Marszałek poda PKW podstawę prawną wniosku o wskazanie następcy Kamińskiego

Wymiar sprawiedliwości

Szymon Hołownia, marszałek Sejmu, poinformował, że nie zmienia swojego stanowiska dotyczącego obsadzenia mandatu po Mariuszu Kamińskim. Zaznaczył, że pismo w tej sprawie - z precyzyjnie opisanymi podstawami prawnymi - jeszcze w czwartek trafi do przewodniczącego PKW Sylwestra Marciniaka. Sama PKW zwróciła się do niego w sprawie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, nawiązując do orzeczeń SN, o ponowne wskazanie, czy podtrzymuje swój wcześniejszy wniosek. Poprosiła też o podstawę prawną.

25.01.2024

Hermeliński: Prezydent wprowadza w błąd

Wymiar sprawiedliwości

Prezydent Andrzej Duda wprowadza w błąd, mówiąc, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik są nadal posłami i zaprzecza sam sobie, wydając kolejny akt łaski - powiedział w środę PAP Wojciech Hermeliński, były szef Państwowej Komisji Wyborczej i były sędzia Trybunału Sprawiedliwości. Jego zdaniem mandat po Kamińskim powinna objąć kolejna osoba z listy, natomiast mandat Wąsika nie powinien być obsadzony.

24.01.2024

MS pracuje nad przywracaniem praworządności oraz porządku konstytucyjnego

Wymiar sprawiedliwości

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 23 stycznia br. odbyło się kolejne posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. przywracania praworządności oraz porządku konstytucyjnego. Pierwszym tematem była kwestia wyboru sędziego do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Zespół debatował także na temat proponowanych zmian legislacyjnych w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych.

24.01.2024

10 tys. kary dla sądu, bo niedostatecznie chronił dane osobowe

Wymiar sprawiedliwości RODO

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył administracyjną karę pieniężną w wysokości 10 tys. zł na Sąd Okręgowy w Krakowie za brak zgłoszenia organowi nadzorczemu naruszenia ochrony danych osobowych oraz niezawiadomienie o naruszeniu, bez zbędnej zwłoki osób, których dane dotyczą. Zgodnie z RODO zgłoszenie naruszenia do organu nadzorczego powinno nastąpić nie później niż w terminie 72 godzin od jego stwierdzenia. To nie pierwsza taka sprawa, z danych UODO wynika, że sądy nadal mają z tym problem.

24.01.2024

Prezydent ułaskawił byłych szefów CBA, pozostaje problem z ich mandatami

Wymiar sprawiedliwości

Po ponad miesiącu, Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, byli szefowie CBA, zostali ponownie ułaskawieni. Kancelaria Prezydenta, ale i posłowie PiS uważają, że to oznacza, iż mogą wrócić do ław poselskich. Część prawników wskazuje, że mandaty obu posłów wygasły z mocy prawa 20 grudnia 2023 r., kiedy warszawski sąd okręgowy prawomocnie skazał ich na dwa lata pozbawienia wolności, a prawo łaski nie ma tu żadnego znaczenie. Są jednak i tacy, którzy uważają, że zawirowania z odwołaniami od wygaszenia doprowadziły do tego, że obaj politycy nadal są posłami.

24.01.2024

Wszedł w życie unijny Akt w Sprawie Danych. Co to oznacza dla konsumentów, a co dla branży cyfrowej?

Wymiar sprawiedliwości Banki Kredyty frankowe

Obecnie dostęp do większości danych posiadają wyłącznie producenci urządzeń. To oznacza, że poszczególny użytkownik nie może wyeksportować danych z urządzenia w celu skorzystania z konkurencyjnych usług posprzedażowych albo naprawczych. Zmiana tego stanu rzeczy to jedna z głównych korzyści wynikająca z Data Act - pisze Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska, członek zarządu Digital Europe.

