Uczestnictwo szeregu państw w Międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej, sporządzonej w Maladze-Torremolinos dnia 25 października 1973 r.

Dz.U.79.16.105
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 8 maja 1979 r.
w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej, sporządzonej w Maladze-Torremolinos dnia 25 października 1973 r.
Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułami 45 i 46 Międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej, sporządzonej w Maladze-Torremolinos dnia 25 października 1973 r. (Dz. U. z 1978 r. Nr 9, poz. 35), następujące państwa złożyły Sekretarzowi Generalnemu Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego dokumenty ratyfikacyjne lub dokumenty przystąpienia w niżej podanych datach:
Arabska Republika Jemenu ....................................................... dnia 15 lutego 1978 r.,

Kenia ....................................................................................... dnia 13 marca 1978 r.,

Belgia ....................................................................................... dnia 20 marca 1978 r.,

Górna Wolta ............................................................................ dnia 22 marca 1978 r.,

Czad ........................................................................................ dnia 30 marca 1978 r.,

Botswana ................................................................................. dnia 31 marca 1978 r.,

Kamerun .................................................................................. dnia 1 czerwca 1978 r.,

Liban ....................................................................................... dnia 1 czerwca 1978 r.,

Niger ....................................................................................... dnia 7 czerwca 1978 r.,

Turcja ..................................................................................... dnia 6 lipca 1978 r.,

Zambia .................................................................................... dnia 17 listopada 1978 r.,

Ludowa Republika Konga ....................................................... dnia 2 lutego 1979 r.,

Peru ........................................................................................ dnia 8 lutego 1979 r.,

z potwierdzeniem oświadczenia złożonego przy podpisywaniu konwencji:

"Delegacja Peru oświadcza, że Państwo Peruwiańskie nie uważa się za związane w żadnych okolicznościach postanowieniami konwencji odnoszącymi się do postanowień arbitrażowych pomiędzy Członkami Związku, dotyczącymi załatwiania spornych kwestii. Ponadto Delegacja Peru zastrzega dla swojego Rządu prawo do:

1. podjęcia środków, jakie uzna za niezbędne dla ochrony swoich interesów, w przypadku gdyby niektórzy Członkowie nie stosowali się w jakikolwiek sposób do postanowień Konwencji lub Regulaminów bądź też gdyby zastrzeżenia złożone przez tych Członków zagrażały dobremu funkcjonowaniu służb telekomunikacyjnych Peru;

2. przyjęcia lub nieprzyjęcia skutków wynikłych z zastrzeżeń, a mogących spowodować zwiększenie jego części udziału w wydatkach Związku;

3. przyjęcia lub nieprzyjęcia w całości lub w części postanowień Regulaminów Administracyjnych i Regulaminu Telegraficznego, Regulaminu Telefonicznego, Regulaminu Radiokomunikacyjnego i Dodatkowego Regulaminu Radiokomunikacyjnego wymienionej Konwencji.",

Nauru ................................................................................... dnia 8 marca 1979 r.,

z następującym zastrzeżeniem:

"Rząd Republiki Nauru zastrzega sobie prawo do podjęcia takiej akcji, którą uzna za konieczną w celu ochrony swoich interesów, gdyby niektórzy Członkowie nie uczestniczyli w wydatkach Związku lub w jakikolwiek inny sposób zaniedbywali stosowanie wymogów Międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej (Malaga-Torremolinos, 1973) lub Załączników albo Protokołów załączonych do niej lub gdyby zastrzeżenia złożone przez inne państwa utrudniały prawidłową działalność służb telekomunikacyjnych Nauru.",

Uganda .................................................................................... dnia 21 lutego 1979 r.,

z potwierdzeniem oświadczenia złożonego przy podpisywaniu konwencji:

"Delegacja Rządu Republiki Ugandy zastrzega dla swojego Rządu prawo do podjęcia wszelkich środków, jakie uzna za niezbędne dla ochrony swoich interesów, w przypadku gdyby którykolwiek z Członków nie przestrzegał w jakikolwiek sposób postanowień Międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej (Malaga-Torremolinos, 1973) bądź też gdyby zastrzeżenia złożone przez któregokolwiek z Członków miały utrudniać prawidłową działalność jego służb telekomunikacyjnych lub prowadzić do zwiększenia jego części udziału w wydatkach Związku."

Zgodnie z artykułem 45 ustęp 3 konwencji weszła ona w życie w stosunku do wyżej wymienionych państw w dniu złożenia przez nie dokumentów ratyfikacyjnych lub dokumentów przystąpienia.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1979.16.105

Rodzaj: Oświadczenie rządowe
Tytuł: Uczestnictwo szeregu państw w Międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej, sporządzonej w Maladze-Torremolinos dnia 25 października 1973 r.
Data aktu: 08/05/1979
Data ogłoszenia: 23/07/1979
Data wejścia w życie: 23/07/1979