Ustanowienie rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027".

UCHWAŁA Nr 61
RADY MINISTRÓW
z dnia 19 czerwca 2024 r.
w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027"

Na podstawie art. 187 ust. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2024 r. poz. 177, 742, 743 i 858) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. 
Ustanawia się rządowy program "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027", zwany dalej "Programem", stanowiący załącznik do uchwały.
§  2. 
1. 
Wykonawcami Programu są minister właściwy do spraw rodziny oraz właściwi miejscowo wojewodowie, a beneficjentami powiaty, zgodnie z zakresem wskazanym w Programie.
2. 
Program jest realizowany od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2027 r.
§  3. 
1. 
Program jest finansowany ze środków Funduszu Pracy.
2. 
Łączna kwota środków przeznaczona na realizację Programu w całym okresie jego realizacji wynosi 157 500 000 zł.
§  4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Rządowy program "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027"

SPIS TREŚCI

WSTĘP

I. Podstawa prawna Programu

II. Cel Programu

III. Adresaci Programu

IV. Finansowanie Programu i zasady przyznania dofinansowania wynagrodzeń

V. Warunki dofinansowania w ramach Programu

VI. Zasady i tryb przyznawania dofinansowania

VII. Wykonawcy i beneficjenci Programu oraz ich działania

WSTĘP

Zapewnienie dzieciom opieki i optymalnych warunków do rozwoju jest jednym z najważniejszych zadań społecznych. Zawodowe rodziny zastępcze i prowadzący rodzinne domy dziecka odgrywają w tym procesie kluczową rolę, otaczając troską i miłością dzieci, które nie mogą przebywać w rodzinie biologicznej. Ich praca wymaga ogromnego zaangażowania, cierpliwości i serca, a także wysokich kompetencji i umiejętności pedagogicznych.

Rząd, doceniając wagę ich misji, wprowadza program "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027". Program adresowany jest do osób pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej i prowadzących rodzinny dom dziecka.

I. 

Podstawa prawna Programu

Podstawą prawną rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 20242027", zwanego dalej "Programem", jest art. 187 ust. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2024 r. poz. 177, 742, 743 i 858).

II. 

Cel Programu

Celem Programu jest pomoc w realizacji zadań własnych powiatu z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej przez dofinansowanie wynagrodzeń przysługujących rodzinom zastępczym zawodowym i prowadzącym rodzinne domy dziecka.

Dofinansowanie jest realizowane w formie dodatku do wynagrodzenia.

III. 

Adresaci Programu

Program jest adresowany do osób pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej i prowadzących rodzinny dom dziecka.

IV. 

Finansowanie Programu i zasady przyznania dofinansowania wynagrodzeń

Program jest finansowany ze środków Funduszu Pracy ujętych w planie finansowym Funduszu Pracy.

1. Łączna kwota środków przeznaczona na realizację Programu w całym okresie jego realizacji wynosi 157 500 000 zł., z tego w roku 2024 - 22 500 000 zł, w roku 2025 - 45 000 000 zł, w roku 2026 - 45 000 000 zł, w roku 2027 - 45 000 000 zł.

2. Dofinansowanie wynagrodzeń oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń w zakresie dofinansowania zadań własnych będzie udzielane zgodnie z art. 197 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

3. Przekazanie środków Funduszu Pracy nastąpi na podstawie zapotrzebowania powiatu składanego do właściwego wojewody na każdy rok realizacji Programu.

4. Przyznane środki nie mogą pomniejszać dotychczas pobieranego wynagrodzenia, ani zastąpić innych przyznanych dodatków.

5. Środki z Programu przeznacza się w całości na zwiększenie wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka oraz pokrycie kosztów składek od tych dodatków.

6. Dodatek do wynagrodzenia będzie wypłacany osobom pełniącym funkcję rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzącym rodzinny dom dziecka w okresie od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2027 r.

V. 

Warunki dofinansowania w ramach Programu

1. W ramach Programu przewiduje się dofinansowanie do wynagrodzenia w wysokości 1000 zł brutto w okresie od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2027 r.

2. Dodatek do wynagrodzenia otrzymują osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzące rodzinny dom dziecka.

3. Dofinansowanie do wynagrodzenia przysługuje za okres zatrudnienia, za który przysługuje wynagrodzenie (z wyjątkiem okresów czasowej niezdolności do pracy).

