Wykonanie dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o podatku od nabycia praw majątkowych, wydane co do §§ 62 i 63 w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych; co do 59 - 61 i 64 - 67 w porozumieniu z Ministrami: Obrony Narodowej, Administracji Publicznej, Bezpieczeństwa Publicznego, Spraw Zagranicznych, Sprawiedliwości, Oświaty, Kultury i Sztuki, Rolnictwa i Reform Rolnych, Leśnictwa, Przemysłu i Handlu, Żeglugi, Odbudowy, Komunikacji, Pracy i Opieki Społecznej, Zdrowia, Poczt i Telegrafów, Ziem Odzyskanych oraz co do § 72 w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów.

Dz.U.48.59.468
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 8 listopada 1948 r.
w sprawie wykonania dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o podatku od nabycia praw majątkowych, wydane co do §§ 41, 46-55 i 58 w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości; co do §§ 56 i 57 oraz §§ 62 i 63 w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych; co do §§ 59 - 61 i 64 - 67 w porozumieniu z Ministrami: Obrony Narodowej, Administracji Publicznej, Bezpieczeństwa Publicznego, Spraw Zagranicznych, Sprawiedliwości, Oświaty, Kultury i Sztuki, Rolnictwa i Reform Rolnych, Leśnictwa, Przemysłu i Handlu, Żeglugi, Odbudowy, Komunikacji, Pracy i Opieki Społecznej, Zdrowia, Poczt i Telegrafów, Ziem Odzyskanych oraz co do § 72 w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów.
Na podstawie art. 17 ust. 3, art. 20 ust. 4, art. 23 i 25 dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o podatku od nabycia praw majątkowych (Dz. U. R. P. Nr 27, poz. 106) oraz art. 3, 15, 58 ust. 1 i art. 117 dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym (Dz. U. R. P. Nr 27, poz. 174), zmienionego ustawą z dnia 25 lutego 1948 r. (Dz. U. R. P. Nr 12, poz. 94) i dekretem z dnia 25 października 1948 r. (Dz. U. R. P. Nr 52, poz. 413), zarządza się, co następuje:
§  1-64. 1 (uchylone).
§  65.
1. 2 (uchylony).
2. 3 (uchylony).
3. 4 Płatnicy mogą dokonywać wpłat pobranego podatku częściej niż to przewidują przepisy art. 18, nie wolno jednak obejmować jedną sumą należności, które powinny być wpłacone w dwóch różnych terminach.
4. 5 Płatnicy obowiązani są przy każdej wpłacie podatku składać właściwej władzy podatkowej odrębne wykazy (deklaracje). W deklaracjach tych należy uwidaczniać łączną wysokość pobranych kwot podatku i okres, którego dotyczą wpłaty, wyodrębniając kwoty pobrane tytułem podatku od nabycia praw majątkowych:
1) od odpłatnego nabycia własności nieruchomości,
2) od odpłatnego nabycia innych praw majątkowych,
3) od nieodpłatnego nabycia praw majątkowych.
5. 6 Sekretarze sądu obowiązani są ponadto podać: kwotę pobranego podatku, kwotę wynagrodzenia (§ 41 ust. 3 zdanie pierwsze), kwotę podatku zmniejszoną o kwotę wynagrodzenia oraz kwotę potrąconą z wynagrodzenia w myśl § 41 ust. 3 zdanie drugie.
6. 7 (uchylony).
§  66. 8 (uchylony).

Do art. 18.

§  67. 9 Podatek pobierany przez płatników - z wyjątkiem notariuszów i sekretarzy sądowych oraz sędziów obywatelskich - może być uiszczony znaczkami skarbowymi, jeżeli podatek przypadający od wszystkich przypadków nabycia stwierdzonych jednym pismem nie przekracza 2.000 zł. W tym przypadku płatnik nie ma obowiązku zapisywania nabycia w rejestrze podatku od nabycia praw majątkowych. Znaczki skarbowe pobrane tytułem podatku płatnik nakleja na pismach pozostających u niego i kasuje datą i podpisem bądź pieczątką, a na oryginałach, wtóropisach bądź odpisach pism, wydawanych stronom, umieszcza zaświadczenie przewidziane w art. 17 ust. 2 bez podania pozycji rejestru, lecz z zaznaczeniem, że znaczki skarbowe naklejono i skasowano na pismach pozostających u płatnika.

