Rejestr systemu zapasów interwencyjnych.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII 1
z dnia 15 maja 2019 r.
w sprawie rejestru systemu zapasów interwencyjnych

Na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1537 i 1723) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółową zawartość i sposób prowadzenia rejestru systemu zapasów interwencyjnych, zwanego dalej "rejestrem";
2)
dokumenty będące podstawą dokonania wpisu do rejestru, zmiany tego wpisu lub wykreślenia z rejestru;
3)
wzory wniosków o dokonanie wpisu do rejestru i o wykreślenie z rejestru;
4)
sposób przekazywania informacji, o których mowa w art. 8 ust. 5, art. 22 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, zwanej dalej "ustawą".

Rozdział  2

Szczegółowa zawartość i sposób prowadzenia rejestru

§  2. 
Rejestr producentów i handlowców, oprócz danych wskazanych w art. 13 ust. 3 i 3a ustawy, zawiera:
1)
numer w rejestrze producenta lub handlowca, o którym mowa w art. 15 ust. 2 ustawy;
2)
formę prawną producenta lub handlowca;
3)
numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, jeżeli producent lub handlowiec taki posiada;
4)
imię i nazwisko osoby kierującej działalnością producenta lub handlowca oraz jej numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - numer dokumentu tożsamości;
5)
numer rachunku bankowego do wpłaty opłaty zapasowej dla paliw, z wyłączeniem gazu płynnego (LPG);
6)
numer rachunku bankowego do wpłaty opłaty zapasowej dla gazu płynnego (LPG);
7)
numer rachunku bankowego producenta lub handlowca wykorzystywany do rozliczeń z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych;
8)
datę rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej w zakresie produkcji paliw lub przywozu ropy naftowej lub paliw;
9)
dane, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy, przekazywane Prezesowi Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w deklaracji, o której mowa w art. 22 ust. 1 ustawy;
10)
szczegółowe informacje dotyczące umów, o których mowa w art. 10 ust. 1, art. 11 ust. 1 i 4 oraz art. 11a ust. 5 ustawy - zawierające oznaczenie stron umowy, przedmiot umowy, rodzaj i lokalizację utrzymywanych na jej podstawie zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, datę zawarcia umowy i okres jej obowiązywania;
11)
numer i datę wydania decyzji o wpisie do rejestru;
12)
datę wpisu do rejestru;
13)
w przypadku:
a)
zmiany wpisu - informację o podstawie dokonania tej zmiany,
b)
wykreślenia z rejestru - informację o podstawie wykreślenia.
§  3. 
Rejestr zapasów interwencyjnych, oprócz danych wskazanych w art. 13 ust. 3b ustawy, zawiera:
1)
dane zawarte w informacjach, o których mowa w art. 22 ust. 3 i 3a lub w art. 38 ust. 1 ustawy;
2)
szczegółowe dane dotyczące właściciela zapasów interwencyjnych obejmujące:
a)
firmę właściciela tych zapasów, dane dotyczące adresu jego siedziby, adresu jego zakładu głównego oraz adresu do doręczeń, jeżeli jest inny niż adres siedziby,
b)
oznaczenie formy prawnej właściciela tych zapasów.
§  4. 
Rejestr zapasów specjalnych, oprócz danych wskazanych w art. 13 ust. 3c ustawy, zawiera informację o:
1)
dacie wydania decyzji, o której mowa w art. 21e ust. 1 ustawy, jej numerze oraz okresie, na jaki paliwom utrzymywanym w ramach zapasów agencyjnych został nadany status zapasów specjalnych;
2)
obniżeniu ilości zapasów specjalnych w stosunku do poziomu określonego w decyzji, o której mowa w art. 21e ust. 1 ustawy, oraz okresie, na jaki ilość tych zapasów została obniżona;
3)
przemieszczeniu zapasów specjalnych utrzymywanych razem z innymi zapasami paliw, o którym mowa w art. 21e ust. 6 ustawy, w tym informację o dacie zawiadomienia ministra właściwego do spraw energii o przemieszczeniu;
4)
wyrażeniu przez organ właściwy, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 1 ustawy, zgody na utrzymywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zapasów interwencyjnych innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które mają w tym państwie status zapasów specjalnych.
§  5. 
1. 
Wpisu w rejestrze dokonuje się pod numerem określonym w decyzji o wpisie do rejestru.
2. 
W przypadku wykreślenia producenta lub handlowca z rejestru, numeru w rejestrze, który został mu nadany, nie nadaje się innemu podmiotowi wpisywanemu do rejestru, z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w art. 16 ust. 3a ustawy.

