r. - pracownikom pomocy społecznej. W środę, 15 maja, prezydent Andrzej Duda podpisał obie ustawy.

Grażyna J. Leśniak 16.05.2024
Powstańcy nie zapłacą podatku dochodowego od nagród

Minister finansów zaniecha poboru podatku dochodowego od nagród przyznawanych w 2024 roku powstańcom warszawskim oraz ich małżonkom. Zgodnie z przygotowanym przez resort projektem rozporządzenia, zwolnienie będzie dotyczyło nagród przyznawanych przez radę miasta Warszawy od 1 stycznia do końca grudnia tego roku.

Monika Pogroszewska 06.05.2024
Rząd chce zmieniać obowiązujące regulacje dotyczące czynników rakotwórczych i mutagenów

Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w Kodeksie pracy, którego celem jest nowelizacja art. 222, by dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów. Nowela upoważnienia ustawowego pozwoli na zmianę wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Grażyna J. Leśniak 16.04.2024
Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.

Beata Dązbłaż 10.04.2024
Będzie zmiana ustawy o rzemiośle zgodna z oczekiwaniami środowiska

Rozszerzenie katalogu prawnie dopuszczalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła, zmiana definicji rzemiosła, dopuszczenie wykorzystywania przez przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzenia przez nich działalności, wszystkich kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, wymienionych w ustawie - to tylko niektóre zmiany w ustawie o rzemiośle, jakie zamierza wprowadzić Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Grażyna J. Leśniak 08.04.2024