Do art. 19 ust. 1.

§  68. 10 Przesuwa się niektóre terminy płatności podatku określone w art. 19 ust. 1. Podatek płatny jest w ciągu miesiąca:
1) od dnia, w którym pismo, sporządzone na obszarze obcego państwa, zostało wprowadzone do kraju, jeżeli dotyczy odpłatnego nabycia rzeczy położonych w kraju lub praw majątkowych podlegających wykonaniu w kraju;
2) od dnia przybycia do kraju osoby, która nabyła odpłatnie na obszarze obcego państwa rzecz położoną w kraju lub prawo podlegające wykonaniu w kraju, przy czym nabycia nie stwierdzono pismem;
3) od dnia wprowadzenia do kraju pisma sporządzonego na obszarze obcego państwa, a stwierdzającego darowiznę;
4) od dnia dokonania darowizny w kraju, nie sporządzonej w formie aktu notarialnego, lecz w formie prywatnej (nie sporządzono ani nie uwierzytelniono pisma notarialnie).

Do art. 19 ust. 2.

§  69. 11
1. Władza podatkowa ustala wysokość zaliczki na podatek od nieodpłatnego nabycia majątku w drodze spadku, zapisu, dalszego zapisu lub polecenia testamentowego na podstawie swego uznania. Przy ustalaniu wysokości zaliczki władza podatkowa kieruje się wysokością podatku, przypadającego od zeznanej czystej wartości nabytego majątku, stopniem upłynnienia nabytego majątku, wreszcie stosunkami gospodarczymi i majątkowymi podatnika.
2. W zakresie nieodpłatnego nabycia praw majątkowych ze spadku, zapisu, dalszego zapisu lub polecenia testamentowego, jak również umowy zawartej na wypadek śmierci na korzyść osoby trzeciej, jeżeli nabycie dotyczy całkowicie lub częściowo rzeczy położonych za granicą lub praw podlegających wykonaniu całkowicie lub częściowo za granicą - właściwą miejscowo władzą do wymiaru podatku od nabycia praw majątkowych jest 8 Urząd Skarbowy w Warszawie.

Do art. 20 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2.

§  70. 12 Celem obliczenia podatku należy przedstawić władzy podatkowej pismo już podpisane albo odpis tego pisma; obliczenie podatku nie nastąpi w razie przedstawienia papieru zaopatrzonego jedynie w podpis, tekstu niepodpisanego albo tekstu (chociażby podpisanego), w którym pozostawiono luki.

Do art. 20 ust. 4.

