Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Demograficznej.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 listopada 2019 r.
w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Demograficznej

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Demograficznej, zwanego dalej "Pełnomocnikiem".
2. 
Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.
§  2. 
1. 
Do zadań Pełnomocnika należy:
1)
przygotowanie projektu Strategii Demograficznej, zwanej dalej "projektem Strategii", której celem jest zwiększenie dzietności i promocja tradycyjnej rodziny;
2)
wdrażanie postanowień zawartych w przyjętej przez Radę Ministrów Strategii Demograficznej;
3)
opiniowanie projektów aktów prawnych i innych dokumentów rządowych w zakresie ich wpływu na politykę demograficzną;
4)
promowanie i upowszechnianie kultury prorodzinnej;
5)
inicjowanie i opiniowanie działań mających na celu promocję dobrych praktyk sprzyjających rozwojowi rodziny, w szczególności związanych z godzeniem rodzicielstwa i pracy zawodowej.
2. 
W ramach zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, Pełnomocnik, w porozumieniu z Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej:
1)
przeprowadza analizę i dokonuje oceny rozwiązań prawnych w zakresie wpływu na dzietność i rozwój rodziny;
2)
przeprowadza analizę rozwiązań stosowanych w innych krajach;
3)
zleca badania i ekspertyzy związane z przygotowaniem projektu Strategii;
4)
przedkłada projekt Strategii Radzie Ministrów.
§  3. 
1. 
Pełnomocnik wykonuje zadania, współdziałając z organami administracji rządowej, które są obowiązane do udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie mu informacji i dokumentów, niezbędnych do realizacji jego zadań.
2. 
Pełnomocnik może występować do właściwych organów administracji rządowej, wskazując problemy należące do obszaru jego zainteresowań, których rozwiązanie należy do kompetencji tych organów, z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy i zajęcie stanowiska.
3. 
Pełnomocnik podejmuje współpracę z organami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi w celu właściwej realizacji powierzonych mu zadań.
§  4. 
Pełnomocnik może, po uprzednim uzgodnieniu z Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej, powoływać zespoły eksperckie i doradcze związane z zakresem powierzonych mu zadań.
§  5. 
Pełnomocnik, w porozumieniu z Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej, przedstawia Radzie Ministrów:
1)
analizy, oceny i wnioski wiążące się z zakresem jego działania;
2)
okresowe sprawozdania ze swojej działalności.
§  6. 
Pełnomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów o wszystkich zagrożeniach w realizacji powierzonych mu zadań.
§  7. 
Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
§  8. 
Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Rodziny i Polityki Społecznej.
§  9. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Jednoosobowe składy w apelacji, wstrzymanie biegu przedawnienia karalności - zmiany w procedurze wchodzą w życie

Od wtorku 22 czerwca obowiązuje kolejna nowelizacja procedury karnej. Zmiany budzą sporo kontrowersji - chodzi m.in. o ograniczenie dostępu do akt zakończonych postępowań, wstrzymanie przedawnienia karalności czynu, przedawnienie wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe, oraz jednoosobowe składy w apelacji w drobnych sprawach.

Patrycja Rojek-Socha 22.06.2021
Ustawa pozwalająca na wzmocnienie ośrodka w Gostyninie już obowiązuje

Wchodząca w życie 20 czerwca nowelizacja zakłada dodatkowe środki dla Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie oraz umożliwia czasowe oddelegowanie do pracy w placówce funkcjonariuszy Służby Więziennej. Zmienia również maksymalne limity wydatków budżetu państwa, co ma pozwolić na rozpoczęcie planowanej już od dłuższego czasu budowy docelowego nowego ośrodka.

Krzysztof Sobczak 20.06.2021
W Senacie bez poprawek - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 18.06.2021
Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy - wkrótce nowe przepisy

Za niecałe dwa tygodnie zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 18.06.2021
Zmiany w rozliczaniu akcyzy już od 1 lipca

Od lipca obowiązkowe będzie składanie deklaracji na podatek akcyzowy w formie elektronicznej. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą rozliczą akcyzę wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez portal PUESC (www.puesc.gov.pl). Deklaracje papierowe dostępne będą tylko dla osób prywatnych - np. do rozliczenia podatku od zakupu samochodu za granicą.

Krzysztof Koślicki 16.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021