Zmiany do tekstu załącznika I do Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM), podpisanej w Bernie dnia 25 lutego 1961 r., zawierającego Regulamin międzynarodowy dla przewozu koleją towarów niebezpiecznych (RID).

Dz.U.79.1.1
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 16 grudnia 1978 r.
w sprawie wejścia w życie zmian do tekstu załącznika I do Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM), podpisanej w Bernie dnia 25 lutego 1961 r., zawierającego Regulamin międzynarodowy dla przewozu koleją towarów niebezpiecznych (RID).
Podaje się niniejszym do wiadomości, że dnia 1 lipca 1977 r. weszły w życie zmiany do tekstu załącznika I do Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM), podpisanej w Bernie dnia 25 lutego 1961 r., zawierającego Regulamin międzynarodowy dla przewozu koleją towarów niebezpiecznych (RID) (Dz. U. z 1968 r. Nr 21, poz. 137), przyjęte we wrześniu 1975 r. i w styczniu 1976 r. przez Komisję Rzeczoznawców na jej XVIII sesji (część IV).
(Tekst zmian jest zamieszczony w załączniku do niniejszego numeru.)
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK

Konwencja międzynarodowa o przewozie towarów kolejami (CIM)

z dnia 25 lutego 1961 r.

______

ZMIANY TEKSTU ZAŁĄCZNIKA I DO CIM (RID)

(w brzmieniu z dnia 1 kwietnia 1967 roku)

przyjęte na podstawie decyzji podjętych we wrześniu 1975 roku i w styczniu 1976 roku przez Komisję Rzeczoznawców na jej XVIII sesji (część IV),

obowiązujące od dnia 1 lipca 1977 roku.

CZĘŚĆ  I

PRZEPISY OGÓLNE

1

Ust. (2), (3) i (4): nowe brzmienie:

(2) Materiały i przedmioty RID podzielone są na następujące klasy:

Klasa 1a. Materiały i przedmioty wybuchowe.

Klasa 1b. Przedmioty wypełnione materiałami wybuchowymi.

Klasa 1c. Materiały zapalające, ognie sztuczne i podobne towary.

Klasa 2. Gazy sprężone, skroplone lub rozpuszczone pod ciśnieniem.

Klasa 3. Materiały ciekłe zapalne.

Klasa 4.1. Materiały stałe zapalne.

Klasa 4.2. Materiały samozapalne.

Klasa 4.3. Materiały wytwarzające z wodą gazy zapalne.

Klasa 5.1. Materiały utleniające podtrzymujące palenie.

Klasa 5.2. Nadtlenki organiczne.

Klasa 6.1. Materiały trujące.

Klasa 6.2. Materiały budzące odrazę lub zaraźliwe.

Klasa 7. Materiały promieniotwórcze.

Klasa 8. Materiały żrące.

(3) Materiały i przedmioty określone w tytule klas 1a, 1b, 1c, 2, 4.2, 4.3, 5.2, 6.2 i 7 (klasy limitatywne) są z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych niżej wyłączone od przewozu. Materiały i przedmioty wymienione pod liczbami marginesowymi lm. 101, 131, 171, 201, 431, 471, 551, 651 i 701 dopuszcza się do przewozu, jeżeli odpowiadają warunkom przewidzianym w odnośnych klasach.

(4) Materiały i przedmioty wymienione pod lm. 301, 401, 501, 601 i 801 klas 3, 4.1, 5.1, 6.1 i 8 (klasy wolne) dopuszcza się do przewozu tylko wtedy, jeżeli odpowiadają one warunkom przewidzianym w odnośnych klasach. Inne materiały i przedmioty określone w tytułach klas 3, 4.1, 5.1, 6.1 i 8 dopuszcza się do przewozu bez zachowania specjalnych warunków.

2

Ust. (1): nowe brzmienie:

(1) Przepisy przewozowe dla każdej z klas, z wyjątkiem przepisów dla klasy 7, podzielone są na następujące rozdziały:

A. Sztuki przesyłki.

1. Ogólne przepisy o opakowaniu.

2. Opakowanie poszczególnych materiałów lub przedmiotów tego samego rodzaju.

3. Pakowanie razem.

4. Napisy i nalepki ostrzegawcze na sztukach przesyłki.

B. Sposób nadawania; ograniczenia w przyjmowaniu do przewozu.

C. Wzmianki w liście przewozowym.

D. Środki przewozowe i pomocnicze środki techniczne.

1. Przepisy dotyczące wagonów i ładowania.

2. Napisy i nalepki ostrzegawcze na wagonach, kontenerach-cysternach i na małych kontenerach.

E. Zakazy ładowania razem.

F. Próżne opakowania.

G. Inne przepisy.

Przepisy przewozowe dla klasy 7 ujęte są w formie oddzielnych kart, przy czym każda karta zawiera następujące rozdziały:

1. Materiały;

2. Opakowanie (sztuka przesyłki);

3. Największy dopuszczalny poziom promieniowania na zewnątrz sztuki przesyłki;

4. Pakowanie razem;

5. Skażenia na zewnętrznej powierzchni sztuki przesyłki;

6. Napisy na sztukach przesyłki;

7. Dokumenty transportowe;

8. Składowanie i załadunek;

9. Przewóz sztuk przesyłki w wagonach i w kontenerach;

10. Przewóz luzem w wagonach i w kontenerach;

11. Przewóz w wagonach-zbiornikach i w kontenerach-cysternach;

12. Nalepki na wagonach, wagonach-zbiornikach, kontenerach-cysternach i kontenerach;

13. Zakaz ładowania razem;

14. Odkażanie wagonów, wagonów-zbiorników, kontenerów-cystern i kontenerów;

15. Inne przepisy.

Oprócz tego zawierają one rozdział "Nalepka ostrzegawcza na sztukę przesyłki".

Dodatki zawierają:

Dodatek I: Warunki stałości i bezpieczeństwa dla materiałów wybuchowych, materiałów stałych zapalnych i nadtlenków organicznych, jak również przepisy dotyczące metod badań.

Dodatek II: Wytyczne dotyczące jakości naczyń ze stopów aluminiowych dla niektórych gazów klasy 2, przepisy i wytyczne dotyczące tworzyw i budowy naczyń wagonów-zbiorników i cystern kontenerów-cystern dla gazów skroplonych silnie schłodzonych klasy 2, jak również przepisy dotyczące badania pojemników ciśnieniowych i nabojów gazowych, wymienionych w punktach 16 i 17 klasy 2.

Dodatek III: Przepisy dotyczące badania materiałów ciekłych zapalnych klasy 3 i 6.1.

Dodatek IV: Przepisy dotyczące używania wagonów z urządzeniami elektrycznymi.

Dodatek V: Przepisy dotyczące badania beczek metalowych zgodnie z lm. 303 (6) i 813 (1) c.

Dodatek VI: Przepisy dotyczące materiałów promieniotwórczych klasy 7.

Dodatek VII (zarezerwowany).

Dodatek VIII Przepisy dotyczące oznaczania wagonów-zbiorników.

Dodatek IX: Przepisy dotyczące nalepek ostrzegawczych i objaśnienie wzorów nalepek.

Dodatek X: Przepisy o budowie, badaniu i używaniu kontenerów-cystern.

Ust. (3): nowe brzmienie:

(3) Stosownie do § 2 RIEx (Załącznik VI do CIM) dopuszcza się do przewozu materiały i przedmioty RID jako przesyłki ekspresowe tylko wtedy, jeżeli ten sposób przewozu jest wyraźnie przewidziany w rozdziale B poszczególnych klas, z wyjątkiem klasy 7. Odnośnie do przewozu materiałów klasy 7 jako przesyłek ekspresowych patrz lm. 1659 (3) dodatku VI.

W ust. (4) wyrazy "artykuł 17 lit. a)" zastępuje się wyrazami "15 lit. c)".

3

Ust. (1) i (2) treść w nawiasie kwadratowym: nowe brzmienie:

[patrz definicja materiałów promieniotwórczych w lm. 700 (1)]

Ust. (3): nowe brzmienie:

(3) Jeżeli roztwory materiałów RID nie są wyraźnie wymienione w wyszczególnieniu materiałów klasy, do której należą materiały rozpuszczone - uważane są mimo to za materiały RID, jeżeli ich stężenie jest tego rodzaju, że przedstawiają one takie samo niebezpieczeństwo jak i materiał nie rozpuszczony. W tym przypadku opakowanie musi odpowiadać warunkom przewidzianym w rozdziale A odnośnej klasy, z wyjątkiem klasy 7, przy czym nie mogą być użyte takie opakowania, które nie nadają się do przewozu cieczy. Odnośnie do opakowań dla materiałów promieniotwórczych klasy 7 patrz lm. 1600 do 1604 Dodatku VI.

6

Nowe brzmienie lm. 6:

Materiał RID może być przewożony luzem w wagonach-zbiornikach, w kontenerach-cysternach lub w małych kontenerach tylko wtedy, jeżeli ten sposób przewozu jest w odpowiedniej klasie wyraźnie dozwolony dla danego materiału.

7

Ust. (1): nowe brzmienie:

(1) Za kontenery w rozumieniu RID należy uważać tylko takie, które odpowiadają przepisom RICo (Załącznik V do CIM).

8

Ust. (1): nowe brzmienie:

(1) Jeżeli zgodnie z postanowieniami rozdziału A.3 poszczególnych klas, z wyjątkiem klasy 7, dozwolone jest pakowanie wielu materiałów lub przedmiotów razem ze sobą albo z innymi towarami, wówczas opakowania wewnętrzne zawierające różne materiały i przedmioty muszą być starannie i pewnie oddzielone jedne od drugich w ich opakowaniu zbiorczym... (dalej bez zmian). Na końcu ustępu dodaje się nowe zdanie: Odnośnie do pakowania razem materiałów promieniotwórczych klasy 7 patrz liczba marginesowa 1650 Dodatku VI.

10

Nowe brzmienie:

Przestrzeganie zakazów wspólnego ładowania wskazanych w częściach E poszczególnych klas, z wyjątkiem klasy 7, jak również w lm. 700 (3) dla klasy 7, związane jest z nalepkami ostrzegawczymi z Dodatku IX. Nalepki należy umieszczać na przesyłkach zgodnie z postanowieniami części A4 poszczególnych klas, z wyjątkiem klasy 7, jak również lm. 1656 (1) i (2) Dodatku VI do klasy 7.

Jeżeli sztuki wysyłanej przesyłki trzeba zaopatrzyć w dwie nalepki tego samego wzoru, to nalepki te muszą być umieszczone w sposób podany niżej:

grafika

CZĘŚĆ  II

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH KLAS

Klasa Ia. Materiały i przedmioty wybuchowe.

Klasa ta otrzymuje nową numerację "1a".

20 do 47

Liczby marginesowe "20 do 47" otrzymują nową numerację "100 do 127" *)

Klasa Ib. Przedmioty wypełnione materiałami wybuchowymi.

Klasa ta otrzymuje nową numerację "1b".

60 do 84

Liczby marginesowe "60 do 84" otrzymują nową numerację "130 do 154" *)

Klasa Ic. Materiały zapalające, ognie sztuczne i podobne towary.

Klasa ta otrzymuje nową numerację "1c".

100 do 121

Liczby marginesowe "100 do 121" otrzymują nową numerację "170 do 191" *)

Klasa Id. Gazy sprężone, skroplone lub rozpuszczone pod ciśnieniem.

Klasa ta otrzymuje nową numerację "2".

130 do 168

Liczby marginesowe "130 do 168" otrzymują nową numerację "200 do 238" *)

Klasa Ie. Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne.

Klasa ta otrzymuje nową numerację "4.3".

180 do 199

Liczby marginesowe "180 do 199" otrzymują nową numerację "470 do 489" *)

Klasa II. Materiały samozapalne.

Klasa ta otrzymuje nową numerację "4.2".

200 do 224

Liczby marginesowe "200 do 224" otrzymują nową numerację "430 do 454" *)

Klasa IIIa. Materiały ciekłe zapalne.

Klasa ta otrzymuje nową numerację 3.

300 do 318

Liczby marginesowe 300 do 318 nie podlegają zmianie numeracji.

Klasa IIIb. Materiały stałe zapalne.

Klasa ta otrzymuje nową numerację "4.1".

330 do 355

Liczby marginesowe "330 do 355" otrzymują nową numerację "400 do 425" *)

Klasa IIIc. Materiały utleniające, podtrzymujące palenie.

Klasa ta otrzymuje nową numerację "5.1".

370 do 392

Liczby marginesowe "370 do 392" otrzymują nową numerację "500 do 522" *)

376

Wg nowej numeracji 506.

W ust. (9) skreśla się wyrazy "lub w wagonach garnkowych".

386

Wg nowej numeracji 516.

Ust. (1) nowe brzmienie:

(1) Materiały wymienione w punktach 1 do 3 i roztwory materiałów wymienionych w punkcie 4 wolno przewozić w wagonach-cysternach. Zbiorniki i ich zamknięcia muszą odpowiadać ogólnym przepisom o opakowaniu wg lm. 502 (1), (2) i (3) (patrz jednak również ust. 2).

Klasa IVa. Materiały trujące.

Klasa ta otrzymuje nową numerację "6.1".

400 do 444

Liczby marginesowe "400 do 444" otrzymują nową numerację "600 do 644" *)

445

Wg nowej numeracji 645. Nowa lm. 645 otrzymuje następujące brzmienie:

Wagony zanieczyszczone wewnątrz materiałami tej klasy mogą być ponownie użyte do przewozu dopiero po dokładnym ich oczyszczeniu. Inne materiały i przedmioty przewożone wspólnie w takim wagonie powinny być poddane oczyszczeniu.

Klasa IVb. Materiały promieniotwórcze.

Klasa ta otrzymuje nową numerację "7".

Tekst nowej klasy 7 stanowi załącznik 1 do niniejszych zmian.

Klasa V. Materiały żrące.

Klasa ta otrzymuje nową numerację "8".

500 do 536

Liczby marginesowe "500 do 536" otrzymują nową numerację "800 do 836" *).

521

Wg nowej numeracji 821. W ust. (4) skreśla się wyrazy "w wagonach garnkowych".

529

Wg nowej numeracji 829. Ust. (10) nowe brzmienie:

(1) Roztwory wodne nadtlenku wodoru (punkt 41) mogą być przewożone w wagonach-cysternach ze spawanymi zbiornikami z aluminium o czystości co najmniej 99,5% Al bądź ze specjalnej stali nie powodującej rozkładu nadtlenku wodoru. Wszystkie otwory zbiorników muszą się znajdować ponad poziomem cieczy; poniżej poziomu cieczy przez ściany zbiornika nie mogą przechodzić na zewnątrz żadne rury lub króćce. Jednak cysterny posiadające otwory w swej dolnej części mogą być używane pod warunkiem, że otwory te są w czasie przewozu dobrze zamknięte i zablokowane. Zbiorniki muszą posiadać zamknięcia, które zapobiegają zarówno powstawaniu nadciśnienia w zbiornikach, jak i wyciekaniu cieczy i przenikaniu obcych materiałów do wnętrza zbiornika.

Klasa VI. Materiały budzące odrazę lub zaraźliwe.

Klasa ta otrzymuje nową numerację "6.2" oraz nową nazwę (tytuł): "Materiały zaraźliwe i budzące odrazę".

600 do 626

Liczby marginesowe "600 do 626" otrzymują nową numerację "650 do 675" *)

(Uwaga: tekst lm. 617 został skreślony - patrz zmiany tekstu załącznika I do CIM obowiązujące od 1.07.1973 r.)

Klasa VII. Nadtlenki organiczne.

Klasa ta otrzymuje nową numerację "5.2"

700 do 721

Liczby marginesowe "700 do 721" otrzymują nową numerację "550 do 571" *)

CZĘŚĆ  III

Dodatki *)

Dodatek VI.

Dodatek VI otrzymuje nowy tekst, który stanowi załącznik 2 do niniejszych zmian.

Dodatek IX.

2. Objaśnienia wzorów nalepek.

1902

Nalepki ostrzegawcze Nr 3 i 4, lewa kolumna druku: w wyszczególnieniu liczb marginesowych wyraz "lm. 453 (kartka 5)" otrzymuje nową numerację "703 (kartka 5)".

Nalepki ostrzegawcze Nr 6A, 6B, 6C, lewa kolumna druku: wyrazy, przewidziane pod lm. 459 (1), 466 (2)" zastępuje się wyrazami "przewidziane w odpowiedniej kartce lm. 453 (po zmianie ma numer lm. "703") wraz z lm. 1656 (1)".

Nalepki ostrzegawcze Nr 6A, 6B, 6C, prawa kolumna druku: wyraz "lm. 465, 467" zastępuje się wyrazem "lm. 450 (3)" (po zmianie ma numer "lm. 700 (3)") oraz przy nalepkach ostrzegawczych 6B i 6C wyraz "(patrz lm. 1605)" zastępuje się wyrazem "(patrz lm. 1657)".

Nalepka ostrzegawcza Nr 6D, lewa kolumna druku: wyrazy "przewidziane w lm. 466 (1)" zastępuje się wyrazami "przewidziane w kartkach lm. 453 (po zmianie numeracji ma numer "703") i w lm. 1656 (1), 1659 (7)".

Nalepka ostrzegawcza Nr 6D, prawa kolumna druku: wyraz "lm. 467" zastępuje się wyrazem "lm. 450 (3)" (po zmianie ma numer "700 (3)".

Dodatek X.

Przepisy o budowie, kontroli i eksploatacji kontenerów-cystern.

1.1.2.

Wyrazy "Części 2 do 6 i 8" zastępuje się wyrazami części 2 do 8".

4.3.1 Otrzymuje tekst dotychczasowego 4.3.3
4.3.3 " " " 4.3.1
4.7.1 " " " 4.7.4
4.7.2 " " " 4.7.3
4.7.3 " " " 4.7.1
4.7.4 " " " 4.7.2

Wprowadza się część 7 w następującym brzmieniu:

7.

Przepisy szczegółowe dla klasy 7: materiały promieniotwórcze

7.1.

Stosowanie

Tylko materiały o niskiej specyficznej aktywności, w postaci płynnej lub stałej, włącznie z naturalnym lub zubożonym sześciofluorkiem uranu **) LSA (I) lm. 703, kartka 5, mogą być w odstępstwie od postanowień ust. 1.1.1. przewożone w kontenerach-cysternach.

7.2.

Budowa

7.2.1.

Zbiorniki dla materiałów wymienionych w ust. 7.1., z wyjątkiem sześciofluorku uranu, powinny być obliczane na ciśnienie minimum 4 kg/cm2 (nadciśnienie).

7.2.2.

Zbiorniki dla sześciofluorku uranu powinny być obliczane na ciśnienie 10 kg/cm2 (nadciśnienie).

7.2.3.

Jeżeli materiały promieniotwórcze zostały rozpuszczone lub zasuspendowane przez materiały innej klasy, wówczas do ich przewozu powinny być stosowane zbiorniki obliczone na wyższe ciśnienie obliczeniowe.

7.3.

Wyposażenie

Wszystkie otwory cystern przeznaczonych do przewozu ciekłych materiałów promieniotwórczych powinny znajdować się powyżej lustra płynu. Ściany zbiorników nie mogą posiadać poniżej lustra płynu żadnych przejść rurowych lub nasad rurowych.

7.4.

Dopuszczenie prototypu

Kontenery-cysterny dopuszczone do przewozu materiałów promieniotwórczych nie mogą być dopuszczone do przewozu innych materiałów.

7.5.

Kontrola

7.5.1.

Zbiorniki powinny być co 5 lat badane na próbę wodną o ciśnieniu 4 kg/cm2.

7.5.2.

W odstępstwie od postanowień ust. 1.5.2 okresowe badania wnętrza można zastąpić przez kontrolę grubości ścian za pomocą promieni ultra, dokonywaną co 2 i 1/2 roku.

7.6.

Oznakowanie

Brak przepisów specjalnych.

7.7.

Eksploatacja

7.7.1.

Stopień napełniania w temperaturze 15°C nie może przekraczać 93% całkowitej pojemności zbiornika.

7.7.2.

Kontenery-cysterny, w których przewożone były materiały promieniotwórcze, nie mogą być używane do przewozu innych materiałów.

______

*) odnośniki należy sprawdzić we wszystkich klasach i Dodatkach.

**) odnośnie do wzbogaconego sześciofluorku uranu patrz lm. 703, kartka 11.

Załącznik Nr  1

do "Zmian tekstu załącznika I do CIM (RID)"

450-499

Klasa materiałów promieniotwórczych otrzymuje nową numerację 7 oraz nowy tekst w brzmieniu podanym poniżej:

(dotychczasowy tekst klasy IVb anuluje się, zaś dotychczasowe lm. 450-499 zastępuje się lm. 700-704).

CZĘŚĆ  II

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH KLAS

Klasa 7 materiały promieniotwórcze.

700

1) Zakres stosowania:

a) spośród materiałów, których aktywność właściwa przekracza 0,002 (µCi/g, oraz przedmiotów zawierających takie materiały do przewozu dopuszcza się tylko te, które zostały wymienione w kartach pod lm. 703 i dla których warunki określone są w odpowiednich kartach tej liczby marginesowej oraz w Dodatku VI (lm. 1600 do 1695);

b) materiały i przedmioty określone w punkcie a) są materiałami i przedmiotami RID.

Uwaga: Stymulatory serca zainplantowane chorym oraz podane chorym farmaceutyki, zawierające materiały promieniotwórcze, nie podlegają przepisom RID.

2) Definicja i wyjaśnienia:

A1 i A2.

A1 oznacza największą dopuszczalną aktywność materiału promieniotwórczego w specjalnej postaci w opakowaniu typu A. A2 oznacza największą dopuszczalną aktywność w opakowaniu typu A materiału promieniotwórczego innego niż w specjalnej postaci. Aktywności te podane są w Tablicy XXI Dodatku VI lub można je obliczyć według zasad podanych pod lm. 1690 i 1691 Dodatku VI.

Aktywność właściwa.

Pod pojęciem aktywności właściwej nuklidu promieniotwórczego należy rozumieć aktywność tego nuklidu na jednostkę jego masy.

Pod pojęciem aktywności właściwej materiału, w którym nuklidy promieniotwórcze są w zasadzie równomiernie rozłożone, należy rozumieć aktywność na jednostkę masy tego materiału.

Zatwierdzanie wielostronne.

Zatwierdzanie wielostronne jest to zatwierdzanie przez kompetentne władze zarówno kraju, z którego pochodzi przesyłka, jak również każdego z krajów, przez który lub do którego przesyłka będzie przewożona.

Zatwierdzanie jednostronne.

Zatwierdzanie jednostronne jest to zatwierdzanie przez kompetentne władze kraju, z którego pochodzi przesyłka. Jeżeli kraj pochodzenia nie jest państwem członkowskim CIM-u, zatwierdzanie podlega akceptacji przez kompetentne władze kraju członkowskiego CIM-u, pierwszego na drodze przesyłki.

Sztuka przesyłki.

Sztuka przesyłki typu A jest to opakowanie typu A z zawartością promieniotwórczą o ograniczonej aktywności. Ponieważ aktywność sztuki przesyłki typu A jest ograniczona do wartości A1 lub A2, nie podlega ona zatwierdzaniu przez kompetentne władze.

Sztuka przesyłki typu B(U) jest to opakowanie typu B z zawartością promieniotwórczą, której konstrukcja i zestaw zapewniający szczelność powinny odpowiadać specjalnym kryteriom, dlatego wzór użytkowy takiej sztuki przesyłki oraz ewentualne warunki opakowania zapewniające odpowiednie odprowadzanie ciepła wymagają tylko jednostronnego zatwierdzenia.

Sztuka przesyłki typu B(M) jest to opakowanie typu B z zawartością promieniotwórczą, której konstrukcja nie spełnia jednego lub więcej ze specjalnych dodatkowych wymagań dla sztuk przesyłki typu B(U) (patrz lm. 1603 Dodatku VI), dlatego wzór użytkowy takiej sztuki przesyłki, a w pewnych okolicznościach warunki przewozu wymagają wielostronnego zatwierdzania.

Zawartość promieniotwórcza.

Zawartość promieniotwórcza oznacza znajdujący się w przesyłce materiał promieniotwórczy wraz z jakimkolwiek skażonym ciałem stałym, cieczą lub gazem.

Opakowanie.

Opakowanie jest to zestaw elementów niezbędnych do spełnienia wymagań przepisów dotyczących opakowania materiałów danej klasy. W szczególności opakowanie może składać się z jednego lub więcej naczyń, materiału absorbcyjnego, urządzeń zapewniających bezpieczny dystans, osłony przed promieniowaniem, układu chłodzenia, amortyzatorów i izolacji termicznej. Do elementów tych można także zaliczyć wagon, jeśli wraz z urządzeniami mocującymi stanowi on integralną część opakowania.

Opakowanie typu A - jest to opakowanie, które w normalnych warunkach przewozu zapewnia zachowanie osłonności oraz zabezpiecza przed rozpraszaniem się materiału promieniotwórczego. Warunki te określają badania podane pod lm. 1635 i 1636 Dodatku VI, przy których należy wykazać, że opakowanie spełnia odpowiednie wymagania przepisów.

Opakowanie typu B - jest to opakowanie, które nie tylko podobnie jak opakowanie typu A jest odpowiednie dla normalnych warunków przewozu, ale powinno być także przewidziane dla warunków awaryjnych. Warunki te określają badania podane pod lm. 1635 do 1637 Dodatku VI, przy których należy wykazać, że opakowanie spełnia odpowiednie wymagania przepisów.

Zestaw zapewniający szczelność.

Zestaw zapewniający szczelność stanowią elementy opakowania przeznaczone według specyfikacji projektowej (dokumentacji) do zabezpieczenia przed rozpraszaniem się materiału promieniotwórczego w czasie przewozu.

Gaz nie sprężony.

Gaz nie sprężony oznacza gaz pod ciśnieniem nie przewyższającym ciśnienia atmosferycznego przy zamkniętym zestawie zapewniającym szczelność.

Wskaźnik transportowy.

Wskaźnik transportowy sztuki przesyłki jest to:

a) liczba określająca najwyższy poziom promieniowania w mrem/h w odległości 1 m od zewnętrznej powierzchni opakowania lub

b) dla sztuk przesyłki II i III klasy bezpieczeństwa jądrowego większe spośród następujących liczb:

- liczba określająca najwyższy poziom promieniowania zgodnie z a);

- liczba wynikająca z podzielenia 50 przez dozwoloną liczbę sztuk tej przesyłki.

Wskaźnik transportowy kontenera jest to:

a) suma wskaźników transportowych wszystkich sztuk przesyłki w kontenerze, przy czym dla kontenerów zawierających sztuki przesyłki III klasy bezpieczeństwa jądrowego wskaźnik transportowy przyjmuje się 50, z wyjątkiem przypadków, gdy suma wskaźników sztuk przesyłki jest liczbą większą, lub

b) przy przesyłkach całowagonowych dla kontenerów nie zawierających sztuk przesyłki II lub III klasy bezpieczeństwa jądrowego liczba wyrażająca najwyższy poziom promieniowania w mrem/h w odległości 1 m od zewnętrznej powierzchni kontenera, pomnożona odpowiednio od największego z przekrojów kontenera przez współczynnik podany w poniższej tablicy:

Współczynniki

Wymiary ładunku Współczynnik
Powierzchnia przekroju ładunku poprzecznego w stosunku do rozpatrywanego kierunku
do 1 m2 1
> 1 do 5 m2 3
> 5 do 20 m2 6
> 20 do 100 m2 19

Wskaźnik transportowy należy zaokrąglać do pierwszego miejsca po przecinku.

Poziom promieniowania.

Poziom promieniowania oznacza moc równoważnika dawki wyrażoną w mrem/h. Poziom promieniowania można wyznaczyć za pomocą odpowiedniego przyrządu ewentualnie korzystając jednocześnie z odpowiednich tablic przeliczeniowych lub obliczyć. Korzystając z niżej podanej tablicy, zmierzoną lub obliczoną gęstość strumienia neutronów można wyrazić w jednostkach poziomu promieniowania.

Gęstość strumienia neutronów traktowana jako równoważna poziomowi promieniowania w mrem/h

Energia neutronów Gęstość strumienia odpowiadająca 1 mrem/h

(neutrony/cm2 • s)

termiczna 268
5 keV 228
20 keV 112
100 keV 32
500 keV 12
1 MeV 7,2
5 MeV 7,2
10 MeV 6,8

Uwaga: Gęstości strumienia dla energii pośrednich między podanymi wyżej wartościami można wyznaczać przez interpolację.

Materiały o niskiej aktywności właściwej (LSA) (I).

Materiały o niskiej aktywności właściwej (LSA) (I) są to:

a) rudy uranu lub toru oraz fizyczne lub chemiczne koncentraty tych rud;

b) nie napromieniony naturalny lub zubożony uran oraz nie napromieniony lub zubożony tor;

c) wodne roztwory tlenków trytu, jeśli stężenie nie przekracza 10 Ci/litr;

d) materiały, w których aktywność jest równomiernie rozłożona i których oszacowana średnia aktywność właściwa nie przekracza 10-4A/g, nawet jeśli ich objętość zostanie w warunkach, jakie mogą wystąpić w czasie transportu, zmniejszona do minimum, np. w wyniku rozpuszczania się w wodzie i rekrystalizacji, strącania, odparowywania, spalania, ścierania itp.;

e) skażone przedmioty z materiału niepromieniotwórczego, jeśli nie związane skażenie promieniotwócze nie przekracza dziesięciokrotnych wartości podanych w tablicy XIX Dodatku VI i jeżeli średnia aktywność właściwa przedmiotu lub jego skażenia nie przekracza 10-4A2/g, nawet jeżeli jego objętość zostanie w warunkach, jakie mogą wystąpić w czasie transportu, zmniejszona do minimum, np. w wyniku rozpuszczania się w wodzie i rekrystalizacji, strącania, odparowywania, spalania, ścierania itp.

Materiały o niskiej aktywności właściwej (LSA) (II).

Materiały o niskiej aktywności właściwej (LSA) (II) są to:

a) materiały, w których aktywność jest i pozostaje w normalnych warunkach transportu równomiernie rozłożona, jeśli oszacowana średnia aktywność właściwa nie przekracza 10-4A2/g;

b) skażone przedmioty z materiału niepromieniotwórczego, jeżeli skażenie promieniotwórcze nie rozprasza się łatwo i średnia wartość skażenia na 1 m2 (lub całą powierzchnię, jeśli jest ona mniejsza od 1 m2) nie przekracza:

1 µCi/cm2 dla emiterów beta i gamma oraz niskotoksycznych emiterów alfa określonych w Tablicy XIX Dodatku VI;

0,1 µCi/cm2 dla pozostałych emiterów alfa.

Materiały rozszczepialne.

Jako materiały rozszczepialne należy przyjmować pluton-238, pluton-239, pluton-241, uran-233, uran-235 oraz wszystkie inne materiały zawierające jakikolwiek z w.w. nuklidów. Określenie nie obejmuje nie napromienionego uranu naturalnego oraz uranu zubożonego.

Materiał promieniotwórczy w specjalnej postaci.

Materiał promieniotwórczy w specjalnej postaci jest to materiał promieniotwórczy w postaci litego ciała stałego lub szczelnie zamknięta kapsułka zawierająca materiał promieniotwórczy. Szczelna kapsułka powinna być tak wykonana, aby nie można było jej otworzyć bez zniszczenia. Materiał promieniotwórczy w specjalnej postaci powinien spełniać następujące wymagania:

a) co najmniej jeden z wymiarów nie może być mniejszy od 5 mm;

b) powinien odpowiadać wymaganiom określonym pod lm. 1640 do 1642 Dodatku VI.

W zasadzie materiał promieniotwórczy w specjalnej postaci umożliwia zwiększenie aktywności w opakowaniach typu A.

Materiały promieniotwórcze o niskim poziomie promieniowania w postaci ciała stałego (LLS).