§  71. 13
1. Wprowadza się dziesięć kategorii znaczków skarbowych o wartości złotych: 1, 2, 5, 10, 15, 20, 25, 50, 100 i 500.
2. Znaczki są wykonane na papierze znaczkowym podgumowanym według następującego wzoru: wymiary znaczków są około 25,5x31 mm, wymiary rysunku około 21x26,5 mm. Pośrodku znaczka na tle tarczy okolonej ornamentem barokowym znajduje się godło Państwa; poniżej tej tarczy na jasnym tle okolonym ornamentem umieszczony jest napis "OPŁATA SKARBOWA". W górnej części znaczka w rogach znajdują się dwa prostokąty z jasnymi cyframi oznaczającymi wartość znaczka; pośrodku pomiędzy wymienionymi prostokątami widnieją litery "ZŁ". Całość znaczka wydrukowana jest na tle giloszowym wypełniającym także marginesy znaczka.
3. Znaczki są wykonane w następujących kolorach:
Kategoria wartości Kolor znaczka Kolor poddruku
1 zł zielony różowy
2 " fioletowy różowy
5 " stalowo-granatowy różowy
10 " pomarańczowy różowy
15 " szaro-brązowy różowy
20 " czerwono-brązowy różowy
25 " wiśniowo-różowy niebieski
50 " ciemno-niebieski niebieski
100 " fioletowo-niebieski niebieski
500 " czerwono-brązowy niebieski
§  72. 14
1. Znaczki skarbowe sprzedają po cenie nominalnej:
1) wszystkie urzędy skarbowe, rewizyjne, celne i akcyzowe,
2) urzędy i agencje pocztowe,
3) dystrybutorzy znaczków skarbowych.
2. Dystrybutorami są osoby fizyczne i prawne, którym właściwa władza podatkowa udzieliła zezwolenia na sprzedaż znaczków skarbowych. Osobom nie posiadającym zezwolenia na sprzedaż znaczków skarbowych nie wolno trudnić się ich sprzedażą.
3. Osoba ubiegająca się o zezwolenie na sprzedaż znaczków skarbowych winna wskazać lokal, w którym zamierza dokonywać sprzedaży.
§  73. 15
1. Dystrybutor znaczków skarbowych powinien oznaczyć lokal sprzedaży na zewnątrz wyraźnym i łatwo dostrzegalnym napisem.
2. Dystrybutor obowiązany jest posiadać na składzie rodzaje i kategorie znaczków skarbowych w ilości odpowiadającej zapotrzebowaniu; poza tym obowiązany jest przestrzegać wskazówek władzy podatkowej, która udzieliła zezwolenia, co do sprzedaży znaczków skarbowych.
§  74. 16
1. Dystrybutorzy zaopatrują się w znaczki skarbowe w urzędzie skarbowym, w którego okręgu wykonują sprzedaż, bądź w innym urzędzie skarbowym wyznaczonym przez izbę skarbową.
2. Władza podatkowa wydaje dystrybutorowi znaczki skarbowe za gotówkę po potrąceniu 3% od wartości znaczków skarbowych.
3. Sprzedaż znaczków skarbowych dystrybutorowi (osobom przez niego wysłanym) następuje po uprzednim złożeniu zamówienia według wzoru Nr 6 i za okazaniem zezwolenia na dystrybucję.
§  75. 17
1. Wymiana znaczków skarbowych następuje:
1) gdy znaczek nie naklejony uległ uszkodzeniu np. zlepieniu lub poplamieniu;
2) gdy znaczek naklejono na papierze nie zapisanym, który (z powodu poplamienia, przedarcia itp.) nie może być użyty do sporządzenia pisma;
3) gdy znaczek naklejono na papierze, na którym umieszczono pismo niepodpisane.
2. Wymiana nie następuje w przypadku rozdarcia znaczka skarbowego na dwie lub więcej części.
§  76. 18
1. Wymiana przewidziana w § 75 ust. 1 pkt 2 i 3 następuje tylko w tym przypadku, gdy jest zupełnie niewątpliwe, że papier, zaopatrzony w znaczek skarbowy, a przedstawiony do wymiany nie jest składową częścią pisma już podpisanego.
2. Wymiana nie następuje np. gdy przedstawiono papier, na którym nie ma początku pisma, lub który, zawierając początek pisma, jest zapisany w całości (wobec czego możliwe jest, że ciąg dalszy pisma wraz z podpisem znajduje się na innym papierze) lub gdy przekreślenie, skrobanie, zalanie atramentem, wywabianie tekstu itp. zmiany wywołują przypuszczenie, że w miejscu w ten sposób uszkodzonym znajdował się podpis.
3. Również nie następuje wymiana znaczka skarbowego zdjętego z papieru, na którym był umieszczony.
§  77. 19 Podanie o wymianę znaczków skarbowych (§§ 75 i 76) należy wnieść do urzędu skarbowego, właściwego do wymiaru podatku od nabycia praw majątkowych.
§  78. 20
1. Po powzięciu decyzji o dopuszczalności wymiany urząd skarbowy nakleja na papierze - o ile do wymiany przedstawiono nienaklejone znaczki skarbowe - oddzielnie znaczki, których wymiany dozwolił, i oddzielnie te, których wymiany odmówił.
2. Jeżeli naklejenie znaczków skarbowych na papierze nie jest możliwe, gdyż są zlepione, należy te znaczki złożyć do koperty i opieczętować ją.
3. Na każdym papierze, na którym urząd nakleił znaczki skarbowe, na kopercie mieszczącej znaczki zlepione, jak również na każdym przedstawionym przez składającego podanie papierze z naklejonym znaczkiem skarbowym urząd umieszcza decyzję.
4. Dopuszczalne jest zszycie i opieczętowanie wszystkich tych papierów (ust. 3), co do których urząd udziela wymiany. Nie należy natomiast zszywać papierów, co do których wymiany odmówiono. Decyzja odmowna powinna być umieszczona na każdym papierze z osobna.
§  79. 21 W razie wydania odmownej decyzji urząd zwraca wnoszącemu podanie o wymianę te znaczki skarbowe, co do których zapadła decyzja odmowna - z wyjątkiem znaczków skarbowych zebranych (z powodu zlepienia się) w opieczętowanej kopercie, które pozostają w urzędzie skarbowym. Urząd powinien przedziurawić każdy znaczek skarbowy, którego wymiany odmówił, a który zwraca wnoszącemu podanie o wymianę; nie dotyczy to przypadków, w których odmówiono wymiany z tego powodu, że znaczki skarbowe są nieuszkodzone lub umieszczone na piśmie, podlegającym podatkowi.
§  80. 22 W razie przychylnej decyzji urząd zawiadamia o niej kasę, wymieniając łączną sumę znaczków skarbowych, które mają być wydane.
§  81. 23
1. Kasa urzędu skarbowego przeprowadza wymianę po złożeniu decyzji przez stronę.
2. Wymiana nie następuje w przypadku zgłoszenia się do kasy po upływie roku od doręczenia decyzji dozwalającej wymianę.
§  82. 24
1. Tytułem kosztów wymiany pobiera się w gotówce 10% wartości znaczków skarbowych, których wymiany dozwolono.
2. Jeżeli przedłożono do wymiany znaczki skarbowe wartości ponad 10 zł każdy, ogólna suma kosztów wymiany nie może wynosić mniej niż iloczyn z pomnożenia 5 zł przez ilość znaczków skarbowych, których wymiany dozwolono.
§  83. 25
1. Do urzędowego kasowania znaczków skarbowych używa się pieczęci urzędowej.
2. Na każdym znaczku skarbowym powinien być jeden odcisk pieczęci umieszczony w ten sposób, aby w części znajdował się na znaczku, w części zaś przechodził na papier lub na znaczek sąsiedni.
§  84. 26
1. W razie wydawania rachunków bądź pokwitowań przebitkowo, należny podatek od nabycia powinien być uiszczony znaczkami skarbowymi naklejonymi na kopii pozostającej u wystawcy rachunku bądź pokwitowania, a znaczki skasowane datą i podpisem bądź pieczątką wystawcy; na oryginałach rachunków bądź pokwitowań wręczonych drugiej stronie wystawca stwierdza uiszczenie podatku znaczkami skarbowymi w formie:

