Zmiana rozporządzenia w sprawie przekraczania granicy państwowej i lotów obcych wojskowych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.20.1572
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 2 września 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie przekraczania granicy państwowej i lotów obcych wojskowych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej
Na podstawie art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1776) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 stycznia 2005 r. w sprawie przekraczania granicy państwowej i lotów obcych wojskowych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 753) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 w ust. 2:
a) pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3) 3 dni robocze przed planowanym lądowaniem wojskowych statków powietrznych należących do państw członkowskich Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego lub Unii Europejskiej na wojskowych lotniskach bez ładunku niebezpiecznego lub z ładunkiem niebezpiecznym;

4) 5 dni roboczych przed planowanym lądowaniem wojskowych statków powietrznych nienależących do państw członkowskich Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego lub Unii Europejskiej na wojskowych lotniskach bez ładunku niebezpiecznego lub z ładunkiem niebezpiecznym;",

b) po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) 5 dni roboczych przed planowanym udziałem wojskowych statków powietrznych należących do państw członkowskich Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego lub Unii Europejskiej w przedsięwzięciach wymagających wielokrotnego przekraczania granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej.";

2) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Lot, na który Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych udzielił zezwolenia, może być wykonany w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej dostępnej dla ruchu lotniczego, zgodnie z zasadami korzystania z tej przestrzeni określonymi w ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze, a także określonymi w ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umowach międzynarodowych i innych umowach zawartych w sposób przez nie dopuszczony.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Wkrótce zmiany w dowodach osobistych - będą pobierane odciski palców

Odciski palców będą pobierane przy składaniu wniosków o dowód osobisty. Ograniczona zostanie więc możliwość składania wniosku online. To zmiany, które Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z Ministerstwem Cyfryzacji planują dla zwiększenia bezpieczeństwa dokumentów tożsamości.

Katarzyna Kubicka-Żach 23.09.2020
Nowa forma rozliczania VAT i kody GTU już od 1 października

W przyszły czwartek nowy jednolity plik kontrolny (JPK_VAT) zastąpi dokumenty wysyłane obecnie. Od października nie trzeba będzie też wysyłać deklaracji podatkowych dla potrzeb VAT. Zmiany wymuszą jednak podawanie szczegółowych informacji o transakcjach. Konieczne będzie też nadanie nowych kodów GTU dla towarów i usług.

Krzysztof Koślicki 23.09.2020
Od soboty nowe prawo budowlane - proces inwestycyjny będzie prostszy

Już jutro, w sobotę 19 września wejdzie w życie duża nowelizacja prawa budowlanego. Eksperci mają wątpliwości jedynie co do podziału projektu budowlanego na trzy części oraz legalizacji ponad dwudziestoletnich samowoli budowlanych. Pozostałe przepisy chwalą. Mówią, że powinny ułatwić i przyspieszyć prowadzenie inwestycji.

Jolanta Ojczyk 18.09.2020
Przepisy obowiązują - lekarz rodzinny może zlecić test na koronawirusa

Lekarz rodzinny będzie mógł zlecić test na obecność SARS-CoV-2 również w ramach teleporady, gdy u pacjenta występuje gorączka powyżej 38 st. C, kaszel i duszności oraz utrata węchu lub smak. Taką zmianę wprowadza rozporządzenie ministra zdrowia opublikowane we wtorek po południu w Dzienniku Ustaw i wchodzące w środę w życie.

Krzysztof Sobczak 09.09.2020
Zadania w programie Maluch plus będą mogły być kontynuowane w 2021 roku

Zgodnie z projektem zmian przedłużony zostanie termin realizacji rozpoczętych w tym roku zadań dofinansowanych w ramach programu Maluch+. Będzie można je dokończyć do dnia 30 listopada 2021 roku, a nie do końca 2020 roku.

Katarzyna Kubicka-Żach 08.09.2020
Będą zmiany w Funduszu Dróg Samorządowych, projekt w Sejmie

Rząd przekaże w 2020 roku dodatkowe środki budżetowe do Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie inwestycji na drogach zarządzanych przez samorządy. Dotacja z budżetu państwa zostanie zwiększona o 3,8 mld zł.

Katarzyna Kubicka-Żach 08.09.2020