24.01.2024

Organy ścigania i sądy muszą poznać znamiona przestępstw teleinformatycznych

Wymiar sprawiedliwości

Sędziowie i prokuratorzy muszą chcieć doskonalić swój warsztat pracy w zakresie znajomości przestępczości teleinformatycznej i dociekliwego podejścia do rozpoznawanych spraw karnych. Oprócz zmierzenia się z „ustawowymi niejasnościami” niektórych znamion czynów zabronionych, procedowanie na omawianym polu wymaga dysponowania wiedzą z zakresy informatyki śledczej, statusu prawnego kryptoaktywów oraz rozumienia działania nowych technologii - pisze dr Paweł Opitek, prokurator.

24.01.2024

Wkrótce decydująca uchwała dotycząca kredytów frankowych

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 9 stycznia br. uznał za oczywiście niedopuszczalny wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Najwyższy. Akta sprawy zostały już zwrócone Sądowi Najwyższemu, co pozwoli na powrót do rozpoznawania zagadnień prawnych dotyczących tzw. kredytów frankowych - w tym niedopuszczalności wprowadzania do umowy innego sposobu obliczania kursu waluty niewynikającego z umowy.

24.01.2024

Niezależny prokurator generalny - z doświadczeniem i... budżetem

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Środowisko prawnicze popiera planowane przez rząd rozdzielenie funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości. To jednak dopiero pierwszy krok w procesie odpolitycznienia tej instytucji. Zmiany są konieczne, tyle że kontrowersje budzi choćby sposób wyłaniania kandydatów. Istotne jest też, aby prokuratura mogła dysponować odrębnym budżetem, niezależnym od politycznego widzimisię.

24.01.2024

MS: Postanowienie TK w sprawie Barskiego jest nielegalne

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego dotyczące odwołania prokuratora Dariusza Barskiego zostało skierowane do wadliwie oznaczonych podmiotów, w tym osób, które w ogóle nie uczestniczyły i nie były stroną postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Zostało wydane przez sędzię Krystynę Pawłowicz, która podlegała wyłączeniu z mocy prawa. Zatem jest pozbawione cech aktu stosowania prawa, a tym samym nie może wywoływać skutków prawnych.

23.01.2024

TSUE: Banki nie mogą domagać się waloryzacji po unieważnieniu umowy kredytu

Wymiar sprawiedliwości Banki Kredyty frankowe

TSUE pozbawił banki możliwości domagania się waloryzacji roszczeń. To czwarte rozstrzygnięcie Trybunału dotyczące roszczeń banków, związane z tym, że banki miały wątpliwości, czy w słynnym wyroku z czerwca 2023 r. rozstrzygnął o waloryzacji kapitału. Konsumenci zyskali dodatkowe narzędzie i argumenty pozwalające skutecznie odpierać takie roszczenia - wskazują prawnicy frankowiczów. Innego zdania są ci z banków.

22.01.2024

Trwa kontrola w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości

Wymiar sprawiedliwości

W związku z nieprawidłowościami, a zwłaszcza niegospodarnością, według zaleceń po kontroli Najwyższej Izby Kontroli, Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczęło 22 stycznia 2024 r. kontrolę w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. Chodzi o sprawdzenie, czy prawidłowo wydawano pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości na rzecz tej uczelni.

22.01.2024

MS zapowiada współpracę z samorządem sędziowskim przy obsadzie kluczowych stanowisk w sądach

Wymiar sprawiedliwości

Od 2017 r. samorząd sędziowski jest pomijany w procesie powoływania prezesów sądów, a wyłączna kompetencja w tym zakresie została przyznana poprzedniemu ministrowi sprawiedliwości. W ocenie obecnego ministra sprawnie działający samorząd sędziowski winien stać się w przyszłości jednym z najważniejszych gwarantów niezależności sądownictwa, a między sędziami orzekającymi w danym sądzie a osobami pełniącymi funkcje prezesów czy wiceprezesów musi być zaufanie.

