Kwalifikacja jakości wyrobów, usług, robót i obiektów budowlanych.

Dz.U.79.22.130
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 31 sierpnia 1979 r.
w sprawie kwalifikacji jakości wyrobów, usług, robót i obiektów budowlanych.
Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 8 lutego 1979 r. o jakości wyrobów, usług, robót i obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 2, poz. 7) zarządza się, co następuje:
Rozdział  1

Przepisy ogólne.

§  1. Rozporządzenie określa zasady i tryb kwalifikacji jakości wyrobów, usług, robót i obiektów budowlanych oraz obowiązki producentów i wykonawców w tym zakresie.
§  2. Celem kwalifikacji jakości jest wdrażanie postępu naukowo-technicznego, stałe i planowe podnoszenie poziomu jakości wyrobów, usług, robót i obiektów budowlanych oraz zwiększanie ilości i wartości produkcji na najwyższym światowym poziomie jakości dla zaspokajania potrzeb ludności i gospodarki narodowej.
§  3.
1. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do wyrobów produkowanych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa kraju, leków i innych wyrobów przemysłu farmaceutycznego oraz wyrobów rzemiosła artystycznego i wyrobów produkowanych jednostkowo, a także do konserwacji zabytków ruchomych i nieruchomych.
2. Kwalifikację jakości wyrobów i usług, o których mowa w ust. 1, regulują odrębne przepisy.
Rozdział  2

Kwalifikacja jakości wyrobów.

§  4.
1. Kwalifikacji jakości wyrobów dokonuje się:
1) wstępnie w trakcie opracowania założeń techniczno-ekonomicznych,
2) w trakcie wykonania prototypu, partii informacyjnej lub próbnej,
3) po uruchomieniu produkcji.
2. Badania i ocena są dokonywane w szczególności w zakresie nowoczesności rozwiązań konstrukcyjno-technologicznych, materiałochłonności, energochłonności, funkcjonalności, trwałości, niezawodności oraz bezpieczeństwa.
3. Kwalifikacji jakości dokonuje się na podstawie norm i innych przepisów szczególnych oraz umów.
4. W wyniku badań i oceny jakości dokonywana jest klasyfikacja wyrobów pod względem poziomu jakości, w tym podział na klasy i gatunki, jeżeli norma, przepis szczególny lub umowa przewiduje taki podział.
§  5.
1. Kwalifikacji jakości dokonywanej przez producentów podlegają wszystkie produkowane przez nich wyroby.
2. Kwalifikacji jakości dokonują również:
1) Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości, zwany dalej "Komitetem", oraz podległe mu jednostki organizacyjne,
2) ustalone przez Prezesa Komitetu w porozumieniu z właściwymi ministrami organy i jednostki państwowe oraz organizacje spółdzielcze i społeczne,

zwane dalej "jednostkami kwalifikującymi".