4. Dodatek do wynagrodzenia wypłaca się proporcjonalnie do okresu zatrudnienia, o którym mowa w ust. 3.

5. Przyznane środki nie mogą pomniejszać dotychczas pobieranego wynagrodzenia, ani zastąpić innych przyznanych dodatków przez pracodawcę.

6. Dofinansowanie otrzymane w ramach Programu nie stanowi podstawy naliczania świadczeń, odszkodowań i innych wypłat wynikających z odrębnych przepisów, w tym dodatkowego wynagrodzenia rocznego i nagród rocznych.

7. Dofinansowanie może stanowić 100% kosztów zwiększenia wynagrodzenia rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzących rodzinny dom dziecka wraz z kosztami składek.

VI. 

Zasady i tryb przyznawania dofinansowania

1. Powiat ma obowiązek złożyć zapotrzebowanie na realizację Programu do właściwego wojewody według wzoru przesłanego przez właściwego wojewodę.

2. Wojewoda przekaże do ministra właściwego do spraw rodziny zbiorcze zapotrzebowanie na realizację Programu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Programu.

3. Powiat składa oświadczenie właściwemu wojewodzie o przyjęciu dofinansowania.

4. Wojewoda przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rodziny zbiorczą informację o środkach w ujęciu klasyfikacji budżetowej.

5. Wojewoda przekazuje powiatowi środki na realizację Programu, a po zakończeniu Programu rozlicza powiat z przekazanych środków.

6. W przypadku rezygnacji z udziału w Programie powiat będący beneficjentem Programu jest obowiązany do złożenia niezwłocznie do właściwego wojewody rezygnacji.

7. Na rozstrzygnięcie w sprawie udzielenia dofinansowania nie przysługuje odwołanie.

8. Z realizacji Programu powiat składa wojewodzie informację końcową z realizacji Programu, zgodnie z terminami wskazanymi w części VII, według wzoru ustalonego przez wojewodę.

9. Wojewoda składa ministrowi właściwemu do spraw rodziny zbiorczą informację końcową z realizacji Programu, zgodnie z terminami wskazanymi w części VII, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Programu.

VII. 

Wykonawcy i beneficjenci Programu oraz ich działania

VII. 1. Szczebel centralny - minister właściwy do spraw rodziny

1. Weryfikacja i podział kwoty zaplanowanej na dofinansowanie do wynagrodzeń w ramach środków z Funduszu Pracy, w oparciu o zapotrzebowanie przekazane przez właściwego wojewodę na każdy rok realizacji Programu.

2. Wskazanie wojewodzie kwoty, w ramach dokonanego podziału środków na dany rok realizacji Programu, o którą może wnioskować w ramach Programu 1 .

3. Sporządzenie przez ministra właściwego do spraw rodziny informacji z realizacji Programu w terminie:

1) do dnia 31 marca 2025 r. - sprawozdanie za 2024 r.;

2) do dnia 31 marca 2026 r. - sprawozdanie za 2025 r.;

3) do dnia 31 marca 2027 r. - sprawozdanie za 2026 r.;

4) do dnia 31 marca 2028 r. - sprawozdanie za 2027 r.

VII. 2. Szczebel wojewódzki - wojewoda

1. Udzielanie informacji powiatom o zasadach Programu.

2. Ocena złożonego przez powiaty zapotrzebowania na środki finansowe, na każdy rok realizacji Programu.

3. Składanie do ministra właściwego do spraw rodziny zapotrzebowania na środki finansowe na realizację Programu, na każdy rok realizacji Programu.

4. Przekazanie do ministra właściwego do spraw rodziny informacji końcowej z realizacji Programu na terenie danego województwa w terminie:

1) do dnia 14 lutego 2025 r. - sprawozdanie za 2024 r.;

2) do dnia 14 lutego 2026 r. - sprawozdanie za 2025 r.;

3) do dnia 14 lutego 2027 r. - sprawozdanie za 2026 r.;

4) do dnia 14 lutego 2028 r. - sprawozdanie za 2027 r.

5. Kontrola i nadzór nad realizacją Programu przez jednostki samorządu terytorialnego.

VII. 3. Szczebel lokalny - powiat

1. Składanie do wojewodów zapotrzebowania na środki z budżetu państwa na realizację Programu, na każdy rok realizacji Programu.