22.01.2024

Nieodwracalne skutki odbycia kary powodują, że skazany nie idzie do więzienia

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Wstrzymanie wykonania prawomocnego orzeczenia ma charakter wyjątkowy. A zatem powinno być stosowane, gdy ranga zarzutów kasacyjnych i wysoki stopień ich uprawdopodobnienia prowadzi do wniosku, że wykonywanie kary, przed rozpoznaniem kasacji, spowodowałoby dla skazanego wyjątkowo dolegliwe i w zasadzie nieodwracalne skutki i tym samym łączyłoby się z wyraźnym, nieuzasadnionym pokrzywdzeniem skazanego – taką linię orzeczniczą przyjął Sąd Najwyższy w Izbie Karnej.

22.01.2024

Przymusowe karmienie, badania seksuologiczne i odwyk

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Każdy z osadzonych ma obowiązek spożywać posiłki podawane mu w zakładzie karnym. Przymusowe dokarmianie osadzonego stosuje się wyłącznie w razie zagrożenia życia. Sąd penitencjarny ma prawo zezwolić także na przymusowe wykonanie zabiegu w razie samouszkodzenia więźnia. Zgody sądu wymaga również przymusowe leczenie odwykowe – od narkotyków i alkoholu.

20.01.2024

Można się pozbyć kredytu przewalutowanego ze złotych na franki

Wymiar sprawiedliwości Banki Kredyty frankowe

Osoby, które w sądach walczą o unieważnienie umowy kredytu frankowego zazwyczaj wygrywają. W gorszej sytuacji są jednak kredytobiorcy, którzy najpierw wzięli kredyt w złotówkach, potem przewalutowali go na franki szwajcarskie, a teraz wnioskują o unieważnienie umowy. W ich przypadku wygrana też jest możliwa - tak uważają prawnicy i przedstawiają różne rozwiązania.

20.01.2024

Prawo łaski w konflikcie z prawem pokrzywdzonych

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Prezydent, stosując akt łaski, każdorazowo musi przestrzegać zasady proporcjonalności bacząc, aby nie doszło do nadmiernej wtórnej wiktymizacji przy ocenie dopuszczalnej ingerencji w prawo pokrzywdzonego, która musi być konieczna w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej – twierdzi Piotr Starzyński, adwokat, członek Rady Programowej Fundacji Pomocy Ofiarom Przestępstw.

20.01.2024

Odsuwa się groźba zawieszenia Polski w prawach członka UE

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Komisja Europejska oczekuje konkretnych propozycji i projektów ustaw, nawet jeśli istnieje groźba weta prezydenta – wynika ze spotkania ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Adama Bodnara z komisarzem UE ds. sprawiedliwości Didierem Reyndersem. Realizacja kamieni milowych jest warunkiem przyznania Polsce środków z Krajowego Planu Odbudowy, co zbliża nasz kraj do powrotu na tory praworządności.

19.01.2024

Rozdzielenie urzędów ministra i prokuratora już wkrótce

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało założenia do ustawy Prawo o prokuraturze. Wprowadzone zostanie ponowne rozdzielenie funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, którego na sześcioletnią kadencję będzie powoływał Sejm za zgodą Senatu. Kandydatów będzie mógł zgłaszać także prezydent, marszałek Sejmu, posłowie, senatorowie, prokuratorzy i obywatele.

19.01.2024

Jaka ma być nowa KRS? Krytyka projektu rządowego

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Reforma Krajowej Rady Sądownictwa jest teraz najpilniejszym tematem. W Ministerstwie Sprawiedliwości regularnie zbiera się zespół ds. przywracania praworządności. Ostatnio spotkał się 16 stycznia, kolejny termin wyznaczony jest w przyszłym tygodniu. Są to cotygodniowe spotkania z sędziami, które mają doprowadzić, aby projekt znalazł poparcie środowiska. Nie wszystkie propozycje spotkały się z aprobatą sędziów.

19.01.2024