Rozdział  3

Dokumenty będące podstawą dokonania wpisu do rejestru, zmiany tego wpisu lub wykreślenia z rejestru

§  6. 
Podstawą dokonania wpisu do rejestru:
1)
jeżeli wpisu dokonuje się na wniosek - jest wniosek o wpis do rejestru złożony przez producenta lub handlowca;
2)
jeżeli wpisu dokonuje się z urzędu - są dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie produkcji lub przywozu ropy naftowej lub paliw.
§  7. 
Podstawą dokonywania wpisów w rejestrze zapasów interwencyjnych są deklaracje przekazywane zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, informacje przekazywane zgodnie z art. 22 ust. 1c, 3 i 3a oraz art. 38 ust. 1 ustawy, umowy, o których mowa w art. 10 ust. 1, art. 11 ust. 1 i 4, art. 11a ust. 5 i 13 oraz art. 21d ust. 2 ustawy, inne dokumenty zawierające informacje, o których mowa w § 3, a także sprawozdania przekazywane na podstawie art. 43d ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, 1723, 2127, 2243 i 2370).
§  8. 
Podstawą dokonania wpisu w rejestrze zapasów specjalnych jest:
1)
decyzja ministra właściwego do spraw energii o nadaniu paliwom utrzymywanym w ramach zapasów agencyjnych statusu zapasów specjalnych;
2)
decyzja organu właściwego, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 1 ustawy, zawierająca zgodę tego organu na utrzymywanie zapasów na rzecz państwa członkowskiego, z którym zawarta została umowa, o której mowa w art. 9a ust. 1 ustawy.
§  9. 
Podstawą zmiany wpisu w rejestrze na wniosek producenta lub handlowca są dokumenty potwierdzające dokonanie zmiany danych, o których mowa w art. 14 ust. 2 ustawy.
§  10. 
1. 
Podstawą wykreślenia wpisu z rejestru na wniosek producenta lub handlowca są następujące dokumenty:
1)
oświadczenie producenta lub handlowca o trwałym zaprzestaniu wykonywania działalności w zakresie wytwarzania lub przetwarzania lub przywozu ropy naftowej lub paliw;
2)
decyzja właściwego naczelnika urzędu skarbowego o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego lub zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych lub informacja o wygaśnięciu takiego zezwolenia w przypadku, o którym mowa w art. 16 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy;
3)
decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zwanego dalej "Prezesem URE", o cofnięciu koncesji w przypadku, o którym mowa w art. 16 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy;
4)
odpis prawomocnego orzeczenia sądu o ogłoszeniu upadłości producenta lub handlowca w przypadku, o którym mowa w art. 16 ust. 2 pkt 2 lit. d ustawy.
2. 
Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, handlowiec będący podmiotem przywożącym w rozumieniu art. 3 pkt 12c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne załącza decyzję Prezesa URE o wykreśleniu z rejestru podmiotów przywożących lub aktualną decyzję o wpisie do rejestru podmiotów przywożących w zakresie przywozu paliw ciekłych, nieskutkującego obowiązkiem tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych oraz uiszczania opłaty zapasowej.
3. 
Podstawą wykreślenia wpisu do rejestru z urzędu są następujące dokumenty:
1)
odpis prawomocnego orzeczenia sądu o zakazie wykonywania działalności gospodarczej w przypadku, o którym mowa w art. 16 ust. 4 pkt 1 ustawy;
2)
dokument potwierdzający trwałe zaprzestanie wykonywania działalności w zakresie, o którym mowa w art. 16 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy, w tym decyzja Prezesa URE o wykreśleniu z rejestru podmiotów przywożących;
3)
decyzja Prezesa URE o cofnięciu koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania paliw lub obrotu paliwami;
4)
decyzja lub inny dokument wydany przez Prezesa URE zawierający informację o wygaśnięciu koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania paliw lub obrotu paliwami.

