Stanowiska służbowe, na których funkcjonariusze Służby Więziennej nie mają obowiązku noszenia umundurowania i wyposażenia polowego.

Dz.U.20.1855
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 12 października 2020 r.
w sprawie stanowisk służbowych, na których funkcjonariusze Służby Więziennej nie mają obowiązku noszenia umundurowania i wyposażenia polowego
Na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2020 r. poz. 848 i 1610) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa stanowiska służbowe, na których funkcjonariusze Służby Więziennej w czasie wykonywania zadań służbowych nie mają obowiązku noszenia umundurowania i wyposażenia polowego.
§  2.  Funkcjonariusze Służby Więziennej nie mają obowiązku noszenia umundurowania i wyposażenia polowego na stanowiskach:
1) penitencjarnych, na których są realizowane zadania z zakresu oddziaływania penitencjarnego, specjalistycznego oddziaływania terapeutycznego i zatrudnienia w trakcie prowadzenia i organizacji: programów resocjalizacji, zajęć kulturalno-oświatowych, zajęć z zakresu wychowania fizycznego i sportu, obsługi bibliotecznej i radiowęzła, prowadzenia rozmów wychowawczych, prowadzenia czynności związanych z wykonywaniem pracy przez osadzonych, udzielania pomocy w przygotowaniu do readaptacji społecznej i zwolnienia z jednostki penitencjarnej, prowadzenia badań i udzielania pomocy psychologicznej oraz prowadzenia terapii i oddziaływań psychokorekcyjnych - w działach penitencjarnych, działach terapeutycznych, oddziałach penitencjarnych, ośrodkach diagnostycznych, domach matki i dziecka zakładów karnych i aresztów śledczych;
2) medycznych i sanitarnych, na których są realizowane zadania z zakresu udzielania świadczeń zdrowotnych, w trakcie badania stanu zdrowia, rozpoznawania chorób i zapobiegania im, udzielania porad lekarskich, świadczeń medycznych związanych z diagnostyką medyczną, realizacją zleceń lekarskich, również z zakresu farmakoterapii i rehabilitacji - w działach służby zdrowia i podmiotach leczniczych zakładów karnych i aresztów śledczych, ośrodków szkolenia Służby Więziennej, ośrodków doskonalenia kadr Służby Więziennej, w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej i w uczelni Służby Więziennej;
3) ochronnych, na których są wykonywane działania ochronne, w trakcie pościgu lub z zakresu ochrony osób pozbawionych wolności i zwalczania czynów mogących zagrozić porządkowi i bezpieczeństwu, w trakcie konwojowania poza terenem jednostek organizacyjnych Służby Więziennej - w działach ochrony, grupach interwencyjnych i w innych grupach w zakładach karnych i aresztach śledczych.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Zmiany w podatkach na przyszły rok już w Dzienniku Ustaw

W poniedziałek późnym popołudniem w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane dwie duże nowelizacje przepisów o podatkach dochodowych. Nowe przepisy wprowadzają zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowych od stycznia 2021 roku. Dotyczą również m.in. tzw. estońskiego CIT w Polsce, ograniczenia stosowania ulgi abolicyjnej i stawek ryczałtu od przychodów.

Krzysztof Koślicki 30.11.2020
Opłata mocowa: w 2021 r. od 1,87 do 10,46 zł na gospodarstwo domowe

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił w poniedziałek stawki opłaty mocowej dla energii elektrycznej na 2021 rok. Wynosić one mają dla gospodarstw domowych od 1,87 do 10,46 zł miesięcznie. Inni odbiorcy energii elektrycznej zapłacą 0,0762 zł za kWh energii pobranej między godzinami 7 i 22 w dni robocze.

Krzysztof Sobczak 30.11.2020
Za przemoc w rodzinie "na bruk" - już obowiązują przepisy

Od 30 listopada zaczyna obowiązywać nowe narzędzie dla policjantów i żandarmów wojskowych. W sytuacji stwierdzenia przemocy w rodzinie będą mogli nakazać sprawcy opuszczenie mieszkania lub zakazać zbliżania się do niego. I to nawet jeśli nie będzie go w domu, wtedy taka informacja - według przepisów - może zostać umieszczona na drzwiach.

Patrycja Rojek-Socha 30.11.2020
Jest nowa ustawa o dodatkach dla medyków, a "stara" wchodzi w życie

Sejm odrzucił w sobotę senackie weto, co oznacza że dodatki w wysokości 100 proc. wynagrodzenia będą przysługiwały jedynie tym pracownikom medycznym, którzy są zaangażowani w leczenie chorych na COVID-19, ale zostali do tej pracy skierowani przez wojewodę. Także w sobotę nastąpiła wstrzymywana od prawie miesiąca publikacja ustawy dającej to uprawnienie szerszej grupie pracowników.

Krzysztof Sobczak 29.11.2020
Senat za wniesieniem do Sejmu projektu uszczelniającego ulgę w podatku od gruntów kolejowych

Senacki projekt ma usunąć problem luki, w wyniku której samorządy tracą na zwolnieniach z podatków od nieruchomości gruntów zajętych na działalność kolejową. Senatorowie zdecydowali w piątek o wniesieniu projektu do procedowania w Sejmie. Za podjęciem uchwały o wniesieniu go do Sejmu opowiedziało się 52 senatorów, 45 było przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.11.2020
Praca zdalna w administracji przedłużona do 27 grudnia

Do 27 grudnia przedłużona zostanie praca zdalna w urzędach administracji – przewiduje podpisane przez premiera rozporządzenie. Szef urzędu lub kierujący jednostką wykonującą zadania publiczne będzie mógł nadal wyłączyć z pracy zdalnej pracowników wykonujących "zadania niezbędne” jeżeli nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej.

Katarzyna Kubicka-Żach 26.11.2020