WSA: to rada gminy decyduje o przeznaczeniu nieruchomości

Samorząd terytorialny

Prawo własności nie jest prawem absolutnym. Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy należy do zadań własnych gminy. Organ uchwałodawczy samorządu gminnego posiada...

04.01.2016

SO: wspólnota mieszkaniowa to podmiot lokalnej demokracji

Budownictwo

Wspólnota mieszkaniowa stanowi swego rodzaju podmiot demokracji lokalnej, którego decyzje podejmowane są w trybie unormowanym w ustawie o własności lokali i najczęściej zapadają większością głosów....

04.01.2016

WSA: dowóz niepełnosprawnych uczniów jest darmowy

Obowiązkiem gminy jest pokrycie kosztów przejazdu niepełnosprawnego ucznia i jego opiekuna do szkoły i z powrotem na zasadach ustalonych w umowie zawartej z rodzicami lub opiekunami ucznia -...

04.01.2016

Wywłaszczony ma 5 lat na kupno lokalu bez PCC

W przypadku gdy podatnik nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, jako były właściciel nieruchomości wywłaszczonej, któremu przyznano odszkodowanie, a nie przyznano nieruchomości...

30.12.2015