Zamawiający w przetargu postawił warunek wykazania się przez wykonawcę określonym doświadczeniem. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę powołał się na doświadczenie innego podmiotu, jednak zaznaczył, że zamówienie zrealizuje samodzielnie. Po wezwaniu do złożenia wyjaśnień, wykonawca wskazał jednak, iż w ofercie omyłkowo zaznaczono kwestię samodzielnego wykonywania zamówienia.

Po zaakceptowaniu wyjaśnień przez zamawiającego, inny wykonawca wniósł odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Izba w wyroku z 4.09.2017 r., KIO 1755/17 wskazała, że możliwe byłoby wezwanie wykonawcy do złożenia wyjasnień, ale na etapie badania ofert, a nie po wyborze najkorzystniejszej z nich. W takiej bowiem sytuacji nie można dopuścić do znacznej zmiany treści oferty.

W aktualnym stanie prawnym niemożliwe jest powoływanie się na doświadczenie podmiotu trzeciego bez jednoczesnej realizacji przedmiotu zamówienia przez tę firmę. Powołanie się na zasoby i jednoczesne wskazanie samodzielnego wykonywania przedmiotu zamówienia jest niezgodne z prawem.

Źródło: Gazeta Prawna

Dowiedz się więcej z książki
Prawo zamówień publicznych. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł