Ustalenie wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 200 zł, upamiętniających 160. rocznicę śmierci Romualda Traugutta.

ZARZĄDZENIE Nr 17/2024
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 3 lipca 2024 r.
w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 200 zł, upamiętniających 160. rocznicę śmierci Romualda Traugutta

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2022 r. poz. 2025) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Ustala się:
1)
wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, określone w załączniku nr 1 do zarządzenia,
2)
wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 200 zł, określone w załączniku nr 2 do zarządzenia - upamiętniających 160. rocznicę śmierci Romualda Traugutta.
§  2. 
Monety, o których mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 23 lipca 2024 r.
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna 10 zł
Wzór Cechy graficzne i wizerunek* Strona przednia (awers):

pośrodku postać kobiety trzymającej w dłoni gałązki dębu i głogu będąca alegorią wolności; z jej prawej strony wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w; poniżej orła oznaczenie roku emisji: 2024. U dołu, z lewej strony, częściowo na tle postaci, tarcza herbowa z czasów powstania styczniowego z wizerunkami Orła, Pogoni i Michała Archanioła, tarczę wieńczy zamknięta korona. Powyżej, z lewej strony tarczy, napisy: 10 / ZŁ oraz wzdłuż brzegu, od lewej strony ku górze, półkolem: RZECZPOSPOLITA POLSKA

wzór
Strona odwrotna (rewers):

centralnie popiersie Romualda Traugutta, z prawej strony fragment wypowiedzi Romualda Traugutta pochodzący ze śledztwa przeprowadzonego przez Rosjan w 1864 r. o treści: "BĘDĄC / PRZEKONANYM, / ŻE NIEZALEŻNOŚĆ / JEST KONIECZNYM / WARUNKIEM / PRAWDZIWEGO / SZCZĘŚCIA / KAŻDEGO NARODU, / ZAWSZE JEJ PRAGNĄŁEM / DLA SWOJEJ OJCZYZNY", napis zakończony kropką; u góry i u dołu dwie wyodrębnione płaszczyzny. Wzdłuż brzegu, od lewej strony ku górze, w otoku napis: 160. ROCZNICA ŚMIERCI ROMUALDA TRAUGUTTA

wzór
Brzeg (bok) gładki
Średnica (w milimetrach) 32,00
Techniki dodatkowe matowanie laserowe, wysoki relief
Próba Ag 999/1000
Masa (w gramach) 31,10
Wielkość emisji (w sztukach) do 10 000
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna 200 zł
Wzór Cechy graficzne i wizerunek* Strona przednia (awers):

centralnie wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w. W otoku, półkolem napisy, od lewej strony ku górze: RZECZPOSPOLITA POLSKA 2024, u dołu: 200 ZŁ

wzór
Strona odwrotna (rewers):

z lewej strony portret Romualda Traugutta, z prawej strony, wzdłuż brzegu, od dołu ku górze, półkolem napis: 160. ROCZNICA ŚMIERCI ROMUALDA TRAUGUTTA

wzór
Brzeg (bok) gładki
Średnica (w milimetrach) 27,00
Próba Au 900/1000
Masa (w gramach) 15,50
Wielkość emisji (w sztukach) do 1200
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.

Zmiany w prawie

Renta wdowia będzie dużo kosztować

Współmałżonek zmarłej osoby będzie mógł pobierać równocześnie rentę rodzinną i inne świadczenie emerytalno-rentowe w wybranym przez siebie wariancie – tzw. rentę wdowią. Nie będzie już musiał, jak obecnie, decydować się na wybór tylko jednego świadczenia. Nowe przepisy miałyby wejść w życie od początku 2025 roku. Koszt wprowadzenia renty wdowiej dla państwa wyniesie tylko na początku ok. 4 mld zł rocznie.

Beata Dązbłaż 23.07.2024
Przedłużenie ważności rozporządzenia o warunkach zabudowy z podpisem prezydenta

Podczas ostatniego posiedzenia Senat nie wniósł poprawek do noweli ustawy o dostępności wydłużającej o dwa lata ważność rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ma ono wygasnąć 20 września br. Brak rozporządzenia sparaliżowałby realizację inwestycji. W piątek prezydent podpisał ustawę.

Renata Krupa-Dąbrowska 19.07.2024
Nieczytelna preskrypcja? Farmaceuta sam zadecyduje o dawkowaniu leku

Jeśli na recepcie w ogóle nie wypisano dawkowania leku albo jest ono niemożliwe do rozczytania, farmaceuta sam będzie mógł zadecydować, jaka dawka będzie odpowiednia dla pacjenta. Będzie mógł wydać też pacjentowi maksymalnie cztery opakowania leku, a nie jak do tej pory dwa. Te zasady nie będą jednak dotyczyły leków zawierających substancje psychotropowe lub środki odurzające.

Inga Stawicka 19.07.2024
Nowe podstawy programowe dla kilku zawodów szkolnictwa branżowego

Od września zmienią się podstawy programowe kształcenia w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych oraz technik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających i technik weterynarii. Określona też została podstawa programowa kształcenia w nowym zawodzie technik elektromobilności.

Agnieszka Matłacz 08.07.2024
Kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe rosną od lipca po raz drugi w tym roku

41 mln 281 tys. 920 złotych może od lipca wynieść maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Najniższa grzywna za wykroczenie wynosi natomiast 430 złotych. Wzrost kar ma związek z podwyższeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia. Od lipca 2024 roku wynosi ono 4300 złotych.

Krzysztof Koślicki 01.07.2024
Przepisy o głosowaniu korespondencyjnym bez poprawek Senatu

W środę Senat nie zgłosił poprawek do noweli kodeksu wyborczego, która umożliwia głosowanie korespondencyjne wszystkim obywatelom zarówno w kraju, jak i za granicą. 54 senatorów było za, a 30 przeciw. Ustawa trafi teraz do prezydenta. Poprzedniego dnia takie rozwiązanie rekomendowały jednomyślnie senackie komisje Praw Człowieka i Praworządności, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Ustawodawcza.

Grażyna J. Leśniak 26.06.2024