Pod. nab. w kwocie ........ zł uiszczono znaczkami skarbowymi

na kopii.

.......... dnia ....... 194.... r.

Imię i nazwisko (firma, nazwa)wystawcy

i podpis.

2. Wydawane rachunki bądź pokwitowania powinny być bieżąco numerowane.
3. W razie wydawania rachunków bądź pokwitowań z ksiąg grzbietowych z pozostawieniem talonu, księgi te powinny być zbroszurowane, a karty ponumerowane tak, aby rachunek (pokwitowanie) i talon oznaczane były tymi samymi numerami, a treść talonu w istotnych punktach była zgodna z wydanym rachunkiem (pokwitowaniem). W tych przypadkach znaczki skarbowe powinny być naklejone na linii oddzielającej talon od rachunku (pokwitowania) przeznaczonego do wycięcia. Znaczek skarbowy powinien być naklejony pionowo w ten sposób, aby jego część górna była zwrócona ku górnemu brzegowi księgi. Po wycięciu rachunku (pokwitowania) lewa połowa znaczka pozostaje na talonie, a prawa połowa na wyciętym rachunku (pokwitowaniu).
4. W razie wydawania rachunków (pokwitowań) w sposób inny niż podano w ustępach poprzednich, należny podatek powinien być uiszczony na wydawanych rachunkach (pokwitowaniach) znaczkami skarbowymi skasowanymi w sposób podany w ust. 1.
§  85. 27 Najwyższa kwota podatku, która może być uiszczona przez użycie znaczków skarbowych, wynosi 2.000 zł.
§  86-93. 28 (uchylone).
ZAŁĄCZNIK 

Rejestr podatku od nabycia praw majątkowych oraz opłaty skarbowej (dla notariuszów).

Wzór Nr 1

do § 50.