Materiały promieniotwórcze o niskim poziomie promieniowania w postaci ciała stałego (LLS) są to:

a) materiały w postaci ciała stałego (np. zestalone odpady, materiały aktywowane), w których:

i) aktywność w normalnych warunkach transportu jest i pozostaje równomiernie rozłożona w jednym lub w szeregu przedmiotów stanowiących ciało stałe lub jest i pozostaje równomiernie rozłożona w zestalonym materiale wiążącym (np. beton, asfalt, ceramika);

ii) aktywność jest i pozostaje nierozpuszczalna w takim stopniu, że jej ubytek nawet bez opakowania w wyniku działania wiatru, deszczu itp. lub przy całkowitym zanurzeniu w wodzie nie przekracza 0,1 A2 w okresie tygodnia;

iii) wyznaczona średnio dla całego materiału aktywność właściwa nie przekracza 2 • 10-3A2/g;

b) skażone przedmioty z materiału niepromieniotwórczego, jeśli skażenie promieniotwórcze nie rozprasza się łatwo i średnia wartość skażenia na 1 m2 (lub całą powierzchnię, jeżeli jest ona mniejsza od 1 m2) nie przekracza:

20 µCi/cm2 dla emiterów beta i gamma oraz niskotoksycznych emiterów alfa określonych w Tablicy XIX Dodatku VI;

2 µCi/cm2 dla pozostałych emiterów alfa.

Wzór użytkowy.

Wzór użytkowy oznacza opis materiału w specjalnej postaci, sztuk przesyłki, opakowań, który umożliwia dokładną identyfikację tych przedmiotów. Do opisu mogą należeć specyfikacje, rysunki techniczne, opisy, z których wynika spełnienie wymagań przepisów, oraz inne właściwe dokumenty.

Dozwolona liczba sztuk przesyłki.

Dozwolona liczba sztuk przesyłki 1) jest to największa dopuszczalna liczba sztuk przesyłki II lub III klasy bezpieczeństwa jądrowego, które mogą być zgromadzone w jednym miejscu w czasie przewozu lub składowania.

Maksymalne normalne ciśnienie robocze.

Maksymalne normalne ciśnienie robocze oznacza największą wartość ciśnienia powyżej ciśnienia atmosferycznego na średniej wysokości nad poziomem morza, które może powstać w zestawie zapewniającym szczelność w ciągu roku w warunkach temperatury i nasłonecznienia odpowiadających warunkom środowiskowym w czasie transportu bez wentylacji, bez zewnętrznych pomocniczych układów chłodzenia i bez kontroli.

Nie napromieniony tor.

Nie napromieniony tor oznacza tor, który zawiera nie więcej niż 10-7 g uranu-233 na każdy gram toru-232.

Uran naturalny, zubożony, wzbogacony.

Uran naturalny oznacza chemicznie wydzielony uran z naturalnym rozłożeniem izotopów uranu (około 99,28% uranu-238 i 0,72% uranu-235).

Uran zubożony oznacza uran z zawartością mniejszą niż 0,72% uranu-235 i z resztą, którą stanowi uran-238.

Uran wzbogacony oznacza uran z zawartością uranu-235 powyżej 0,72% i z resztą, którą stanowi uran-238.

We wszystkich tych przypadkach obecny jest w bardzo małych ilościach uran-234.

Uran nie napromieniony.

Uran nie napromieniony oznacza uran, który zawiera nie więcej niż 10-6 g plutonu na gram uranu-235 i którego aktywność produktów rozszczepienia nie przekracza 0,25 mCi na każdy gram uranu-235.

(3) Zakaz ładowania razem.

a) Materiały klasy 7 w opakowaniach zaopatrzonych w nalepki według wzoru 6A, 6B lub 6C nie mogą być ładowane do jednego wagonu z materiałami i przedmiotami klasy Ia (lm. 101), Ib (lm. 131) lub Ic (lm. 171) w opakowaniach zaopatrzonych w jedną lub dwie nalepki według wzoru 1.

b) Przesyłki, których nie można ładować razem z innymi do jednego wagonu, powinny mieć wystawione specjalne listy przewozowe (CIM Art. 6 § 9d).

701

Materiały i przedmioty tej klasy zawierają jeden lub szereg nuklidów promieniotwórczych podanych w rozdziale VI Dodatku VI (lm. 1690 i 1691).

702

Wyszczególnienie kart przedstawia poniższy wykaz:

1. Puste opakowania po materiałach promieniotwórczych.

2. Wyroby z naturalnego lub zubożonego uranu lub z naturalnego toru.

3. Materiały promieniotwórcze w małej ilości.

4. Przyrządy i wyroby.

5. Materiały o niskiej aktywności właściwej (LSA) I.

6. Materiały o niskiej aktywności właściwej (LSA) II.

7. Materiały o niskim poziomie promieniowania w postaci ciała stałego (LLS).

8. Materiały promieniotwórcze, sztuki przesyłki, Typ A.

9. Materiały promieniotwórcze, sztuki przesyłki, Typ B(U).

10. Materiały promieniotwórcze, sztuki przesyłki, Typ B(M).

11. Materiały rozszczepialne.

12. Materiały promieniotwórcze przewożone w warunkach specjalnych.

703

Karta 1

1. Materiały.

Puste opakowania po materiałach promieniotwórczych.

Nalepka ostrzegawcza na sztuce przesyłki.

Bez nalepki.

Uwaga: Znajdujące się na opakowaniu nalepki ostrzegawcze należy usunąć lub zasłonić.

2. Opakowanie/sztuka przesyłki.

a) Opakowania powinny spełniać wymagania określone pod lm. 1600 Dodatku VI; powinny one znajdować się w dobrym stanie i być dobrze zamknięte.

b) Największe dopuszczalne skażenia wewnątrz opakowania nie mogą przekraczać stukrotnych wartości podanych w punkcie 5.

c) Zewnętrzna powierzchnia opakowania, opróżnionego z materiału radioaktywnego wykonanego z naturalnego lub zubożonego uranu lub z naturalnego toru, powinna mieć mocną nieaktywną powłokę wykonaną z metalu lub innego wytrzymałego materiału.

3. Największy dopuszczalny poziom promieniowania na zewnątrz sztuki przesyłki.

0,5 mrem/h na zewnętrznej powierzchni sztuki przesyłki.

4. Pakowanie razem.

Żadnych postanowień.

5. Skażenia na zewnętrznej powierzchni sztuki przesyłki.

Granice wartości zewnętrznych skażeń nie związanych:

Emitery beta lub gamma oraz niskotoksyczne emitery alfa 10-4 µCi/cm2

Naturalny lub zubożony uran oraz naturalny tor 10-3 µCi/cm2

Pozostałe emitery alfa 10-5 µCi/cm2

Patrz także lm. 1651 Dodatku VI.

6. Napisy na sztukach przesyłki.

a) Na sztukach przesyłki o ciężarze większym od 50 kg powinien być w sposób trwały i wyraźny oznaczony ich ciężar.

b) Uwagi sygnalizujące zagrożenia promieniowaniem powinny być niewidoczne.

7. Dokumenty transportowe.

List przewozowy powinien zawierać następujące dane: "Materiały promieniotwórcze (puste opakowanie) 7, karta 1, RID", nazwę towaru należy podkreślić czerwonym kolorem.

8. Składowanie i załadunek.

Żadnych postanowień.

9. Przewóz sztuk przesyłki w wagonach i w kontenerach.

Żadnych postanowień.

10. Przewóz luzem w wagonach i w kontenerach.

Nie wchodzi w rachubę.

11. Przewóz w wagonach-zbiornikach i w kontenerach-cysternach.

Nie wchodzi w rachubę.

12. Nalepki na wagonach, wagonach-zbiornikach, kontenerach-cysternach i kontenerach.

Żadne.

13. Zakaz ładowania razem.

Żadnych postanowień.

14. Odkażanie wagonów, wagonów-zbiorników, kontenerów-cystern i kontenerów.

Żadnych postanowień.

15. Inne przepisy.

Żadne.

Karta 2

1. Materiały.

Wyroby z naturalnego lub zubożonego uranu lub z naturalnego toru.

Powierzchnia uranu lub toru powinna być osłonięta mocną nieaktywną powłoką wykonaną z metalu lub innego wytrzymałego materiału. Nalepka ostrzegawcza na sztuce przesyłki.

Bez nalepki.

Uwaga: Mogą tu wchodzić np. w rachubę nowe opakowania przeznaczone do transportu materiałów promieniotwórczych.

2. Opakowanie/sztuka przesyłki.

Opakowanie powinno odpowiadać warunkom określonym pod lm. 1600 Dodatku VI.

3. Największy dopuszczalny poziom promieniowania na zewnątrz sztuki przesyłki.

0,5 mrem/h na zewnętrznej powierzchni sztuki przesyłki.

4. Pakowanie razem.

Żadnych postanowień.

5. Skażenia na zewnętrznej powierzchni sztuki przesyłki.

Graniczne wartości zewnętrznych skażeń nie związanych:

Emitery beta lub gamma oraz niskotoksyczne emitery alfa 10-4 µCi/cm2

Naturalny lub zubożony uran oraz naturalny tor 10-3 µCi/cm2

Pozostałe emitery alfa 10-5 µCi/cm2

Patrz także lm. 1651 Dodatku VI.

6. Napisy na sztukach przesyłki.

Żadne.

7. Dokumenty transportowe.

List przewozowy powinien zawierać następujące dane:

"Materiały promieniotwórcze (wyroby), 7, karta 2, RID", nazwę towaru należy podkreślić czerwonym kolorem.

8. Składowanie i naładunek.

Żadnych postanowień.

9. Przewóz sztuk przesyłki w wagonach i kontenerach.

Żadnych postanowień.

10. Przewóz luzem w wagonach i kontenerach.

Nie wchodzi w rachubę.

11. Przewóz w wagonach-zbiornikach i kontenerach-cysternach.

Nie wchodzi w rachubę.

12. Nalepki na wagonach, wagonach-zbiornikach, kontenerach-cysternach i kontenerach.

Żadne.

13. Zakaz ładowania razem.

Żadnych postanowień.

14. Odkażanie wagonów, wagonów-zbiorników, kontenerów-cystern i kontenerów.

Żadnych postanowień.

15. Inne przepisy.

Żadne.

Karta 3

1. Materiały.

Materiały promieniotwórcze w małej ilości, nie przekraczającej granicznych wartości podanych w poniższej tablicy, oraz które w jednej sztuce przesyłki nie zawierają więcej niż 15 g łącznie uranu-233 i uranu-235.

Rodzaj materiału Maksymalna aktywność

w sztuce przesyłki

Ciała stałe i gazy:
w specjalnej postaci 10-3A1
inne postacie 10-3A2
tryt 20 Ci*)
Ciecze:

wodne roztwory tlenków trytu

< 0,1 Ci/l 1.000 Ci
od 0,1 Ci/l do 1 Ci/l 100 Ci
> 1 Ci/l 1 Ci
inne ciecze 10-4A2

*) Wartość ta odnosi się także do trytu w farbie świecącej i trytu zaabsorbowanego na nośnikach w postaci ciała stałego.

Uwaga: dla mieszanin nuklidów promieniotwórczych patrz lm. 1691 Dodatku VI.

Nalepka ostrzegawcza na sztuce przesyłki.

Bez nalepki.

(Patrz także wymagania podane pod 15 c).

2. Opakowanie/sztuka przesyłki.

a) Opakowanie powinno spełniać warunki określone pod lm. 1600 Dodatku VI.

b) W czasie przewozu materiał promieniotwórczy nie może wydostawać się na zewnątrz.

3. Największy dopuszczalny poziom promieniowania na zewnątrz sztuki przesyłki:

0,5 mrem/h na zewnętrznej powierzchni sztuki przesyłki.

4. Pakowanie razem.

Żadnych postanowień.

5. Skażenia na zewnętrznej powierzchni sztuki przesyłki.

Graniczne wartości zewnętrznych skażeń nie związanych:

Emitery beta lub gamma oraz niskotoksyczne emitery alfa 10-4 µCi/cm2

Naturalny lub zubożony uran oraz naturalny tor 10-3 µCi/cm2

Pozostałe emitery alfa 10-5 µCi/cm2

Patrz także lm. 1651 Dodatku VI.

6. Napisy na sztukach przesyłki.

Ze względu na potrzebę zwrócenia uwagi na zagrożenie występujące podczas otwierania przesyłki na zewnętrznej powierzchni zestawu zapewniającego szczelność powinien być umieszczony napis "PROMIENIOWANIE".

7. Dokumenty transportowe.

List przewozowy powinien zawierać następujące dane:

"Materiały promieniotwórcze (małe ilości), 7, karta 3, RID", nazwę towaru należy podkreślić czerwonym kolorem.

8. Składowanie i załadunek.

Żadnych postanowień.

9. Przewóz sztuk przesyłki w wagonach i kontenerach.

Żadnych postanowień.

10. Przewóz luzem w wagonach i kontenerach.

Zabroniony.

11. Przewóz w wagonach-zbiornikach i kontenerach-cysternach.

Zabroniony.

12. Nalepki na wagonach, wagonach-zbiornikach, kontenerach-cysternach i kontenerach.

Żadne (patrz także wymagania podane pod 15 c).

13. Zakaz ładowania razem.

Żadnych postanowień.

14. Odkażanie wagonów, wagonów-zbiorników, kontenerów-cystern, kontenerów.

Patrz lm. 1695 (3) Dodatku VI.

15. Inne przepisy.

a) Przepisy dotyczące wypadków patrz lm. 1695 (1) Dodatku VI.

b) Odkażanie w czasie składowania patrz lm. 1695 (2) Dodatku VI.

c) Materiały promieniotwórcze stwarzające dodatkowo inne niebezpieczeństwo podlegają także przepisom odpowiedniej klasy.

Karta 4

1. Materiały.

Przyrządy i wyroby, jak zegarki, lampy elektronowe lub przyrządy elektroniczne, zawierające materiały promieniotwórcze, których aktywność nie przekracza granicznych wartości podanych w poniższej tablicy. Ponadto sztuka przesyłki nie może zawierać łącznie więcej niż 15 g uranu-233, uranu-235, plutonu-238, plutonu-239 i plutonu-241.

Rodzaj materiału Maksymalna aktywność w przyrządzie (wyrobie) Maksymalna aktywność w sztuce przesyłki
Ciała stałe:
w specjalnej postaci 10-2A1 A1
w innych postaciach 10-2A2 A2
Ciecze 10-3A2 10-1A2
Gazy:
tryt 20 Ci*) 200 Ci*)
w specjalnej postaci 10-3A1 10-2A1
w innych postaciach 10-3A2 10-2A2

*) Wartości te odnoszą się także do trytu w farbie świecącej i trytu zaabsorbowanego na nośnikach w postaci ciała stałego.

Uwaga: dla mieszanin nuklidów promieniotwórczych patrz lm. 1691 Dodatku VI.

Nalepka ostrzegawcza na sztukach przesyłki.

Bez nalepki.

2. Opakowanie/sztuka przesyłki.

a) Opakowanie powinno spełniać wymagania określone pod lm. 1600 Dodatku VI.

b) Przyrządy i wyroby powinny być dobrze (bezpiecznie) umieszczone wewnątrz opakowania.

3. Największy dopuszczalny poziom promieniowania na zewnątrz sztuki przesyłki.

0,5 mrem/h na zewnętrznej powierzchni sztuki przesyłki,

10 mrem/h w odległości 10 cm od dowolnego miejsca zewnętrznej powierzchni nie zapakowanego przyrządu lub wyrobu.

4. Pakowanie razem.

Żadnych postanowień.

5. Skażenia na zewnętrznej powierzchni sztuki przesyłki.

Graniczne wartości zewnętrznych skażeń nie związanych:

Emitery beta lub gamma oraz niskotoksyczne emitery alfa 10-4 µCi/cm2

Naturalny lub zubożony uran oraz naturalny tor 10-3 µCi/cm2

Pozostałe emitery alfa 10-5 µCi/cm2

Patrz także lm. 1651 Dodatku VI.

6. Napisy na sztukach przesyłki.

Każdy przyrząd lub wyrób (z wyjątkiem zegarków oraz świecących cyfr i wskaźników) powinien posiadać napis "PROMIENIOWANIE".

7. Dokumenty transportowe.

List przewozowy powinien zawierać następującą wzmiankę: "Materiały promieniotwórcze (przyrządy lub wyroby), 7, karta 4, RID", nazwę towaru należy podkreślić czerwonym kolorem.

8. Składowanie i naładunek.

Żadnych postanowień.

9. Przewóz sztuk przesyłki w wagonach i kontenerach.

Żadnych postanowień.

10. Przewóz luzem w wagonach i kontenerach.

Nie wchodzi w rachubę.

11. Przewóz w wagonach-zbiornikach i kontenerach-cysternach.

Nie wchodzi w rachubę.

12. Nalepki na wagonach, wagonach-zbiornikach, kontenerach-cysternach i kontenerach.

Żadne.

13. Zakaz ładowania razem.

Żadnych postanowień.

14. Odkażanie wagonów, wagonów-zbiorników, kontenerów-cystern i kontenerów.

Patrz lm. 1695 (3) Dodatku VI.

15. Inne przepisy.

a) Przepisy dotyczące wypadków patrz lm. 1695 (1) Dodatku VI.

b) Odkażanie podczas składowania patrz lm. 1695 (2) Dodatku VI.

Karta 5

1. Materiały.

Materiały o niskiej aktywności właściwej (LSA) (I), należące do jednej z niżej podanych grup określonych pod lm. 700 (2):

i) rudy i koncentraty uranu lub toru (patrz litera a) definicji);

ii) naturalny lub zubożony nie napromieniony uran i naturalny nie napromieniony tor (patrz litera b) definicji);

iii) wodne roztwory tlenków trytu o stężeniu nie przekraczającym 10 Ci/l (patrz litera c) definicji);

iv) materiały z równomiernie rozłożoną aktywnością, których aktywność właściwa przy minimalnej objętości nie przekracza 10-4A2/g (patrz litera d) definicji);

v) przedmioty z materiału niepromieniotwórczego, skażone nie więcej niż dziesięciokrotna wartość podana dla sztuki przesyłki w punkcie 5 tablicy, jeśli ich aktywność właściwa przy minimalnej objętości nie przekracza 10-4A2/g (patrz litera e) definicji).

W przypadku materiałów rozszczepialnych, oprócz wymagań zawartych w niniejszej karcie, należy brać pod uwagę wymagania karty 11.

Nalepka ostrzegawcza na sztukach przesyłki (patrz lm. 1656 Dodatku VI i Dodatek IX).

6A, 6B lub 6C, z wyjątkiem przesyłek wagonowych, umieszczone na dwóch przeciwległych stronach sztuki przesyłki; kategorie sztuk przesyłki patrz lm. 1653 do 1655 Dodatku VI. Zawartość należy oznaczyć na nalepce jako "Promieniotwórczy LSA".

Nalepki dodatkowe:

i) dla azotanu toru i azotanu uranu - nalepka nr 3,

ii) dla sześciofluorku uranu - nalepka nr 4.

2. Opakowanie/sztuka przesyłki.

a) Z wyjątkiem przesyłek wagonowych opakowanie powinno spełniać wymagania określone pod lm. 1600, 1650 do 1655 i 1656 (1) do (4) Dodatku VI.

b) Materiały wymienione w rozdz. 1 ii) w postaci litego ciała stałego powinny być tak opakowane, aby nie występowało ocieranie, w przypadku innych postaci ciała stałego należy je umieścić w mocnej powłoce.

3. Największy dopuszczalny poziom promieniowania na zewnątrz sztuki przesyłki.

200 mrem/h na zewnętrznej powierzchni sztuki przesyłki.

10 mrem/h w odległości 1 m od tej powierzchni (patrz lm. 1653 do 1655 Dodatku VI).

W przypadku przesyłek całowagonowych wartość graniczna na zewnętrznej powierzchni sztuki przesyłki wynosi 1.000 mrem/h (w odległości 1 m od tej powierzchni może przekraczać 10 mrem/h) (patrz lm. 1659 (8) Dodatku VI).

4. Pakowanie razem.

Patrz lm. 1650 Dodatku VI.

5. Skażenia na zewnętrznej powierzchni sztuki przesyłki.

a) Graniczne wartości zewnętrznych skażeń nie związanych, z wyjątkiem przesyłek wagonowych:

Emitery beta lub gamma oraz niskotoksyczne emitery alfa 10-4 µCi/cm2

Naturalny lub zubożony uran oraz naturalny tor 10-3 µCi/cm2

Pozostałe emitery alfa 10-5 µCi/cm2

Patrz także lm. 1651 Dodatku VI.

b) Dla przesyłek wagonowych żadnych postanowień.

6. Napisy na sztukach przesyłki.

Sztuki przesyłki przewożone jako przesyłka wagonowa powinny posiadać napis "PROMIENIOTWÓRCZY (LSA)".

Sztuki przesyłki, z wyjątkiem wagonowych, o ciężarze powyżej 50 kg powinny mieć na opakowaniu w sposób wyraźny i trwały oznaczony ciężar.

7. Dokumenty transportowe.

List przewozowy powinien zawierać następujące dane:

"Materiały promieniotwórcze (o niskiej aktywności właściwej (LSA) (I)), 7, karta 5, RID", nazwę towaru należy podkreślić czerwonym kolorem oraz dane według Dodatku VI, lm. 1680 i 1681.

8. Składowanie i naładunek.

a) Składowanie i odseparowanie od innych towarów niebezpiecznych patrz lm. 1658 (1) Dodatku VI.

b) Składowanie i odseparowanie od sztuk przesyłki z napisem "FOTO"; w zakresie bezpiecznych odległości patrz lm. 1657 Dodatku VI.

c) Ograniczenie sumy wskaźników transportowych podczas składowania: bez ograniczeń, z wyjątkiem sztuk przesyłki II i III klasy bezpieczeństwa jądrowego, wtedy patrz lm. 1658 (2) do (5) Dodatku VI.

9. Przewóz sztuki przesyłki w wagonach i kontenerach.

a) Odseparowanie od sztuk przesyłki z napisem "FOTO"; w zakresie bezpiecznych odległości patrz lm. 1657 Dodatku VI.

b) Ograniczenie sumy wskaźników transportowych: 50. Ograniczenie to nie dotyczy przesyłek wagonowych pod warunkiem, że w przypadku sztuk przesyłki II i III klasy bezpieczeństwa jądrowego nie jest przekroczona liczba dozwolona (patrz lm. 1659 (6) Dodatku VI).

c) Największy dopuszczalny poziom promieniowania dla wagonów i wielkich kontenerów przy przesyłkach wagonowych:

200 mrem/h na zewnętrznej powierzchni,

10 mrem/h w odległości 2 m od zewnętrznej powierzchni (patrz lm. 1659 (8) Dodatku VI).

d) Sztuki przesyłki nie spełniające wymagań lm. 1600 należy przewozić tylko jako przesyłki wagonowe, przy czym nie mogą być przekroczone wartości graniczne podane w poniższej tablicy:

Rodzaj materiału Maksymalna aktywność w wagonie
Ciała stałe bez ograniczeń
Wodne roztwory tlenków trytu 50.000 Ci
Inne ciecze i gazy 100 x A2

10. Przewóz luzem w wagonach i kontenerach.

Dopuszczone do przewozu tylko jako przesyłki wagonowe pod warunkiem, że zewnętrzne powierzchnie wagonu zostały po załadunku dokładnie oczyszczone przez nadawcę oraz że w normalnych warunkach transportu przewożony materiał nie może wydostać się na zewnątrz.

Ograniczenia aktywności według tablicy pod punktem 9.

11. Przewóz w wagonach-zbiornikach i w kontenerach-cysternach.

Dopuszczone do przewozu na tych samych warunkach jak w warunkach wymienionych pod cyfrą 10, z wyjątkiem materiałów posiadających temperaturę krytyczną poniżej 50°C lub których ciśnienie par w tej temperaturze wynosi ponad 3 kg/cm2 oraz materiałów samozapalnych (patrz lm. 1660 i 1661 Dodatku VI).

12. Nalepki na wagonach, wagonach-zbiornikach, kontenerach-cysternach i kontenerach (patrz Dodatek IX)

Kontenery: 6A, 6B lub 6C, ze wszystkich czterech stron; Wagony i wielkie kontenery: 6D na obydwu ścianach bocznych.

Dodatkowe nalepki:

i) dla azotanu toru lub azotanu uranu nalepka nr 3

ii) dla sześciofluorku uranu nalepka nr 4,

iii) dla materiałów stwarzających dodatkowo inny rodzaj zagrożenia przewożonych jako przesyłka wagonowa: odpowiednia nalepka ostrzegawcza.

13. Zakaz ładowania razem.

Patrz lm. 700 (3).

14. Odkażanie wagonów, wagonów-zbiorników, kontenerów-cystern i kontenerów.

a) Przy przesyłkach wagonowych odbiorca po rozładowaniu powinien wagony odkazić do poziomu określonego w Tablicy XIX Dodatku VI, z wyjątkiem przypadków, gdy są one przeznaczone do przewozu takich samych materiałów (patrz także lm. 1695 (4) Dodatku VI).

b) Przy przesyłkach innych niż wagonowe patrz lm. 1695 (3) Dodatku VI.

15. Inne przepisy.

a) Przepisy dotyczące wypadków patrz lm. 1695 (1) Dodatku VI.

b) Odkażanie podczas składowania patrz lm. 1695 (2) Dodatku VI.

Karta 6

1. Materiały.

Materiały o niskiej aktywności właściwej (LSA) (II), należące do jednej z niżej podanych grup określonych pod lm. 700 (2):

i) materiały z równomiernie rozłożoną aktywnością, których aktywność właściwa nie przekracza 10-4A2/g (patrz litera a) definicji);

ii) skażone przedmioty z materiału niepromieniotwórczego, zabezpieczone przed rozproszeniem się, których skażenie nie przekracza:

emitery beta lub gamma oraz niskotoksyczne emitery alfa 1 µCi/cm2

pozostałe emitery alfa 0,1 µCi/cm2

(patrz litera b) definicji).

W przypadku materiałów rozszczepialnych, oprócz wymagań zawartych w niniejszej karcie, należy brać pod uwagę wymagania karty 11.

Nalepki ostrzegawcze na sztukach przesyłki.

Bez nalepek, jeśli nie są to materiały rozszczepialne (wtedy patrz karta 11).

2. Opakowanie/sztuka przesyłki.

Opakowanie powinno spełniać wymagania lm. 1600, 1650 i 1651 Dodatku VI.

3. Największy dopuszczalny poziom promieniowania na zewnątrz sztuki przesyłki.

Wagony zamknięte według lm. 1659 (8) Dodatku VI:

1.000 mrem/h na zewnętrznej powierzchni sztuki przesyłki (w odległości 1 m od tej powierzchni promieniowanie może przekraczać 10 mrem/h).

Inne wagony nie odpowiadające wymaganiom lm. 1659 (8) Dodatku VI:

200 mrem/h na zewnętrznej powierzchni sztuki przesyłki i

10 mrem/h w odległości 1 m od tej powierzchni.

4. Pakowanie razem.

Patrz lm. 1650 Dodatku VI.

5. Skażenia na zewnętrznej powierzchni sztuki przesyłki.

Graniczne wartości zewnętrznych skażeń nie związanych:

Emitery beta lub gamma oraz niskotoksyczne emitery alfa 10-4 µCi/cm2

Naturalny lub zubożony uran oraz naturalny tor 10-3 µCi/cm2

Pozostałe emitery alfa 10-5 µCi/cm2

Patrz także lm. 1651 Dodatku VI.

6. Napisy na sztukach przesyłki.

Sztuki przesyłki powinny posiadać napis "PROMIENIOTWÓRCZY (LSA)".

7. Dokumenty transportowe.

List przewozowy powinien zawierać następujące dane:

"Materiały promieniotwórcze (o niskiej aktywności właściwej (LSA) (II)), 7, karta 6, RID", nazwę towaru należy podkreślić czerwonym kolorem oraz dane według lm. 1680 i 1681 Dodatku VI.

8. Składowanie i naładunek.

Jedynie jako przesyłka wagonowa.

9. Przewóz sztuk przesyłki w wagonach i kontenerach.

a) Przewóz jedynie jako przesyłki wagonowe.

b) W przypadku sztuk przesyłki II lub III klasy bezpieczeństwa jądrowego nie może być przekroczona liczba dozwolona (patrz karta 11).

c) Największy dopuszczalny poziom promieniowania dla wagonów i wielkich kontenerów:

200 mrem/h na zewnętrznej powierzchni,

10 mrem/h w odległości 2 m od zewnętrznej powierzchni (patrz lm. 1659 (8) Dodatku VI).

d) Nie mogą być przekroczone wartości graniczne podane w poniższej tablicy:

Rodzaj materiału Maksymalna aktywność

w wagonie

Ciała stałe bez ograniczeń
Wodne roztwory tlenków trytu 50.000 Ci
Inne ciecze i gazy 100 x A2

10. Przewóz luzem w wagonach i kontenerach.

Zabroniony.

11. Przewóz w wagonach-zbiornikach i kontenerach-cysternach.

Zabroniony.

12. Nalepki na wagonach, wagonach-zbiornikach, kontenerach-cysternach i kontenerach (patrz Dodatek IX).

Kontenery: 6A, 6B lub 6C ze wszystkich czterech stron.

Wagony i wielkie kontenery: 6D na obydwu ścianach bocznych.

Nalepki dodatkowe:

Materiały stwarzające dodatkowo inny rodzaj zagrożenia: odpowiednia nalepka ostrzegawcza.

13. Zakaz ładowania razem.

Patrz lm. 700 (3).

14. Odkażanie wagonów, wagonów-zbiorników, kontenerów-cystern i kontenerów.

Patrz lm. 1695 (3) i (4) Dodatku VI.

15. Inne przepisy.

Przepisy dotyczące wypadków patrz lm. 1695 (1) Dodatku VI.

Karta 7

1. Materiały.

Materiały promieniotwórcze o niskim poziomie promieniowania w postaci ciała stałego (LLS), należące do jednej z niżej podanych grup, określonych pod lm. 700 (2):

i) materiały z równomiernie rozłożoną aktywnością, których aktywność właściwa nie przekracza 2 x 10-3A2/g (patrz litera a) definicji);

ii) skażone przedmioty z materiału niepromieniotwórczego, których skażenie nie przekracza:

emitery beta lub gamma oraz niskotoksyczne emitery alfa 20 µCi/cm2

pozostałe emitery alfa 2 µCi/cm2

(patrz litera b) definicji).

W przypadku materiałów rozszczepialnych, oprócz wymagań zawartych w niniejszej karcie, należy brać pod uwagę wymagania karty 11.

Nalepki ostrzegawcze na sztukach przesyłki.

Bez nalepek, jeśli nie są to materiały rozszczepialne (wtedy patrz karta 11).

2. Opakowanie/sztuka przesyłki.

a) Opakowanie musi spełniać wymagania lm. 1600 i 1650 Dodatku VI i przejść z wynikiem dodatnim badania według lm. 1635 (4) i (5) Dodatku VI.

b) Przeprowadzanie badań według litery a) nie może spowodować:

i) ubytku lub rozpylania zawartości promieniotwórczej,

ii) wzrostu poziomu promieniowania, zmierzonego lub obliczonego przed badaniami na zewnątrz sztuki przesyłki.

3. Największy dopuszczalny poziom promieniowania na zewnątrz sztuki przesyłki.

Wagony zamknięte według lm. 1659 (8) Dodatku VI: 1.000 mrem/h na zewnętrznej powierzchni sztuki przesyłki (w odległości 1 m od tej powierzchni promieniowanie może przekraczać 10 mrem/h).

Inne wagony nie odpowiadające wymaganiom lm. 1659 (8) Dodatku VI: 200 mrem/h na zewnętrznej powierzchni sztuki przesyłki i 10 mrem/h w odległości 1 m od tej powierzchni.

4. Pakowanie razem.

Patrz lm. 1650 Dodatku VI.

5. Skażenia na zewnętrznej powierzchni sztuki przesyłki.

Graniczne wartości zewnętrznych skażeń nie związanych:

Emitery beta lub gamma oraz niskotoksyczne emitery alfa 10-4 µCi/cm2

Naturalny lub zubożony uran oraz naturalny tor 10-3 µCi/cm2

Pozostałe emitery alfa 10-5 µCi/cm2

Patrz także lm. 1651 Dodatku VI.

