Zaopatrywanie w świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt.

Dz.U.79.17.110
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA
z dnia 23 lipca 1979 r.
w sprawie zaopatrywania w świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt.
Na podstawie art. 17 ust. 1 lit. b) i art. 97 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 22 sierpnia 1927 r. o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych (Dz. U. z 1927 r. Nr 77, poz. 673 i Nr 114, poz. 975, z 1928 r. Nr 26, poz. 229, z 1932 r. Nr 26, poz. 229, Nr 60, poz. 573 i Nr 67, poz. 622, z 1934 r. Nr 110, poz. 976, z 1938 r. Nr 27, poz. 245, z 1948 r. Nr 49, poz. 373, z 1951 r. Nr 1, poz. 4) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Posiadacze zwierząt gospodarskich: koni, bydła, świń, owiec, kóz, królików i drobiu są obowiązani do zaopatrzenia się w świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt, zwane dalej "świadectwami", jeżeli zwierzęta te są przedmiotem obrotu lub przemieszczenia z jednej miejscowości do drugiej.
2. W rozumieniu rozporządzenia nie jest przemieszczeniem przepędzanie, przewożenie lub przenoszenie zwierząt:
1) w związku z zabiegami zootechnicznymi, leczniczymi, z wypasaniem lub używaniem ich w drodze jako siły pociągowej,
2) źrebiąt w wieku do 3 miesięcy towarzyszących matce, chyba że są one przewożone środkami transportu publicznego,
3) przeznaczonych do uboju w wyniku zwalczania z urzędu zaraźliwych chorób zwierząt,
4) drobiu i królików kontraktowanych albo należących do jednostek gospodarki uspołecznionej.
§  2.
1. W odniesieniu do koni i bydła wydaje się świadectwa jednostkowe (oddzielnie dla każdej sztuki), a w odniesieniu do innych zwierząt tego samego gatunku należących do tego samego posiadacza - świadectwa zbiorcze. Świadectwa zbiorcze wydaje się również w odniesieniu do bydła rzeźnego należącego do jednostek gospodarki uspołecznionej.
2. Na podstawie świadectwa zbiorczego może być w razie potrzeby wydane świadectwo jednostkowe, z zamieszczeniem o tym wzmianki w treści obydwóch świadectw.
§  3.
1. Świadectwo powinno zawierać dane niezbędne do ustalenia tożsamości zwierzęcia oraz jego przynależności, miejsca pochodzenia, miejsca i celu przemieszczenia, stwierdzenia, że pochodzi z gospodarstwa wolnego od zaraźliwych chorób, oraz inne niezbędne informacje - według urzędowego wzoru.
2. Formularze świadectw są drukami ścisłego zarachowania.
3. Świadectwo jest ważne 10 dni; w uzasadnionych wypadkach może być przedłużone o dalsze 10 dni.
4. W razie szczególnego niebezpieczeństwa zaraźliwych chorób zwierzęcych terenowy organ administracji państwowej stopnia wojewódzkiego może w drodze zarządzenia na określonym obszarze zagrożonym wstrzymać wydawanie lub skrócić okres ważności świadectw dla gatunku zwierząt wrażliwych na daną chorobę.
§  4. Świadectwa wydają na podstawie oględzin:
1) terenowy organ administracji państwowej stopnia podstawowego albo z jego upoważnienia sołtys lub inna osoba zatrudniona lub zamieszkała na terenie danej gminy lub miasta,
2) instytucje upoważnione przez Ministra Rolnictwa.
§  5.
1. Za wydanie świadectw pobiera się następujące opłaty:
1) za świadectwo jednostkowe:
a) dotyczące koni, bydła w wieku powyżej 3 miesięcy, świń o wadze powyżej 50 kg - 10 zł,
b) dotyczące bydła w wieku do 3 miesięcy, świń o wadze do 50 kg, owiec i kóz - 5 zł,
c) dotyczące królików i drobiu - 2 zł,
2) za świadectwo zbiorcze:
a) dotyczące bydła rzeźnego i świń do 10 sztuk - 30 zł, a powyżej 10 sztuk - 40 zł,
b) dotyczące owiec i kóz do 10 sztuk - 10 zł, a powyżej 10 sztuk - 20 zł,
c) dotyczące królików i drobiu do 10 sztuk - 5 zł, a powyżej 10 sztuk - 10 zł.
2. Za przedłużenie świadectwa jednostkowego lub jego wydanie na podstawie świadectwa zbiorczego lub zamieszczenie wzmianki na świadectwie o zmianie posiadacza pobiera się opłatę w wysokości 50% opłat ustalonych w ust. 1.
§  6. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się w obrocie z zagranicą.
§  7. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 16 września 1953 r. w sprawie zaopatrywania zwierząt w świadectwa miejsca pochodzenia (Dz. U. z 1953 r. Nr 51, poz. 257 i z 1973 r. Nr 29, poz. 167).
§  8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1980 r.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020