Pozycja bieżąca rejestru Nr Rep. lub księgi protestów Data czynności urzędowej Data pobrania podatku lub opłaty skarbowej Nazwiska i imiona osób, na których ciąży obowiązek uiszczenia podatku lub opłaty skarbowej Przedmiot podatku lub opłaty skarbowej Podstawa opodatkowania lub niepobrania podatku Stopa procentowa podatku Wyszczególnienie pobranych kwot tytułem: UWAGI
A. podatku od nabycia praw majątkowych B. opłaty skarbowej Ogółem

(suma A + B)

a b c Razem (a+b+c)
od odpłatnego nabycia własności nieruchomości od odpłatnego nabycia innych praw majątkowych od nieodpłatnego nabycia praw majątkowych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Wzór Nr 2

do § 51

OBLICZENIE PODATKU

1. Numer i sygnatura akt sądowych oraz data orzeczenia sądowego
2. Nazwiska i imiona podatników oraz ich adresy (art. 5 pod. nab.)
3. Data powstania obowiązku podatkowego
4. Rodzaj czynności prawnej (przedmiot podatku tj. określenie prawa majątkowego)
5. Wartość prawa majątkowego (podstawa opodatkowania)
6. Stopa procentowa podatku lub wysokość opłaty skarbowej
7. a) Suma podatku ........ zł
b) Suma opłaty skarbowej ........ "
c) Razem ........ zł

słownie:

.....................................

Data sporządzenia obliczenia

............................

Podpis sekretarza sądowego

Wzór Nr 3

do § 56

REJESTR

podatku od nabycia praw majątkowych (dla poborcy)

Pozycja bieżąca rejestru Data

odbycia licytacji lub sprzedaży dokonanej w inny sposób (art. 82 dekretu z dnia 28 stycznia 1947 r. Dz. U. R. P. Nr 21, poz. 84)

Numer

akt egzekucyjnych oraz imię i nazwisko poborcy

Nazwisko i imię nabywcy na licytacji lub przy sprzedaży dokonanej w inny sposób Podstawa opodatkowania (suma uzyskana z licytacji lub ze sprzedaży dokonanej w inny sposób) zł Stopa procentowa podatku Kwota podatku zł Data wpłaty pobranego przez poborcę podatku na rachunek urzędu skarbowego UWAGA
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Do przeniesienia

Uwaga: W razie niepobrania podatku należy w rubr. 9 podać podstawę niepobrania podatku.

Wzór Nr 4

do § 59

REJESTR

podatku od nabycia praw majątkowych (dla urzędników państwowych lub samorządowych).

Pozycja bieżąca rejestru Nazwiska i imiona podatników i ich adresy Data nabycia prawa i Nr akt sprawy Rodzaj czynności prawnej (przedmiot podatku tj. określenie prawa majątkowego) Wartość prawa majątkowego (podstawa opodatkowania) zł Stopa procentowa podatku Suma podatku zł UWAGA

(należy tu podać podstawę niepobrania podatku)

1 2 3 4 5 6 7 8

Wzór Nr 5

do § 59

OBLICZENIE PODATKU

1. Nr aktu oraz data umowy
2. Nazwiska i imiona podatników oraz ich adresy
3. Rodzaj czynności prawnej

(przedmiot podatku tj. określenie prawa majątkowego)

4. Wartość prawa majątkowego

(podstawa opodatkowania)

zł ...........
5. Stopa procentowa podatku
6. Suma podatku zł ...........
7. UWAGI

.............................. ..................

Data sporządzenia obliczenia podpis urzędnika

Wzór Nr 6

do § 74

ZAMÓWIENIE

ZNAKÓW WARTOŚCIOWYCH

Dnia .......... 19 ..... r.

Dystrybutor ..........................................

........................................................

Rodzaj znaków .............................................
Ilość sztuk Cena za sztukę

Suma

Razem zł
- 3%-owa prowizja ........................... zł
Należność do zapłaty ................. zł
Słownie złotych ...............................
Dz. znaków wartościowych
Data ................. Poz. .........