6. Napisy na sztukach przesyłki.

Sztuki przesyłki powinny posiadać napis "PROMIENIOTWÓRCZY LLS".

7. Dokumenty transportowe.

List przewozowy powinien zawierać następujące dane:

"Materiały promieniotwórcze o niskim poziomie promieniowania w postaci ciała stałego (LLS), 7, karta 7, RID", nazwę towaru należy podkreślić czerwonym kolorem oraz dane według lm. 1680 i 1681 Dodatku VI.

8. Składowanie i naładunek.

Jedynie jako przesyłka wagonowa.

9. Przewóz sztuk przesyłki w wagonach i kontenerach.

a) Przewóz jedynie jako przesyłki wagonowe.

b) W przypadku sztuk przesyłki II lub III klasy bezpieczeństwa jądrowego nie może być przekroczona liczba dozwolona (patrz karta 11).

c) Największy dopuszczalny poziom promieniowania dla wagonów i wielkich kontenerów:

200 mrem/h na zewnętrznej powierzchni

10 mrem/h w odległości 2 m od zewnętrznej powierzchni (patrz lm. 1659 (8) Dodatku VI).

10. Przewóz luzem w wagonach i kontenerach.

Zabroniony.

11. Przewóz w wagonach-zbiornikach i kontenerach-cysternach.

Nie wchodzi w rachubę.

12. Nalepki na wagonach, wagonach-zbiornikach, kontenerach-cysternach i kontenerach (patrz Dodatek IX).

Kontenery: 6A, 6B lub 6C ze wszystkich czterech stron.

Wagony i wielkie kontenery: 6D na obydwu ścianach bocznych.

13. Zakaz ładowania razem.

Patrz lm. 700 (3).

14. Odkażanie wagonów, wagonów-zbiorników, kontenerów-cystern i kontenerów.

Po rozładowaniu odbiorca powinien wagony odkazić do poziomu określonego w Tablicy XIX Dodatku VI, z wyjątkiem przypadków, gdy są one przeznaczone do przewozu takich samych materiałów

(patrz także lm. 1695 (3) i (4) Dodatku VI).

15. Inne przepisy.

Przepisy dotyczące wypadków (patrz lm. 1695 (1) Dodatku VI.

Karta 8

1. Materiały.

Materiały promieniotwórcze, sztuki przesyłki typ A, których aktywność w sztuce przesyłki nie przekracza A2 lub A1 (jeśli są to materiały w specjalnej postaci). W przypadku materiałów rozszczepialnych, oprócz wymagań zawartych w niniejszej karcie, należy brać pod uwagę wymagania karty 11.

Nalepka ostrzegawcza na sztukach przesyłki

(patrz lm. 1656 Dodatku VI i Dodatek IX)

6A, 6B lub 6C na dwóch przeciwległych stronach; kategorie sztuki przesyłki patrz lm. 1653 do 1655 Dodatku VI.

2. Opakowanie/sztuka przesyłki.

Typ A zgodnie z wymaganiami lm. 1600 i 1601 Dodatku VI.

3. Największy dopuszczalny poziom promieniowania na zewnątrz sztuki przesyłki.

200 mrem/h na zewnętrznej powierzchni sztuki przesyłki

10 mrem/h w odległości 1 m od tej powierzchni

(patrz lm. 1653 do 1655 Dodatku VI).

Dla przesyłek całowagonowych wartość graniczna na zewnętrznej powierzchni sztuki przesyłki wynosi 1.000 mrem/h, w odległości 1 m od tej powierzchni może przekraczać 10 mrem/h (patrz lm. 1659 (8) Dodatku VI).

4. Pakowanie razem.

Patrz lm. 1650 Dodatku VI.

5. Skażenia na zewnętrznej powierzchni sztuki przesyłki.

Graniczne wartości zewnętrznych skażeń nie związanych:

Emitery beta lub gamma oraz niskotoksyczne emitery alfa 10-4 µCi/cm2

Naturalny lub zubożony uran oraz naturalny tor 10-3 µCi/cm2

Pozostałe emitery alfa 10-5 µCi/cm2

Patrz także lm. 1651 Dodatku VI.

6. Napisy na sztukach przesyłki.

Sztuki przesyłki powinny mieć na zewnętrznej powierzchni wyraźny i trwały napis:

i) "Typ A",

ii) oznaczenie ciężaru, w przypadku sztuk przesyłek cięższych od 50 kg.

7. Dokumenty transportowe.

a) Patrz przepisy o zatwierdzaniu i powiadamianiu pod lm. 704.

b) List przewozowy powinien zawierać następujące dane:

"Materiał promieniotwórczy (sztuki przesyłki typu A), 7, karta 8, RID", nazwę towaru należy podkreślić czerwonym kolorem oraz dane według lm. 1680 i 1681 Dodatku VI.

c) Jeżeli w przypadku materiału w specjalnej postaci skorzystano z możliwości zwiększenia aktywności w sztuce przesyłki, nadawca przed pierwszą wysyłką powinien okazać świadectwo jednostronnego zatwierdzenia wydanego dla tego materiału (patrz lm. 1671 Dodatku VI).

8. Składowanie i naładunek.

a) Składowanie i separacja od innych towarów niebezpiecznych patrz lm. 1658 (1) Dodatku VI.

b) Składowanie i separacja od sztuk przesyłki z napisem "FOTO": wymagania bezpiecznych odległości patrz lm. 1657 Dodatku VI.

c) Ograniczenie sumy wskaźników transportowych przy składowaniu: 50 dla każdej grupy sztuk przesyłki przy zachowaniu odległości między grupami 6 m (patrz lm. 1658 (2) do (5) Dodatku VI).

9. Przewóz sztuk przesyłki w wagonach i kontenerach.

a) Separacja od sztuk przesyłki z napisem "FOTO": wymagania bezpiecznych odległości patrz lm. 1657 Dodatku VI.

b) Ograniczenie sumy wskaźników transportowych: 50. Ograniczenie to nie dotyczy przesyłek wagonowych pod warunkiem, że w przypadku sztuk przesyłki II i III klasy bezpieczeństwa jądrowego nie jest przekroczona dozwolona liczba (patrz lm. 1659 (6) Dodatku VI).

c) Największy dopuszczalny poziom promieniowania dla wagonów i wielkich kontenerów w przypadku przesyłek całowagonowych:

200 mrem/h na zewnętrznej powierzchni

10 mrem/ha w odległości 2 m od zewnętrznej powierzchni (patrz lm. 1659 (8) Dodatku VI).

10. Przewóz luzem w wagonach i kontenerach.

Nie wchodzi w rachubę.

11. Przewóz w wagonach-zbiornikach i kontenerach-cysternach.

Nie wchodzi w rachubę.

12. Nalepki na wagonach, wagonach-zbiornikach, kontenerach-cysternach i kontenerach (patrz Dodatek IX).

Kontenery: 6A, 6B lub 6C ze wszystkich czterech stron.

Wagony i wielkie kontenery: 6D na obydwu ścianach bocznych.

13. Zakaz ładowania razem.

Patrz lm. 700 (3).

14. Odkażanie wagonów, wagonów-zbiorników, kontenerów-cystern i kontenerów.

Patrz lm. 1695 (3) Dodatku VI.

15. Inne przepisy.

a) Przepisy dotyczące wypadków patrz lm. 1695 (1) Dodatku VI.

b) Odkażanie podczas składowania patrz lm. 1695 (2) Dodatku VI.

Karta 9

1. Materiały.

Materiały promieniotwórcze, sztuki przesyłki typ B(U). Nie ogranicza się aktywności sztuki przesyłki, jeśli wymagania podane w zezwoleniach nie określają inaczej.

W przypadku materiałów rozszczepialnych, oprócz wymagań zawartych w niniejszej karcie, należy brać pod uwagę wymagania karty 11.

Nalepki ostrzegawcze na sztukach przesyłki

(patrz lm. 1656 Dodatku VI i Dodatek IX).

6A, 6B lub 6C na dwóch przeciwległych stronach; kategorie sztuki przesyłki patrz lm. 1653 do 1655 Dodatku VI.

2. Opakowanie/sztuka przesyłki.

Typ B(U) zgodnie z wymaganiami lm. 1600 do 1603 Dodatku VI wymaga jednostronnego zatwierdzenia przez kompetentne władze (patrz lm. 1672 Dodatku VI).

3. Największy dopuszczalny poziom promieniowania na zewnątrz sztuki przesyłki.

200 mrem/h na zewnętrznej powierzchni sztuki przesyłki

10 mrem/h w odległości 1 m od tej powierzchni

(patrz lm. 1653 do 1655 Dodatku VI).

Dla przesyłek całowagonowych wartość graniczna na zewnętrznej powierzchni sztuki przesyłki wynosi 1.000 mrem/h, w odległości 1 m od tej powierzchni może przekraczać 10 mrem/h (patrz lm. 1659 (8) Dodatku VI).

4. Pakowanie razem.

Patrz lm. 1650 Dodatku VI.

5. Skażenia na zewnętrznej powierzchni sztuki przesyłki.

Graniczne wartości zewnętrznych skażeń nie związanych:

Emitery beta lub gamma oraz niskotoksyczne emitery alfa 10-4 µCi/cm2

Naturalny lub zubożony uran oraz naturalny tor 10-3 µCi/cm2

Pozostałe emitery alfa 10-5 µCi/cm2

Patrz także lm. 1651 Dodatku VI.

6. Napisy na sztukach przesyłki.

Sztuki przesyłki powinny mieć na zewnętrznej powierzchni wyraźny i trwały napis:

i) "Typ B(U)".

ii) Znak rozpoznawczy władz zatwierdzających.

iii) Oznaczenie ciężaru w przypadku sztuk przesyłki cięższych od 50 kg.

iv) Wygrawerowany lub wysztancowany znak ostrzegawczy przed promieniowaniem, umieszczony na najbardziej zewnętrznym ognio- i wodoodpornym naczyniu.

7. Dokumenty transportowe.

a) Patrz przepisy o zatwierdzaniu i powiadamianiu pod lm. 704.

b) List przewozowy musi zawierać następującą wzmiankę:

"Materiały promieniotwórcze (sztuki przesyłki typu B(U)), 7, karta 9, RID", nazwę towaru należy podkreślić czerwonym kolorem oraz dane według lm. 1680 i 1681 Dodatku VI.

c) Świadectwo kompetentnych władz o jednostronnym zatwierdzeniu wzoru sztuki przesyłki (patrz lm. 1672 Dodatku VI).

d) Przed wysłaniem sztuki przesyłki nadawca powinien posiadać wszystkie wymagane świadectwa.

e) Jeśli aktywność w sztuce przesyłki przekracza 3 x 103A2 lub 3 x 103A1, lub 3 x 104 Ci (decyduje najniższa z tych wartości), przed pierwszą wysyłką nadawca powinien się upewnić, że kopie wymaganych świadectw zatwierdzających zostały dostarczone kompetentnym władzom wszystkich krajów uczestniczących w transporcie.

(patrz lm. 1682 (1) Dodatku VI).

f) Jeżeli aktywność w sztuce przesyłki przekracza 3 x 103A2 lub 3 x 103A1, lub 3 x 104 Ci (decyduje najniższa z tych wartości), przed każdą wysyłką nadawca powinien zgodnie z lm. 1682 Dodatku VI powiadomić, w miarę możliwości na 15 dni wcześniej, kompetentne władze wszystkich krajów uczestniczących w transporcie.

g) Jeżeli w przypadku materiału w specjalnej postaci skorzystano z możliwości zwiększenia aktywności (patrz litery e) i f)), wymagane jest świadectwo jednostronnego zatwierdzenia wydane dla tego materiału (patrz lm. 1671 Dodatku VI).

8. Składowanie i naładunek.

a) Należy uwzględnić zawarte w świadectwie wskazówki kompetentnych władz.

b) Składowanie i separacja od innych towarów niebezpiecznych patrz lm. 1658 (1) Dodatku VI.

c) Składowanie i separacja od sztuk przesyłki z napisem "FOTO"; wymagania bezpiecznych odległości patrz lm. 1657 Dodatku VI.

d) Ograniczenie sumy wskaźników transportowych przy składowaniu: 50 dla każdej grupy sztuk przesyłki przy zachowaniu odległości między grupami 6 m (patrz lm. 1658 (2) do (5) Dodatku VI).

e) Nadawca powinien przed pierwszym wykorzystaniem oraz przed każdym nadaniem do przewozu uwzględnić przepisy pod lm. 1643 i 1644 Dodatku VI.

f) Temperatura na dostępnych zewnętrznych powierzchniach sztuki przesyłki nie może przekraczać w cieniu 50°C. Jeżeli jest wyższa, przesyłka może być przewożona jedynie jako wagonowa i w tym przypadku maksymalna wartość temperatury tych powierzchni wynosi w cieniu 82°C (patrz lm. 1602 (3) i 1603 (8) Dodatku VI).

g) W przypadkach gdy średni strumień ciepła na zewnętrznej powierzchni sztuki przesyłki przekracza 15 W/m2, można ją przewozić jedynie jako przesyłkę wagonową.

9. Przewóz sztuk przesyłki w wagonach i kontenerach.

a) Separacja od sztuk przesyłki z napisem "FOTO": wymagania bezpiecznych odległości patrz lm. 1657 Dodatku VI.

b) Ograniczenie sumy wskaźników transportowych: 50. Ograniczenie to nie dotyczy przesyłek wagonowych pod warunkiem, że w przypadku sztuk przesyłki II i III klasy bezpieczeństwa jądrowego nie jest przekroczona liczba dozwolona (patrz lm. 1659 (6) Dodatku VI).

c) Największy dopuszczalny poziom promieniowania dla wagonów i wielkich kontenerów w przypadku przesyłek wagonowych:

200 mrem/h na zewnętrznej powierzchni,

10 mrem/h w odległości 2 m od zewnętrznej powierzchni (patrz lm. 1659 (8) Dodatku VI).

10. Przewóz luzem w wagonach i kontenerach.

Nie wchodzi w rachubę.

11. Przewóz w wagonach-zbiornikach i kontenerach-cysternach.

Nie wchodzi w rachubę.

12. Nalepki na wagonach, wagonach-zbiornikach, kontenerach-cysternach i kontenerach (patrz Dodatek IX).

Kontenery: 6A, 6B lub 6C ze wszystkich czterech stron.

Wagony i wielkie kontenery: 6D na obydwu ścianach bocznych.

13. Zakaz ładowania razem.

Patrz lm. 700 (3).

14. Odkażanie wagonów, wagonów-zbiorników, kontenerów-cystern i kontenerów.

Patrz lm. 1695 (3) Dodatku VI.

15. Inne przepisy.

a) Przepisy dotyczące wypadków patrz lm. 1695 (1) Dodatku VI.

b) Odkażanie podczas składowania patrz lm. 1695 (2) Dodatku VI.

Karta 10

1. Materiały.

Materiały promieniotwórcze, sztuki przesyłki B(M), tzn. rodzaj sztuki przesyłki typu B, który nie spełnia jednego lub więcej ze specjalnych dodatkowych wymagań dla sztuki przesyłki typu B(U) (patrz lm. 1603 Dodatku VI).

Nie ogranicza się aktywności sztuki przesyłki, jeśli wymagania podane w zezwoleniach nie określają inaczej.

W przypadku materiałów rozszczepialnych oprócz wymagań zawartych w niniejszej karcie należy brać pod uwagę wymagania karty 11.

Nalepki ostrzegawcze na sztukach przesyłki

(patrz lm. 1656 Dodatku VI i Dodatek IX)

6A, 6B lub 6C na dwóch przeciwległych stronach.

Kategorie sztuk przesyłki patrz lm. 1653 do 1655 Dodatku VI.

2. Opakowanie/sztuka przesyłki.

Typ B(M) zgodnie z wymaganiami lm. 1604 Dodatku VI wymaga wielostronnego zatwierdzenia przez kompetentne władze (patrz lm. 1673 Dodatku VI).

3. Największy dopuszczalny poziom promieniowania na zewnątrz sztuki przesyłki.

200 mrem/h na zewnętrznej powierzchni sztuki przesyłki,

10 mrem/h w odległości 1 m od tej powierzchni (patrz lm. 1653 do 1655 Dodatku VI).

Dla przesyłek całowagonowych wartość graniczna na zewnętrznej powierzchni sztuki przesyłki wynosi 1.000 mrem/h (patrz lm. 1659 (8) Dodatku VI).

4. Pakowanie razem.

Patrz lm. 1650 Dodatku VI.

5. Skażenia na zewnętrznej powierzchni sztuki przesyłki.

Graniczne wartości zewnętrznych skażeń nie związanych:

Emitery beta lub gamma oraz niskotoksyczne emitery alfa 10-4 µCi/cm2

Naturalny lub zubożony uran oraz naturalny tor 10-3 µCi/cm2

Pozostałe emitery alfa 10-5 µCi/cm2

Patrz także lm. 1651 Dodatku VI.

6. Napisy na sztukach przesyłki.

Sztuki przesyłki powinny mieć na zewnętrznej powierzchni wyraźny i trwały napis:

i) "Typ B(M)";

ii) Znak rozpoznawczy władz zatwierdzających;

iii) Oznaczenie ciężaru w przypadku sztuk przesyłki cięższych od 50 kg;

iv) Wygrawerowany lub wysztancowany znak ostrzegawczy przed promieniowaniem, umieszczony na najbardziej zewnętrznym ognio- i wodoodpornym naczyniu.

7. Dokumenty transportowe.

a) Patrz przepisy o zatwierdzaniu i powiadamianiu pod lm. 704.

b) List przewozowy powinien zawierać następującą wzmiankę:

"Materiały promieniotwórcze (sztuki przesyłki typu B(M)), 7, karta 10, RID", nazwę towaru należy podkreślić czerwonym kolorem oraz dane według lm. 1680 i 1681 Dodatku VI.

c) Świadectwo kompetentnych władz o wielostronnym zatwierdzeniu wzoru sztuki przesyłki (patrz lm. 1673 Dodatku VI).

d) Jeśli konstrukcja sztuki przesyłki przewiduje ciągłe odgazowywanie lub jeśli aktywność w sztuce przesyłki przekracza 3 x 103A2 lub 3 x 103A1 lub 3 x X 104 Ci (decyduje najniższa z tych wartości), transport wymaga wielostronnego zatwierdzenia, z wyjątkiem przypadków, gdy kompetentne władze zatwierdzają transport na podstawie specjalnego porozumienia, określonego w świadectwie zatwierdzającym sztuki przesyłki (patrz lm. 1675 Dodatku VI).

e) Jeżeli w przypadku materiału w specjalnej postaci skorzystano z możliwości zwiększenia aktywności (patrz litera d), wymagane jest świadectwo jednostronnego zatwierdzenia wydane dla tego materiału (patrz lm. 1671 Dodatku VI).

f) Przed każdym przewozem nadawca powinien, zgodnie z lm. 1682 (2) do (4) Dodatku VI, w miarę możliwości na 15 dni wcześniej, powiadomić kompetentne władze wszystkich krajów uczestniczących w transporcie.

g) Przed wysłaniem sztuki przesyłki nadawca powinien posiadać wszystkie wymagane świadectwa.

8. Składowanie i naładunek.

a) Należy uwzględnić zawarte w świadectwie wskazówki kompetentnych władz.

b) Składowanie i separacja od innych towarów niebezpiecznych patrz lm. 1658 (1) Dodatku VI.

c) Składowanie i separacja od sztuk przesyłki z napisem "FOTO"; wymagania bezpiecznych odległości patrz lm. 1657 Dodatku VI.

d) Ograniczenie sumy wskaźników transportowych przy składowaniu: 50 dla każdej grupy sztuk przesyłki, przy zachowaniu odległości między grupami 6 m (patrz lm. 1658 (2) do (5) Dodatku VI).

e) Nadawca powinien przed pierwszym wykorzystaniem oraz przed każdym nadaniem do przewozu sztuki przesyłki uwzględniać przepisy podane pod lm. 1643 i 1644 Dodatku VI.

f) Jeżeli temperatura na zewnętrznych powierzchniach sztuki przesyłki przekracza w cieniu 50°C, przesyłka może być przewożona tylko jako wagonowa (patrz lm. 1602 (3) b) Dodatku VI).

g) W przypadkach gdy średni strumień ciepła na zewnętrznej powierzchni sztuki przesyłki przekracza 15 W/m2, można ją przewozić jedynie jako przesyłkę wagonową.

h) Sztuki przesyłki skonstruowane specjalnie dla ciągłego odgazowywania mogą być przewożone jedynie jako przesyłki wagonowe.

9. Przewóz sztuk przesyłki w wagonach i kontenerach.

a) Separacja od sztuk przesyłki z napisem "FOTO": wymagania bezpiecznych odległości patrz lm. 1657 Dodatku VI.

b) Ograniczenie sumy wskaźników transportowych: 50. Ograniczenie to nie dotyczy przesyłek wagonowych pod warunkiem, że w przypadku sztuk przesyłki II i III klasy bezpieczeństwa jądrowego nie jest przekroczona liczba dozwolona (patrz lm. 1659 (6) Dodatku VI).

c) Największy dopuszczalny poziom promieniowania dla wagonów i wielkich kontenerów w przypadku przesyłek wagonowych:

200 mrem/h na zewnętrznej powierzchni

10 mrem/h w odległości 2 m od zewnętrznej powierzchni (patrz lm. 1659 (8) Dodatku VI).

10. Przewóz luzem w wagonach i kontenerach.

Nie wchodzi w rachubę.

11. Przewóz w wagonach-zbiornikach i kontenerach-cysternach.

Nie wchodzi w rachubę.

12. Nalepki na wagonach, wagonach-zbiornikach, kontenerach-cysternach i kontenerach (patrz Dodatek IX).

Kontenery: 6A, 6B lub 6C ze wszystkich czterech stron.

Wagony i wielkie kontenery: 6D na obydwu ścianach bocznych.

13. Zakaz ładowania razem.

Patrz lm. 700 (3).

14. Odkażanie wagonów, wagonów-zbiorników, kontenerów-cystern i kontenerów.

Patrz lm. 1695 (3) Dodatku VI.

15. Inne przepisy.

a) Przepisy dotyczące wypadków patrz lm. 1695 (1) Dodatku VI.

b) Odkażanie podczas składowania patrz lm. 1695 (2) Dodatku VI.

Karta 11

1. Materiały.

Materiały rozszczepialne: uran-233, uran-235, pluton-238, pluton-239, pluton-241 oraz wszystkie inne materiały zawierające którykolwiek z tych nuklidów promieniotwórczych, z wyjątkiem nie napromienionego, naturalnego lub zubożonego uranu.

Materiały rozszczepialne odpowiednio do swojej aktywności powinny spełniać wymagania innych kart.

Nalepki ostrzegawcze na sztukach przesyłki

(Patrz lm. 1656 Dodatku VI i Dodatek IX).

I klasa bezpieczeństwa jądrowego: 6A, 6B lub 6C,

II klasa bezpieczeństwa jądrowego: 6B lub 6C,

III klasa bezpieczeństwa jądrowego: tylko 6C.

Umieszczone na dwóch przeciwległych stronach: kategorie sztuk przesyłki patrz lm. 1653 do 1655 Dodatku VI.

2. Opakowanie/sztuka przesyłki.

a) Wymienione niżej materiały, określone bliżej pod lm. 1610 Dodatku VI, nie podlegają specjalnym wymaganiom tej karty:

i) uran-233, uran-235, pluton-238, pluton-239 i pluton-241 w ilości nie przewyższającej 15 g w sztuce przesyłki,

ii) naturalny lub zubożony uran napromieniony w termicznym reaktorze,

iii) rozcieńczone zawierające wodór roztwory o ograniczonym stężeniu i ilości,

iv) uran wzbogacony nie więcej niż do 1% uranu-235 pod warunkiem, że jeśli jest on w postaci metalu lub tlenku, nie tworzy układu siatkowego,

v) materiały rozłożone w stosunku nie przekraczającym 5 g na 10 l objętości,

vi) pluton w ilości poniżej 1 kg w sztuce przesyłki, jeśli jego masa nie zawiera więcej niż 20% plutonu-239 lub 241,

vii) roztwory wzbogaconego azotanu uranylu, które zawierają uran wzbogacony nie więcej niż do 2% uranu-235.

b) W pozostałych przypadkach sztuki przesyłki spełniać powinny wymagania określone pod lm. 1611 do 1624 Dodatku VI dla I, II lub III klasy bezpieczeństwa jądrowego i w razie potrzeby powinny być, zgodnie z wymaganiami lm. 1674 Dodatku VI, zatwierdzane przez kompetentne władze.

3. Największy dopuszczalny poziom promieniowania na zewnątrz sztuki przesyłki.

Patrz odpowiednia karta.

4. Pakowanie razem.

Patrz lm. 1650 Dodatku VI.

5. Skażenia na zewnętrznej powierzchni sztuki przesyłki.

Patrz odpowiednia karta.

6. Napisy na sztukach przesyłki.

Patrz odpowiednia karta.

7. Dokumenty transportowe.

a) Patrz wymagania dotyczące zatwierdzenia i powiadamiania lm. 704.

b) List przewozowy powinien zawierać odpowiednio do rodzaju zawartości dane określone we właściwej karcie. W opisie towaru (podkreślonym czerwonym kolorem) na samym początku powinny być umieszczone wyrazy "Materiały rozszczepialne".

c) Mogą być wymagane świadectwa jednostronnego lub wielostronnego zatwierdzenia (patrz lm. 1674 Dodatku VI).

d) Dla sztuk przesyłki II klasy bezpieczeństwa jądrowego według lm. 1620 Dodatku VI potrzebne są świadectwa wielostronnego zatwierdzenia przewozu. W tych przypadkach nie wymaga się wcześniejszego powiadamiania, chyba że kompetentne władze postawiły także żądania w świadectwie zatwierdzającym.

e) Dla sztuk przesyłki III klasy bezpieczeństwa jądrowego potrzebne są świadectwa wielostronnego zatwierdzenia przewozu, z wyjątkiem przypadków, gdy kompetentne władze zatwierdzają transport na podstawie specjalnego porozumienia określonego w świadectwie zatwierdzającym wzór sztuki przesyłki (patrz lm. 1675 Dodatku VI).

f) Przed każdym przewozem sztuki przesyłki III klasy bezpieczeństwa jądrowego, której wzór wymaga wielostronnego zatwierdzania (patrz lm. 1674 Dodatku VI), nadawca powinien, zgodnie z wymaganiami lm. 1682 (2) do (4) Dodatku VI, w miarę możliwości na 15 dni wcześniej powiadomić kompetentne władze wszystkich krajów uczestniczących w transporcie.

g) Przed wysłaniem sztuki przesyłki nadawca powinien posiadać wszystkie wymagane świadectwa.

8. Składowanie i naładunek.

a) Należy uwzględnić zawarte w świadectwie wskazówki kompetentnych władz.

b) Ograniczenie sumy wskaźników transportowych przy składowaniu: 50 dla każdej grupy sztuk przesyłki przy zachowaniu odległości między grupami 6 m (patrz lm. 1658 (2) do (5) Dodatku VI).

c) Przed pierwszą wysyłką nadawca powinien uwzględnić wymagania podane pod lm. 1643 Dodatku VI.

9. Przewóz sztuk przesyłki w wagonach i kontenerach.

a) Należy uwzględnić zawarte w świadectwie wskazówki kompetentnych władz.

b) Ograniczenie sumy wskaźników transportowych:

50. Ograniczenie to nie dotyczy przesyłek wagonowych pod warunkiem, że w przypadku sztuk przesyłki II i III klasy bezpieczeństwa jądrowego nie jest przekroczona dozwolona liczba (patrz lm. 1659 (6) Dodatku VI).

10. Przewóz luzem w wagonach i kontenerach.

a) Materiały rozszczepialne w ilościach łącznie do 15 g oraz w roztworach nie przekraczających określonego stężenia i ilości nie podlegają żadnym ograniczeniom (patrz 2a) i), iii) i vii) oraz lm. 1610 Dodatku VI).

b) Sztuki przesyłki I i II klasy bezpieczeństwa jądrowego - zabroniony.

c) Sztuki przesyłki III klasy bezpieczeństwa jądrowego dopuszcza się tylko na podstawie zezwolenia w świadectwie wydanym przez kompetentne władze.

11. Przewóz w wagonach-zbiornikach i kontenerach-cysternach.

Patrz 10 a), b) i c).

12. Nalepki na wagonach, wagonach-zbiornikach, kontenerach-cysternach i kontenerach (patrz Dodatek IX).

Kontenery: 6A, 6B lub 6C ze wszystkich czterech stron.

Wagony i wielkie kontenery: 6D na obydwu ścianach bocznych.

13. Zakaz ładowania razem.

Patrz lm. 700 (3).

14. Odkażenie wagonów, wagonów-zbiorników, kontenerów-cystern i kontenerów.

Patrz odpowiednia karta.

15. Inne przepisy.

Przepisy dotyczące wypadków patrz lm. 1595 (1) Dodatku VI.

Karta 12

1. Materiały.

Transport materiałów promieniotwórczych w specjalnych warunkach:

W przypadkach gdy niemożliwe jest spełnienie wymagań przepisów w odniesieniu do sztuki przesyłki lub transportu, przesyłkę można przewozić jedynie w oparciu o specjalne uzgodnienia (transport w specjalnych warunkach).

Specjalne warunki przewozu muszą dawać gwarancję, że ogólne bezpieczeństwo jest nie mniejsze niż przy spełnianiu odpowiednich wymagań przepisów (patrz lm. 1676 Dodatku VI).

Uwaga. Patrz przepisy o zatwierdzaniu i powiadamianiu pod lm. 704.

Nalepki ostrzegawcze na sztukach przesyłki

(Patrz lm. 1656 Dodatku VI i Dodatek IX).

6C na dwóch przeciwległych stronach; patrz lm. 1655 (1) Dodatku VI, z wyjątkiem przypadków, gdy inaczej podano w świadectwie wydanym przez kompetentne władze.

704 Zestawienie wymagań odnośnie wcześniejszych zatwierdzeń i powiadomień.

a) Zatwierdzanie wzorów materiałów w specjalnej postaci i wzorów sztuki przesyłki.

Zatwierdzany wzór Kompetentne władze zatwierdzające
1. Materiały w specjalnej

postaci, z wyjątkiem

materiałów wymienionych,

w kartach 3 i 4

Władze kraju pochodzenia
2. Typ A, LSA i LLS Niepotrzebne, z wyjątkiem materiałów rozszczepialnych nie wymienionych pod lm. 1610 Dodatku VI.
Władze kraju pochodzenia
3. Typ B (U) Władze kraju pochodzenia
4. Typ B (M) Władze kraju pochodzenia i wszystkich krajów uczestniczących w transporcie
5. Sztuki przesyłki zaliczone do

jednej z klas bezpieczeństwa

jądrowego:

Rodzaj przesyłki wg lm. 1620,

1623 lub 1624 Dodatku VI

Niepotrzebne
Rodzaj przesyłki wg lm. 1616

lub 1622

Władze kraju pochodzenia
Pozostałe przesyłki Władze kraju pochodzenia i wszystkich krajów uczestniczących w transporcie

Uwaga. 1. Przez "kraj pochodzenia" rozumie się kraj, w którym zaprojektowano konstrukcję sztuki przesyłki.

2. Sztuki przesyłki stanowiące klasy bezpieczeństwa jądrowego należą także do jednej z grup sztuk przesyłki 2, 3 lub 4; dotyczą ich również odpowiednie wymagania.

b) Zatwierdzanie wysyłki i wcześniejsze powiadamianie.