3. Kwalifikacji jakości dokonywanej przez jednostki kwalifikujące podlegają wyroby:
1) nowe i modernizowane, o wysokim stopniu złożoności technicznej, ujęte w narodowych planach społeczno-gospodarczych,
2) produkowane na podstawie licencji,
3) produkowane seryjnie, o dużym znaczeniu społeczno-gospodarczym,
4) które ze względu na niewłaściwą jakość mogą stanowić zagrożenie życia, zdrowia, mienia użytkowników lub środowiska naturalnego.
4. Wyroby, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, podlegają kwalifikacji pod względem zgodności z kryteriami określonymi dla wyrobów oznaczanych państwowymi znakami jakości.
§  6.
1. W razie gdy wyrób objęty kwalifikacją nie spełnia wymagań przewidzianych w odpowiednich normach i innych przepisach szczególnych, jednostka kwalifikująca występuje z wnioskiem do ministra nadzorującego producenta wyrobu o wstrzymanie produkcji wyrobu, a w odniesieniu do wyrobów nowych - o nieuruchamianie produkcji. Jednocześnie jednostka kwalifikująca zawiadamia o tym Komitet.
2. Minister nadzorujący producenta wyrobu, o którym mowa w ust. 1, może w uzasadnionych gospodarczo wypadkach wydać decyzję o jego produkcji na okres nie dłuższy niż jeden rok, pod warunkiem spełnienia przez wyrób wymagań bezpieczeństwa użytkowania oraz wyrażenia zgody przez Komitet i ministra nadzorującego głównego odbiorcę na dopuszczenie tego wyrobu do obrotu. W tym okresie producent wyrobu ponosi konsekwencje ekonomiczne zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.
3. Po okresie, o którym mowa w ust. 2, wyrób powinien osiągnąć założony poziom jakości lub zostać zmodernizowany albo wycofany z produkcji.
§  7.
1. Jeżeli wyroby objęte kwalifikacją spełniają ustalone dla nich wymagania, producenci wyrobów otrzymują od jednostek kwalifikujących świadectwa kwalifikacji jakości, potwierdzające osiągnięty przez wyroby poziom jakości.
2. Świadectwo kwalifikacji jakości wydaje się na okres nie dłuższy niż 3 lata. Okresy ważności świadectw kwalifikacji jakości dla poszczególnych wyrobów ustalają jednostki kwalifikujące.
3. W razie gdy wyrób objęty kwalifikacją nie spełnia ustalonych dla niego wymagań, jednostka kwalifikująca wydaje decyzję odmawiającą wydania świadectwa kwalifikacji jakości. Od decyzji tej przysługuje odwołanie do Prezesa Komitetu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
4. Prezes Komitetu ustala wzory świadectw kwalifikacji jakości.
§  8.
1. Wyroby, dla których producenci uzyskali świadectwa kwalifikacji jakości, podlegają okresowej kontroli utrzymania określonego w świadectwie poziomu jakości, dokonywanej przez jednostki kwalifikujące.
2. W razie stwierdzenia, że do obrotu zostały wprowadzone wyroby nie odpowiadające poziomowi jakości określonemu w świadectwie, jednostka kwalifikująca może zawiesić na czas określony ważność świadectwa lub unieważnić je, zawiadamiając Komitet oraz ministrów nadzorujących producenta i głównego odbiorcę. Producent ponosi z tego tytułu konsekwencje ekonomiczne określone w odrębnych przepisach.
3. Od decyzji o zawieszeniu ważności świadectwa lub unieważnieniu świadectwa producentowi wyrobu przysługuje odwołanie do Prezesa Komitetu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
§  9.
1. Jednostka kwalifikująca może pobrać na koszt producenta próbki wyrobu niezbędne do dokonania kwalifikacji lub okresowej kontroli, o której mowa w § 8 ust. 1.
2. Zasady pobierania próbek ustala Prezes Komitetu w uzgodnieniu z właściwymi ministrami.
3. Koszty związane z kwalifikacją jakości wyrobu i przeprowadzania okresowej kontroli w tym zakresie ponoszą producenci wyrobów według zasad określonych w obowiązujących przepisach.
§  10. Ministrowie nadzorujący jednostki kwalifikujące zapewniają tym jednostkom niezbędne środki do kwalifikacji jakości wyrobów.
§  11.
1. Przy jednostkach kwalifikujących działają opiniodawcze komisje ekspertów powoływane przez Prezesa Komitetu.
2. W skład opiniodawczej komisji ekspertów powinni wchodzić przedstawiciele wyższych uczelni, instytutów naukowo-badawczych, organizacji społecznych, producentów, głównych odbiorców oraz Komitetu.
3. Prezes Komitetu określa podstawowe zadania i ramowy regulamin działania opiniodawczych komisji ekspertów.
§  12. Prezes Komitetu, w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami, może w uzasadnionych gospodarczo wypadkach wprowadzić obowiązek kwalifikacji jakości przez jednostki kwalifikujące całej produkcji zakładu lub określonych wyrobów (grup) produkowanych w tym zakładzie.
§  13. Komitet koordynuje i doskonali system kwalifikacji jakości wyrobów, a w szczególności:
1) doskonali zasady i tryb kwalifikacji jakości wyrobów,
2) prowadzi własną bazę laboratoryjno-badawczą oraz koordynuje działalność jednostek kwalifikujących w zakresie kwalifikacji jakości wyrobów,
3) przeprowadza kontrolę działalności jednostek kwalifikujących w zakresie związanym z kwalifikacją jakości wyrobów,
4) rozstrzyga sprawy sporne w zakresie kwalifikacji jakości wyrobów,
5) zawiera porozumienia z właściwymi instytucjami zagranicznymi w sprawie uznawania wyników kwalifikacji jakości wyrobów będących przedmiotem wymiany międzynarodowej,
6) koordynuje działalność jednostek prowadzących atestację i homologację wyrobów na potrzeby krajowe i na cele wymiany międzynarodowej.
Rozdział  3

