Sprawozdanie z działalności brokerskiej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 6 lutego 2019 r.
w sprawie sprawozdania z działalności brokerskiej

Na podstawie art. 81 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2022 r. poz. 905) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowy zakres, częstotliwość, formę i sposób sporządzania sprawozdania z działalności brokerskiej;
2)
termin i sposób jego przedstawiania organowi nadzoru.
2. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o brokerze, bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć brokera ubezpieczeniowego lub brokera reasekuracyjnego.
§  2. 
1. 
Sprawozdanie z działalności brokerskiej obejmuje:
1)
podstawowe dane brokera;
2)
informacje o wykonywanej działalności brokerskiej;
3)
podstawowe informacje finansowe.
2. 
Część sprawozdania z działalności brokerskiej zawierająca podstawowe dane brokera obejmuje:
1)
w przypadku brokera będącego osobą fizyczną:
a)
dane dotyczące brokera, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, zwanej dalej "ustawą",
b)
adres do korespondencji,
c)
informację o liczbie osób zatrudnionych,
d)
wykaz osób fizycznych, przy pomocy których broker wykonywał czynności brokerskie w zakresie ubezpieczeń lub w zakresie reasekuracji, zawierający ich dane osobowe, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 7 lit. a i b ustawy,
e)
wykaz pracowników brokera, niebędących osobami, przy pomocy których broker wykonywał czynności brokerskie, zawierający ich dane osobowe, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 7 lit. a i b ustawy;
2)
w przypadku brokera będącego osobą prawną:
a)
dane dotyczące brokera, o których mowa w art. 59 ust. 2 pkt 2 lit. a, b i d ustawy,
b)
adres do korespondencji,
c)
dane osobowe osób wchodzących w skład zarządu, o których mowa w art. 59 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy, oraz informacje o pełnionej funkcji,
d)
tożsamość akcjonariuszy lub udziałowców brokera, obejmującą:
w przypadku osób fizycznych - dane osobowe, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 lit. a-c ustawy,
w przypadku osób prawnych - dane, o których mowa w art. 59 ust. 2 pkt 2 lit. a, b i d ustawy,
e)
wysokość akcji lub udziałów posiadanych przez akcjonariuszy lub udziałowców brokera,
f)
tożsamość osób mających bliskie powiązania z brokerem, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy, obejmującą:
w przypadku osób fizycznych - dane osobowe, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 lit. a-c ustawy,
w przypadku osób prawnych - dane, o których mowa w art. 59 ust. 2 pkt 2 lit. a, b i d ustawy,
g)
dane, o których mowa w pkt 1 lit. c-e.
3. 
Część sprawozdania z działalności brokerskiej zawierająca informacje o wykonywanej działalności brokerskiej obejmuje:
1)
podstawowe warunki umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej;
2)
informację, czy umowa ubezpieczenia obejmuje ochroną ubezpieczeniową inne podmioty wykonujące działalność brokerską;
3)
informację o roszczeniach z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej;
4)
informację o zleceniu czynności brokerskich wymagających specjalistycznej wiedzy innym podmiotom;
5)
informację o współpracy z innymi podmiotami wykonującymi działalność brokerską;
6)
w przypadku brokera ubezpieczeniowego informacje o skargach na wykonywaną działalność brokerską oraz o reklamacjach związanych z wykonywaną działalnością brokerską;
7)
informację, czy osoby, przy pomocy których broker wykonywał czynności brokerskie, odbyły szkolenie;
8)
informację o wykonywaniu działalności gospodarczej innej niż działalność brokerska oraz o charakterze wykonywanej działalności;
9)
w przypadku brokera będącego osobą prawną, także informacje o zaangażowaniu osób wchodzących w skład zarządu w innych podmiotach wykonujących działalność w zakresie pośrednictwa finansowego lub działalność brokerską.
4. 
Część sprawozdania z działalności brokerskiej zawierająca podstawowe informacje finansowe obejmuje:
1)
w przypadku brokera ubezpieczeniowego:
a)
dane o przychodach z tytułu wykonywanej działalności brokerskiej, w tym przychodach z tytułu prowizji brokera,
b)
dane o składce ulokowanej w zakładach ubezpieczeń i prowizji brokera,
c)
dane o liczbie umów zawartych przez poszczególne zakłady ubezpieczeń za pośrednictwem brokera,
d)
ocenę współpracy z zakładami ubezpieczeń;
2)
w przypadku brokera reasekuracyjnego:
a)
dane o przychodach z tytułu wykonywanej działalności brokerskiej,
b)
wykaz umów reasekuracji zawartych za pośrednictwem brokera, w tym informację o prowizji brokera,
c)
wykaz umów reasekuracji finansowej zawartych za pośrednictwem brokera, w tym informację o prowizji brokera.
§  3. 
Sprawozdanie z działalności brokerskiej sporządza się na formularzu, którego wzór określa:
1)
w przypadku brokera ubezpieczeniowego będącego osobą fizyczną - załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
w przypadku brokera ubezpieczeniowego będącego osobą prawną - załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3)
w przypadku brokera reasekuracyjnego będącego osobą fizyczną - załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4)
w przypadku brokera reasekuracyjnego będącego osobą prawną - załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§  4. 
Kwoty wykazywane w sprawozdaniu z działalności brokerskiej wyraża się w złotych z dokładnością do pełnych złotych.
§  5. 
1. 
Sprawozdanie z działalności brokerskiej jest sporządzane za okres roku kalendarzowego.
2. 
Sprawozdanie z działalności brokerskiej jest przekazywane organowi nadzoru w terminie do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, za który jest przedstawiane sprawozdanie 2 .
§  6. 
1. 
Sprawozdanie z działalności brokerskiej składa się z wykorzystaniem bezpłatnego formularza elektronicznego udostępnionego na stronie internetowej organu nadzoru.
2. 
Organ nadzoru udostępnia, na swojej stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej, adres elektroniczny, pod którym udostępniony jest formularz elektroniczny, o którym mowa w ust. 1.
3. 
Sprawozdanie z działalności brokerskiej jest przedstawiane przez:
1)
brokera albo przez osobę uprawnioną - w przypadku brokera będącego osobą fizyczną;
2)
osobę uprawnioną - w przypadku brokera będącego osobą prawną.
4. 
Broker będący osobą fizyczną może przekazać do organu nadzoru informację o osobach uprawnionych do składania sprawozdania z działalności brokerskiej, obejmującą dane identyfikujące brokera oraz dane osobowe osoby uprawnionej, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy.
5. 
Broker będący osobą prawną przekazuje do organu nadzoru informację o osobach uprawnionych do składania sprawozdania z działalności brokerskiej, obejmującą dane identyfikujące brokera oraz dane osobowe osoby uprawnionej, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy.
6. 
Złożenie sprawozdania z działalności brokerskiej następuje po uwierzytelnieniu brokera lub osoby uprawnionej za pomocą środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797).
7. 
Broker lub osoba uprawniona, która nie posiada danych wymaganych do uzyskania środka identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w ust. 6, składa sprawozdanie z działalności brokerskiej w formie pisemnej w postaci wydruku formularza, o którym mowa w ust. 1, opatrzone własnoręcznym podpisem.
§  7. 
Przepisy rozporządzenia stosuje się po raz pierwszy do sprawozdania z działalności brokerskiej sporządzanego za rok 2019.
§  8. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