Sztuka przesyłki Kompetentne władze zatwierdzające Wcześniejsze powiadamianie o wysyłce
1 2 3
1. Typ A, LSA i LLS Niepotrzebne Niepotrzebne
2. Typ B (U) Niepotrzebne Kraj pochodzenia i wszystkie kraje uczestniczące w transporcie, jeśli aktywność w sztuce przesyłki przekracza 3 x 103A2 lub 3 x 103A1 lub 3 x 104Ci (decyduje najniższa z tych wartości)
3. Typ B (M) z ciągłym

odgazowywaniem

Władze kraju pochodzenia i wszystkich krajów uczestniczących w transporcie Kraj pochodzenia i wszystkie kraje uczestniczące w transporcie
4. Typ B (M) bez

ciągłego

odgazowywania

Władze kraju pochodzenia i wszystkich krajów uczestniczących w transporcie, jeśli aktywność w sztuce przesyłki przekracza 3 x 103A2 lub 3 x 103A1 lub 3 x 104Ci (decyduje najniższa z tych wartości) Kraj pochodzenia i wszystkie kraje uczestniczące w transporcie
5. Sztuki przesyłki

klas bezpieczeństwa

jądrowego:

Klasa I Niepotrzebne Niepotrzebne
Klasa II Tylko dla sztuk przesyłki określonych pod pod lm. 1620 Dodatku VI: Władze kraju pochodzenia i wszystkich krajów uczestniczących w transporcie Niepotrzebne, jeśli w wystawionym przez kompetentne władze świadectwie nie przewidziano inaczej
Klasa III Władze kraju pochodzenia i wszystkich krajów uczestniczących w transporcie Kraj pochodzenia i wszystkie kraje uczestniczące w transporcie
6. Przesyłki przewożone

w specjalnych

warunkach

Władze kraju pochodzenia i wszystkich krajów uczestniczących w transporcie Kraj pochodzenia i wszystkie kraje uczestniczące w transporcie

Uwaga: 1. Przez "kraj pochodzenia" rozumie się kraj, z którego pochodzi przesyłka.

2. Sztuki przesyłki stanowiące klasy bezpieczeństwa jądrowego podlegają także wymaganiom w odpowiedniej rubryce niniejszej tablicy.

3. Jeśli aktywność w sztuce przesyłki przekracza 30 x 103A2 lub 3 x 103A1 lub 3 x 104Ci (decyduje najniższa z tych wartości), przed pierwszą wysyłką nadawca powinien się upewnić, że kopie świadectw zatwierdzających zostały dostarczone kompetentnym władzom wszystkich krajów uczestniczących w transporcie.

705-799

______

1) Jeżeli grupa sztuk przesyłki zawiera sztuki różnych wzorów, maksymalna liczba sztuk przesyłki powinna być taka, aby była spełniona następująca zależność:

n1 n2 n3

-- + -- + -- ... jest

N1 N2 N3

nie większe od 1.

We wzorze tym n1, n2, n3 - oznacza liczbę sztuk przesyłki, dla których odpowiednie dozwolone liczby wynoszą N1, N2, N3...

Załącznik  2

do "Zmian tekstu załącznika I do CIM (RID)"

CZĘŚĆ  III

DODATKI

Dodatek VI otrzymuje nowy tekst w następującym brzmieniu:

Dodatek VI

Przepisy dotyczące materiałów promieniotwórczych klasy 7

Rozdział  I

Wymagania konstrukcyjne dotyczące opakowania i sztuki przesyłki

A. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE OPAKOWANIA I SZTUKI PRZESYŁKI

1600

(1) Opakowanie należy tak wykonać, aby w czasie transportu postępowanie ze sztuką przesyłki było łatwe i aby można było ją odpowiednio zabezpieczyć.

(2) Sztuki przesyłki o ciężarze brutto od 10 do 50 kg powinny być wyposażone w uchwyty umożliwiające przenoszenie ręczne.

(3) Sztuki przesyłki o ciężarze przekraczającym 50 kg powinny być tak skonstruowane, ażeby było możliwe ich bezpieczne przenoszenie za pomocą środków mechanicznych.

(4) Opakowanie powinno być takie, aby zgodne z przeznaczeniem używanie uchwytów nie powodowało osłabienia konstrukcji sztuki przesyłki; należy przewidzieć odpowiedni zapas bezpieczeństwa na szarpnięcia podczas podnoszenia.

(5) Wszystkie inne, znajdujące się na zewnętrznej powierzchni opakowania urządzenia, które mogłyby być wykorzystywane do podnoszenia sztuki przesyłki, powinny być w czasie przewozu zdjęte lub w inny sposób zabezpieczone przed niewłaściwym użyciem względnie powinny być tak wykonane, aby wytrzymały ciężar sztuki przesyłki zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie (4).

(6) Opakowanie zewnętrzne powinno być takie, aby w miarę możliwości nie nasiąkało wodą i aby nie gromadziła się na nim woda deszczowa.

(7) Konstrukcja i wykończenie zewnętrznych powierzchni opakowania powinny w miarę możliwości pozwalać na łatwe przeprowadzanie dekontaminacji.

(8) Jakiekolwiek elementy, nie będące częścią składową sztuki przesyłki, dodawane do niej w czasie przewozu, nie mogą wpływać na pogorszenie warunków bezpieczeństwa.

(9) Żaden z zewnętrznych wymiarów sztuki przesyłki nie może być mniejszy niż 10 cm.

(10) Materiały o temperaturze krytycznej poniżej 50°C lub które przy tej temperaturze mają ciśnienie par powyżej 3 kg/cm2 powinny znajdować się w naczyniach spełniających wymagania określone pod lm. 202 i 211 do 218.

B. DODATKOWE WYMAGANIA DLA SZTUK PRZESYŁKI TYPU A

1601

(1) Na zewnętrznej stronie każdej sztuki przesyłki powinno znajdować się trudno łamliwe urządzenie w rodzaju plomby, które pozwala na stwierdzenie, czy sztuka przesyłki nie była nielegalnie otwierana.

(2) Zewnętrzna powierzchnia opakowania powinna być w miarę możliwości pozbawiona wystających części konstrukcyjnych.

(3) Konstrukcja opakowania powinna przewidywać wahania temperatury, jakim może ono podlegać w czasie składowania i transportu. Biorąc to pod uwagę przy wyborze materiałów konstrukcyjnych, można przyjąć jako wystarczające graniczne wartości temperatury -40°C i +70°C. Należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość powstawania w tym przedziale temperatur tzw. kruchych pęknięć.

(4) Spawane, lutowane na twardo lub innego rodzaju połączenia powinny być zgodne z krajowymi lub międzynarodowymi normami lub z innymi wymaganiami akceptowanymi przez kompetentne czynniki.

(5) Sztuka przesyłki powinna być tak wykonana, aby wszelkie przyspieszenia, wstrząsy lub drgania powstające w normalnych warunkach przewozu nie powodowały uszkodzenia przesyłki oraz aby nie obniżały skuteczności zamknięć w poszczególnych naczyniach. W szczególności śruby, zatyczki oraz inne urządzenia zamykające (zabezpieczające) powinny być tak skonstruowane, aby nawet przy wielokrotnym użyciu nie obluzowywały się i nie wypadały w sposób niezamierzony.

(6) Materiał promieniotwórczy w specjalnej postaci może być traktowany jako element zestawu zapewniającego szczelność.

(7) W skład opakowania powinien wchodzić zestaw zapewniający szczelność, zaopatrzony w pewnie działające urządzenie zamykające, które nie może się otwierać samoczynnie, może być otwarte tylko w sposób zamierzony i wytrzymuje ewentualny wzrost ciśnienia wewnątrz zestawu.

(8) Jeżeli zestaw zapewniający szczelność przedstawia sobą odrębną część opakowania, powinien być zaopatrzony w urządzenie zamykające, całkowicie niezależne od innych części opakowania.

(9) Materiały konstrukcyjne opakowania oraz inne jego części składowe powinny być względem siebie i w stosunku do zawartości sztuki przesyłki fizycznie i chemicznie obojętne. Należy uwzględniać zmiany ich właściwości pod wpływem promieniowania.

(10) Konstrukcja każdego z elementów zestawu zapewniającego szczelność powinna w miarę potrzeby uwzględniać radiolityczny rozpad cieczy i innych narażonych na to materiałów oraz powstawanie gazów w wyniku reakcji chemicznych i radiolizy.

(11) Zestaw zapewniający szczelność powinien zabezpieczać przed rozproszeniem się materiału promieniotwórczego przy obniżeniu ciśnienia zewnętrznego do 0,25 kg/cm2.

(12) Wszystkie wentyle, oprócz wentyli bezpieczeństwa, przez które mogłaby wydostawać się promieniotwórcza zawartość, powinny być zabezpieczone przed jakimkolwiek samowolnym manipulowaniem oraz być zaopatrzone w system umożliwiający przeciwdziałanie jakiejkolwiek nieszczelności wentyla.

(13) Jeśli w pojemniku osłonnym (osłonie przed promieniowaniem) znajduje się jakikolwiek z elementów zestawu zapewniającego szczelność, konstrukcja pojemnika powinna zabezpieczać przed przypadkowym wydostaniem się tego elementu poza osłonę. Jeżeli pojemnik osłonny wraz z zawartym w nim elementem zestawu zapewniającym szczelność tworzą odrębną część opakowania, pojemnik powinien być zaopatrzony w urządzenie zamykające, całkowicie niezależne od innych części opakowania.

(14) Umieszczone na sztukach przesyłki urządzenia do zamocowania nie mogą (zarówno w warunkach normalnego przewozu jak i w sytuacjach awaryjnych) przyczyniać się do powstawania w sztuce przesyłki naprężeń, z powodu których nie będzie ona spełniać wymagań niniejszego Dodatku.

(15) Opakowanie typu A, po przejściu badań określonych pod lm. 1635, powinno zabezpieczać:

a) zawartość promieniotwórczą przed jakimkolwiek wydostaniem się na zewnątrz;

b) przed wzrostem największego poziomu promieniowania zmierzonego lub obliczonego na zewnętrznej powierzchni przed badaniami.

(16) Opakowanie typu A przeznaczone do przewozu cieczy powinno spełniać wymagania podane pod (15), po przejściu ponadto badań określonych pod lm. 1636.

Przeprowadzenia tych badań dodatkowych nie wymaga się, jeśli zestaw zapewniający szczelność zawiera materiał absorbcyjny w ilości pozwalającej na wchłonięcie dwukrotnej objętości zawartej w cieczy oraz

a) materiał absorbcyjny znajduje się wewnątrz osłony przed promieniowaniem lub

b) materiał absorbcyjny znajduje się na zewnątrz osłony, jednak można wykazać, że w przypadku wchłonięcia promieniotwórczej zawartości moc dawki na zewnętrznej powierzchni sztuki przesyłki nie przekroczy 200 mrem/h.

(17) Opakowanie typu A przeznaczone do przewozu sprężonych lub nie sprężonych gazów powinno zabezpieczać zawartość promieniotwórczą przed jakimkolwiek wydostaniem się na zewnątrz po przejściu ponadto badań określonych pod lm. 1636. Nie dotyczy to opakowań dla gazów trytu i argonu-37, jeśli aktywność ich nie przekracza 200 Ci.

C. DODATKOWE PODSTAWOWE WYMAGANIA DLA SZTUK PRZESYŁKI TYPU B(U) i B(M)

1602

(1) Sztuki przesyłki typu B(U) i B(M) powinny spełniać wszystkie dodatkowe wymagania dla sztuk przesyłki typu A zgodnie z lm. 1601 (1) do (15), z wyjątkiem przypadków pod lm. 1603 (1) i 1604 (2).

(2) Opakowanie powinno być tak wykonane, aby po przejściu badań określonych pod lm. 1637 zachowało własności ochronne w stopniu zapewniającym wzrost poziomu promieniowania nie więcej niż do 1 rem/h w odległości 1 m od zewnętrznej powierzchni, jeśli przed badaniami poziom promieniowania w tej odległości wynosił 10 mrem/h i jeśli zawierało ono iryd-192.1) Jeżeli zastosowanie opakowania jest ograniczone do konkretnych nuklidów promieniotwórczych, to mogą być one zastosowane jako źródło promieniowania zamiast irydu-192. Jeżeli opakowanie może być wykorzystywane do źródeł neutronowych, należy stosować odpowiednie źródło neutronowe.

(3) Sztuki przesyłki typu B(U) i B(M) powinny być tak projektowane, produkowane i przygotowane do przewozu, aby w warunkach otoczenia według punktu (4) spełniały wymagania określone pod lit. a) i b):

a) ciepło wytwarzane przez materiał promieniotwórczy wewnątrz sztuki przesyłki w ciągu jednego tygodnia w normalnych warunkach przewozu (według badań określonych pod lm. 1635) nie może pogorszyć jej szczelności i ochronności w takim stopniu, aby nie były spełnione odpowiednie wymagania, nawet jeśli przesyłka nie jest w tym okresie kontrolowana. Szczególną uwagę należy zwrócić na to, że wydzielone ciepło może:

i) zmienić położenie, kształt i postać fizyczną materiału promieniotwórczego, a jeśli jest on w kapsułce lub innym naczyniu, spowodować stopienie się obudowy i jej zawartości;

ii) obniżyć skuteczność opakowania w wyniku pęknięć z powodu różnych oddziaływań termicznych lub stopienia materiału osłonnego;

iii) w połączeniu z wilgocią przyspieszyć korozję;

b) temperatura na dostępnych powierzchniach zewnętrznych sztuki przesyłki typu B(U) lub B(M) nie może przekraczać 50° C w cieniu, z wyjątkiem przypadków, gdy przesyłka jest przewożona jako całowagonowa.

(4) Przy stosowaniu wymagań określonych w punkcie (3) a) należy przyjmować następujące warunki otoczenia:

a) temperatura 38°C (100°F);

b) nasłonecznienie zgodne z Tablicą I.

Przy stosowaniu wymagań określonych w punkcie (3) b) należy przyjmować następujące warunki otoczenia: temperatura 38°C (100°F).

Dla sztuk przesyłki typu B(M) przewożonych wyłącznie między określonymi krajami można na podstawie uzgodnień z kompetentnymi władzami zakładać odmienne warunki.

Tablica I

Warunki nasłonecznienia

Kształt i ustawienie powierzchni Nasłonecznienie 12 godzin dziennie cal/cm2
Płaskie powierzchnie ustawione w czasie przewożenia poziomo:
- podstawa żadne
- pozostałe powierzchnie 800
Płaskie powierzchnie nie ustawione w czasie przewożenia poziomo:
- każda z w.w. powierzchni 200*)
Powierzchnie zakrzywione 400*)

*) Alternatywnie można stosować funkcję sinusoidalną zakładając współczynnik absorbcji i zaniedbując wpływ możliwych odbić od otaczających przedmiotów.

(5) Opakowanie zawierające izolację termiczną, przeznaczoną dla spełniania wymagań żaroodporności w warunkach określonych pod lm. 1637 (3), powinno być tak wykonane, aby zachowała ona swoją skuteczność po przejściu badań według lm. 1635 i 1637 (2). Skuteczność izolacji na zewnątrz sztuki przesyłki nie może ulec pogorszeniu w warunkach normalnych i w wypadkach często występujących niesymulowanych w.w. badaniami, jak np. przy rozdzieraniu, ścinaniu, ślizganiu, ścieraniu i nieostrożnym postępowaniu z przesyłką.

D. DODATKOWE SPECJALNE WYMAGANIA DLA SZTUK PRZESYŁKI TYPU B(U)

1603

(1) Sztuka przesyłki powinna być tak wykonana, aby:

a) po przejściu badań określonych pod lm. 1635 uwolnienie się zawartości promieniotwórczej nie przekraczało A2 x 10-6/godz.;

b) po przejściu badań określonych pod lm. 1637 uwolnienie się zawartości promieniotwórczej nie przekraczało A2 x 10-3/tydzień.

W przypadku wymagania pod lit. a) należy zwracać uwagę na granice skażeń zewnętrznych według lm. 1651; podane pod lit. a) i b) wartości A2 w przypadku gazów szlachetnych dotyczą gazów nie sprężonych.

Dla mieszanin nuklidów promieniotwórczych patrz przepisy lm. 1691.

(2) Zachowanie dopuszczalnych granic uwalnianej aktywności nie powinno zależeć ani od filtrów, ani od mechanicznych układów chłodzenia.

(3) Sztuka przesyłki nie może posiadać urządzeń do ciągłego obniżania ciśnienia w czasie transportu.

(4) Zestaw zapewniający szczelność nie może zawierać urządzeń do obniżania ciśnienia, które mogłyby, w warunkach badań sztuki przesyłki określonych pod lm. 1635 i 1637, powodować przechodzenie materiału promieniotwórczego do otoczenia.

(5) W przypadkach gdy maksymalne normalne ciśnienie robocze [patrz lm. 700 (2)] w zestawie zapewniającym szczelność, przy dodaniu podciśnienia (w stosunku do ciśnienia atmosferycznego na średnim poziomie morza), jakiemu może być poddany jakikolwiek element tego zestawu, przekracza 0,35 kg/cm2, to dany element powinien wytrzymywać nie mniej niż 1,5-krotną wartość sumy tych ciśnień. Naprężenia powstające pod wpływem tego ciśnienia sumarycznego nie powinny przekraczać 75% granicy plastyczności i 40% granicy wytrzymałości materiału tego elementu, przy maksymalnej temperaturze przewidywanej w czasie jego eksploatacji.

(6) Jeżeli sztuka przesyłki poddana została próbie żaroodporności według lm. 1637 (3), przy maksymalnym normalnym ciśnieniu roboczym (patrz lm. 700 (2)), ciśnienie w jakimkolwiek elemencie zestawu zapewniającego szczelność nie może przekraczać wartości odpowiadającej granicy plastyczności materiału tego elementu, przy maksymalnej temperaturze, jaka może wystąpić w czasie badań.

(7) Maksymalne normalne ciśnienie robocze [patrz lm. 700 (2)] w sztuce przesyłki nie może przekraczać 7 kg/cm2 (manometr).

(8) Maksymalna temperatura na łatwo dostępnych w czasie transportu powierzchniach zewnętrznych sztuki przesyłki nie może przekraczać w normalnych warunkach w cieniu 82°C (patrz także lm. 1602 (3) b)).

(9) Zestaw zapewniający szczelność przeznaczony do przewozu cieczy nie powinien ulec uszkodzeniu w normalnych warunkach transportu przy temperaturze -40°C.

E. DODATKOWE WYMAGANIA DLA SZTUK PRZESYŁKI TYPU B(M)

1604

(1) Sztuki przesyłki typu B(M) powinny spełniać wymagania określone dla sztuk przesyłki typu A oraz dodatkowe podstawowe wymagania lm. 1602 i w miarę możliwości dodatkowe specjalne wymagania lm. 1603 dla sztuk przesyłki typu B(U).

(2) Sztuka przesyłki typu B(M) powinna być tak wykonana, aby w czasie badań określonych w Tablicy II uwalnianie się zawartości promieniotwórczej nie przekraczało granic aktywności podanych w Tablicy II. Ocena w świetle badań przewidzianych pod lm. 1635 powinna także uwzględniać ograniczenia skażeń zewnętrznych zgodnie z lm. 1651.

Tablica II

Graniczne wartości uwalniania się materiału promieniotwórczego ze sztuk przesyłki typu B(M)

Warunki Sztuki przesyłki typu B (M) nie przewidziane do ciągłego odgazowywania Sztuki przesyłki typu B (M) przewidziane do ciągłego odgazowywania
Po badaniach według lm. 1635 A2 x 10-6/godz. A2 x 5 x 10-5/godz.
Krypton-85:

10.000 Ci/tydzień

Krypton-85:

10.000 Ci/tydzień

Po badaniach według lm. 1637 Pozostałe nuklidy promieniotwórcze

A2/tydzień

Pozostałe nuklidy promieniotwórcze A2/tydzień

Uwaga: 1. Wartości A2 dla gazów szlachetnych odnoszą się do gazów nie sprężonych.

2. Dla mieszanin nuklidów promieniotwórczych patrz przepisy lm. 1691.

(3) Jeśli ciśnienie wewnątrz zestawu zapewniającego szczelność sztuki przesyłki typu B(M) może, przy temperaturze powstającej w warunkach badań określonych pod lm. 1635 i 1637, powodować naprężenia przekraczające granicę plastyczności materiału tego zestawu, opakowanie powinno być wyposażone w wentyle bezpieczeństwa gwarantujące, że ta granica plastyczności nie zostanie przekroczona.

1605-1609

ROZDZIAŁ  II

MATERIAŁY ROZSZCZEPIALNE

A. MATERIAŁY ROZSZCZEPIALNE NIE PODLEGAJĄCE WYMAGANIOM DLA SZTUK PRZESYŁKI KLAS BEZPIECZEŃSTWA JĄDROWEGO

1610

Sztuki przesyłki z materiałami promieniotwórczymi, które są także rozszczepialne, powinny, z wyjątkiem przypadków omówionych pod lit. a) do g), być tak wykonane, aby spełniały wymagania tego rozdziału:

a) sztuki przesyłki zawierające nie więcej niż 15 g uranu-233, uranu-235, plutonu-238, plutonu-239, plutonu-241 lub 15 g dowolnej mieszaniny tych nuklidów promieniotwórczych pod warunkiem, że żaden z zewnętrznych wymiarów sztuki przesyłki nie jest mniejszy niż 10 cm. W przypadku transportu materiałów luzem wymienione wyżej ograniczenia ilości należy stosować do wagonów;

b) sztuki przesyłki zawierające jedynie naturalny lub zubożony uran napromieniony tylko w reaktorach termicznych;

c) sztuki przesyłki zawierające jednorodne roztwory lub mieszaniny zawierające wodór, spełniające wymagania podane w Tablicy III. W przypadku transportu materiałów luzem wymienione w Tablicy II ograniczenia ilości należy stosować do wagonów;

Tablica III

Ograniczenia dla jednorodnych roztworów lub mieszanin, zawierających wodór

Parametr Materiał rozszczepialny inny niż w rubryce obok (łącznie z mieszaninami) Tylko U-235
Stosunek H/X*) co najmniej 5.200 5.200
Maksymalne stężenie nuklidu rozszczepialnego w g/l 5 5
Maksymalna masa nuklidu rozszczepialnego w g/sztukę przesyłki 500 800**)

*) H/X jest stosunkiem liczby atomów wodoru do liczby atomów nuklidu rozszczepialnego.

**) Z tolerancją dla plutonu i uranu-233, nie więcej niż 1% masy uranu-235.

d) sztuki przesyłki zawierające uran wzbogacony w uran-235, nie więcej niż 1% w stosunku masowym, oraz przy całkowitej zawartości plutonu i uranu-233 co najwyżej 1% masy uranu-235, pod warunkiem, że materiały rozszczepialne są równomiernie rozłożone w zawartości. Jeżeli uran-235 jest w postaci metalu lub tlenku, nie może tworzyć w sztuce przesyłki układu siatkowego;

e) sztuki przesyłki zawierające materiały rozszczepialne rozłożone w objętości nie więcej niż 5 g materiału rozszczepialnego na każde 10 l. Materiały powinny być tak zapakowane, aby co najmniej w normalnych warunkach przewozu zapewnić zachowanie ograniczeń rozłożenia materiału rozszczepialnego;

f) sztuki przesyłki zawierające nie więcej niż 1 kg plutonu, przy czym co najwyżej 20% masy może stanowić pluton-239, pluton-241 lub dowolna kombinacja tych nuklidów promieniotwórczych;

g) sztuki przesyłki zawierające ciekłe roztwory azotanu uranylu wzbogacone nie więcej niż do 2% w stosunku masowym w uran-235, przy zachowaniu tolerancji dla plutonu i uranu-233 co najwyżej 0,1% masy uranu-235.

Sztuki przesyłki powinny odpowiadać także odpowiednim wymaganiom innych części niniejszego Dodatku.

B. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA JĄDROWEGO

1611

(1) Wszystkie materiały rozszczepialne powinny być tak zapakowane i przesyłane, aby w przewidywanych warunkach przewozu nie został osiągnięty stan krytyczny.2) Należy przy tym przede wszystkim brać pod uwagę następujące możliwości:

a) przedostawanie się do lub wyciekanie wody ze sztuki przesyłki;

b) utrata efektywności wbudowanych pochłaniaczy lub spowalniaczy neutronów;

c) wzrost reaktywności w wyniku przemieszczania się zawartości w sztuce przesyłki lub wydostawania się zawartości na zewnątrz opakowania;

d) zmniejszenie się odstępów między sztukami przesyłki lub między zawartością w sztuce;

e) zanurzenie sztuk przesyłki w wodzie lub śniegu;

f) wzrost reaktywności w wyniku zmian temperatury.

(2) W przypadku wypalonego paliwa jądrowego lub nie określonych dokładnie materiałów rozszczepialnych należy ponadto przyjmować następujące założenia:

a) wypalone paliwo jądrowe, którego stopień wypalenia jest nieznany i którego reaktywność maleje w miarę wypalania, powinno być traktowane przy ustalaniu stanu krytycznego jako świeże. Jeśli reaktywność paliwa rośnie w miarę wypalania, należy je rozpatrywać jako wypalone w stopniu dającym największą reaktywność. Jeśli znany jest stopień wypalenia, reaktywność paliwa można odpowiednio wyznaczyć;

b) dla bliżej nie określonych materiałów rozszczepialnych, jak odpady itp., których wzbogacenie, masa, stężenie, współczynnik spowalniania lub gęstość nie są znane i nie mogą być wyznaczone, należy przyjmować, że każdy nieznany parametr ma taką wartość, która w przewidywanych warunkach powoduje największą reaktywność.

(3) Sztuki przesyłki, z wyjątkiem omówionych pod lm. 1610, należy zaliczyć do jednej z następujących klas:

a) klasa I bezpieczeństwa jądrowego: sztuki przesyłki, które w dowolnej liczbie i ułożeniu, w przewidywanych warunkach transportu nie stwarzają niebezpieczeństwa przejścia w stan krytyczny;

b) klasa II bezpieczeństwa jądrowego: sztuki przesyłki, które w ograniczonej liczbie przy dowolnym, ich ułożeniu, w przewidywanych warunkach transportu nie stwarzają niebezpieczeństwa przejścia w stan krytyczny;

c) klasa III bezpieczeństwa jądrowego: sztuki przesyłki, które przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności względnie specjalnej administracji lub ruchowej kontroli, w przewidywanych warunkach transportu nie stwarzają niebezpieczeństwa przejścia w stan krytyczny.

C. WYMAGANIA SPECJALNE DLA SZTUK PRZESYŁKI I KLASY BEZPIECZEŃSTWA JĄDROWEGO

1612

(1) Każda sztuka przesyłki I klasy bezpieczeństwa jądrowego powinna być tak wykonana, aby podczas badań określonych pod lm. 1635:

a) woda nie dostawała się i nie wyciekała z jakiejkolwiek części sztuki przesyłki z wyjątkiem przypadków, gdy zostało to dozwolone dla optymalnego spełnienia celu określonego pod lm. 1614 (1);

b) rozmieszczenie zawartości i geometria układu zapewniającego szczelność nie uległa zmianom powodującym znaczący wzrost reaktywności.

(2) Sztuki przesyłki I klasy bezpieczeństwa jądrowego powinny spełniać kryteria bezpieczeństwa jądrowego określone pod lm. 1613 i 1614.

1. Pojedyncza sztuka przesyłki w izolacji od innych.

1613

(1) Należy przyjmować następujące warunki:

a) sztuka przesyłki jest "uszkodzona"; w tym przypadku "uszkodzona" oznacza stan (oceniony lub stwierdzony), w jakim by się ona znalazła po badaniach określonych pod lm. 1635 i 1637 (1) do (3) i kolejnych badaniach określonych pod lm. 1638 lub w zależności od tego, która kombinacja jest ostrzejsza, po badaniach według lm. 1635 i 1637 (4);

b) woda może dostawać się lub wyciekać ze wszystkich wolnych przestrzeni w sztuce przesyłki łącznie z przestrzeniami w zestawie zapewniającym szczelność; można jednak pominąć możliwość dostawania się lub wyciekania wody z określonych przestrzeni, jeśli sztuka przesyłki posiada specjalne urządzenia zabezpieczające przed przeciekaniem do nich wody, nawet w razie pomyłek w obchodzeniu się z przesyłką.

Te specjalne urządzenia mogą stanowić:

(i) wielokrotne bardzo skuteczne bariery wodne, z których każda pozostaje szczelna po przejściu przez sztukę przesyłki kombinacji badań omówionych w (1) a); lub

(ii) prowadzoną w szerokim zakresie w czasie produkcji i eksploatacji kontrolę jakości opakowania połączoną ze specjalnymi badaniami potwierdzającymi przed wysyłką dobry stan zamknięć każdej sztuki przesyłki.

(2) Sztuka przesyłki powinna pozostać w stanie podkrytycznym z odpowiednim marginesem bezpieczeństwa 3) w warunkach określonych w (1), przy czym należy uwzględniać charakterystyki chemiczne i fizyczne oraz zmiany tych charakterystyk, które mogły nastąpić w w.w. warunkach (p.1) oraz w niżej podanych warunkach spowalniania i odbić:

a) jeśli materiał rozszczepialny znajduje się wewnątrz zestawu zapewniającego szczelność:

(i) ułożenie i spowalnianie dające maksimum reaktywności w warunkach określonych w p. (1)

(ii) całkowite otoczenie zestawu zapewniającego szczelność reflektorem wodnym lub zwiększone reflektowanie zestawu; ponadto

b) jeśli jakakolwiek część materiału rozszczepialnego w warunkach określonych w p. (1), wydostaje się na zewnątrz zestawu zapewniającego szczelność:

i) najbardziej reaktywne wiarygodne ułożenie i spowalnianie;

ii) całkowite otoczenie materiału rozszczepialnego reflektorem wodnym.

2. Przesyłka składająca się z jednej lub większej liczby sztuk.

1614

(1) Dowolna liczba nie uszkodzonych sztuk przesyłki tego samego wzoru w dowolnym ułożeniu powinna pozostawać w stanie podkrytycznym. Termin "nie uszkodzona" oznacza tu stan, w jakim powinny znajdować się sztuki przesyłki przy nadawaniu do przewozu.

(2) 250 sztuk przesyłki w stanie "uszkodzonym" w dowolnym ułożeniu powinno pozostać w stanie podkrytycznym przy bezpośrednim otoczeniu ich ze wszystkich stron materiałem równoważnym wodzie. Termin "uszkodzony" oznacza stan (oceniony lub stwierdzony), w którym znalazłaby się każda sztuka przesyłki po badaniach określonych pod lm. 1635 i 1637 (1) do (3) i kolejnych badaniach określonych pod lm. 1638 lub, w zależności od tego, która kombinacja jest ostrzejsza, po badaniach według lm. 1635 i 1637 (4). Należy przy tym założyć występujące między sztukami przesyłki spowalniania 4) materiałem zawierającym wodór oraz dające się pogodzić z wynikami badań przedostawanie się lub wyciekanie wody ze sztuki przesyłki takie, przy których wystąpi maksimum reaktywności.

3. Przykłady sztuk przesyłki wymagających wielostronnego zatwierdzania.

Przykład I:

1615

Obliczenia należy przeprowadzać w oparciu o następujące wymagania:

a) każda sztuka przesyłki powinna odpowiadać kryteriom lm. 1612 i 1613 (1);

b) każda sztuka przesyłki powinna być tak wykonana, aby zarówno w stanie nie uszkodzonym, jak i uszkodzonym zawarty w niej materiał rozszczepialny był chroniony przed wpływem neutronów termicznych;

c) w przypadku gdy na nie uszkodzoną sztukę przesyłki pada pod dowolnym kątem wiązka równoległych neutronów o składzie energetycznym określonym w Tablicy IV, współczynnik rozmnożenia neutronów epitermicznych na powierzchni powinien być mniejszy od jedności; współczynnik rozmnożenia jest to stosunek liczby neutronów epitermicznych opuszczających sztukę przesyłki do liczby neutronów epitermicznych wnikających do sztuki przesyłki. Widmo energetyczne neutronów emitowanych przez sztukę przesyłki nie może być "twardsze" od składu energetycznego neutronów padających (przy czym przyjmuje się, że znajdują się one między nieograniczoną liczbą sztuk przesyłki);

d) wzór sztuki przesyłki powinien odpowiadać kryteriom 1614 (2).

