Planowany zakup udziałów w nieruchomościach poza ramami i przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej, nie może przesądzać o tym, że w przedmiotowej sprawie wnoszenie stopniowo aportem do kilku spółek komandytowo-akcyjnych poszczególnych udziałów w nieruchomościach nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Istotne znaczenie będą miały bowiem okoliczności towarzyszące nabyciu tych nieruchomości.

Nabycie udziałów w nieruchomościach z zamiarem wnoszenia ich stopniowo do kilku spółek komandytowo-akcyjnych w zamian za akcje nie oznacza, że podatnik nabędzie ww. udziały w nieruchomościach do majątku prywatnego. Przez termin „zamiar” należy pojmować nie wolę wewnętrzną ale wolę dającą się określić na podstawie obiektywnych możliwych do stwierdzenia okoliczności. Przy ustalaniu zamiaru nie można poprzestawać tylko na oświadczeniach zainteresowanej osoby.

W momencie nabycia przedmiotowych udziałów w nieruchomościach podatnikowi nie będzie przyświecał cel wykorzystania tych udziałów w nieruchomościach na potrzeby własne. Przykładem takiego wykorzystania nieruchomości mogłoby być np. wybudowanie domu dla zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Podatnik, podejmując czynności polegające na wnoszeniu stopniowo aportem do spółek komandytowo-akcyjnych poszczególnych udziałów w nieruchomościach, będzie rozporządzał swoim majątkiem osobistym w celu osiągnięcia zysku. W takiej sytuacji dostawa ta będzie kwalifikowała tę czynność jako działalność gospodarczą podejmowaną w celach zarobkowych.

Skoro podatnik planowany zakup udziałów w nieruchomościach przeznaczonych pod zabudowę ma zamiar, po dokonaniu transakcji zakupu, wnosić stopniowo jako aport do kilku spółek komandytowo-akcyjnych w zamian za akcje w tychże spółkach, wówczas w tym zakresie będzie działał jako podatnik podatku od towarów i usług dokonujący dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT. Zatem wniesienie przez niego wkładu niepieniężnego w postaci poszczególnych udziałów w nieruchomościach do spółek komandytowo-akcyjnych będzie za każdym razem podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na mocy art. 5 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 7 maja 2012 r., IPTPP2/443-91/12-6/KW.