Rozdział  4

Wzory wniosków o dokonanie wpisu do rejestru i o wykreślenie z rejestru

§  11. 
Wzór wniosku o:
1)
dokonanie wpisu do rejestru określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
wykreślenie z rejestru określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Rozdział  5

Sposób przekazywania informacji

§  12. 
Informacje, o których mowa w art. 8 ust. 5, art. 22 i art. 38 ust. 1 ustawy, są przekazywane Prezesowi Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Rozdział  6

Przepis końcowy

§  13. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

WZÓR

WNIOSEK

o dokonanie wpisu do rejestru systemu zapasów interwencyjnych

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

WNIOSEK

o wykreślenie z rejestru systemu zapasów interwencyjnych

wzór

1 Obecnie działem administracji rządowej - energia kieruje Minister Klimatu i Środowiska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 16 października 2017 r. w sprawie rejestru systemu zapasów interwencyjnych (Dz. U. poz. 2057), które utraciło moc z dniem 1 maja 2019 r. zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 650).

Zmiany w prawie

Prezydent podpisał drakoński kodeks karny

Prezydent Andrzej Duda złożył podpis pod nowelizacją kodeksu karnego z 7 lipca br., która wprowadza nową drakońską politykę karną. Kara 25 lat więzienia zastąpiona została 30 latami, możliwość zakazu warunkowego zwolnienia przy orzekaniu dożywocia, zaostrzono kary dla pijanych lub odurzonych kierowców, ale też m.in. za gwałty. Co więcej, już 14-latek za niektóre rodzaje zabójstwa ma odpowiadać jak dorosły.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 02.12.2022
Już obowiązuje nowelizacja mająca wspierać poprawę warunków mieszkaniowych

Weszły w życie przepisy ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych, które umożliwiają ubieganie się o wyższe wsparcie na poprawę efektywności energetycznej ze środków rządowego Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Wprowadzają też nowe instrumenty wspierające poprawę efektywności energetycznej istniejących budynków.

Krzysztof Sobczak 01.12.2022
Nowelizacja doprecyzowuje przepisy o dostarczaniu przez ZUS pism w postaci elektronicznej

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która m.in. doprecyzowuje przepisy dotyczące dostarczania przez ZUS pism w postaci elektronicznej. Ma ona na celu uporządkowanie i doprecyzowanie przepisów, aby proces wydawania elektronicznych decyzji, postanowień i innych pism z ZUS był szybszy i bardziej skuteczny.

Krzysztof Sobczak 24.11.2022
W przyszłym roku kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe wzrosną dwa razy

Ponad 33 miliony złotych w przyszłym roku wyniesie maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Najniższa grzywna za wykroczenie natomiast 349 złotych. Wzrost kar ma związek z podwyższeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia. Od stycznia 2023 roku wyniesie ono 3490 złotych. Od lipca z kolei kary wzrosną jeszcze bardziej.

Krzysztof Koślicki 18.11.2022
Niektóre dochody związane z kredytami mieszkaniowymi dłużej bez podatku

Rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru PIT od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem mieszkaniowym obowiązuje tylko do końca 2022 roku. Korzystne zasady mają jednak być utrzymane dłużej. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w czwartek projekt rozporządzenia, które utrzyma zwolnienia z podatku przez kolejne dwa lata.

Krzysztof Koślicki 18.11.2022
O udziale we wspólnocie gruntowej decyduje faktyczne korzystanie

Wspólnoty gruntowe są gruntami wspólnymi dla danej wsi, w których poszczególni rolnicy mieli udziały zależne od powierzchni posiadanych gospodarstw - są reliktem stosunków własnościowych powstałych w XIX w. na terenach byłych zaborów rosyjskiego i austriackiego w wyniku likwidacji pańszczyzny. Ich status reguluje ustawa o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Monika Sewastianowicz 17.11.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.2407 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Rejestr systemu zapasów interwencyjnych.
Data aktu: 15/05/2019
Data ogłoszenia: 23/11/2022
Data wejścia w życie: 22/05/2019