Tablica IV

Widmo energetyczne neutronów *)

Energia neutronów E Odsetek neutronów i energii poniżej E
11,0 MeV 1,000
2,4 MeV 0,802
1,1 MeV 0,590
0,55 MeV 0,460
0,26 MeV 0,373
0,13 MeV 0,319
43 keV 0,263
10 keV 0,210
1,6 keV 0,156
0,26 keV 0,111
42 eV 0,072
5,5 eV 0,036
0,4 eV 0

*) Widmo to odpowiada części epitermicznej widma w stanie równowagi neutronów emitowanych przez sztukę przesyłki zawierającą osłonę drewnianą grubości 5 cm, znajdującą się w konfiguracji krytycznej z pozostałymi sztukami przesyłki.

4. Przykłady sztuk przesyłki wymagających jednostronnego zatwierdzenia.

Przykład I

1616

(1) Opakowanie powinno być tak skonstruowane, aby materiały rozszczepialne były otoczone warstwą 5) materiału mogącego pochłonąć wszystkie padające nań neutrony termiczne. Materiał pochłaniający neutrony powinien być z kolei otoczony warstwą drewna o grubości co najmniej 10,2 cm, w którym zawartość wodoru jest nie mniejsza niż 6,5% w stosunku wagowym, tak że najmniejszy z zewnętrznych wymiarów tej warstwy powinien wynosić co najmniej 30,5 cm.

(2) Opakowanie powinno być tak skonstruowane, aby w razie "uszkodzenia" ("uszkodzenie" oznacza tu to samo co pod lm. 1613 (1)) materiały rozszczepialne pozostały otoczone absorbentem neutronów, a absorbent warstwą drewna, która nie może mieć ubytków powodujących zmniejszenie grubości poniżej 9,2 cm, tzn. najmniejszy z zewnętrznych wymiarów tej warstwy powinien wynosić 28,5 cm.

(3) Zawartość nie może zawierać więcej niż dopuszczalną ilość materiału rozszczepialnego podaną w tablicach V do XIII; ilości te zależą od:

a) rodzaju materiału,

b) maksymalnego spowalniania,

c) maksymalnej średnicy lub objętości,

które mogą wystąpić w razie "uszkodzenia" sztuki przesyłki ("uszkodzenie" oznacza to samo co pod lm. 1613 (1)).

Uwaga. Szczegółowe obliczenia przeprowadzone dla jakiegokolwiek wzoru sztuki przesyłki, według zasad określonych pod lm. 1615, mogą dawać wartości mniej ograniczające niż podane w tablicach V do XIII.

Tablica V

ROZTWORY WODNE FLUORKU URANYLU*) LUB AZOTANU URANYLU*)

Dopuszczalna masa uranu w sztuce przesyłki w zależności od gęstości drewna, z którego wykonano opakowanie.

1. Czynnik ograniczający: największa średnica wewnętrzna naczynia wewnętrznego
Średnica naczynia Gęstość drewna (nie może być mniejsza od 0,6 i większa od 1,25):
wewnętrznego (cm) 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1,0 1,05 1,1 1,15 1,2 1,25
kg uranu w sztuce przesyłki
bez ograniczeń
do 10,16 bez ograniczeń 0,084 0,120 0,157 0,193 0,231 0,267 0,301 0,335 0,370 0,400 0,429 0,456 0,478 0,498
2. Czynnik ograniczający: największa objętość naczynia wewnętrznego
Objętość naczynia Gęstość drewna (nie może być mniejsza od 0,6 i większa od 1,25):
wewnętrznego (1) 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1,0 1,05 1,1 1,15 1,2 1,25
kg uranu w sztuce przesyłki
do 2 0,152 0,380 0,66 1,01 1,47 2,00 2,66 3,50 4,64 6,04 7,62 9,39 11,3 13,3
do 3 0,084 0,223 0,416 0,65 0,93 1,25 1,58 1,96 2,34 2,74 3,16 3,57 3,99 4,42
do 4 0,084 0,120 0,157 0,193 0,231 0,274 0,356 0,498 0,73 1,05 1,47 2,02 2,70 3,55
do 5 0,084 0,120 0,157 0,193 0,231 0,267 0,301 0,495 0,57 0,66 0,74 0,84 0,92 1,02
do 7 0,084 0,120 0,157 0,193 0,231 0,267 0,301 0,347 0,406 0,467 0,53 0,60 0,66 0,73
bez ograniczeń 0,084 0,120 0,157 0,193 0,231 0,267 0,301 0,335 0,370 0,400 0,429 0,456 0,478 0,498

*) Uran nie zawierający izotopu U-233 o wzbogaceniu w uran-235 nie przekraczającym 93,5% wagowo.

Tablica VI

MIESZANINY LUB ZWIĄZKI URANU*) NIE ZAWIERAJĄCE WODORU, W KTÓRYCH STĘŻENIE URANU-235 NIE PRZEKRACZA 4,8 g/cm3**)

(włącznie z uranem metalicznym, w którym wzbogacenie w uran-235 nie przekracza 25% wagowo bez spowalniacza)

Dopuszczalna masa uranu w sztuce przesyłki w zależności od gęstości drewna, z którego wykonano opakowanie.

1. Czynnik ograniczający: największa średnica wewnętrzna naczynia wewnętrznego
Średnica naczynia wewnętrznego Gęstość drewna (nie może być mniejsza od 0,6 i większa od 1,25)
(cm) kg uranu w sztuce przesyłki
do 10, 16 bez ograniczeń bez ograniczeń

0,69

2. Czynnik ograniczający: największa objętość naczynia wewnętrznego
Objętość naczynia wewnętrznego Gęstość drewna (nie może być mniejsza od 0,65 i większa od 1,25):
(l) 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9
kg uranu w sztuce przesyłki
do 3 7,0 10,0 12,2 14,5 14,5 14,5
do 4 4,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8
do 5 3,63 3,63 3,63 3,63 3,63 3,63
do 7 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41
bez ograniczeń 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69

*) Uran nie zawierający izotopu U-233 o wzbogaceniu w uran-235 nie przekraczającym 93,5% wagowo.

**) Mieszaniny nie mogą zawierać berylu ani deuteru, masa węgla nie może przekraczać pięciokrotnej dopuszczalnej masy uranu.

Tablica VII

MIESZANINY LUB ZWIĄZKI URANU*) NIE ZAWIERAJĄCE WODORU, W KTÓRYCH STĘŻENIE URANU-235 NIE PRZEKRACZA 9,6 g/cm3**)

(włącznie z uranem metalicznym, w którym wzbogacenie w uran-235 nie przekracza 50% wagowo bez spowalniacza)

Dopuszczalna masa uranu w sztuce przesyłki w zależności od gęstości drewna, z którego wykonano opakowanie.

1. Czynnik ograniczający: największa średnica wewnętrzna naczynia wewnętrznego
Średnica naczynia Gęstość drewna (nie może być mniejsza od 0,6 i większa od 1,25):
wewnętrznego (cm) 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1,0 1,05 1,1 1,15 1,2 1,25
kg uranu w sztuce przesyłki
do 7 bez ograniczeń
do 8 6 bez ograniczeń
do 8,5 6 7 8 bez ograniczeń
do 9 6 7 8 9,2 10 11 bez ograniczeń
do 9,5 6 7 8 9,2 10 11 12 14 15 bez ograniczeń
do 10 6 7 8 9,2 10 11 12 14 15 16 17 17 17 19
bez ograniczeń 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69
2. Czynnik ograniczający: największa objętość naczynia wewnętrznego
Objętość naczynia Gęstość drewna (nie może być mniejsza od 0,65 i większa od 1,25):
wewnętrznego (l) 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1,0
kg uranu w sztuce przesyłki
do 3 7 8 9,2 10 11 12 14 14,5
do 4 4,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8
do 5 3,63 3,63 3,63 3,63 3,63 3,63 3,63 3,63
do 7 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41
bez ograniczeń 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69

*) Uran nie zawierający izotopu U-233 o wzbogaceniu w uran-235 nie przekraczającym 93,5% wagowo.

**) Mieszaniny nie mogą zawierać berylu ani deuteru; masa węgla nie może przekraczać pięciokrotnej dopuszczalnej masy uranu.

Tablica VIII

URAN*) METALICZNY BEZ SPOWALNIACZA

Dopuszczalna masa uranu w sztuce przesyłki w zależności od gęstości drewna, z którego wykonano opakowanie.

1. Czynnik ograniczający: największa średnica wewnętrzna naczynia wewnętrznego
Średnica naczynia Gęstość drewna (nie może być mniejsza od 0,6 i większa od 1,25):
wewnętrznego 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1,0 1,05 1,1 1,15 1,2 1,25
(cm) kg uranu w sztuce przesyłki
do 6 bez ograniczeń
do 6,5 6 7 bez ograniczeń
do 7 6 7 8 9,2 10 bez ograniczeń
do 7,5 6 7 8 9,2 10 11 12 14 15 16 17 17 17 19
do 10 6 7 8 9,2 10 11 12 14 15 16 17 17 17 19
bez ograniczeń 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69
bez ograniczeń**) 6 7 8 9,2 10 11 12 14 15 16 17 17 17 19
2. Czynnik ograniczający: największa objętość naczynia wewnętrznego
Objętość naczynia Gęstość drewna (nie może być mniejsza od 0,6 i większa od 1,25):
wewnętrznego (l) 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1,0 1,05 1,1 1,15 1,2 1,25
kg uranu w sztuce przesyłki
do 2 6 7 8 9,2 10 11 12 14 15 16 17 17 17 19
do 2 6 7 8 9,2 10 11 12 14 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5
do 4 6 7 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8
do 5 3,63 3,63 3,63 3,63 3,63 3,63 3,63 3,63 3,63 3,63 3,63 3,63 3,63 3,63
do 7 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41
bez ograniczeń 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69
bez ograniczeń**) 6 7 8 9,2 10 11 12 14 15 16 17 17 17 19

*) Uran nie zawierający izotopu U-233 o wzbogaceniu w uran-235 nie przekraczającym 93,5% wagowo.

**) Zwiększone masy dopuszcza się w tych przypadkach, kiedy materiał rozszczepialny ma postać litych kawałków metalu o masie nie mniejszej niż 2 kg i powierzchniach nie posiadających wgłębień.

Tablica IX

MIESZANINY LUB ZWIĄZKI URANU*), W KTÓRYCH STĘŻENIE URANU NIE PRZEKRACZA

26,44

-------------g/cm3

H/U+1,41

Dopuszczalna masa uranu w sztuce przesyłki w zależności od gęstości drewna, z którego wykonano opakowanie.

1. Czynnik ograniczający: największa średnica wewnętrzna naczynia wewnętrznego
Średnica naczynia Gęstość drewna (nie może być mniejsza od 0,6 i większa od 1,25):
wewnętrznego (cm) 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1,0 1,05 1,1 1,15 1,2 1,25
kg uranu w sztuce przesyłki
do 6 bez ograniczeń
do 6,5 2,80 6,0 bez ograniczeń
do 7 2,80 6,0 6,0 6,0 6,0 bez ograniczeń
do 7,5 2,80 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 14 15 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2
do 10 0,330 0,87 1,10 1,80 2,50 3,50 4,6 7,1 7,7 9,6 11,6 13,8 16,1 18,3
bez ograniczeń 0,084 0,120 0,157 0,193 0,231 0,267 0,301 0,335 0,370 0,400 0,429 0,456 0,478 0,498
2. Czynnik ograniczający: najwększa objętość naczynia wewnętrznego
Objętość naczynia Gęstość drewna (nie może być mniejsza od 0,6 i większa od 1,25):
wewnętrznego (l) 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1,0 1,05 1,1 1,15 1,2 1,25
kg uranu w sztuce przesyłki
do 2 0,152 0,380 0,66 1,01 1,47 2,00 2,66 3,50 4,64 6,04 7,62 9,39 11,3 13,3
do 3 0,084 0,223 0,416 0,65 0,93 1,25 1,58 1,96 2,34 2,74 3,16 3,57 3,99 4,42
do 4 0,084 0,120 0,157 0,193 0,231 0,274 0,356 0,498 0,73 1,05 1,47 2,02 2,70 3,55
do 5 0,084 0,120 0,157 0,193 0,231 0,267 0,301 0,495 0,57 0,66 0,74 0,84 0,92 1,02
do 7 0,084 0,120 0,157 0,193 0,231 0,267 0,301 0,347 0,406 0,467 0,53 0,60 0,66 0,73
bez ograniczeń 0,084 0,120 0,157 0,193 0,231 0,267 0,301 0,335 0,370 0,400 0,429 0,456 0,478 0,498

*) Uran nie zawierający izotopu U-233 o wzbogaceniu w uran-235 nie przekraczającym 93,5% wagowo.

Tablica X

MIESZANINY LUB ZWIĄZKI PLUTONU NIE ZAWIERAJĄCE WODORU, W KTÓRYCH STĘŻENIE PLUTONU-239 NIE PRZEKRACZA 10 g/cm3*)

Dopuszczalna masa plutonu w sztuce przesyłki w zależności od gęstości drewna, z którego wykonano opakowanie.

1. Czynnik ograniczający: największa średnica wewnętrzną naczynia wewnętrznego
Średnica naczynia Gęstość drewna (nie może być mniejsza od 0,6 i większa od 1,25):
wewnętrznego (cm) 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,95 1,05 1,1 1,15 1,25
kg plutonu w sztuce przesyłki
do 6 bez ograniczeń
do 6,5 3,60 4,2 bez ograniczeń
do 7 3,60 4,2 4,7 5,3 bez ograniczeń
do 7,5 3,60 4,2 4,7 5,3 5,9 7,1 bez ograniczeń
do 10 3,60 4,2 4,7 5,3 5,9 7,1 8,1 8,3 8,6 8,9
bez ograniczeń 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405
2. Czynnik ograniczający: największa objętość naczynia wewnętrznego
Objętość naczynia Gęstość drewna (nie może być mniejsza od 0,6 i większa o 1,25):
wewnętrznego (l) 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8
kg plutonu w sztuce przesyłki
do 3 3,60 4,2 4,7 5,3 5,9
do 4 3,60 3,84 3,84 3,84 3,84
do 5 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44
do 7 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20
bez ograniczeń 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405

*) Mieszaniny nie mogą zawierać berylu ani deuteru, masa węgla nie może przekraczać 1/10 dopuszczalnej masy plutonu.

Tablica XI

PLUTON METALICZNY BEZ SPOWALNIACZA

Dopuszczalna masa plutonu w sztuce przesyłki w zależności od gęstości drewna, z którego wykonano opakowanie.

1. Czynnik ograniczający: największa średnica wewnętrzna naczynia wewnętrznego
Średnica naczynia wewnętrznego Gęstość drewna (nie może być mniejsza od 0,6 i większa od 1,25):
(cm) 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85
kg plutonu w sztuce przesyłki
do 4 3,20 bez ograniczeń
do 10 3,20 3,60 3,90 4,2 4,4 4,5
bez ograniczeń 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405
bez ograniczeń*) 3,20 3,60 3,90 4,2 4,4 4,5
2. Czynnik ograniczający: największa objętość naczynia wewnętrznego
Objętość naczynia wewnętrznego Gęstość drewna (nie może być mniejsza od 0,6 i większa od 1,25):
(l) 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85
kg plutonu w sztuce przesyłki
do 3 3,20 3,60 3,90 4,2 4,4 4,5
do 4 3,20 3,60 3,84 3,84 3,84 3,84
do 5 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44
do 7 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20
bez ograniczeń 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405
bez ograniczeń*) 3,20 3,60 3,90 4,2 4,4 4,5

*) Zwiększone masy dopuszcza się w tych przypadkach, kiedy materiał rozszczepialny ma postać litych kawałków metalu o masie nie mniejszej niż 2 kg i powierzchniach nie posiadających wgłębień.

Tablica XII

MIESZANINY LUB ZWIĄZKI PLUTONU, W KTÓRYCH STĘŻENIE PLUTONU NIE PRZEKRACZA

26,56

------------- g/cm3

H/Pu+1,35

Dopuszczalna masa plutonu w sztuce przesyłki w zależności od gęstości drewna, z którego wykonano opakowanie.

1. Czynnik ograniczający: największa średnica wewnętrzna naczynia wewnętrznego
Średnica naczynia Gęstość drewna (nie może być mniejsza od 0,6 i większa od 1,25):
wewnętrznego (cm) 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1,0 1,05 1,1 1,15 1,2 1,25
kg plutonu w sztuce przesyłki
do 4 bez ograniczeń
do 5 3,2 3,60 3,90 4,2 4,4 bez ograniczeń
do 6 2,80 3,60 3,90 4,2 4,4 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
do 6,5 2,50 3,40 3,80 4,2 4,4 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
do 7 2,20 3,10 3,70 4,2 4,4 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
do 7,5 1,90 2,70 3,40 4,1 4,4 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
do 8 1,60 2,30 3,0 3,80 4,4 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
do 8,5 1,30 1,80 2,40 3,20 3,80 4,3 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
do 9 0,97 1,30 1,80 2,40 3,00 3,40 3,60 3,80 4,0 4,2 4,4 4,4 4,4 4,4
do 9,5 0,65 0,88 1,20 1,50 1,90 2,20 2,40 2,60 2,80 3,10 2,60 4,4 4,4 4,4
do 10 0,330 0,42 0,50 0,58 0,70 0,83 0,99 1,20 1,50 1,90 2,70 3,90 4,5 4,5
bez ograniczeń 0,022 0,053 0,084 0,114 0,143 0,171 0,199 0,226 0,250 0,274 0,294 0,311 0,327 0,339
2. Czynnik ograniczający: najwększa objętość naczynia wewnętrznego
Objętość naczynia Gęstość drewna (nie może być mniejsza od 0,6 i większa od 1,25):
wewnętrznego (l) 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1,0 1,05 1,1 1,15 1,2 1,25
kg plutonu w sztuce przesyłki
do 2 0,152 0,309 0,52 0,80 1,16 1,59 4,4 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
do 3 0,047 0,133 0,247 0,380 0,700 0,76 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
do 4 0,022 0,076 0,095 0,133 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,89 1,19 1,55 1,98 2,47
do 5 0,022 0,053 0,085 0,118 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700
do 7 0,022 0,053 0,084 0,114 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700
bez ograniczeń 0,022 0,053 0,084 0,114 0,143 0,171 0,199 0,226 0,250 0,274 0,294 0,311 0,327 0,339

Tablica XIII

ROZTWORY WODNE AZOTANU URANU-233 LUB FLUORKU URANU-233

Dopuszczalna masa uranu w sztuce przesyłki w zależności od gęstości drewna, z którego wykonano opakowanie.

1. Czynnik ograniczający: największa średnica wewnętrzna naczynia wewnętrznego
Średnica naczynia Gęstość drewna (nie może być mniejsza od 0,6 i większa od 1,25):
wewnętrznego (cm) 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1,0 1,05 1,1 1,15 1,2 1,25
kg uranu w sztuce przesyłki
do 9 bez ograniczeń
do 9,5 0,035 0,067 bez ograniczeń
do 10 0,035 0,067 0,100 bez ograniczeń
bez ograniczeń 0,035 0,067 0,100 0,134 0,169 0,200 0,231 0,261 0,289 0,316 0,340 0,361 0,371 0,391
2. Czynnik ograniczający: największa objętość naczynia wewnętrznego
Objętość naczynia Gęstość drewna (nie może być mniejsza od 0,6 i większa od 1,25):
wewnętrznego 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1,0 1,05 1,1 1,15 1,2 1,25
(l) kg uranu w sztuce przesyłki
do 2 0,152 0,309 0,475 0,71 0,99 1,33 1,71 2,11 2,54 2,99 3,44 3,94 4,41 4,8
do 3 0,085 0,133 0,180 0,228 0,285 0,332 0,389 0,446 0,50 0,56 0,60 0,67 0,73 0,78
do 4 0,085 0,109 0,133 0,175 0,213 0,256 0,304 0,356 0,408 0,460 0,51 0,57 0,63 0,69
do 5 0,035 0,076 0,114 0,152 0,190 0,223 0,256 0,292 0,323 0,356 0,389 0,422 0,451 0,484
do 7 0,035 0,073 0,109 0,142 0,175 0,204 0,235 0,263 0,289 0,318 0,342 0,368 0,394 0,420
bez ograniczeń 0,035 0,067 0,100 0,134 0,169 0,200 0,231 0,261 0,289 0,316 0,340 0,361 0,377 0,391

D. WYMAGANIA SPECJALNE DLA SZTUK PRZESYŁKI II KLASY BEZPIECZEŃSTWA JĄDROWEGO

1617

(1) Każda sztuka przesyłki II klasy bezpieczeństwa jądrowego powinna być tak wykonana, aby także po poddaniu badaniom określonym pod lm. 1635:

a) objętości i przestrzenie miarodajne do kalkulacji bezpieczeństwa jądrowego, a w sensie lm. 1619 a) nie uległy zmniejszeniu więcej niż o 5%, a konstrukcja sztuki przesyłki zabezpieczała przed wprowadzeniem sześcianu o boku 10 cm;

b) woda nie dostała się lub nie wydostała z jakiejkolwiek części opakowania, jeśli przy ustalaniu liczby dozwolonej w sensie lm. 1619 a) nie przewidziano dostawania się lub wydostawania się wody z tej części (do ilości maksymalnie przewidywanej);

c) konfiguracja zawartości i geometria układu zapewniającego szczelność nie uległa zmianom mogącym powodować znaczący wzrost reaktywności.

(2) Sztuki przesyłki II klasy bezpieczeństwa jądrowego powinny odpowiadać kryteriom dotyczącym bezpieczeństwa jądrowego, podanym pod lm. 1618 i 1619.

1. Pojedyncza sztuka przesyłki w izolacji od innych.

1618

(1) Należy przyjmować następujące warunki:

a) sztuka przesyłki jest "uszkodzona"; "uszkodzona" oznacza tu oceniony lub stwierdzony stan sztuki przesyłki po przejściu badań według lm. 1635 i 1637 (1) do (3) i następnie według lm. 1638 lub w zależności od tego która kombinacja jest ostrzejsza, po badaniach według lm. 1635 i 1637 (4);

b) woda może dostawać się lub wyciekać ze wszystkich wolnych przestrzeni w sztuce przesyłki, łącznie z przestrzeniami w zestawie zapewniającym szczelność; można jednak pominąć możliwość dostawania się lub wyciekania wody z określonych przestrzeni, jeśli sztuka przesyłki posiada specjalne urządzenia zabezpieczające przed przeciekaniem do nich wody, nawet w razie pomyłek w obchodzeniu się z przesyłką.

Te specjalne urządzenia mogą stanowić:

i) wielokrotne bardzo skuteczne bariery wodne, z których każda pozostaje szczelna po przejściu przez sztukę przesyłki kombinacji badań omówionych w p. 1) a); lub

ii) prowadzoną w szerokim zakresie w czasie produkcji i eksploatacji kontrolę jakości opakowania połączoną ze specjalnymi badaniami potwierdzającymi przed wysyłką dobry stan zamknięć sztuki przesyłki.

(2) Sztuka przesyłki powinna pozostać w stanie podkrytycznym z odpowiednim zapasem bezpieczeństwa (patrz uwaga 3)) w warunkach określonych w p. (1), przy czym należy uwzględniać charakterystyki chemiczne i fizyczne oraz zmiany tych charakterystyk, które mogły nastąpić w w.w. warunkach (p. 1) oraz w niżej podanych warunkach spowalniania i odbić:

a) jeśli materiał rozszczepialny znajduje się wewnątrz zestawu zapewniającego szczelność:

i) ułożenie i spowalnianie dające maksimum reaktywności w warunkach określonych w p. (1);

ii) całkowite otoczenie zestawu zapewniającego szczelność reflektorem wodnym lub zwiększone reflektowanie zestawu; ponadto,

b) jeśli jakakolwiek część materiału rozszczepialnego w warunkach określonych w p. (1) wydostaje się na zewnątrz zestawu zapewniającego szczelność:

i) najbardziej reaktywne wiarygodne ułożenie i spowalnianie;

ii) całkowite otoczenie materiału rozszczepialnego reflektorem wodnym.

2. Przesyłka składająca się z jednej lub większej liczby sztuk.

1619

Dla każdego wzoru sztuki przesyłki II klasy bezpieczeństwa jądrowego należy wyznaczyć "dozwoloną liczbę" w następujący sposób:

a) grupa nie uszkodzonych sztuk przesyłki, zawierająca pięć razy więcej sztuk niż dozwolona liczba, powinna pozostać w stanie podkrytycznym w dowolnym ułożeniu i przy bezpośrednim otoczeniu ich ze wszystkich stron materiałem równoważnym wodzie. Termin "nie uszkodzona" oznacza tu stan, w jakim powinny znajdować się sztuki przesyłki przy nadawaniu ich do przewozu,

b) grupa uszkodzonych sztuk przesyłki, zawierająca dwa razy więcej sztuk niż dozwolona liczba, powinna pozostać w stanie podkrytycznym w dowolnym ułożeniu i przy bezpośrednim otoczeniu ich ze wszystkich stron materiałem równoważnym wodzie. Termin "uszkodzona" oznacza stan (oceniony lub stwierdzony), w którym znalazłaby się każda sztuka przesyłki po badaniach określonych pod lm. 1635 i 1637 (1) do (3) i kolejnych nadaniach określonych pod lm. 1638 lub, w zależności od tego, która kombinacja jest bardziej ostra, po badaniach według lm. 1635 i 1637 (4). Należy przy tym założyć występujące między sztukami przesyłki spowalnianie (patrz uwaga 4) materiałem zawierającym wodór oraz dające się pogodzić z wynikami badań przedostawanie się lub wyciekanie wody ze sztuki przesyłki takie, przy którym wystąpi maksimum reaktywności.

3. Przykłady wzorów sztuk przesyłki nie wymagających zatwierdzania przez kompetentne władze.

Przykład I (wymagane wielostronne zatwierdzenie przewozu).

1620

Sztuki przesyłki II klasy bezpieczeństwa jądrowego nie wymagają zatwierdzenia wzorów przez kompetentne władze, jeśli spełnione są następujące warunki:

a) Opakowanie: bezpieczeństwo jądrowe przesyłki nie zależy od stanu opakowania. Może być zastosowane każde opakowanie zgodne z wymaganiami przepisów niniejszego Dodatku odpowiednimi do promieniotwórczych, a nie rozszczepialnych właściwości przewożonego materiału.

b) Zawartość: uran metaliczny, związki lub mieszaniny uranu: zawartość każdej przesyłki składającej się z "dozwolonej liczby" sztuk nie może przekraczać dopuszczalnej masy uranu-235 określonej dla przesyłki w zależności od wzbogacania w tablicy XIV, przy czym materiały powinny spełniać następujące warunki:

i) nie mogą zawierać uranu-233,

ii) nie mogą zawierać berylu i wodoru wzbogaconego w deuter,

iii) całkowita masa znajdującego się w przesyłce grafitu nie może przekraczać więcej niż o 150 razy całkowitą masę uranu-235,

iv) nie mogą stanowić mieszanin materiałów rozszczepialnych z substancjami zawierającymi wodór o gęstości większej niż w wodzie (np. niektóre oleje węglowodorowe). Nie wyklucza to jednak stosowania opakowań polietylenowych.

Tablica XIV

Dopuszczalna masa uranu-235 w przesyłce

Wzbogacenie uranu w uran-235 Dopuszczalna masa uranu
w procentach masy, co najwyżej w przesyłce w gramach
1 2
93 160
75 168
60 176
40 184
30 192
20 208
15 224
11 240
10 256
9,5 262
9 270
8,5 276
8 284
7,5 294
7 300
6,5 312
6 324
5,5 340
5 360
4,5 380
4 400
3,5 440
3 500
2,5 600
2 820
1,5 1.360
1,35 1.600
1 3.400
0,92 6.000

c) Zawartość: uran metaliczny, związki lub mieszaniny uranu nie tworzące układu siatkowego: zawartość każdej przesyłki składającej się z "dozwolonej liczby" sztuk nie może przekraczać dopuszczalnej masy uranu-235 określonej dla przesyłki w zależności od wzbogacenia w tablicy XV, przy czym materiały powinny spełniać następujące warunki:

i) nie mogą zawierać uranu-233;

ii) nie mogą zawierać berylu i wodoru wzbogaconego w deuter;

iii) całkowita masa znajdującego się w przesyłce grafitu nie może przekraczać więcej niż o 150 razy całkowitą masę uranu-235;

iv) nie mogą stanowić mieszanin materiałów rozszczepialnych z substancjami zawierającymi wodór o gęstości większej niż w wodzie (np. niektóre oleje węglowodorowe). Nie wyklucza to jednak stosowania opakowań polietylenowych;

v) materiały rozszczepialne powinny być równomiernie rozłożone w materiale, ponadto nie mogą tworzyć w sztuce przesyłki układu siatkowego.

Tablica XV

Dopuszczalna masa uranu-235 w przesyłce

Wzbogacenie uranu w uran-235

w procentach masy, co najwyżej

Dopuszczalna masa uranu

w przesyłce w gramach

4 420
3,5 460
3 560
2,5 740
2 1.200
1,5 2.800
1,35 4.000

d) Zawartość: uran lub pluton w postaci metalicznej, związki lub mieszaniny: materiały powinny spełniać następujące warunki:

i) nie mogą zawierać berylu lub materiału zawierającego wodór wzbogaconego w deuter;

ii) całkowita masa znajdującego się w przesyłce grafitu nie może przekraczać więcej niż o 150 razy całkowitą masę uranu i plutonu;

iii) nie mogą stanowić mieszanin materiałów rozszczepialnych z substancjami zawierającymi wodór o gęstości większej niż w wodzie (np. niektóre oleje węglowodorowe). Nie wyklucza to jednak stosowania opakowań polietylenowych.

Całkowita masa materiału rozszczepialnego w przesyłce powinna być taka, aby spełniona była nierówność:

uran-235 (gramy) pluton (gramy) uran-233 (gramy)

---------------- + -------------- + -----------------

160 90 100

nie większe niż 1.

e) Dozwolona liczba: dozwolona liczba określonych sztuk przesyłki odpowiadających powyższej specyfikacji zależy od rzeczywistej zawartości i równa się dopuszczalnej masie materiału rozszczepialnego w przesyłce podzielonej przez masę materiału rozszczepialnego w sztuce przesyłki. W przypadku mieszaniny nuklidów zgodnie z d) powyżej dozwolona liczba wynosi:

160 + (uran-235 + 1,6 uran-233 + 1,778 pluton) gdzie uran-235, uran-233 i pluton przedstawiają zawartość uranu-235, uranu-233 i plutonu w sztuce przesyłki w gramach. Jeżeli przesyłka składa się z różnych rodzajów sztuk przesyłki, powinny być spełnione wymagania według uwagi 1 do lm. 700 (2).

f) Przewóz podlega wielostronnemu zatwierdzeniu.

E. WYMAGANIA SPECJALNE DLA SZTUK PRZESYŁKI III KLASY BEZPIECZEŃSTWA JĄDROWEGO.

1621

Sztuki przesyłki II klasy bezpieczeństwa jądrowego powinny spełniać ogólne wymagania lm. 1611 i być zatwierdzane zgodnie z lm. 1674 i 1675.

1. Przykłady wzorów sztuk przesyłki wymagających jednostronnego zatwierdzania.

Przykład I (wymaga wielostronnego zatwierdzenia przewozu)

1622

Sztuki przesyłki zgodne z poniższą specyfikacją wymagają jednostronnego zatwierdzania wzorów, jeśli spełnione są następujące warunki:

a) liczba sztuk przesyłki jest tak ograniczona, że:

i) podwójna liczba nie uszkodzonych sztuk przesyłki pozostaje w stanie podkrytycznym, w dowolnym ułożeniu bez jakichkolwiek przegród i przy bezpośrednim otoczeniu ich reflektorem równoważnym wodzie. Termin "nie uszkodzona" oznacza tu stan, w jakim powinny znajdować się sztuki przesyłki przy nadawaniu ich do przewozu;

ii) ta liczba uszkodzonych sztuk przesyłki pozostaje w stanie podkrytycznym, w dowolnym ułożeniu i przy bezpośrednim otoczeniu ich reflektorem równoważnym wodzie; termin "uszkodzona" oznacza stan (oceniony lub stwierdzony), w którym znalazłaby się każda sztuka przesyłki po badaniach określonych pod lm. 1635 i 1637 (1) do (3) i kolejnych badaniach określonych pod lm. 1638 lub, w zależności od tego, która kombinacja jest bardziej ostra, po badaniach według lm. 1635 i 1637 (4). Należy przy tym założyć występujące między sztukami przesyłki spowalnianie (patrz uwaga 4)) materiałem zawierającym wodór oraz dające się pogodzić z wynikami badań przedostawanie się lub wyciekanie wody ze sztuki przesyłki takie, przy którym wystąpi maksimum reaktywności;

b) wysyłka sztuk przesyłki może nastąpić jedynie na podstawie warunków zatwierdzonych zgodnie z lm. 1675 przez kompetentne władze, dotyczących załadunku, przewozu lub magazynowania tych sztuk przesyłki z innymi oznakowanymi przesyłkami zawierającymi materiały promieniotwórcze.