.....................

podpis dystrybutora

datownik

kasy

.................................

podpis referenta likwidacyjnego

...................

podpis skarbnika

1 § 1-64 uchylone przez § 64 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 października 1951 r. w sprawie wykonania dekretu o podatku od nabycia praw majątkowych (Dz.U.52.7.43) z dniem 13 lutego 1952 r.
2 § 65 ust. 1 uchylony przez § 64 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 października 1951 r. w sprawie wykonania dekretu o podatku od nabycia praw majątkowych (Dz.U.52.7.43) z dniem 13 lutego 1952 r.
3 § 65 ust. 2 uchylony przez § 64 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 października 1951 r. w sprawie wykonania dekretu o podatku od nabycia praw majątkowych (Dz.U.52.7.43) z dniem 13 lutego 1952 r.
4 Z dniem 1 października 1951 r. § 65 ust. 3 traci moc w zakresie uregulowanym rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 września 1951 r. w sprawie wykonania dekretu o zobowiązaniach podatkowych (Dz.U.51.50.362), zgodnie z § 72 ust. 1 pkt 8 powołanego rozporządzenia.
5 Z dniem 1 października 1951 r. § 65 ust. 4 traci moc w zakresie uregulowanym rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 września 1951 r. w sprawie wykonania dekretu o zobowiązaniach podatkowych (Dz.U.51.50.362), zgodnie z § 72 ust. 1 pkt 8 powołanego rozporządzenia.
6 Z dniem 1 października 1951 r. § 65 ust. 5 traci moc w zakresie uregulowanym rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 września 1951 r. w sprawie wykonania dekretu o zobowiązaniach podatkowych (Dz.U.51.50.362), zgodnie z § 72 ust. 1 pkt 8 powołanego rozporządzenia.
7 § 65 ust. 6 uchylony przez § 64 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 października 1951 r. w sprawie wykonania dekretu o podatku od nabycia praw majątkowych (Dz.U.52.7.43) z dniem 13 lutego 1952 r.
8 § 66 uchylony przez § 64 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 października 1951 r. w sprawie wykonania dekretu o podatku od nabycia praw majątkowych (Dz.U.52.7.43) z dniem 13 lutego 1952 r.
9 Z dniem 1 października 1951 r. § 67 traci moc w zakresie uregulowanym rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 września 1951 r. w sprawie wykonania dekretu o zobowiązaniach podatkowych (Dz.U.51.50.362), zgodnie z § 72 ust. 1 pkt 8 powołanego rozporządzenia.
10 Z dniem 1 października 1951 r. § 68 traci moc w zakresie uregulowanym rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 września 1951 r. w sprawie wykonania dekretu o zobowiązaniach podatkowych (Dz.U.51.50.362), zgodnie z § 72 ust. 1 pkt 8 powołanego rozporządzenia.
11 Z dniem 1 października 1951 r. § 69 traci moc w zakresie uregulowanym rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 września 1951 r. w sprawie wykonania dekretu o zobowiązaniach podatkowych (Dz.U.51.50.362), zgodnie z § 72 ust. 1 pkt 8 powołanego rozporządzenia.
12 Z dniem 1 października 1951 r. § 70 traci moc w zakresie uregulowanym rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 września 1951 r. w sprawie wykonania dekretu o zobowiązaniach podatkowych (Dz.U.51.50.362), zgodnie z § 72 ust. 1 pkt 8 powołanego rozporządzenia.
13 Z dniem 1 października 1951 r. § 71 traci moc w zakresie uregulowanym rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 września 1951 r. w sprawie wykonania dekretu o zobowiązaniach podatkowych (Dz.U.51.50.362), zgodnie z § 72 ust. 1 pkt 8 powołanego rozporządzenia.
14 Z dniem 1 października 1951 r. § 72 traci moc w zakresie uregulowanym rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 września 1951 r. w sprawie wykonania dekretu o zobowiązaniach podatkowych (Dz.U.51.50.362), zgodnie z § 72 ust. 1 pkt 8 powołanego rozporządzenia.
15 Z dniem 1 października 1951 r. § 73 traci moc w zakresie uregulowanym rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 września 1951 r. w sprawie wykonania dekretu o zobowiązaniach podatkowych (Dz.U.51.50.362), zgodnie z § 72 ust. 1 pkt 8 powołanego rozporządzenia.
16 Z dniem 1 października 1951 r. § 74 traci moc w zakresie uregulowanym rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 września 1951 r. w sprawie wykonania dekretu o zobowiązaniach podatkowych (Dz.U.51.50.362), zgodnie z § 72 ust. 1 pkt 8 powołanego rozporządzenia.