Kwalifikacja jakości usług, robót i obiektów budowlanych.

§  14. Wykonawca usług, robót i obiektów budowlanych jest obowiązany do dokonywania kwalifikacji jakości przed przystąpieniem do wykonania i po ich wykonaniu.
§  15.
1. Wymagania dotyczące jakości usług powinny być zawarte w umowach, porozumieniach i przepisach określających rodzaj usługi, termin wykonania, warunki reklamacji i termin gwarancji oraz obowiązki wykonującego usługę w zakresie zastosowania właściwych materiałów.
2. Kwalifikacja jakości usług przed przystąpieniem do ich wykonania polega na sprawdzeniu zakresu zlecenia lub umowy, dokumentacji i warunków wykonania.
3. Kwalifikacja jakości usług po ich wykonaniu polega na zbadaniu i ocenie:
1) staranności wykonania,
2) zgodności z normami i przepisami szczególnymi,
3) zgodności z ustaleniami zawartymi w umowach, porozumieniach i przepisach, o których mowa w ust. 1,
4) przydatności użytkowej wyrobów, które były naprawiane, montowane lub konserwowane.
4. Wykonujący usługę obowiązany jest do współdziałania z zamawiającym przy dokonywaniu odbioru jakościowego.
§  16.
1. Kwalifikacji jakości robót lub obiektu budowlanego dokonuje komisyjnie generalny wykonawca robót lub obiektu budowlanego z udziałem inwestora i w uzgodnieniu z nim.
2. Przed przystąpieniem do wykonania robót i obiektów budowlanych dokonywana jest ocena wstępna, dotycząca głównie:
1) zgodności założeń techniczno-ekonomicznych z normami, przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi projektowania i umowami,
2) pracochłonności, materiałochłonności i energochłonności, przewidzianych w rozwiązaniu projektowym,
3) zapewnienia ochrony środowiska,
4) zgodności wyrobów i elementów, przewidzianych do wykonania robót i obiektów budowlanych, z wymaganiami norm,
5) zgodności warunków organizacyjno-technicznych z dokumentacją projektową, normami, przepisami techniczno-budowlanymi i umowami.
3. Po zakończeniu robót i obiektów budowlanych dokonuje się oceny zgodności wykonania z dokumentacją projektową, normami, przepisami techniczno-budowlanymi i umowami, z uwzględnieniem celu użytkowania, funkcjonalności i staranności wykonania.
4. Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami i Prezesem Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości określa szczegółowe zasady dokonywania kwalifikacji jakości robót i obiektów budowanych.
5. Kwalifikacja jakości, o której mowa w ust. 1-3, jest dokonywana niezależnie od odbiorów robót i obiektów budowlanych przewidzianych w przepisach prawa budowlanego.
Rozdział  4

Przepisy końcowe.

§  17. Przepisy rozporządzenia dotyczące ministrów stosuje się odpowiednio do kierowników urzędów centralnych oraz zarządów centralnych związków spółdzielni i organizacji społecznych prowadzących działalność gospodarczą.
§  18. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1979.22.130

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Kwalifikacja jakości wyrobów, usług, robót i obiektów budowlanych.
Data aktu: 31/08/1979
Data ogłoszenia: 28/09/1979
Data wejścia w życie: 28/09/1979