2. Przykłady wzorów sztuk przesyłki nie wymagających zatwierdzania przez kompetentne władze.

Przykład I (wymaga wielostronnego zatwierdzenia przewozu)

1623

Sztuki przesyłki III klasy bezpieczeństwa jądrowego nie wymagają zatwierdzania wzorów przez kompetentne władze, jeśli spełnione są następujące warunki:

a) sztuka przesyłki jest zatwierdzana jak sztuka przesyłki II klasy bezpieczeństwa jądrowego i liczba sztuk w każdej przesyłce nie przekracza dwukrotnej dozwolonej liczby ustalonej w zezwoleniu dla II klasy bezpieczeństwa jądrowego;

b) wysyłka sztuk przesyłki może nastąpić jedynie na podstawie warunków, zatwierdzonych według lm. 1675 przez kompetentne władze, aby nie dopuścić do załadunku, transportu i przechowywania razem z innymi sztukami przesyłki klasy II lub III bezpieczeństwa jądrowego.

Przykłady takich warunków:

i) w tym samym wagonie nie można przewozić innych oznakowanych sztuk przesyłki z materiałami promieniotwórczymi,

ii) przesyłka powinna być przewieziona bezpośrednio do miejsca przeznaczenia bez składowania w czasie transportu lub personel konwojujący powinien dopilnować, aby w razie postępowania poawaryjnego lub w jakimkolwiek innym momencie sztuki przesyłki nie były zgrupowane razem z innymi sztukami przesyłki, zawierającymi materiały promieniotwórcze. Personel konwojujący powinien znajdować się w oddzielnym wagonie.

Przykład II (wymaga wielostronnego zatwierdzenia przewozu)

1624

Sztuki przesyłki III klasy bezpieczeństwa jądrowego nie wymagają zatwierdzania wzorów przez kompetentne władze, jeśli spełnione są następujące warunki:

a) Opakowanie: bezpieczeństwo jądrowe przesyłki nie zależy od stanu opakowania. Może być stosowane każde opakowanie zgodne z odpowiednimi wymaganiami niniejszego Dodatku, jeżeli nie zawiera ono osłon z ołowiu o grubości powyżej 5 cm lub osłon z wolframu i uranu.

b) Zawartość: uran metaliczny, związki lub mieszaniny uranu: zawartość każdej przesyłki nie może przekraczać dopuszczalnej masy uranu-235 określonej dla przesyłki w zależności od wzbogacenia w tablicy XVI, przy czym materiały powinny spełniać następujące warunki:

i) nie mogą zawierać uranu-233;

ii) nie mogą zawierać berylu i wodoru wzbogaconego w deuter;

iii) całkowita masa znajdującego się w przesyłce grafitu nie może przekraczać więcej niż o 150 razy całkowitą masę uranu-235;

iv) nie mogą stanowić mieszanin materiałów rozszczepialnych z substancjami zawierającymi wodór o gęstości większej niż w wodzie (np. niektóre oleje węglowodorowe). Nie wyklucza to jednak stosowania opakowań polietylenowych.

Tablica XVI

Dopuszczalna masa uranu-235 w przesyłce

Wzbogacenie uranu w uran-235

w procentach masy, co najwyżej

Dopuszczalna masa uranu

w przesyłce w gramach

93 400
75 420
60 440
40 460
30 480
20 520
15 560
11 600
10 640
9,5 655
9 675
8,5 690
8 710
7,5 730
7 750
6,5 780
6 810
5,5 850
5 900
4,5 950
4 1.000
3,5 1.100
3 1.250
2,5 1.500
2 2.050
1,5 3.400
1,35 4.000
1 8.500
0,92 15.000

c) Zawartość: uran metaliczny, związki lub mieszaniny uranu nie tworzące układu siatkowego: tablica XVII podaje dopuszczalną masę uranu-235 w przesyłce w zależności od wzbogacenia, przy czym materiały powinny spełniać następujące warunki:

i) nie mogą zawierać uranu-233;

ii) nie mogą zawierać berylu i wodoru wzbogaconego w deuter;

iii) całkowita masa znajdującego się w przesyłce grafitu nie może przekraczać więcej niż o 150 razy całkowitą masę uranu-235;

iv) nie mogą stanowić mieszanin materiałów rozszczepialnych z substancjami zawierającymi wodór o gęstości większej niż w wodzie (np. niektóre oleje węglowodorowe). Nie wyklucza to jednak stosowania opakowań polietylenowych;

v) materiały rozszczepialne powinny być równomiernie rozłożone w materiale i nie mogą tworzyć w sztuce przesyłki układu siatkowego.

Tablica XVII

Dopuszczalna masa uranu-235 w przesyłce

Wzbogacenie uranu w uran-235

w procentach masy, co najwyżej

Dopuszczalna masa uranu

w przesyłce w kilogramach

4 1,05
3,5 1,15
3 1,4
2,5 1,8
2 3
1,5 7
1,35 10

d) Zawartość: uran lub pluton w postaci metalicznej, związki lub mieszaniny: materiały powinny spełniać następujące warunki:

i) nie mogą zawierać berylu lub wodoru wzbogaconego w deuter;

ii) całkowita masa znajdującego się w przesyłce grafitu nie może przekraczać więcej niż o 150 razy całkowitą masę uranu i plutonu;

iii) nie mogą stanowić mieszanin materiałów rozszczepialnych z substancjami zawierającymi wodór o gęstości większej niż w wodzie (np. niektóre oleje węglowodorowe). Nie wyklucza to jednak stosowania opakowań polietylenowych.

Całkowita masa materiału rozszczepialnego w przesyłce powinna być taka, aby spełniona była nierówność:

uran-235 (gramy) pluton (gramy) uran-233 (gramy)

---------------- + -------------- + -----------------

400 225 250

nie większe od 1

e) Warunki transportu: w czasie przewozu należy sprawdzać administracyjnie:

i) ilość materiału w przesyłce, która nie może przekraczać ilości podanej w b), c) i d) powyżej;

ii) czy transport odbywa się bezpośrednio do miejsca przeznaczenia bez magazynowania po drodze.

f) Przewóz podlega wielostronnemu zatwierdzeniu.

1625-1629

Rozdział  III

METODY BADAŃ I KONTROLA

A. STWIERDZENIE ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI

1630

(1) Zgodność z wymaganiami, dla których badania określono w tym rozdziale, można stwierdzić jedną z metod podanych poniżej lub dowolną kombinacją tych metod:

a) przeprowadzenie badań na prototypach lub seryjnych wzorach opakowań nadawanych normalnie do transportu; w tym przypadku zawartość opakowania powinna możliwie dokładnie odpowiadać przewidywanej substancji promieniotwórczej;

b) powołanie się na wcześniejsze stwierdzenia o charakterze dostatecznie porównywalnym;

c) przeprowadzenie badań na modelach w odpowiedniej skali, zawierających wszystkie znaczące cechy rozpatrywanego przedmiotu, jeśli z technicznego doświadczenia wiadome jest, że wyniki takich badań są miarodajne dla celów konstrukcyjnych. Przy stosowaniu takich modeli należy uwzględniać konieczność dostosowania niektórych parametrów badań np. średnicy przebijaka lub siły sprężania;

d) przeprowadzenie obliczeń lub logicznego udowodnienia, jeśli tego rodzaju postępowanie i założone parametry są powszechnie akceptowane jako godne zaufania.

(2) Dla ustalenia warunków początkowych opisanych w tym rozdziale badań, z wyjątkiem badań podanych pod lm. 1637 (4) do 1639, stwierdzenie zgodności winno opierać się na założeniu, że sztuka przesyłki znajduje się w równowadze cieplnej przy temperaturze otoczenia 38°C. W czasie badań żaroodporności można opuścić wpływ promieniowania słonecznego, jednak należy go uwzględniać przy ocenie wyników badań.

B. BADANIA OPAKOWAŃ

1. Liczba próbek pobieranych do badań

1631

Liczba próbek faktycznie pobieranych do badań powinna zależeć od liczby produkowanych opakowań danego typu, częstości ich stosowania oraz od kosztów produkcji. Wyniki badań mogą stworzyć potrzebę zwiększenia liczby próbek, tak aby spełnić stawiane procedurze badań wymagania maksymalnego uszkodzenia.

2. Przygotowanie próbek do badań

1632

(1) Przed przeprowadzeniem badań każda próbka powinna być sprawdzona w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń, a w szczególności:

a) odchyleń od opisów i rysunków;

b) błędów konstrukcyjnych;

c) korozji lub innych uszkodzeń;

d) zniekształceń poszczególnych elementów.

(2) Zestaw zapewniający szczelność powinien być jednoznacznie określony.

(3) Elementy zewnętrzne opakowania powinny być jednoznacznie określone, tak aby można było łatwo i wyraźnie powoływać na poszczególne części próbki.

3. Sprawdzanie szczelności i osłonności

1633

Po poddaniu próbki jakiemukolwiek z badań określonych pod lm. 1635 do 1637 należy stwierdzić, że zestaw zapewniający szczelność i osłony przed promieniowaniem zachowały swoją skuteczność w stopniu odpowiadającym wymaganiom dla badanego opakowania, określonym pod lm. 1601 (15) do (17), 1602 (2), 1603 (1) i 1604 (2).

4. Podłoże do badań wytrzymałości na spadek, określonych pod lm. 1635 (4), 1636 (2), 1637 (2) i 1641 (1).

1634

Podłoże powinno posiadać płaską poziomą powierzchnię o takich właściwościach, że jej przesunięcie lub deformacja w wyniku zderzenia nie powodują dodatkowych znaczących uszkodzeń badanej próbki.

5. Badania dla wykazania zachowania skuteczności opakowania w normalnych warunkach przewozu

1635

(1) Badania te obejmują następujące próby wytrzymałościowe: na strumień wody, na swobodny spadek, na ściskanie i na przebicie. Prototypy sztuki przesyłki powinny być poddane próbie na swobodny spadek, na ściskanie oraz na przebicie, przy czym przed każdą z nich powinna być przeprowadzona próba wytrzymałości na strumień wody. Wszystkim badaniom może być poddany ten sam egzemplarz próbki, pod warunkiem, że spełnione są wymagania podane w punkcie (2).

(2) Czas między zakończeniem badania strumieniem wody i następną próbą powinien być tak dobrany, aby woda w zasadzie zdążyła wsiąknąć, jednak zewnętrzne powierzchnie próbki jeszcze nie wyschły. Jeśli nie ma specjalnych przeciwwskazań, czas ten w przypadku polewania z wszystkich czterech stron jednocześnie powinien wynosić około dwóch godzin. Jeśli próbka polewana jest z każdej strony po kolei, należy to wykonywać bez przerw.

(3) Próba wytrzymałości na strumień wody może być przeprowadzona w sposób dowolny pod warunkiem, że:

a) ilość wody na jednostkę powierzchni jest w przybliżeniu równoważna opadowi deszczu 5 cm na godzinę;

b) oś strumienia wody jest nachylona pod kątem około 45° do powierzchni poziomych;

c) cała powierzchnia opakowania znajdująca się w strumieniu jest równomiernie spryskiwana tak jak w czasie deszczu;

d) czas trwania strumienia co najmniej 1 godzina;

e) ustawienie opakowania jest takie, że próba daje możliwość największych uszkodzeń badanych elementów oraz próbka nie znajduje się w kałuży wody.

(4) Próba wytrzymałości na swobodny spadek: próbka powinna być zrzucona na podłoże w sposób, przy którym wystąpi możliwość największych uszkodzeń mających wpływ na bezpieczeństwo badanych elementów:

a) wysokość zrzutu mierzona między najniższym punktem opakowania i górną powierzchnią podłoża powinna być zgodna z danymi podanymi w tablicy XVIII;

Tablica XVIII

Wysokość swobodnego spadku sztuk przesyłki

Ciężar sztuki przesyłki (kg) Wysokość swobodnego spadku (m)
poniżej 5.000 1,2
5.000 < 10.000 0,9
10.000 < 15.000 0,6
15.000 i więcej 0,3

b) w przypadku sztuk przesyłki II klasy bezpieczeństwa jądrowego przed wyżej wymienioną próbą na swobodny spadek, próbkę należy zrzucić z wysokości 0,3 m na każdy narożnik, a w przypadku opakowań o kształcie cylindrycznym na każdą z ćwiartek obydwu obrzeży;

c) w przypadku prostopadłościennych sztuk przesyłki z kartonu lub drewna o ciężarze nie przekraczającym 50 kg należy oddzielną próbkę zrzucić na każdy narożnik z wysokości 0,3 m;

d) w przypadku kartonowych cylindrycznych sztuk przesyłki o ciężarze do 100 kg należy oddzielną próbkę zrzucić z wysokości 0,3 m na każdą z ćwiartek obydwu obrzeży.

(5) Próba wytrzymałości na ściskanie: próbkę należy poddać sile ściskającej, działającej co najmniej w ciągu 24 godzin, która odpowiada większej z niżej podanych wielkości:

a) równoważnik pięciokrotnego ciężaru badanej sztuki przesyłki;

b) równoważnik nacisku 1.300 kg/m2 pomnożonego przez powierzchnię pionowego rzutu sztuki przesyłki.

Siła ta powinna działać równomiernie na przeciwległe powierzchnie próbki, z których jedna jest powierzchnią, na której sztuka przesyłki jest zwykle ustawiona.

(6) Próba wytrzymałości na przebicie: próbkę należy ustawić na twardym, płaskim poziomym podłożu nie przesuwającym się w sposób znaczący w czasie badania.

a) Pręt o średnicy 3,2 cm o zaokrąglonym końcu i ciężarze 6 kg należy zrzucić pionowo na środek najsłabszego miejsca próbki w taki sposób, aby w razie przeniknięcia do wnętrza opakowania na odpowiednią głębokość trafił w zestaw zapewniający szczelność. Pręt w czasie badania nie powinien ulec znaczącemu uszkodzeniu.

b) Wysokość zrzutu mierzona od dolnego końca pręta do górnej powierzchni próbki powinna wynosić 1 m.

6. Dodatkowe badania sztuk przesyłki typu A, przeznaczonych do cieczy i gazów

1636

(1) Oddzielne próbki należy poddać każdemu z niżej opisanych badań, z wyjątkiem przypadku, gdy można udowodnić, że jedno z badań jest bardziej ostre dla badanej próbki niż drugie; w tym przypadku tylko jedną próbkę poddaje się próbie ostrzejszej.

(2) Próba wytrzymałości na swobodny spadek: próbkę należy zrzucić na podłoże w taki sposób, aby zestaw zapewniający szczelność uległ możliwie największemu uszkodzeniu. Wysokość zrzutu mierzona od dolnej części próbki do górnej powierzchni podłoża powinna wynosić 9 m.

(3) Próba wytrzymałości na przebicie: próbka powinna być poddana badaniu określonemu pod lm. 1635 (6), jednak wysokość spadku powinna wynosić 1,7 m, a nie 1 m jak pod lm. 1635 (6) b).

7. Badania w celu wykazania przydatności opakowania w czasie przewozu w sytuacjach awaryjnych

1637

(1) Próbka powinna być poddana kumulującym się wpływom badań mechanicznych określonych w p. (2) i badań żaroodporności określonych w p. (3), przy czym należy zachować podaną niżej kolejność. Oddzielna próbka powinna być poddana próbie wytrzymałości na zanurzenie w wodzie, określonej w p. (4).

(2) Próba wytrzymałości mechanicznej: badanie składa się z dwóch zrzutów na to samo podłoże. Kolejność zrzutów powinna być tak dobrana, aby po zakończeniu badań mechanicznych próbka była w stanie, który łącznie z kolejną próbą żaroodporności będzie prowadzić do możliwie największych uszkodzeń.

a) Próba na spadek I: próbkę należy zrzucić na podłoże w taki sposób, który spowoduje jej możliwie największe uszkodzenie. Wysokość zrzutu mierzona od najniższej części próbki do górnej powierzchni podłoża powinna wynosić 9 m.

b) Próba na spadek II: próbkę należy zrzucić na podłoże w taki sposób, który spowoduje jej możliwie największe uszkodzenie. Wysokość zrzutu mierzona między przewidywanym miejscem uderzenia próbki i górną powierzchnią podłoża powinna wynosić 1 m.

Podłoże powinna stanowić czołowa powierzchnia walca wykonanego ze stali niskowęglowej o średnicy 15 ± 0,5 cm. Powierzchnia ta powinna być płaska i pozioma, zaokrąglenie obrzeży powinno posiadać promień nie większy niż 6 mm. Walec o długości 20 cm powinien być zamocowany pionowo na podłożu opisanym pod lm. 1634. Jeżeli walec o innej długości może spowodować większe uszkodzenie, należy tak dobrać jego długość, aby uszkodzenie było jak największe.

(3) Próba żaroodporności: badanie na żaroodporność powinno być przeprowadzone w takich warunkach, aby dopływ ciepła do próbki był nie mniejszy niż w przypadku umieszczenia jej w ciągu 30 min w temperaturze otoczenia 800°C i współczynniku emisji ciepła co najmniej 0,9. Do obliczeń należy przyjmować współczynnik absorbcji ciepła przez powierzchnię taki, jaki prawdopodobnie posiadałaby sztuka przesyłki przy umieszczeniu jej w ogniu, lub równy 0,8, jeżeli stanowi to większą wartość. Ponadto należy uwzględnić dopływ ciepła w wyniku konwekcji, jaka może mieć miejsce w otoczeniu spokojnego powietrza w temperaturze 800°C, w ciągu 30 minut.

Po zakończeniu doprowadzenia ciepła do próbki z zewnątrz:

a) próbkę można chłodzić sztucznie po upływie 3 godzin lub wcześniej, jeśli stwierdzono, że temperatura wewnątrz zaczęła spadać; należy stosować krótszy z tych dwóch okresów;

b) należy umożliwić wypalanie się materiału próbki w ciągu 3 godzin, jeśli nie ustało ono wcześniej w sposób naturalny.

(4) Próba wytrzymałości na zanurzenie w wodzie: próbkę należy zanurzyć w wodzie na głębokości co najmniej 15 m, na przeciąg czasu nie mniejszy niż 8 godzin. Jeśli zewnętrzne ciśnienie wody wynosi 1,5 kg/cm2 (manometr), to można przyjąć, że odpowiada to zanurzeniu podanemu powyżej.

8. Próba na przenikanie wody dla sztuk przesyłki z materiałami rozszczepialnymi.

1638

(1) Badaniu temu nie podlegają sztuki przesyłki należące do I i II klasy bezpieczeństwa jądrowego oraz inne sztuki przesyłki, dla których do rozważań według lm. 1614 (2) i 1619 b) przyjęto wnikanie lub wyciekanie wody z obszaru decydującego o maksymalnej reaktywności.

(2) Zanim próbka zostanie poddana opisanemu poniżej badaniu na wnikanie wody, powinna przejść badania określone pod lm. 1637 (2) i (3).

(3) Próbkę należy zanurzyć w wodzie na głębokości co najmniej 0,9 m, na przeciąg czasu nie mniejszy niż 8 godzin. Położenie próbki należy tak dobrać, aby możliwość wnikania wody była jak największa. W czasie tego badania nie wymaga się, aby temperatura otoczenia wynosiła 38 °C.

9. Sprawdzanie szczelności i osłonności

1639

Dla sprawdzenia, czy próbka po przejściu badań, określonych pod lm. 1635 do 1637, spełnia wymagania zawarte w niniejszym rozdziale, można zastosować dowolną metodę pod warunkiem stwierdzenia, że odpowiada ona przepisom lm. 1601 do 1604.

C. BADANIA MATERIAŁÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH W SPECJALNEJ POSTACI

1. Wymagania ogólne

1640

(1) Badania obejmują: próbę wytrzymałości na uderzenie, próbę wytrzymałości na przebicie, próbę wytrzymałości na zginanie oraz próbę żaroodporności.

(2) Próbki (materiały promieniotwórcze w postaci litego ciała stałego albo kapsułki) powinny być tak wykonane jak materiały normalnie przygotowane do transportu. Materiał promieniotwórczy należy odtworzyć możliwie jak najdokładniej.

(3) Do każdego badania można stosować inną próbkę.

(4) Podczas badania na uderzenie, przebicie i zginanie próbka nie powinna się rozpaść ani pęknąć.

(5) Podczas badania żaroodporności próbka nie powinna się stopić ani rozproszyć.

(6) Po każdym badaniu próbkę należy sprawdzić na wypłukiwanie metodą nie mniej czułą niż opisana pod lm. 1642.

2. Metody badań

1641

(1) Próba wytrzymałości na uderzenie: próbkę należy zrzucić na podłoże z wysokości 9 m. Podłoże powinno być zgodne z wymaganiami lm. 1634.

(2) Próba wytrzymałości na przebicie: próbkę umieszcza się na płycie ołowianej, spoczywającej na gładkim i twardym podłożu; następnie uderza się ją płaskim końcem stalowego pręta z siłą równoważną uderzeniu przy swobodnym spadku masy 1,4 kg z wysokości 1 m. Średnica końca pręta powinna wynosić 25 mm, a obrzeża powinny mieć zaokrąglenia o promieniu 3 mm ± 0,3 mm. Płyta o grubości nie przekraczającej 25 mm powinna być wykonana z ołowiu o twardości 3,5 do 4,5 w skali Vickersa oraz powinna pokrywać powierzchnię większą od powierzchni próbki. Do każdego badania należy użyć nowej płyty. Uderzenie prętem powinno być tak skierowane, aby spowodować maksymalne uszkodzenie.

(3) Próba wytrzymałości na zginanie: badanie to przeprowadza się jedynie na długich, cienkich źródłach o minimalnej długości 10 cm i przy stosunku długości do najmniejszej szerokości równym co najmniej 10. Próbkę należy sztywno umocować w pozycji poziomej tak, aby połowa jej długości wystawała na zewnątrz umocowania. Ustawienie próbki powinno być takie, aby uderzenie jej swobodnego końca płaską stroną stalowego pręta powodowało możliwie największe uszkodzenie. Siła uderzeniowa próbki prętem powinna być równoważna uderzeniu przy swobodnym spadku masy 1,4 kg z wysokości 1 m. Średnica płaskiego końca pręta powinna wynosić 25 mm, obrzeża powinny mieć zaokrąglenia o promieniu 3 mm ± 0,3 mm.

(4) Próba żaroodporności: próbkę należy podgrzać w atmosferze powietrza do temperatury 800°C i pozostawić w tej temperaturze przez 10 minut; potem pozwala się jej ostygnąć.

3. Sprawdzanie na wypłukiwanie.

1642

(1) Materiały w postaci litego ciała stałego:

a) próbkę należy zanurzyć w wodzie na przeciąg 7 dni w temperaturze otoczenia. Woda powinna posiadać przewodność nie większą niż 10 µS/cm przy 20°C oraz pH od 6 do 8;

b) potem wodę wraz z próbką należy podgrzać do temperatury 50 ± 5°C i pozostawić w tej temperaturze przez 4 godziny;

c) następnie należy określić aktywność wody;

d) potem próbkę przechowuje się w ciągu co najmniej 7 dni w atmosferze spokojnego powietrza o wilgotności względnej nie mniejszej niż 90% przy temperaturze 30°C;

e) próbkę należy z kolei ponownie zanurzyć w wodzie o tych samych właściwościach jak określone w a); wodę wraz z próbką należy podgrzać do temperatury 50 ± 5°C i pozostawić w tej temperaturze przez 4 godziny;

f) następnie należy określić aktywność wody.

Określona w c) i f) powyżej aktywność nie może przekraczać 0,5 µCi.

(2) Materiały w kapsułkach:

a) próbkę należy zanurzyć w wodzie w temperaturze otoczenia. Woda powinna posiadać przewodność nie większą niż 10 µS/cm oraz pH od 6 do 8. Wodę wraz z próbką należy podgrzać do temperatury 50±5°C i pozostawić w tej temperaturze przez 4 godziny;

b) następnie należy określić aktywność wody;

c) potem próbkę przechowuje się w ciągu co najmniej 7 dni w atmosferze spokojnego powietrza w temperaturze nie niższej od 30°C;

d) z kolei powtarza się badanie opisane w a) powyżej;

e) następnie należy określić aktywność wody.

Określona w b) i c) powyżej aktywność wody nie może przekraczać 0,05 µCi.

D. KONTROLA NIEKTÓRYCH RODZAJÓW SZTUK PRZESYŁKI PRZED ICH PIERWSZYM ZASTOSOWANIEM ORAZ KONTROLA PRZED KAŻDORAZOWYM NADAWANIEM DO PRZEWOZU

1. Przed pierwszym zastosowaniem

1643

Przed pierwszym zastosowaniem sztuki przesyłki nadawca powinien spełnić następujące wymagania:

a) przy każdej sztuce przesyłki typu B(U) i B(M) należy poświadczyć, że skuteczność osłon i szczelność, a w razie potrzeby także że charakterystyki odprowadzania ciepła leżą w granicach stosowanych do lub określonych dla zatwierdzonego wzoru;

b) w przypadkach gdy założone w zestawie zapewniającym szczelność ciśnienie przekracza 0,35 kg/cm2 (manometr), należy poświadczyć, że zestaw zapewniający szczelność każdej sztuki przesyłki odpowiada wymaganiom zachowania szczelności w warunkach podwyższonego ciśnienia, ustalonym dla zatwierdzonego wzoru;

c) jeśli dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego włączono specjalnie trucizny neutronowe jako komponenty sztuki przesyłki, należy zbadać i potwierdzić obecność oraz ułożenie tych trucizn.

2. Przed każdym nadaniem do przewozu.

1644

Przed każdym nadaniem sztuki przesyłki do przewozu nadawca powinien spełnić następujące wymagania:

a) sztuki przesyłki typu B(U) i B(M) powinny być przed wysłaniem tak długo magazynowane, dopóki nie ustali się równowaga pozwalająca na stwierdzenie, że spełnione są wymagania przewozowe w odniesieniu do temperatury i ciśnienia. Od tej reguły można odstąpić w jednostronnym zatwierdzeniu;

b) należy potwierdzić, że wszystkie wymienione w świadectwie zatwierdzającym wymagania są spełnione;

c) należy potwierdzić przedstawiając wyniki sprawdzenia lub wyniki przeprowadzonych badań, że wszystkie zamknięcia, wentyle i inne otwory w zestawie zapewniającym szczelność, poprzez które mógłby się wydostawać materiał promieniotwórczy, są odpowiednio zamknięte i w razie potrzeby zaplombowane, zgodnie z wymaganiami lm. 1603 (1) i 1604 (2);

d) należy potwierdzić, że są spełnione wymagania lm. 1600 (5) odnośnie uchwytów lub innych urządzeń służących do podnoszenia.

1645-1649

Rozdział  VI

KONTROLA PRZEWOZU I MAGAZYNOWANIA W CZASIE TRANSPORTU

A. PAKOWANIE RAZEM

1650

Sztuka przesyłki z materiałami promieniotwórczymi nie powinna zawierać żadnych innych towarów, z wyjątkiem przedmiotów i dokumentacji potrzebnej przy ich użytkowaniu; przedmioty te mogą być zapakowane razem z materiałem promieniotwórczym pod warunkiem, że nie będą one miały wpływu na zawartość i samo opakowanie, co pogarszałoby bezpieczeństwo przewozu sztuki przesyłki.

B. SKAŻENIA NIE ZWIĄZANE

1651

Skażenia nie związane na jakiejkolwiek z zewnętrznych powierzchni opakowania powinny być na poziomie możliwie najniższym i w normalnych warunkach przewozu nie mogą w żadnym wypadku i momencie przekraczać wartości podanych w tablicy XIX. Skażenia nie związane należy określać metodą wymazu z powierzchni 300 cm2, pobranego ręcznie suchym papierem filtracyjnym, suchym wchłaniającym wodę tamponem z waty lub przy użyciu innego materiału o podobnych właściwościach. Po usunięciu skażenia sztukę przesyłki można przewozić dopiero po uzyskaniu zgody eksperta, wydanej z punktu widzenia ochrony radiologicznej. Opakowanie stosowane dla przewozu sztuki przesyłki materiałów promieniotwórczych takich jak wypalone paliwo jądrowe należy badać na skażenie promieniotwórcze mogące powstawać w wyniku wymywania się aktywności z warstw powierzchniowych np. w rezultacie deszczu. Częstotliwość takich badań zależy od możliwości absorbcji materiału promieniotwórczego przez zewnętrzną warstwę opakowania, a zwłaszcza przez farbę. Jeżeli zachodzi możliwość takich skażeń, dalsze użytkowanie opakowania może odbywać się pod warunkiem uzyskania zgody eksperta, wydanej z punktu widzenia ochrony radiologicznej.

Tablica XIX

Maksymalne dopuszczalne nie związane skażenia promieniotwórcze

Rodzaj skażenia Maksymalne dopuszczalne skażenie (patrz uwaga 1) (µCi/cm2)
Tylko uran naturalny lub zubożony oraz naturalny tor 10-3
Emitery beta i gamma oraz niskotoksyczne emitery alfa wym. w uwadze 2 10-4
Pozostałe emitery alfa 10-5

Uwaga: 1. Podane wartości są dopuszczalnymi średnimi z powierzchni 300 cm2.

2. Niskotoksyczne emitery alfa: uran-235 lub uran-238; tor-232; tor-228 i tor-230 przy rozcieńczeniu do aktywności właściwej tego samego rzędu wielkości co uran naturalny i naturalny tor; radionuklidy o półokresie rozpadu poniżej 10 dni.

C. KATEGORIE

1652

Sztuki przesyłki i kontenery (duże i małe) powinny być zaliczone do jednej z następujących trzech kategorii:

1. Kategoria I-biała

1653

(1) Sztuki przesyłki, jeśli poziom promieniowania w normalnych warunkach przewozu w żadnym momencie i w żadnym miejscu na zewnętrznej powierzchni sztuki przesyłki nie przekracza 0,5 mrem/h oraz jeśli sztuka przesyłki nie należy do II lub III klasy bezpieczeństwa jądrowego.

(2) Kontenery, jeśli zawierają sztuki przesyłki, z których żadna nie jest zaliczona do kategorii wyższej niż I biała.

2. Kategoria II-żółta

1654

(1) Sztuki przesyłki, jeśli poziom promieniowania określony pod lm. 1653 (1) jest przekroczony lub jeśli sztuka przesyłki należy do II klasy bezpieczeństwa jądrowego pod warunkiem, że:

a) poziom promieniowania w normalnych warunkach przewozu w żadnym momencie i w żadnym miejscu na zewnętrznej powierzchni sztuki przesyłki nie przekracza 50 mrem/h oraz

b) wskaźnik transportowy w normalnych warunkach przewozu w żadnym momencie nie przekracza 1.

(2) Kontenery, jeśli wskaźnik transportowy kontenera w normalnych warunkach przewozu w żadnym momencie nie przekracza 1 oraz jeśli kontener nie zawiera sztuk przesyłki III klasy bezpieczeństwa jądrowego.