OSOBY FIZYCZNE - DZIAŁALNOŚĆ BROKERSKA W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BROKERSKIEJ ZA ROK

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

OSOBY PRAWNE - DZIAŁALNOŚĆ BROKERSKA W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BROKERSKIEJ ZA ROK

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

OSOBY FIZYCZNE - DZIAŁALNOŚĆ BROKERSKA W ZAKRESIE REASEKURACJI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BROKERSKIEJ ZA ROK

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

OSOBY PRAWNE - DZIAŁALNOŚĆ BROKERSKA W ZAKRESIE REASEKURACJI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BROKERSKIEJ ZA ROK

wzór

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).
2 Zgodnie z § 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych (Dz.U.2020.622), termin za 2019 rok przedłuża się do dnia 31 maja 2020 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023
Podatek od przerzuconych dochodów obejmie więcej podatników

Zmiany w regulacjach dotyczących podatku od przerzuconych dochodów skutkować mogą tym, że obejmie on większą grupę podatników. Pojawią się również dodatkowe obciążenia podatkowe. Zdaniem ekspertów, spowoduje to wzrost liczby sporów między podatnikami a skarbówką. Już teraz warto zbierać odpowiednią dokumentację od kontrahentów zagranicznych, by potwierdzić brak obowiązku zapłaty podatku.

Wiesława Moczydłowska 12.01.2023