17 Z dniem 1 października 1951 r. § 75 traci moc w zakresie uregulowanym rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 września 1951 r. w sprawie wykonania dekretu o zobowiązaniach podatkowych (Dz.U.51.50.362), zgodnie z § 72 ust. 1 pkt 8 powołanego rozporządzenia.
18 Z dniem 1 października 1951 r. § 76 traci moc w zakresie uregulowanym rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 września 1951 r. w sprawie wykonania dekretu o zobowiązaniach podatkowych (Dz.U.51.50.362), zgodnie z § 72 ust. 1 pkt 8 powołanego rozporządzenia.
19 Z dniem 1 października 1951 r. § 77 traci moc w zakresie uregulowanym rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 września 1951 r. w sprawie wykonania dekretu o zobowiązaniach podatkowych (Dz.U.51.50.362), zgodnie z § 72 ust. 1 pkt 8 powołanego rozporządzenia.
20 Z dniem 1 października 1951 r. § 78 traci moc w zakresie uregulowanym rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 września 1951 r. w sprawie wykonania dekretu o zobowiązaniach podatkowych (Dz.U.51.50.362), zgodnie z § 72 ust. 1 pkt 8 powołanego rozporządzenia.
21 Z dniem 1 października 1951 r. § 79 traci moc w zakresie uregulowanym rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 września 1951 r. w sprawie wykonania dekretu o zobowiązaniach podatkowych (Dz.U.51.50.362), zgodnie z § 72 ust. 1 pkt 8 powołanego rozporządzenia.
22 Z dniem 1 października 1951 r. § 80 traci moc w zakresie uregulowanym rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 września 1951 r. w sprawie wykonania dekretu o zobowiązaniach podatkowych (Dz.U.51.50.362), zgodnie z § 72 ust. 1 pkt 8 powołanego rozporządzenia.
23 Z dniem 1 października 1951 r. § 81 traci moc w zakresie uregulowanym rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 września 1951 r. w sprawie wykonania dekretu o zobowiązaniach podatkowych (Dz.U.51.50.362), zgodnie z § 72 ust. 1 pkt 8 powołanego rozporządzenia.
24 Z dniem 1 października 1951 r. § 82 traci moc w zakresie uregulowanym rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 września 1951 r. w sprawie wykonania dekretu o zobowiązaniach podatkowych (Dz.U.51.50.362), zgodnie z § 72 ust. 1 pkt 8 powołanego rozporządzenia.
25 Z dniem 1 października 1951 r. § 83 traci moc w zakresie uregulowanym rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 września 1951 r. w sprawie wykonania dekretu o zobowiązaniach podatkowych (Dz.U.51.50.362), zgodnie z § 72 ust. 1 pkt 8 powołanego rozporządzenia.
26 Z dniem 1 października 1951 r. § 84 traci moc w zakresie uregulowanym rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 września 1951 r. w sprawie wykonania dekretu o zobowiązaniach podatkowych (Dz.U.51.50.362), zgodnie z § 72 ust. 1 pkt 8 powołanego rozporządzenia.
27 Z dniem 1 października 1951 r. § 85 traci moc w zakresie uregulowanym rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 września 1951 r. w sprawie wykonania dekretu o zobowiązaniach podatkowych (Dz.U.51.50.362), zgodnie z § 72 ust. 1 pkt 8 powołanego rozporządzenia.
28 § 86-93 uchylone przez § 64 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 października 1951 r. w sprawie wykonania dekretu o podatku od nabycia praw majątkowych (Dz.U.52.7.43) z dniem 13 lutego 1952 r.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1948.59.468

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wykonanie dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o podatku od nabycia praw majątkowych, wydane co do §§ 62 i 63 w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych; co do 59 - 61 i 64 - 67 w porozumieniu z Ministrami: Obrony Narodowej, Administracji Publicznej, Bezpieczeństwa Publicznego, Spraw Zagranicznych, Sprawiedliwości, Oświaty, Kultury i Sztuki, Rolnictwa i Reform Rolnych, Leśnictwa, Przemysłu i Handlu, Żeglugi, Odbudowy, Komunikacji, Pracy i Opieki Społecznej, Zdrowia, Poczt i Telegrafów, Ziem Odzyskanych oraz co do § 72 w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów.
Data aktu: 08/11/1948
Data ogłoszenia: 17/12/1948
Data wejścia w życie: 01/01/1947, 01/05/1947, 17/12/1948