3. Kategoria III-żółta

1655

(1) Sztuki przesyłki, jeśli jakakolwiek z podanych pod lm. 1654 (1) wartości poziomu promieniowania jest przekroczona lub jeśli sztuka przesyłki zaliczona jest do II albo III klasy bezpieczeństwa jądrowego lub jeśli przewożona jest w specjalnych warunkach, przy czym:

a) poziom promieniowania w normalnych warunkach przewozu w żadnym momencie i w żadnym miejscu na zewnętrznej powierzchni sztuki przesyłki nie przekracza 200 mrem/h; nie dotyczy to przesyłek całowagonowych zgodnie z wymaganiami lm. 1659 (8) i wtedy maksymalny poziom promieniowania wynosi 1.000 mrem/h;

b) wskaźnik transportowy w normalnych warunkach przewozu w żadnym momencie nie przekracza 10; nie dotyczy to przesyłek całowagonowych.

(2) Kontenery, jeśli wskaźnik transportowy kontenera w jakimkolwiek momencie w czasie przewozu w normalnych warunkach przekracza 1 lub jeśli zawiera on sztuki przesyłki należące do III klasy bezpieczeństwa jądrowego względnie sztuki przesyłki przewożone w specjalnych warunkach.

D. NALEPKI I OZNACZENIA (patrz Dodatek IX)

1656

(1) Każda sztuka przesyłki i kontener (wielki lub mały) powinny być odpowiednio do kategorii (patrz lm. 1652 do 1655) zaopatrzone co najmniej w dwie nalepki według wzoru 6A, 6B lub 6C. Wielkie kontenery powinny być ponadto zaopatrzone w nalepki według wzoru 6D.

(2) Nalepki umieszcza się na dwóch przeciwległych zewnętrznych stronach sztuki przesyłki, a w przypadku kontenerów na wszystkich czterech stronach zewnętrznych.

(3) Nalepki należy wypełniać czytelnie i trwale w następujący sposób:

a) pod "Zawartość" należy wpisać nuklid promieniotwórczy lub materiał, który w razie uszkodzenia sztuki przesyłki będzie stwarzał największe zagrożenie (np. stront-90, napromieniony uran, promieniotwórczy LSA);

b) pod "Aktywność" należy wpisać aktywność w Ci;

Uwaga: Aktywność może być także podana w mikro-, mili- lub kilosumie pod warunkiem, że przedrostki te zostały wpisane całymi wyrazami (np. mikro, mili, kilo);

c) na nalepkach według wzoru 6B i 6C należy ponadto nanieść w miejscu do tego przeznaczonym możliwie dużymi cyframi wskaźnik transportowy.

(4) Sztuki przesyłki o ciężarze powyżej 50 kg powinny mieć na zewnętrznej stronie opakowania wyraźnie i w sposób trwały oznaczony ciężar.

(5) Sztuki przesyłki typu A powinny posiadać umieszczone w sposób wyraźny i trwały oznaczenie "Typ A".

(6) Każda sztuka przesyłki, której wzór został zatwierdzony zgodnie z lm. 1672 do 1674, powinna mieć na zewnętrznej strome umieszczony w sposób wyraźny i trwały znak rozpoznawczy nadany temu wzorowi sztuki przesyłki przez kompetentne władze; sztuki przesyłki typu B(U) i B(M) powinny posiadać oznaczenie "Typ B(U)" lub "Typ B(M)".

(7) Każda sztuka przesyłki typu B(U) lub B(M) powinna posiadać na najbardziej zewnętrznym ognio- i wodoodpornym naczyniu wygrawerowany, wysztancowany lub umieszczony w inny sposób odporny na działanie ognia i wody wyraźny znak ostrzegawczy przed promieniowaniem, podany na nalepkach ostrzegawczych według wzoru 6A do 6D.

E. ODLEGŁOŚCI OD SZTUK PRZESYŁKI Z MATERIAŁAMI PROMIENIOTWÓRCZYMI

1657

Sztuki przesyłki kategorii II-żółtej lub III-żółtej można ładować ze sztukami przesyłki z nalepkami z napisem "FOTO", jedynie co najmniej w odległości podanej w tablicy XX.

Tablica XX

Liczba sztuk przesyłki kategorii Suma wskaźników transportowych Czas przewozu w godzinach
III - żółta II - żółta 1 2 4 10 24 48 120 240
Minimalna odległość w metrach
0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 2 3
0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 2 3 5
1 1 0,5 0,5 1 1 2 3 5 7
2 2 0,5 1 1 1,5 3 4 7 9
4 4 1 1 1,5 3 4 6 9 13
8 8 1 1,5 2 4 6 8 13 18
1 10 10 1 2 3 4 7 9 14 20
2 20 20 1,5 3 4 6 9 13 20 30
3 30 30 2 3 5 7 11 16 25 35
4 40 40 3 4 5 8 13 18 30 40
5 50 50 3 4 6 9 14 20 32 45

F. MAGAZYNOWANIE PODCZAS TRANZYTU

1658

(1) Sztuk przesyłki z materiałami promieniotwórczymi nie wolno przechowywać w jednym pomieszczeniu ze sztukami przesyłki z innymi materiałami niebezpiecznymi, z którymi nie wolno ich razem ładować [patrz lm. 700 (3)].

(2) Liczba sztuk przesyłki i kontenerów kategorii II-żółtej lub III-żółtej przechowywanych w jednym miejscu, np. w pomieszczeniu tranzytowym, hali towarowej albo magazynie, powinna być tak ograniczona, aby suma wskaźników transportowych w jednej grupie sztuk przesyłki lub kontenerów nie przekraczała 50. Grupy sztuk przesyłki i kontenerów należy tak rozmieszczać, aby odległość między poszczególnymi grupami wynosiła co najmniej 6 m.

(3) Jeśli kontrola magazynowania sztuk przesyłki prowadzona jest w oparciu o czerwone paski umieszczone na nalepkach, w każdej grupie sztuk przesyłki może znajdować się najwyżej 50 sztuk przesyłki kategorii II-żółtej albo 5 sztuk przesyłki kategorii III-żółtej. Jeśli sztuki przesyłki należą do różnych kategorii, przyjmuje się, że jedna sztuka przesyłki kategorii III-żółtej odpowiada 10 sztukom przesyłki kategorii II-żółtej.

(4) Z wyjątkiem sztuk przesyłki II lub III klasy bezpieczeństwa jądrowego, ograniczeń podanych w punkcie (2) nie stosuje się w odniesieniu do sztuk przesyłki z napisem "Promieniotwórczy LSA" i zawierających materiał o niskiej aktywności właściwej oraz do sztuk przesyłki z napisem "Promieniotwórczy LLS" i zawierających materiały w postaci ciała stałego o niskim poziomie promieniowania zgromadzone w zwartym stosie lub w kontenerze.

(5) Dopuszcza się grupowanie razem różnych rodzajów sztuk przesyłki, dotyczy to także sztuk przesyłki I i II klasy bezpieczeństwa jądrowego.

G. TRANSPORT

a. Sztuki przesyłki

1659

(1) Sztuki przesyłki należy w wagonie załadować w taki sposób, aby nie mogły się one niebezpiecznie przesuwać, przewracać i spadać.

(2) Sztuki przesyłki mogą być w sposób dowolny przewożone z towarami różnie opakowanymi pod warunkiem, że średni przepływ ciepła na powierzchni opakowania nie przekracza 15 W/m2 i że w bezpośrednim sąsiedztwie nie ma towarów opakowanych w worki oraz jeśli kompetentne władze w wydanym zaświadczeniu nie postawiły w tym względzie specjalnych wymagań. Jeśli przepływ ciepła przekracza 15 W/m2, sztuka przesyłki może być przewożona jedynie jako przesyłka całowagonowa.

(3) Materiały promieniotwórcze można także przewozić jako przesyłki eksportowe. Suma wskaźników transportowych podanych na nalepkach sztuk przesyłki w jednym wagonie bagażowym nie może przekraczać 10. Przy przewozie sztuk przesyłki kategorii III-żółtej kolej może wyznaczyć czas nadania przesyłki. Ciężar sztuki przesyłki nie może przekraczać 50 kg.

(4) Sztuki przesyłki kategorii I-białej, II-żółtej lub III-żółtej nie mogą być przewożone w przedziałach zajmowanych przez ludzi, z wyjątkiem przedziałów specjalnie zarezerwowanych dla osób upoważnionych do konwojowania przesyłki.

(5) Dopuszcza się grupowanie razem różnych rodzajów sztuk przesyłki, dotyczy to także sztuk przesyłki I i II klasy bezpieczeństwa jądrowego.

(6) Gromadzenie sztuk przesyłki i kontenerów należy kontrolować, jak następuje:

a) liczbę sztuk przesyłki i kontenerów załadowanych do jednego wagonu należy tak ograniczać, aby suma wskaźników transportowych nie przekraczała 50. Jeżeli kontrola gromadzenia sztuk przesyłki prowadzona jest w oparciu o czerwone paski umieszczone na nalepkach ostrzegawczych, patrz lm. 1658 (3);

b) podane wyżej ograniczenia mogą być przekroczone przy przesyłkach całowagonowych pod warunkiem, że w normalnych warunkach transportu poziom promieniowania w żadnym miejscu na zewnętrznej powierzchni kontenera lub wagonu nie przekracza 200 mrem/h, a w odległości 2 m od tych powierzchni 10 mrem/h. W przypadkach sztuk przesyłki II i III klasy bezpieczeństwa jądrowego lub obu rodzajów tych przesyłek, liczba ich w jednym wagonie nie może przekraczać liczby dozwolonej [patrz uwaga 1 do lm. 700 (2)].

(7) Przy przewozie sztuk przesyłki lub kontenerów z nalepkami według wzoru 6A, 6B lub 6C na obu dłuższych bokach wagonu należy umieścić nalepki według wzoru 6D.

(8) Przy przesyłkach całowagonowych poziom promieniowania nie może przekraczać następujących wartości:

a) 1.000 mrem/h w dowolnym miejscu zewnętrznej powierzchni sztuki przesyłki. Jednocześnie wymaga się, aby:

i) wagon był zaopatrzony w zamknięcia uniemożliwiające w normalnych warunkach dostęp do wnętrza wagonu osobom nie upoważnionym;

ii) sztuki przesyłki były w wagonie zamocowane w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie się w normalnych warunkach przewozu;

iii) w czasie trwania całego transportu nie dokonywano przeładunków i rozładowywania.

Jeśli wymagania te nie są spełnione, poziom promieniowania w jakimkolwiek miejscu zewnętrznej powierzchni sztuki przesyłki nie może przekraczać 200 mrem/h;

b) 200 mrem/h w jakimkolwiek miejscu zewnętrznej powierzchni wagonu lub wielkiego kontenera, włączając w to powierzchnie na górze i od spodu, a przy wagonach odkrytych w żadnym miejscu pionowych powierzchni przedłużonych z zewnętrznych brzegów wagonu, powierzchni ładunku oraz powierzchni od spodu wagonu;

c) 10 mrem/h w jakimkolwiek miejscu w odległości 2 m od pionowych powierzchni utworzonych przez boki wagonu lub wielkiego kontenera, a jeśli ładunek jest przewożony wagonem odkrytym, w żadnym miejscu w odległości 2 m od pionowych płaszczyzn przechodzących przez zewnętrzne obrzeża wagonu.

b. Wagony-zbiorniki

1660

Materiały promieniotwórcze o niskiej aktywności właściwej (LSA) (I) mogą być przewożone w wagonach zbiornikach, jeśli spełnione są następujące warunki:

a) zawartość nie może wchodzić w reakcje atakujące z materiałem naczyń i ich zamknięciami lub tworzyć niebezpiecznych związków;

b) naczynia nie mogą mieć w dolnej części żadnych otworów (krany, wentyle itp.) oraz powinny posiadać gazoszczelne zamknięcia;

c) naczynia powinny być wykonane z metalu i posiadać elektryczne uziemienie;

d) naczynia przeznaczone do materiałów o ciśnieniu par powyżej 1,1 kg/cm2 w temperaturze 50°C powinny spełniać wymagania lm. 311 (3) c). Rzeczoznawca uznany przez urząd kompetentny dla urządzeń ciśnieniowych powinien przeprowadzić hydrauliczną próbę wytrzymałości naczyń na wewnętrzne ciśnienie. Ciśnienie kontrolne powinno wynosić:

1. 3 kg/cm2: dla naczyń przeznaczonych do cieczy o ciśnieniu par nie przekraczającym, przy temperaturze 50°C, 1,75 kg/cm2.

2. 4 kg/cm2: dla naczyń przeznaczonych do cieczy o ciśnieniu par przekraczającym, przy temperaturze 50°C, 1,75 kg/cm2.

Próbę hydrauliczną należy powtarzać co najmniej raz na cztery lata i połączyć ze sprawdzeniem wnętrza naczyń;

e) naczynia można napełniać jedynie do 93% pojemności.

c. Kontenery-cysterny

1661

Materiały o niskiej aktywności właściwej (LSA) (I) można przewozić w kontenerach-cysternach pod warunkiem, że spełniają one wymagania podane w Dodatku X.

1662-1669

Rozdział  V

PRZEPISY ADMINISTRACYJNE

1670

Nie wymaga się zatwierdzeń przez kompetentne władze wzorów sztuk przesyłki przeznaczonych do przewozu materiałów określonych w kartach (fiszkach) 1 do 7 lm. 703 oraz wzorów sztuk przesyłki typu A przeznaczonych do przewozu materiałów promieniotwórczych nierozszczepialnych.

A. ZATWIERDZANIE MATERIAŁÓW W SPECJALNEJ POSTACI

1671

(1) Wzory materiałów w specjalnej postaci wymagają jednostronnego zatwierdzania, z wyjątkiem materiałów określonych w kartach (fiszkach) 3 i 4. Wniosek o zatwierdzenie powinien zawierać:

a) dokładny opis materiału lub - w przypadku kapsułek - opis zawartości, a w szczególności ich fizycznej i chemicznej postaci;

b) dokładny opis zastosowanej kapsułki, łącznie z rysunkami oraz danymi dotyczącymi tworzywa i konstrukcji;

c) opis przeprowadzonych badań i ich wyniki lub obliczenia potwierdzające, że materiał w specjalnej postaci wytrzyma takie próby, lub inne dowody, że spełnia on wymagania niniejszego Dodatku.

(2) Kompetentne władze powinny wystawić zaświadczenie stwierdzające, że przedstawiony wzór odpowiada definicji materiału w specjalnej postaci podanej pod lm. 700 (2), oraz nadać mu znak rozpoznawczy. W zaświadczeniu należy dokładnie opisać szczegóły dotyczące materiału promieniotwórczego.

B. ZATWIERDZANIE SZTUK PRZESYŁKI

1. Zatwierdzanie sztuk przesyłki typu B(U) łącznie ze sztukami przesyłki zaliczonymi do I, II i III klasy bezpieczeństwa jądrowego według lm. 1674.

1672

(1) Każdy rodzaj sztuki przesyłki typu B(U) projektowanej w kraju członkowskim CIM wymaga zatwierdzenia wzoru przez kompetentne władze tego kraju. Jeżeli kraj, w którym zaprojektowano sztukę przesyłki, nie jest członkiem CIM, dopuszcza się ją do przewozu jedynie pod warunkiem, że:

a) kraj ten wystawi zaświadczenie stwierdzające, że sztuka przesyłki spełnia wymagania techniczne przepisów RID, które zostanie zaakceptowane przez pierwszy na drodze przewozu kraj członkowski CIM;

b) jeśli nie dostarczono takiego zaświadczenia, wzór sztuki przesyłki powinien zatwierdzić pierwszy na drodze przewozu kraj członkowski CIM.

(2) Wniosek o zatwierdzenie powinien zawierać:

a) dokładny opis przewidywanej zawartości, ze szczególnym zwróceniem uwagi na fizyczną i chemiczną postać materiałów oraz rodzaj wysyłanego promieniowania;

b) dokładny opis wzoru sztuki przesyłki łącznie z kompletem rysunków oraz danych dotyczących tworzywa i konstrukcji;

c) sprawozdanie z przeprowadzonych badań wraz z wynikami względnie dane z obliczeń lub inne dowody, że wzór sztuki przesyłki odpowiada wymaganiom lm. 1602 do 1604;

d) instrukcję postępowania i konserwacji sztuki przesyłki, a w przypadku sztuk przesyłki przewidzianych do zanurzenia w skażonej wodzie opis przedsięwzięć zapewniających, że skażenie na zewnętrznej powierzchni sztuki przesyłki nie przekracza dopuszczalnych wartości;

e) jeśli maksymalne ciśnienie robocze w sztuce przesyłki może przekraczać 1,0 kg/cm2 (manometr), wniosek powinien określać właściwości tworzyw, z których wykonano zestaw zepewniający szczelność, oraz omawiać próbki wzięte do badań i rodzaj przeprowadzanych badań;

f) jeśli zawartość może stanowić wypalone paliwo jądrowe, wnioskodawca powinien podać i uzasadnić wszystkie przyjęte w raporcie bezpieczeństwa założenia związane z właściwościami tego paliwa;

g) wszystkie wymagania odnośnie załadunku niezbędne dla bezpiecznego odprowadzania ciepła ze sztuki przesyłki; należy przy tym uwzględnić typ wykorzystywanego wagonu lub kontenera [patrz lm. 1681 (1) a)];

h) nadający się do reprodukcji szkic o wymiarach co najwyżej 21 X 30 cm, przedstawiający wykonanie sztuki przesyłki.

(3) Kompetentne władze powinny wystawić świadectwo stwierdzające, że zatwierdzony wzór odpowiada wymaganiom dla sztuki przesyłki typu B(U) (patrz lm. 1677 i 1678).

2. Zatwierdzanie sztuki przesyłki typu B(M) (łącznie ze sztukami przesyłki zaliczonymi do I, II i III klasy bezpieczeństwa jądrowego według lm. 1674).

1673

(1) Każdy rodzaj sztuki przesyłki typu B(M) wymaga wielostronnego zatwierdzenia wzoru.

(2) Wniosek o zatwierdzenie wzoru sztuki przesyłki typu B(M) powinien oprócz informacji wymaganych pod lm. 1672 (2) dla sztuki przesyłki B(U) dodatkowo zawierać:

a) listę dodatkowych specjalnych wymagań określonych dla sztuk przesyłki typu B(U) pod lm. 1603, których nie spełnia dana sztuka przesyłki;

b) opis postępowania 6) w czasie przewozu, rekompensujący braki wymienione pod a);

c) dane dotyczące ograniczeń związanych ze specjalnym załadunkiem, przewozem, rozładunkiem i innymi manipulacjami;

d) maksymalne i minimalne parametry środowiskowe (temperatura, promieniowanie słoneczne) spodziewane w czasie przewozu i przyjmowane w założeniach projektowych.

(3) Kompetentne władze powinny wystawić świadectwo stwierdzające, że zatwierdzony wzór odpowiada wymaganiom dla sztuki przesyłki typu B(M) (patrz lm. 1677 do 1679).

3. Zatwierdzanie sztuk przesyłki I, II i III klasy bezpieczeństwa jądrowego.

1674

(1) Sztuki przesyłki odpowiadające przykładom podanym pod lm. 1620, 1623 lub 1624 nie wymagają dodatkowego zatwierdzania przez kompetentne władze.

(2) Sztuki przesyłki odpowiadające przykładom podanym pod lm. 1616 i 1622 wymagają jednostronnego zatwierdzenia wzoru.

(3) Wszystkie pozostałe sztuki przesyłki wymagają zatwierdzania wielostronnego.

(4) Wniosek o zatwierdzenie powinien zawierać wszystkie dane potrzebne dla upewnienia kompetentnych władz, że wzór spełnia wymagania lm. 1610 do 1624.

(5) Kompetentne władze powinny wystawić świadectwo (patrz lm. 1677 do 1679) stwierdzające, że zatwierdzony wzór spełnia wymagania przepisów określone pod lm. 1610 do 1624.

C. ZATWIERDZANIE PRZEWOZU

1675

(1) Wielostronne zatwierdzanie przewozu wymagane jest dla następujących przesyłek:

a) sztuki przesyłki typu B(M) ze stałym odprowadzaniem gazów;

b) sztuki przesyłki typu B(M) z materiałami promieniotwórczymi o aktywności powyżej 3 X 103A1 lub 3 X 103A2 lub 3 X 104Ci, przy czym decyduje najniższa z tych wartości;

c) sztuki przesyłki II klasy bezpieczeństwa jądrowego według lm. 1620;

d) sztuki przesyłki III klasy bezpieczeństwa jądrowego.

Kompetentne władze mogą zezwolić na przewóz na terytorium swego kraju bez zatwierdzania; należy wtedy zrobić odpowiednią klauzulę w świadectwie zatwierdzającym wzór sztuki przesyłki.

(2) Wniosek o zatwierdzenie przewozu powinien zawierać:

a) termin i czas przewozu, który ma być zatwierdzony;

b) rzeczywistą zawartość przesyłki, rodzaj wagonu, przewidywaną lub proponowaną trasę przewozu;

c) dane dotyczące sposobu realizacji specjalnych przedsięwzięć w czasie transportu oraz metod kontroli przewidzianych w zaświadczeniu o zatwierdzeniu sztuki przesyłki oraz w lm. 1673 i 1674.

(3) Kompetentne władze powinny wystawić świadectwo o zatwierdzeniu przewozu (patrz lm. 77 do 1679).

(4) Zatwierdzenie przewozu i sztuki przesyłki może być potwierdzone jednym zaświadczeniem.

D. TRANSPORT W WARUNKACH SPECJALNYCH

1676

(1) Przesyłka z materiałami promieniotwórczymi nie spełniająca wszystkich właściwych wymagań niniejszego Dodatku może być przewożona jedynie w warunkach specjalnych, co zawsze wymaga wielostronnego zatwierdzania. Specjalne warunki przewozu powinny gwarantować, że poziom bezpieczeństwa w czasie przewozu jest nie mniejszy, niż gdyby były spełnione wszystkie właściwe wymagania niniejszego Dodatku.

(2) Do wniosku o zatwierdzenie należy oprócz danych wymaganych pod lm. 1672 do 1675 dołączyć:

a) wyjaśnienie, w jakim zakresie i z jakiego powodu przesyłka nie może być realizowana w całkowitej zgodności z właściwymi wymaganiami niniejszego Dodatku;

b) opis specjalnego sposobu postępowania i podejmowanych środków ostrożności lub administracyjnych kontroli dla skompensowania niedostatków wynikających z niespełnienia wszystkich właściwych wymagań tego Dodatku.

(3) W przypadku zatwierdzenia przewozu kompetentne władze wystawiają odpowiednie zaświadczenie (patrz lm. 1677 do 1679).

E. ZAŚWIADCZENIA O ZATWIERDZENIU WYDAWANE PRZEZ KOMPETENTNE WŁADZE

1. Znak rozpoznawczy wydawany przez kompetentne władze

1677

(1) Każdemu wydawanemu przez kompetentne władze zaświadczeniu o zatwierdzeniu powinien być nadany znak rozpoznawczy. Znak ten ogólnie powinien wyglądać, jak następuje:

Skrót nazwy kraju *) (Numer)Kod

a) numery nadawane są przez kompetentne władze; wydaje się je tylko jednorazowo dla określonego wzoru lub przewozu określonej przesyłki. Znak rozpoznawczy nadawany przy zatwierdzaniu przewozu przesyłki powinien mieć wyraźne powiązanie ze znakiem rozpoznawczym zatwierdzenia wzoru sztuki przesyłki;

b) dla określenia przedmiotu zatwierdzenia należy zachowując niżej podaną kolejność stosować następujące kody:

A wzór sztuki przesyłki typu A (jedynie w przypadku sztuk przesyłki jednej z klas bezpieczeństwa jądrowego)

B(U) wzór sztuki przesyłki typu B(U)

B(M) wzór sztuki przesyłki typu B(M)

F wzór sztuki przesyłki jednej z klas bezpieczeństwa jądrowego

S zatwierdzenie materiału w specjalnej postaci

T przewóz przesyłki

X transport w specjalnych warunkach.

______

*) Skróty są następujące:

A - Austria

B - Belgia

BG - Bułgaria

CII - Szwajcaria

CS - Czechosłowacja

D - Republika Federalna Niemiec

DDR - Niemiecka Republika Demokratyczna

DK - Dania

DZ - Algieria

E - Hiszpania

F - Francja

FL - Liechtenstein

GB - Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

GR - Grecja

H - Włochy

I - Węgry

IR - Iran

IRL - Irlandia

IRQ - Irak

L - Luksemburg

MA - Maroko

N - Norwegia

NL - Holandia

P - Portugalia

PL - Polska

R - Rumunia

S - Szwecja

SF - Finlandia

SYR - Syria

TN - Tunezja

TR - Turcja

YU - Jugosławia

(2) Wyżej wymienione kody stosuje się w sposób następujący:

a) każde zaświadczenie i każdą sztukę przesyłki należy zaopatrzyć w odpowiedni znak rozpoznawczy składający się z oznaczeń podanych w p. (1), z wyjątkiem sztuk przesyłki, kiedy po drugiej skośnej kresce powinien być naniesiony jedynie kod sztuki przesyłki tzn. symbol "S", "T" i "X" nie należy umieszczać w znaku rozpoznawczym sztuki przesyłki. Jeśli zatwierdzenie wzoru sztuki przesyłki i zatwierdzenie przewozu przesyłki wydawane jest w jednym zaświadczeniu, nie ma potrzeby powtarzania kodu, np.:

A/132/B/M/F: znak rozpoznawczy wzoru sztuki przesyłki typu B(M) jednej z klas bezpieczeństwa jądrowego zatwierdzonej w Austrii z numerem zaświadczenia 132 (figurujący na samej sztuce przesyłki i na zaświadczeniu zatwierdzającym jej wzór).

A/132/B/M/FT: znak rozpoznawczy zatwierdzenia przewozu przesyłki, wydany dla w.w. wzoru sztuki przesyłki (powinien figurować tylko w zaświadczeniu).

A/137/X: znak rozpoznawczy zatwierdzenia przewozu przesyłki, wydany dla wzoru sztuki przesyłki Nr 137, zatwierdzonej w Austrii do przewozu w specjalnych warunkach (powinien figurować tylko w zaświadczeniu;

b) w przypadkach gdy wielostronne zatwierdzanie przeprowadza się na drodze uzgodnień, należy stosować tylko znaki rozpoznawcze kraju pochodzenia wzoru sztuki przesyłki lub przesyłki. W przypadkach gdy przy wielostronnym zatwierdzaniu poszczególne kraje wydają kolejno własne zaświadczenia, każde z nich powinno posiadać własny znak rozpoznawczy. Sztuka przesyłki, której wzór został zatwierdzony w ten sposób, powinna być oznaczona odpowiednimi znakami rozpoznawczymi; na przykład znaki

A/132/B/M/F

CH/28/B/M/F

byłyby znakami rozpoznawczymi dla sztuki przesyłki kraju pochodzenia Austrii zatwierdzonej w dodatkowym zaświadczeniu wydanym w Szwajcarii. Dalsze znaki rozpoznawcze byłyby nanoszone na sztuce przesyłki w ten sam sposób;

c) rewizję zaświadczenia zaznacza się w nawiasach umieszczonych bezpośrednio po znaku rozpoznawczym. W tym przypadku znak A/132/B/U/F (Rev. 2) oznaczałby rewizję Nr 2 zaświadczenia o zatwierdzeniu wzoru sztuki przesyłki w Austrii, a znak A/132/B/U/F (Rev. O) początkowe zaświadczenie zatwierdzonego w Austrii wzoru sztuki przesyłki. Oznaczenie w nawiasach dla początkowego zaświadczenia jest fakultatywne; w miejsce "(Rev. O)" można wpisać inne oznaczenie, jak np. "(zaświadczenie początkowe)". Numery rewizji zaświadczeń może tylko nadawać kraj, który wystawiał zaświadczenie pierwotne. Jeśli rewizję przeprowadzał inny kraj, należy wystawić nowe zaświadczenie z nowym znakiem rozpoznawczym;

d) inne symbole, które mogą być wymagane na podstawie przepisów w poszczególnych krajach, mogą być umieszczone w nawiasach na końcu znaku rozpoznawczego, np. A/132/B/U/F (SP503);

e) nie wymaga się zmiany znaku rozpoznawczego przy każdej rewizji zaświadczenia. Zmiana taka jest konieczna jedynie w przypadkach, jeśli rewizja zaświadczenia wzoru sztuki przesyłki w kodzie po drugiej ukośnej kresce pociąga za sobą zmianę wzoru sztuki przesyłki.

2. Dane, które powinno zawierać zaświadczenie.

1678

Każde zaświadczenie o zatwierdzeniu wydane przez kompetentne władze powinno zawierać następujące istotne informacje:

a) znak rozpoznawczy nadany przez kompetentne władze;

b) bardzo krótki opis opakowania z podaniem tworzywa, ciężaru brutto, ogólnych wymiarów zewnętrznych oraz wyglądu; należy dołączyć do tego nadający się do reprodukcji szkic o wymiarach nie przekraczających 21 X 30 cm, przedstawiający wykonanie sztuki przesyłki;

c) krótkie wyszczególnienie dozwolonej zawartości, łącznie z podaniem ograniczeń dotyczących zawartości nie wynikających w sposób oczywisty z rodzaju opakowania. W wyszczególnieniu należy określić fizyczną i chemiczną postać materiału, aktywność w Ci (w razie potrzeby aktywność poszczególnych nuklidów) oraz w przypadku materiałów rozszczepialnych ilość w gramach; sprecyzowanie materiału w specjalnej postaci;

d) ponadto dla sztuk przesyłki poszczególnych klas bezpieczeństwa jądrowego:

i) I klasa bezpieczeństwa jądrowego: dokładny opis dopuszczalnej zawartości i wszystkich szczególnych cech, na podstawie których przy ocenie krytyczności założono nieobecność wody w określonych wolnych przestrzeniach (patrz lm. 1613 b));

ii) II klasa bezpieczeństwa jądrowego: dokładny opis dopuszczalnej zawartości, odpowiednią liczbę dozwoloną (lub wskaźnik transportowy) i wszystkie szczególne cechy, na podstawie których przy ocenie krytyczności założono nieobecność wody w określonych wolnych przestrzeniach (patrz lm. 1618 b));

iii) III klasa bezpieczeństwa jądrowego: dokładny opis poszczególnych przesyłek łącznie z dopuszczalną zawartością i odpowiednią liczbą dozwoloną (lub wskaźnik transportowy) oraz opis wszystkich specjalnych przedsięwzięć w czasie przewozu;

e) określenie założonych przy projektowaniu warunków otoczenia (patrz lm. 1602 (4));

f) w przypadku sztuk przesyłki typu B(M) określenie wymagań według lm. 1603, których nie spełnia sztuka przesyłki, i wszystkie uzupełniające informacje, które mogą być użyteczne dla innych kompetentnych władz;

g) powołanie się na następujące informacje podane przez wnioskodawcę:

i) instrukcję użytkowania i konserwacji opakowania;

ii) przedsięwzięcia podejmowane przez nadawcę przed wysyłką np. specjalne postępowanie dekontaminacyjne;

h) szczegółowe zestawienie wszystkich wymaganych dodatkowych przedsięwzięć (patrz uwaga 6) w odniesieniu do: przygotowania sztuki przesyłki, naładunku, przewozu, przejściowego składowania, wyładunku, obchodzenia się z przesyłką, a w tym wszystkie wymagania związane z rozmieszczeniem sztuk przesyłki z punktu widzenia bezpiecznego odprowadzenia ciepła lub stwierdzenie, że takie przedsięwzięcia są niepotrzebne;

i) zaświadczenie o zatwierdzeniu przewozu, jeśli takie zatwierdzenie jest potrzebne według wymagań lm. 1675;

k) ograniczenia dotyczące rodzaju wagonu i kontenera oraz niezbędne informacje o trasie przewozu;

l) postępowanie awaryjne specyficzne dla zatwierdzonego wzoru;

m) następujące stwierdzenie: "Niniejsze zaświadczenie nie zwalnia nadawcy z przestrzegania przepisów kraju, do którego lub przez który przewożona jest sztuka przesyłki";

n) datę wydania i w razie potrzeby termin ważności zaświadczenia;

o) podpis i stanowisko osoby wystawiającej zaświadczenie;

p) załączniki zawierające: zaświadczenia dotyczące alternatywnej zawartości przesyłki, uzgodnienia innych kompetentnych władz lub uzupełniające dane techniczne i informacje.