2. Realizacja zadań zgodnie z Programem.

3. Przekazanie właściwemu miejscowo wojewodzie informacji końcowej z realizacji Programu w terminie:

1) do dnia 31 stycznia 2025 r. - sprawozdanie za 2024 r.;

2) do dnia 31 stycznia 2026 r. - sprawozdanie za 2025 r.;

3) do dnia 31 stycznia 2027 r. - sprawozdanie za 2026 r.;

4) do dnia 31 stycznia 2028 r. - sprawozdanie za 2027 r.

Załącznik Nr  1

Zbiorcze zapotrzebowanie1) na realizację programu "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027"

Lp. Nazwa powiatu którego dotyczy zapotrzebowanie Dane do obliczenia dofinansowania
Liczba rodzin zastępczych zawodowych objętych dofinansowaniem Liczba prowadzących rodzinne domy dziecka objętych dofinansowaniem Kwota zapotrzebowania na dodatki
1 2 3 4 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
RAZEM dla województwa
1) Zapotrzebowanie składa właściwy wojewoda odrębnie dla każdego roku.

Załącznik Nr  2

Informacja końcowa1) wojewody z realizacji programu "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027"

1 Wysokość środków ogółem wskazanych na realizację Programu przez wojewodów nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w części IV w ust. 1 Programu.

Zmiany w prawie

Przedłużenie ważności rozporządzenia o warunkach zabudowy z podpisem prezydenta

Podczas ostatniego posiedzenia Senat nie wniósł poprawek do noweli ustawy o dostępności wydłużającej o dwa lata ważność rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ma ono wygasnąć 20 września br. Brak rozporządzenia sparaliżowałby realizację inwestycji. W piątek prezydent podpisał ustawę.

Renata Krupa-Dąbrowska 19.07.2024
Nieczytelna preskrypcja? Farmaceuta sam zadecyduje o dawkowaniu leku

Jeśli na recepcie w ogóle nie wypisano dawkowania leku albo jest ono niemożliwe do rozczytania, farmaceuta sam będzie mógł zadecydować, jaka dawka będzie odpowiednia dla pacjenta. Będzie mógł wydać też pacjentowi maksymalnie cztery opakowania leku, a nie jak do tej pory dwa. Te zasady nie będą jednak dotyczyły leków zawierających substancje psychotropowe lub środki odurzające.

Inga Stawicka 19.07.2024
Renta wdowia będzie dużo kosztować

Współmałżonek zmarłej osoby będzie mógł pobierać równocześnie rentę rodzinną i inne świadczenie emerytalno-rentowe w wybranym przez siebie wariancie – tzw. rentę wdowią. Nie będzie już musiał, jak obecnie, decydować się na wybór tylko jednego świadczenia. Nowe przepisy miałyby wejść w życie od początku 2025 roku. Koszt wprowadzenia renty wdowiej dla państwa wyniesie tylko na początku 8-10 mld zł rocznie.

Beata Dązbłaż 18.07.2024
Nowe podstawy programowe dla kilku zawodów szkolnictwa branżowego

Od września zmienią się podstawy programowe kształcenia w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych oraz technik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających i technik weterynarii. Określona też została podstawa programowa kształcenia w nowym zawodzie technik elektromobilności.

Agnieszka Matłacz 08.07.2024
Kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe rosną od lipca po raz drugi w tym roku

41 mln 281 tys. 920 złotych może od lipca wynieść maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Najniższa grzywna za wykroczenie wynosi natomiast 430 złotych. Wzrost kar ma związek z podwyższeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia. Od lipca 2024 roku wynosi ono 4300 złotych.

Krzysztof Koślicki 01.07.2024
Przepisy o głosowaniu korespondencyjnym bez poprawek Senatu

W środę Senat nie zgłosił poprawek do noweli kodeksu wyborczego, która umożliwia głosowanie korespondencyjne wszystkim obywatelom zarówno w kraju, jak i za granicą. 54 senatorów było za, a 30 przeciw. Ustawa trafi teraz do prezydenta. Poprzedniego dnia takie rozwiązanie rekomendowały jednomyślnie senackie komisje Praw Człowieka i Praworządności, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Ustawodawcza.

Grażyna J. Leśniak 26.06.2024