Tekst jednolity Prawa o ustroju sądów powszechnych

W Dzienniku Ustaw z 5 kwietnia 2013 r. w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z 30 stycznia 2013 r. opublikowany został tekst jednolity ustawy z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów...

08.04.2013

Arkusz ocen będzie można wypełnić komputerowo

Weszło w życie rozporządzenie wprowadzające nowe wzory świadectw, dyplomów i druków szkolnych. Zostały dostosowane do nowej podstawy programowej i zmian, jakie wprowadzono w zakresie szkolnictwa...

05.04.2013

Szkoła w szpitalu już na nowych zasadach

Weszło w życie rozporządzenie regulujące organizację szkół w podmiotach leczniczych. Pozwala ono na utworzenie większej liczby oddziałów szkolnych w szpitalach.

04.04.2013

Stopień nauczyciela dyplomowanego nada gmina

Gmina, a nie organ nadzoru pedagogicznego, będzie nadawała najwyższy stopień awansu zawodowego. Taki zapis znalazł się w projekcie założeń do nowelizacji Karty Nauczyciela.

02.04.2013

Tańszy proces o własny lokal?

W toku sprawy o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu wydatki obciążające powoda będzie ponosił tymczasowo Skarb Państwa. Sąd obciąży powoda tymi wydatkami oraz pozostałymi kosztami procesu,...

30.03.2013

Przedsiębiorcy szybciej otrzymają swoje pieniądze

Terminy zapłaty w transakcjach między przedsiębiorcami nie będą mogły przekraczać 60 dni liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie...

29.03.2013

Zmaleje opłata rekrutacyjna na studia

Aż o 15 złotych zmaleć ma opłata rekrutacyjna na studia. Taki zapis znalazł się w projekcie rozporządzenia określającego maksymalne opłaty, jakie mogą pobierać uczelnie przy przyjęciach na studia w...

29.03.2013