Uczestnictwo szeregu państw w Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz w Międzynarodowym Pakcie Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, otwartych do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r.

Dz.U.79.3.13
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 22 stycznia 1979 r.
w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz w Międzynarodowym Pakcie Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, otwartych do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r.
Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 48 ustępy 2 i 3 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz artykułem 26 ustępy 2 i 3 Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, otwartych do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167 i 169), następujące państwa złożyły Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych dokumenty ratyfikacyjne lub dokumenty przystąpienia do wyżej wymienionych paktów w niżej podanych datach:
Republika Dominikańska ....................................................... dnia 4 stycznia 1978 r.,

Gwinea ................................................................................. dnia 24 stycznia 1978 r.,

Senegal ................................................................................. dnia 13 lutego 1978 r.,

Peru ...................................................................................... dnia 28 kwietnia 1978 r.,

Wenezuela ............................................................................ dnia 10 maja 1978 r.,

z następującym zastrzeżeniem do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych:

"Artykuł 60 ustęp 5 Konstytucji Wenezueli stanowi, że

»Żadna osoba nie będzie skazana w postępowaniu karnym, o ile osobiście nie zostanie najpierw poinformowana o zarzutach przeciwko niej i przesłuchana zgodnie z procedurą prawną. Osoby oskarżone o przestępstwo przeciwko republice mogą być osądzone zaocznie, z zachowaniem gwarancji i w sposób przewidziany przez prawo.«

Wenezuela składa powyższe zastrzeżenie, ponieważ artykuł 14 ustęp 3 (d) Paktu nie zawiera postanowienia odnośnie do osób oskarżonych o przestępstwo przeciwko republice, które mają być osądzone zaocznie.",

Portugalia

do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych dnia 15 czerwca 1978 r.,

do Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych dnia 31 lipca 1978 r.

Zgodnie z artykułem 49 ustęp 2 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz artykułem 27 ustęp 2 Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych oba pakty weszły w życie w stosunku do wyżej wymienionych państw po upływie trzech miesięcy od daty złożenia Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych dokumentów ratyfikacyjnych lub dokumentów przystąpienia.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1979.3.13

Rodzaj: Oświadczenie rządowe
Tytuł: Uczestnictwo szeregu państw w Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz w Międzynarodowym Pakcie Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, otwartych do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r.
Data aktu: 22/01/1979
Data ogłoszenia: 20/02/1979
Data wejścia w życie: 20/02/1979