Resort edukacji planuje wprowadzenie zapisu pozwalającego laureatom i finalistom olimpiad z języków obcych nowożytnych na zmianę deklaracji maturalnej na dwa tygodnie przed egzaminem.
Będzie to dopuszczalne w sytuacji, gdy absolwent otrzymał tytuł laureata lub finalisty olimpiady z języka nowożytnego innego niż ten, który wskazał w deklaracji przystąpienia do egzaminu dojrzałości.
Jako że nowe przepisy pozwolą na zdawanie języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego na poziomie dwujęzycznym, wprowadzony zostanie zapis zwalniający tych uczniów ze zdawania egzaminu również w takim przypadku.
Otrzymają najwyższy wynik zarówno w części ustnej, jak i pisemnej - z tym, że w tej ostatniej na poziomie określonym w składanej przez nich deklaracji przystąpienia do egzaminu do egzaminu maturalnego (na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym). Inne zmiany resort planuje w stosunku do finalistów i laureatów olimpiad zdających egzaminy gimnazjalne i sprawdziany szóstoklasisty. 
Tu zakres zwolnień, na jakie pozwala sukces na olimpiadzie, ma być węższy. Według obecnie obowiązujących przepisów laureat konkursu z jednego przedmiotu zwalniany jest z całej części egzaminu, obejmującej także inne dziedziny (np. zwycięstwo w konkursie z jęz. polskiego zwalnia z całej części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego obejmującej również WOS i historię).
Po zmianach uczeń ma być zwalniany z egzaminu częściowo - tylko w zakresie przedmiotu, którego dotyczył uprawniający go do zwolnienia konkurs.