3. Uzgodnienia zaświadczeń.

1679

Wielostronne zatwierdzenie może mieć formę uzgodnionego zaświadczenia wydanego przez kompetentne władze kraju nadawcy przesyłki.

F. OBOWIĄZKI NADAWCY

1. Szczegóły dotyczące wysyłki.

1680

Przy każdej wysyłce materiałów promieniotwórczych nadawca powinien w liście przewożonym oprócz opisu określonego w odpowiedniej karcie umieścić następujące dane:

a) uwagę: "stan towarów i opakowania odpowiada właściwym przepisom RID";

b) znak rozpoznawczy każdego z zaświadczeń wydanych dla przesyłki przez kompetentne władze (postać specjalna, wzór sztuki przesyłki, przewóz);

c) nazwę promieniotwórczego materiału lub nuklidu;

d) opis postaci fizycznej lub chemicznej względnie informację, że jest to materiał w specjalnej postaci;

e) aktywność materiału promieniotwórczego w Ci;

f) kategorię sztuk przesyłki: I-biała, II-żółta, III-żółta;

g) wskaźnik transportowy (tylko dla kategorii II-żółtej i III-żółtej);

h) dla przesyłek z materiałami rozszczepialnymi:

i) w przypadku wyłączeń przewidzianych w lm. 1610 uwagę "Materiały rozszczepialne wyłączone";

ii) w pozostałych przypadkach klasę bezpieczeństwa jądrowego sztuki przesyłki (lub klasy sztuk przesyłki).

2. Informacje dla kolei.

1681

(1) Nadawca powinien w liście przewozowym podać informacje o ewentualnych specjalnych przedsięwzięciach, które powinna podjąć kolej. Informacje powinny obejmować co najmniej, co następuje:

a) specjalne postępowanie przy naładunku, przewozie, składowaniu, rozładowywaniu oraz przy rozmieszczaniu sztuk przesyłki dla bezpiecznego odprowadzania ciepła lub oświadczenie, że żadne specjalne postępowanie nie jest potrzebne [patrz lm. 1678 h)];

b) niezbędne informacje dotyczące trasy przewozu (patrz lm. 1678 k));

c) postępowanie awaryjne specyficzne dla zatwierdzonego wzoru [patrz m. 1678 (1)].

(2) We wszystkich przypadkach, w których wymagane jest zatwierdzenie przewozu lub wcześniejsze powiadomienie kompetentnych władz, należy zawiadomić wszystkie zainteresowane koleje w miarę możliwości co najmniej 15 dni wcześniej, a w żadnym przypadku nie później niż na 5 dni przed wysyłką.

3. Powiadamianie kompetentnych władz.

1682

(1) Przed pierwszym wysłaniem sztuki przesyłki typu B(U) z materiałami promieniotwórczymi o aktywności powyżej 3 X 103A1 lub 3 X 103A2 (odpowiednio do sytuacji) lub 3 X 104Ci, przy czym decyduje wartość mniejsza, nadawca zobowiązany jest dopilnować, aby kopie wszystkich właściwych zaświadczeń o zatwierdzeniu zostały dostarczone kompetentnym władzom krajów, do których lub przez które będzie przewożona przesyłka. Nadawca nie musi czekać na potwierdzenie odbioru kopii przez kompetentne władze, które także nie są zobowiązane do wydawania takich potwierdzeń.

(2) Każdorazowo przed nadaniem przesyłki określonej pod a) do d) poniżej nadawca powinien powiadomić o niej kompetentne władze kraju, do którego lub przez który przesyłka będzie przewożona. Kompetentne władze powinny być w posiadaniu takiego zawiadomienia w miarę możliwości na 15 dni, a w żadnym przypadku nie później niż na 5 dni przed rozpoczęciem przewozu:

a) sztuki przesyłki typu B(U) z materiałami promieniotwórczymi o aktywności powyżej 3 X 103A1 lub 3 X 103A2 lub 3 X 104Ci, przy czym decyduje wartość niniejsza;

b) sztuki przesyłki typu B(M);

c) sztuki przesyłki III klasy bezpieczeństwa jądrowego zgodnie z lm. 1674 (3);

d) przewóz w specjalnych warunkach.

(3) Zawiadomienie o wysyłce powinno zawierać:

a) wyczerpujące informacje umożliwiające identyfikację sztuki przesyłki, łącznie z odpowiednimi numerami zaświadczeń i znakami rozpoznawczymi;

b) datę wysłania, przewidywaną datę nadejścia i przewidywaną trasę przewozu.

(4) Nadawca nie musi wysyłać oddzielnego zawiadomienia, jeśli wymagane informacje zawarte są we wniosku o zatwierdzenie przewozu przesyłki (patrz lm. 1675 (2)).

4. Obowiązek posiadania zaświadczeń.

1683

Nadawca powinien posiadać kopie wszystkich zaświadczeń wymaganych w niniejszym Dodatku oraz kopie instrukcji dotyczących właściwego zamknięcia sztuki przesyłki i odpowiedniego przygotowania jej do wysyłki, przed rozpoczęciem przewozu według wymagań podanych w tych zaświadczeniach.

G. KONTROLA JAKOŚCI PRZY PRODUKCJI I KONSERWACJI OPAKOWAŃ.

1684

Producent, nadawca względnie użytkownik zatwierdzonego wzoru sztuki przesyłki powinien być w stanie wykazać wszystkim kompetentnym władzom, że:

a) zastosowane przy produkcji opakowania metody i materiały odpowiadają normom ustalonym dla zatwierdzonego wzoru; kompetentne władze mogą kontrolować jakość opakowania także w czasie jego produkcji;

b) wszystkie opakowania wyprodukowane według zatwierdzonego wzoru powinny być utrzymywane w dobrym stanie, tak aby również przy wielokrotnym użyciu spełniały wszystkie odpowiednie wymagania niniejszych przepisów.

1685-1689

Rozdział  VI

GRANICE AKTYWNOŚCI

Określanie A1 i A2.

1. Pojedyncze radionuklidy.

1690

(1) Dla poszczególnych znanych radionuklidów wartości A1 i A2 podane są w tablicy XXI. Wartości te są także właściwe dla radionuklidów zawartych w źródłach neutronowych (α, n) lub (γ, n).

Tablica XXI

Wartości A1 i A2 dla poszczególnych radionuklidów

Symbol radionuklidu Pierwiastek i jego liczba porządkowa A1 (Ci) A2 (Ci) Aktywność właściwa

(Ci/g)

1 2 3 4 5
Ac-227 Aktyn (89) 1.000 0,003 7,2 x 10
Ac-228 10 4 2,2 x 106
Ag-105 Srebro (47) 40 40 3,1 x 104
Agm-110 7 7 4,7 x 103
Ag-111 100 100 1,6 x 105
Am-241 Ameryk (95) 8 0,008 3,2
Am-243 8 0,008 1,9 x 10-1
Ar-37 (sprężony lub

nie sprężony)

Argon (18) 1.000 1.000 1,0 x 105
Ar-41 (nie sprężony) 20 20 4,3 x 107
Ar-41 (sprężony) 1 1 4,3 x 107
As-73 Arsen (33) 1.000 400 2,4 x 104
As-74 20 20 1,0 x 105
As-76 10 10 1,6 x 106
As 77 300 300 1,1 x 106
At-211 Astat (85) 200 7 2,1 x 106
Au-193 Złoto (79) 200 200 9,3 x 105
Au-196 30 30 1,2 x 105
Au-198 40 40 2,5 x 105
Au-199 200 200 2,1 x 105
Ba-131 Bar (56) 40 40 8,7 x 104
Ba-133 40 10 4,0 x 102
Ba-140 20 20 7,3 x 104
Be-7 Beryl (4) 300 300 3,5 x 105
Bi-206 Bizmut (83) 5 5 9,9 x 104
Bi-207 10 10 2,16 x 102
Bi-210 (RaF) 100 4 1,2 x 105
Bi-212 6 6 1,5 x 107
Bk-249 Berkel (97) 1.000 1 1,8 x 103
Br-82 Brom (35) 6 6 1,1 x 106
C-14 Węgiel (6) 1.000 100 4,6
Ca-45 Wapń (20) 1.000 40 1,9 x 104
Ca-47 20 20 5,9 x 105
Cd-109 Kadm (48) 1.000 70 2,6 x 103
Cdm-115 30 30 2,6 x 104
Cd-115 80 80 5,1 x 105
Ce-139 Cer (58) 100 100 6,5 x 103
Ce-141 300 200 2,8 x 104
Ce-143 60 60 6,6 x 105
Ce-144 10 7 3,2 x 103
Cf-249 Kaliforn (98) 2 0,002 3,1
Cf-250 7 0,007 1,3 x 102
Cf-252 2 0,009 6,5 x 102
Cl-36 Chlor (17) 300 30 3,2 x 10-2
Cl-38 10 10 1,3 x 108
Cm-242 Kiur (96) 200 0,2 3,3 x 103
Cm-243 9 0,009 4,2 x 10
Cm-244 10 0,01 8,2 x 10
Cm-245 6 0,006 1,0 x 10-1
Cm-246 6 0,006 3,6 x 10-1
Co-56 Kobalt (27) 5 5 3,0 x 104
Co-57 90 90 8,5 x 103
Com-58 1.000 1.000 5,9 x 106
Co-58 20 20 3,1 x 104
Co-60 7 7 1,1 x 103
Cr-51 Chrom (24) 600 600 9,2 x 104
Cs-131 Cez (55) 1.000 1.000 1,0 x 105
Csm-134 1.000 1.000 7,4 x 106
Cs-134 10 10 1,2 x 103
Cs-135 1.000 100 8,8 x 10-4
Cs-136 7 7 7,4 x 104
Cs-137 30 20 9,8 x 10
Cu-64 Miedź (29) 80 80 3,8 x 106
Dy-165 Dysproz (66) 100 100 8,2 x 106
Dy-166 1.000 200 2,3 x 105
Er-169 Erb (68) 1.000 300 8,2 x 104
Er-171 50 50 2,4 x 106
Eum-152 Europ (63) 30 30 2,2 x 106
Eu-152 20 20 1,9 x 102
Eu-154 10 5 1,5 x 102
Eu-155 400 90 1,4 x 108
F-18 Fluor (9) 20 20 9,3 x 107
Fe-52 Żelazo (26) 6 6 7,3 x 106
Fe-55 1.000 1.000 2,2 x 103
Fe-59 10 10 4,9 x 104
Ga-72 Gal (31) 7 7 3,1 x 106
Gd-153 Gadolin (64) 200 100 3,6 x 103
Gd-159 300 300 1,1 x 106
Ge-71 German (32) 1.000 1.000 1,6 x 105
H-3 Wodór (1) patrz T-Tryt
Hf-181 Hafn (72) 30 30 1,6 x 104
Hgm-197 Rtęć (80) 200 200 6,6 x 105
Hg-197 200 200 2,5 x 105
Hg-203 80 80 1,4 x 104
Ho-166 Helm (67) 30 30 6,9 x 105
I-125 Jod (53) 1.000 70 1,7 x 104
I-126 40 10 7,8 x 104
I-129 1.000 2 1,6 x 10-4
I-131 40 10 1,2 x 105
I-132 7 7 1,1 x 107
I-133 30 30 1,1 x 106
I-134 8 8 2,7 x 107
I-135 10 10 3,5 x 106
Inm-113 Ind (49) 60 60 1,6 x 107
Inm-114 30 20 2,3 x 104
Inm-115 100 100 6,1 x 106
Ir-190 Iryd (77) 10 10 6,2 x 104
Ir-192 20 20 9,1 x 103
Ir-194 10 10 8,5 x 105
K-42 Potas (19) 10 10 6,0 x 106
Krm-85 (nie sprężony) Krypton (36) 100 100 8,4 x 106
Krm-85 (sprężony) 3 3 8,4 x 106
Kr-85 (nie sprężony) 1.000 1.000 4,0 x l02
Kr-85 (sprężony) 5 5 4,0 x 102
Kr-87 (nie sprężony) 20 20 2,8 x 107
Kr-87 (sprężony) 0,6 0,6 2,8 x 107
La-140 Lantan (57) 30 30 5,6 x 105
LLS Materiały o niskim poziomie promieniowania w postaci ciała stałego, patrz lm. 700 (2)
LSA Materiały o niskiej aktywności właściwej, patrz lm. 700 (2)
Lu-177 Lutet (71) 300 300 1,1 x 105
Mg-28 Magnez (12) 6 6 5,2 x 106
Mn-52 Mangan (25) 5 5 4,4 x 105
Mn-54 20 20 8,3 x 103
Mn-56 5 5 2,2 x 107
Mo-99 Molibden (42) 100 100 4,7 x 105
MPF Mieszanina produktów rozszczepienia 10 0,4
Na-22 Sód (11) 8 8 6,3 x 103
Na-24 5 5 8,7 x 106
Nbm-93 Niob (41) 1.000 200 1,1 x 103
Nb-95 20 20 3,9 x 104
Nb-97 20 20 2,6 x 107
Nd-147 Neodym (60) 100 100 8,0 x 104
Nd-149 30 30 1,1 x 107
Ni-59 Nikiel (28) 1.000 900 8,1 x 10-2
Ni-63 1.000 100 4,6 x 10
Ni-65 10 10 1,9 x 107
Np-237 Neptun (93) 5 0,005 6,9 x 10-4
Np-239 200 200 2,3 x 105
Os-185 Osm (76) 20 20 7,3 x 103
Os-191 600 400 4,6 x 104
Osm-191 200 200 1,2 x 106
Os-193 100 100 5,3 x 105
P-32 Fosfór (15) 30 30 2,9 x 105
Pa-230 Protaktyn (91) 20 0,8 3,2 x 104
Pa-231 2 0,002 4,5 x 10-2
Pa-233 100 100 2,1 x 104
Pb-210 Ołów (82) 100 0,2 8,8 x 10
Pb-212 6 5 1,4 x 106
Pd-103 Palad (46) 1.000 700 7,5 x 104
Pd-109 100 100 2,1 x 106
Pm-147 Promet (61) 1.000 80 9,4 x 102
Pm-149 100 100 4,2 x 105
Po-210 Polon (84) 200 0,2 4,5 x 103
Pr-142 Prazeodym (59) 10 10 1,2 x 106
Pr-143 300 200 6,6 x 104
Pt-191 Platyna (78) 100 100 2,3 x 105
Pt-193 200 200
Ptm-197 300 300 1,2 x 107
Pt-197 300 300 8,8 x 105
Pu-238 Pluton (94) 3 0,003 1,7 x 10
Pu-239 2 0,002 6,2 x 10-2
Pu-240 2 0,002 2,3 x 10-1
Pu-241 1.000 0,1 1,1 x 102
Pu-242 3 0,003 3,9 x 10-3
Ra-223 Rad (88) 50 0,2 5,0 x 104
Ra-224 6 0,5 1,6 x 105
Ra-226 10 0,05 1,0
Ra-228 10 0,05 2,3 x 102
Rb-86 Rubit (37) 30 30 8,1 x 104
Rb-87 nieogr. nieogr. 6,6 x 10-8
Rb (naturalny) nieogr. nieogr. 1,8 x 10-8
Re-186 Ren (75) 100 100 1,9 x 105
Re-187 nieogr. nieogr. 3,8 x 10-8
Re-188 10 10 1,0 x 106
Re (naturalny) nieogr. nieogr. 2,4 x 10-8
Rhm-103 Rod (45) 1.000 1.000 3,2 x 107
Rh-105 200 300 8,2 x 105
Rn-222 Radon (86) 10 2 1,5 x 105
Ru-97 Ruten (44) 80 80 5,5 x 105
Ru-103 30 30 3,2 x 104
Ru-105 20 20 6,6 x 106
Ru-106 10 7 3,4 x 103
S-35 Siarka (16) 1.000 300 4,3 x 104
Sb-122 Antymon (51) 30 30 3,9 x 105
Sb-124 5 5 1,8 x 104
Sb-125 40 30 1,4 x 103
Sc-46 Skand (21) 8 8 3,4 x 104
Sc-47 200 200 8,2 x 105
Sc-48 5 5 1,5 x 106
Se-75 Selen (34) 40 40 1,4 x 104
Si-31 Krzem (14) 100 100 3,9 x 107
Sm-147 Samar (62) nieogr. nieogr. 2,0 x 10-8
Sm-151 1.000 90 2,6 x 10
Sm-153 300 300 4,4 x 105
Sn-113 Cyna (50) 60 60 1,0 x 104
Sn-125 10 10 1,1 x 105
Srm-85 Stront (38) 80 80 3,2 x 107
Sr-85 30 30 2,4 x 104
Srm-87 50 50 1,2 x 107
Sr-89 100 40 2,9 x 104
Sr-90 10 0,4 1,5 x 102
Sr-91 10 10 3,6 x 106
Sr-92 10 10 1,3 x 107
T (nie sprężony) Tryt (1) 1.000 1.000 9,7 x 103
T (sprężony) 1.000 1.000
T (aktywowana farba

świecąca)

1.000 1.000
T (zaabsorbowany na

nośnika w postaci

ciała stałego)

1.000 1.000
T (woda trytowa) 1.000 1.000
T (inne postacie) 20 20
Ta-182 Tantal (73) 20 20 6,2 x 103
Tb-160 Terb (65) 20 20 1,1 x 104
Tcm-96 Technet (43) 1.000 1.000 3,8 x 107
Tc-96 6 6 3,2 x 105
Tcm-97 1.000 200 1,5 x 104
Tc-97 1.000 400 1,4 x 10-3
Tcm-99 100 100 5,2 x 106
Tc-99 1.000 80 1,7 x 10-2
Tem-125 Tellur (52) 1.000 100 1,8 x 104
Tem-127 300 40 4,0 x 104
Te-127 300 300 2,6 x 106
Tem-129 30 30 2,5 x 104
Te-129 100 100 2,0 x 107
Tem-131 10 10 8,0 x 105
Te-132 7 7 3,1 x 105
Th-227 Tor (90) 200 0,2 3,2 x 104
Th-228 6 0,008 8,3 x 102
Th-230 3 0,003 1,9 x 10-2
Th-231 1.000 1.000 5,3 x 105
Th-232 nieogr. nieogr. 1,1 x 10-7
Th-234 10 10 2,3 x 104
Th (naturalny) nieogr. nieogr. (p. tab. XXII)
Th (napromieniony) *) *)
Tl-200 Tal (81) 20 20 5,8 x 105
Tl-201 200 200 2,2 x 105
Tl-202 40 40 5,4 x 104
Tl-204 300 30 4,3 x 102
Tm-170 Tul (69) 300 40 6,0 x 103
Tm-171 1.000 100 1,1 x 103
U-230 Uran (92) 100 0,1 2,7 x 104
U-232 30 0,03 2,1 x 10
U-233 100 0,1 9,5 x 10-3
U-234 100 0,1 6,2 x 10-3
U-235 100 0,2 2,1 x 10-6
U-236 200 0,2 6,3 x 10-5
U-238 nieogr. nieogr. 3,3 x 10-7
U (naturalny) nieogr. nieogr. (p. tabl. XXII)
U (wzbogacony < 20% nieogr. nieogr. (p. tabl. XXII)
20% lub więcej 100 0,1
U (zubożony) nieogr. nieogr. (p. tabl. XXII)
U (napromieniony) **) **)
V-48 Wanad (23) 6 6 1,7 x 105
W-181 Wolfram (74) 200 100 5,0 x 103
W-185 1.000 100 9,7 x 10-3
W-187 40 40 7,0 x 105
Xem-131 (sprężony) Ksenon (54) 10 10 1,0 x 105
Xem-131 (nie

sprężony)

100 100 1,0 x 105
Xe-133 (nie

sprężony)

1.000 1.000 1,9 x 105
Xe-133 (sprężony) 5 5 1,9 x 105
Xe-135 (nie

sprężony)

70 70 2,5 x 106
Xe-135 (sprężony) 2 2 2,5 x 105
Y-90 Itr (39) 10 10 5,3 x 105
Ym-91 30 30 4,1 x 107
Y-91 30 30 2,5 x 104
Y-92 10 10 9,5 x 106
Y-93 10 10 3,2 x 106
Yb-175 Yterb (70) 400 400 1,8 x 105
Zn-65 Cynk (30) 30 30 8,0 x 103
Znm-69 40 40 3,3 x 106
Zn-69 300 300 5,3 x 107

*) Wartości A1 i A2 należy dodatkowo obliczyć według lm. 1691 (3), wtedy oprócz aktywności toru uwzględniona zostanie aktywność produktów rozszczepienia i uranu-233.

**) Wartości A1 i A2 należy dodatkowo obliczyć według lm. 1691 (3), wtedy oprócz aktywności uranu uwzględniona zostanie aktywność produktów rozszczepienia i izotopów plutonu.

1 2 3 4 5
Zr-93 Cyrkon (40) 1.000 200 3,5 x 10-3
Zr-95 20 20 2,1 x 104
Zr-97 20 20 2,0 x 106

Tablica XXII

Zależność między aktywnością i masą uranu oraz naturalnego toru *)

(tablica ta jest powoływana w tablicy XXI)

Materiał promieniotwórczy Ci/g g/Ci
Uran
(% zawartości U-235 wagowo)
0,45 5,0 x 10-7 2,0 x 106
0,72 (uran naturalny) 7,06 x 10-7 1,42 x 106
1,0 7,6 x 10-7 1,3 x 106
1,5 1,0 x 10-6 1,0 x 106
5,0 2,7 x 10-6 3,7 x l05
10,0 4,8 x 10-6 2,1 x 105
20,0 1,0 x 10-5 1,0 x 105
35,0 2,0 x 10-5 5,0 x 104
50,0 2,5 x 10-5 4,0 x 104
90,0 5,8 x 10-5 1,7 x 104
93,0 7,0 x 10-5 1,4 x 104
95,0 9,1 x 10-5 1,1 x 104
Tor naturalny 2,2 x 10-7 4,6 x l06

*) Liczby dla uranu obejmują także aktywność uranu 234 skoncentrowanego w procesie wzbogacenia. Aktywność toru zawiera stężenie toru-228 w stanie równowagi.

(2) Dla pojedynczych znanych radionuklidów nie umieszczonych w tablicy XXI wartości A1 i A2 określa się według niżej podanych zasad:

a) jeśli radionuklid emituje tylko jeden rodzaj promieniowania, A1 określa się według wytycznych podanych pod i), ii), iii) i iv). Jeśli radionuklidy emitują różne rodzaje promieniowania, A1 określa się jako najniższą z wartości podanych dla poszczególnych rodzajów promieniowania. W obydwu przypadkach A1 powinno być ograniczone do wartości 1.000 Ci. Jeśli produktem rozpadu nuklidu macierzystego jest nuklid krótkożyciowy o półokresie nie przekraczającym 10 dni, A1 należy określić dla obu nuklidów - macierzystego i będącego produktem rozpadu. Ostrzejsza z obu wyznaczonych wartości będzie określać aktywność A1 nuklidu macierzystego:

i) dla emiterów gamma A1 określa się z wzoru:

9

A1 = --- Ci

Γ

gdzie Γ stała ekspozycyjna gamma odpowiada mocy dawki ekspozycyjnej w R/h w odległości 1 m od nuklidu promieniotwórczego o aktywności 1 Ci; cyfra 9 wynika z wyboru mocy równoważnika dawki 1 rem/h w odległości 3 m jako wartości odniesienia;

ii) dla emiterów promieniowania X A1 określa się w zależności od liczby porządkowej nuklidu:

dla Z 55; Ł A1 = 1.000 Ci

dla Z 55; > A1 = 200 Ci

iii) dla emiterów beta A1 określa się w zależności od energii maksymalnej (Emax) z tablicy XXIII;

iv) dla emiterów alfa A1 określa się ze wzoru:

A1 = 1.000 A3

gdzie A3 jest wartością podaną w tablicy XXIV.

b) A2 określa się jako ostrzejszą z następujących wartości:

i) odpowiada wartości A1 i

ii) wartość A3 z tablicy XXIV.

Tablica XXIII

Zależność między A1 i energią maksymalną promieniowania beta

Emax (MeV) A1 (Ci)
< 0,5 1.000
0,5- < 1,0 300
1,0- < 1,5 100
1,5- < 2,0 30
> 2,0 10

Tablica XXIV

Zależność między A3 i liczbą porządkową radionuklidu

Liczba porządkowa A3
okres półrozpadu
poniżej 1.000 dni między 1.000 dni

i 106 lat

dłuższy od 106 lat
1 do 81 3 Ci 50 mCi 3 Ci
82 i powyżej 2 mCi 2 mCi 3 Ci

(3) Dla każdego nieznanego pojedynczego radionuklidu wartość A1 ogranicza się do 2 Ci, a wartość A2 do 0,002 Ci. Jedynie w przypadkach, gdy wiadomo, że liczba porządkowa radionuklidu jest niższa od 82, wartość A1, ogranicza się do 10 Ci, a A2 do 0,4 Ci.

2. Mieszaniny radionuklidów (łącznie z łańcuchem rozpadu promieniotwórczego).

1691

(1) Dla mieszaniny produktów rozszczepiania, w przypadkach gdy nie można przeprowadzić szczegółowej analizy mieszaniny, przyjmuje się następujące granice aktywności:

A1 = 10 Ci

A2 = 0,4 Ci.

(2) Pojedynczy łańcuch rozpadu promieniotwórczego, w którym radionuklidy znajdują się w naturalnych proporcjach i w którym żaden z nuklidów pochodnych nie ma okresu półrozpadu dłuższego od 10 dni lub dłuższego od półokresu nuklidu macierzystego, należy rozpatrywać tak jak pojedynczy radionuklid. Aktywność, którą należy wtedy rozpatrywać, względnie wartości A1 i A2, które wtedy należy przyjmować, będą odnosić się do nuklidu macierzystego w łańcuchu. Jeśli którykolwiek z nuklidów pochodnych posiada okres półrozpadu dłuższy od 10 dni względnie dłuższy od okresu półrozpadu nuklidu macierzystego, nuklid macierzysty i nuklidy pochodne należy rozpatrywać jako mieszaninę różnych radionuklidów.

(3) W przypadku mieszaniny znanych radionuklidów i jeśli znana jest aktywność każdego z nich, dopuszczalna aktywność pojedynczych radionuklidów R1, R2 ... + Rn powinna być taka, aby suma F1 + F2 + ... Fn nie przekraczała jedności, gdzie

całkowita aktywność R1

F1 = ------------------------

Ai (R1)

całkowita aktywność R2

F2 = ------------------------

Ai (R2)

całkowita aktywność Rn

Fn = ------------------------

Ai (Rn)

Ai (R1, R2 ... Rn) jest odpowiednią wartością A1 lub A2 dla nuklidu R1, R2, ... Rn.

(4) Jeśli znane są wszystkie radionuklidy, lecz nie jest znana aktywność niektórych radionuklidów, należy stosować dla określenia odpowiednich wartości A1 lub A2 wzór podany w (3). Wszystkie radionuklidy, których aktywność odrębnie nie jest znana, lecz znana jest aktywność sumaryczna, należy połączyć w jedną grupę i najniższa z odpowiednich wartości A1 lub A2 określona dla któregokolwiek z nich będzie wartością, którą powinno się zastosować.

(5) Jeśli znane są wszystkie radionuklidy, ale aktywność żadnego ze znanych nuklidów nie jest określona, należy przyjąć najniższą z odpowiednich wartości A1 lub A2 określoną dla któregokolwiek z obecnych radionuklidów.

(6) Jeśli nieznane są wszystkie radionuklidy lub niektóre z nich, przyjmuje się dla A1 wartość 2 Ci, a dla A2 wartość 0,002 Ci. Jeśli jednak wiadomo, że w mieszaninie nie ma żadnych emiterów alfa, jako A2 można przyjąć 0,4 Ci.

1692-1694

Rozdział  VII

ODKAŻANIE, NIESZCZELNE OPAKOWANIE I WYPADKI

1695

(1) Jeśli sztuka przesyłki z materiałem promieniotwórczym jest rozbita, nieszczelna lub uległa innemu wypadkowi w czasie przewozu, należy wagon lub teren zabezpieczyć w miarę możliwości poprzez odpowiednie oznakowanie i ogrodzenie tak, aby nikt nie mógł się zetknąć z materiałem promieniotwórczym. Tak długo, dopóki nie przybędzie ekspert, który potrafi przeprowadzić akcję ratowniczą, nikt nie powinien przebywać na ogrodzonym terenie. Należy jak najszybciej powiadomić nadawcę i kompetentne władze. Niezależnie od tych wymagań obecność materiałów promieniotwórczych nie może stanowić przeszkody w akcji ratowania ludzi lub gaszenia pożaru.

(2) W przypadku gdy materiały promieniotwórcze wydostaną się na zewnątrz i rozsypią się w wagonie, pomieszczeniu, na terenie lub skażą inne towary względnie oprzyrządowanie wykorzystywane w czasie transportu i magazynowania, należy możliwie jak najszybciej sprowadzić fachowców, którzy przeprowadzą dekontaminację. Odkażone wagony, pomieszczenia, teren i przyrządy mogą być ponownie oddane do użytku po stwierdzeniu przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach, że nie stanowi to niebezpieczeństwa dla otoczenia.

(3) Z zastrzeżeniem wymagań podanych w p. (4) każdy wagon, każdy przyrząd lub jego części, które uległy skażeniu materiałem promieniotwórczym w czasie transportu, powinny być jak najszybciej odkażone przez fachowców; mogą być one ponownie użyte, jeśli wartości nie związanych skażeń promieniotwórczych leżą poniżej wartości podanych w tablicy XIX oraz wagon i przyrządy względnie ich części zostały określone przez fachowca jako niegroźne z punktu widzenia promieniowania zewnętrznego.

(4) Wagon lub przedziały używane do przewozu:

- materiałów promieniotwórczych o niskiej aktywności właściwej luzem lub w wagonach zbiornikach,

- materiałów promieniotwórczych o niskiej aktywności właściwej lub materiałów stałych o niskim poziomie promieniowania jako przesyłek całowagonowych mogą być wykorzystywane do przewozu innych towarów dopiero po ich odkażeniu przez odbiorcę lub jego pełnomocnika zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie (3). Przy zwrocie wagonu odbiorca lub jego pełnomocnik powinni powiadomić kompetentną placówkę kolei, że przeprowadzona została dekontaminacja oraz że wagony lub przedziały nie stwarzają zagrożenia.

1696-1699

______

1) Nie jest konieczne dokonywanie pomiaru; wystarczy, jeśli przeprowadzi się odpowiednie obliczenia dla wzorcowego źródła promieniowania.

2) Przy wykorzystywaniu obliczonych lub eksperymentalnie wyznaczonych danych do określania warunków krytycznościowych przygotowanej do transportu sztuki przesyłki należy brać poprawkę na niepewność tych danych i możliwość ich zdezaktualizowania się.

3) Na przykład jeśli parametrem kontrolnym jest masa materiału rozszczepialnego, odpowiednim marginesem bezpieczeństwa będzie ograniczenie masy do 80% masy, która byłaby krytyczna w podanym układzie.

4) Spowalnianie materiałem zawierającym wodór może być rozpatrywane jako otoczenie zwykłą wodą każdej sztuki przesyłki lub jednorodne rozmieszczenie między sztukami przesyłki wody o określonej gęstości (lód lub para).

5) Warstwę tę może tworzyć kadm o grubości co najmniej 0,38 mm, co odpowiada masie powierzchniowej kadmu 0,325 g/cm2.

6) tzn. przedsięwzięć nie omówionych w tym Dodatku, ale uważanych za niezbędne z punktu widzenia bezpieczeństwa przewozu, np. ręczny pomiar temperatury lub ciśnienia albo okresowe odgazowywanie. Należy tu także określić postępowanie w razie nieprzewidzianych opóźnień.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1979.1.1

Rodzaj: Umowa międzynarodowa
Tytuł: Zmiany do tekstu załącznika I do Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM), podpisanej w Bernie dnia 25 lutego 1961 r., zawierającego Regulamin międzynarodowy dla przewozu koleją towarów niebezpiecznych (RID).
Data aktu: 16/12/1978
Data ogłoszenia: 11/01/1979
Data wejścia w życie: 01/07/1977