Kary umowne również dla zamawiającego

Samorząd terytorialny

Fakt, że zamawiający jest gospodarzem postępowania i autorem specyfikacji istotnych warunkw zamwienia nie oznacza, że postanowienia umowy załączonej do specyfikacji mogą być korzystne jedynie dla...

20.09.2010

Związki gmin nie mogą promować produktów lokalnych

Samorząd terytorialny

Promocja produktu lokalnego nie jest rwnoznaczna z promocją gminy, zatem nie należy do zadań gminy. W konsekwencji niedopuszczalne jest tworzenie związkw międzygminnych mających na celu promocję...

17.09.2010

Od kogo można pobrać opłatę planistyczną?

Samorząd terytorialny

Pożyczkobiorca, ktry w celu zabezpieczenia udzielonej mu pożyczki zbył prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, nie jest zobowiązany do zapłaty renty planistycznej tak orzekł sąd administracyjny.

08.09.2010

Inwestycje celu publicznego z zakresu energetyki

Samorząd terytorialny

Nie każda inwestycja z zakresu energetyki jest celem publicznym. Od zakwalifikowania inwestycji jako realizacji celu publicznego zależy tryb postępowania związany z ustaleniem jej lokalizacji. Błędna...

31.08.2010

Rada nie nagrodzi wójta

Samorząd terytorialny

Rada gminy nie ma możliwości przyznania nagrody wjtowi. Wojewoda uznał taką uchwałę za nieważną.

23.08.2010

Dni i godziny otwierania i zamykania placówek handlowych

Samorząd terytorialny

W ramach określenia dni i godzin otwierania i zamykania placwek handlu detalicznego niedopuszczalne jest nałożenie obowiązku umieszczenia informacji o dniach i godzinach otwarcia placwki oraz...

10.08.2010

Weksle wystawia wójt

Samorząd terytorialny

Regionalna izba obrachunkowa zakwestionowała uchwałę rady gminy podjętą w sprawie wystawienia weksla in blanco. Kompetencje w tej sprawie należą bowiem do wjta gminy.

02.08.2010

Opłata za VAT-25 nie jest obciążeniem podatkowym

Samorząd terytorialny

Opłata skarbowa pobrana w związku z wydaniem zaświadczenia VAT-25 nie stanowi obciążenia podatkowego w rozumieniu art. 90 TWE. Takie stanowisko wyraził NSA w wyroku z 22 czerwca 2010 r., II FSK...

27.07.2010

Kara za usunięcie uszkodzonego drzewa bez zezwolenia

Samorząd terytorialny

Na usunięcie drzew lub krzeww wymagane jest zezwolenie. Usunięcie drzewa bez zezwolenia zagrożone jest administracyjną karą pieniężną, nawet jeżeli drzewo było uszkodzone i stanowiło zagrożenie.

25.06.2010