Rządowy program "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027".

UCHWAŁA Nr 63
RADY MINISTRÓW
z dnia 19 czerwca 2024 r.
w sprawie rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"

Na podstawie art. 187b ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2024 r. poz. 177, 742, 743 i 858) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. 
Ustanawia się rządowy program "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027", zwany dalej "Programem", stanowiący załącznik do uchwały.
§  2. 
1. 
Wykonawcami Programu są minister właściwy do spraw rodziny oraz właściwi miejscowo wojewodowie, a beneficjentami jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z zakresem wskazanym w Programie.
2. 
Program jest realizowany od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2027 r.
§  3. 
1. 
Program jest finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa.
2. 
Łączna kwota środków przeznaczona na realizację Programu w całym okresie jego realizacji wynosi 1 161 300 000 zł.
§  4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK

Rządowy program "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"

SPIS TREŚCI

WSTĘP

I. Podstawa prawna Programu

II. Cel Programu

III. Adresaci Programu

IV. Finansowanie Programu i zasady przyznania dofinansowania wynagrodzeń ...

V. Warunki dofinansowania w ramach Programu

VI. Zasady i tryb przyznawania dofinansowania

VII. Wykonawcy i beneficjenci Programu oraz ich działania

WSTĘP

Rząd docenia ogromną odpowiedzialność i zaangażowanie pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Ich codzienna praca wiąże się z wieloma wyzwaniami i wymaga poświęcenia. Zdając sobie sprawę z wagi ich roli, rząd podejmuje działania mające na celu podniesienie rangi zawodu i poprawę warunków pracy tych osób.

Z uwagi na konieczność zagwarantowania adekwatności wynagrodzeń do wagi zadań realizowanych przez pracowników wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zatrudnionych przez jednostki organizacyjne gmin, powiatów, województw oraz przez podmioty niepubliczne, realizujące zadania na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, ogłasza się program "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027".

I. 

Podstawa prawna programu

Podstawą prawną rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027", zwanego dalej "Programem", jest art. 187b ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2024 r. poz. 177, 742, 743 i 858), zgodnie z którym Rada Ministrów może przyjąć rządowy program dofinansowania wynagrodzeń oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników określonych w tym programie, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub na ich zlecenie (na podstawie art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

II. 

Cel Programu

Celem Programu jest dofinansowanie wynagrodzeń pracowników wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, zatrudnionych na podstawie stosunku pracy przez jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiatu lub województwa) lub przez podmioty wykonujące zadania publiczne na ich zlecenie.

Dofinansowanie jest realizowane w formie dodatku.

III. 

Adresaci Programu

Program jest adresowany do pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zatrudnionych przez jednostki organizacyjne gmin, powiatów,

3 województw oraz do pracowników zatrudnionych przez podmioty niepubliczne, które zgodnie z art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej realizują ww. zadania na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, tj. do:

- asystentów rodziny,

- koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,

- pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych,

- osób zatrudnionych do pomocy w rodzinach zastępczych zawodowych,

- osób zatrudnionych do pomocy w rodzinnych domach dziecka,

- pracowników regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych,

- pracowników interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych,

- pracowników placówek wsparcia dziennego,

- pracowników ośrodków adopcyjnych.

Pracownikiem jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zgodnie z Programem jest osoba zatrudniona na umowę o pracę, która bezpośrednio realizuje działania określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej lub która wykonuje działania o charakterze obsługowym, administracyjnym, służące zapewnieniu odpowiednich warunków do realizacji działań określonych w tej ustawie przez wskazane wyżej placówki i ośrodki.

IV. 

Finansowanie Programu i zasady przyznania dofinansowania wynagrodzeń

Program jest finansowany z budżetu państwa.

1. Łączna kwota środków przeznaczona na realizację Programu w całym okresie jego realizacji wynosi 1 161 300 000 zł, z tego w roku 2024 - 165 900 000 zł, w roku 2025 - 331 800 000 zł, w roku 2026 - 331 800 000 zł, w roku 2027 - 331 800 000 zł.

2. Dofinansowanie wynagrodzeń oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń w zakresie dofinansowania zadań własnych będzie udzielane zgodnie z art. 187b ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

3. W zakresie finansowania zadań zleconych przez organy jednostek samorządu terytorialnego będzie miał zastosowanie art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

4. Udzielenie dotacji nastąpi na podstawie zapotrzebowania gminy/powiatu/województwa składanego do właściwego wojewody na każdy rok realizacji Programu.

5. Środki z Programu przeznacza się w całości na zwiększenie wynagrodzeń pracowników oraz pokrycie kosztów składek od tych wynagrodzeń.

6. Dodatek motywacyjny będzie wypłacany pracownikom jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za okres od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. W kolejnych latach realizacji Programu dodatek będzie wypłacany za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku.

V. 

Warunki dofinansowania w ramach Programu

1. W ramach Programu przewiduje się dodatki do wynagrodzenia w wysokości 1000 zł brutto w okresie od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2027 r.

2. Dofinansowanie do wynagrodzenia otrzymują osoby zatrudnione na umowę o pracę, o których mowa w części III Programu.

3. Dofinansowanie otrzymane w ramach Programu nie stanowi podstawy naliczania świadczeń, odszkodowań i innych wypłat wynikających z odrębnych przepisów, w tym dodatkowego wynagrodzenia rocznego i nagród rocznych.

4. W przypadku zatrudnienia w mniejszym lub większym wymiarze czasu pracy dofinansowanie przysługuje w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy.

5. Dofinansowanie do wynagrodzenia przysługuje za okres zatrudnienia, za który przysługuje wynagrodzenie (z wyjątkiem okresów czasowej niezdolności do pracy).

6. Dofinansowanie do wynagrodzenia wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia, o którym mowa w ust. 5.

7. Przyznane środki nie mogą pomniejszać dotychczas pobieranego wynagrodzenia, ani zastąpić innych przyznanych dodatków przez pracodawcę.

8. Dofinansowanie otrzymane w ramach Programu nie stanowi podstawy naliczania świadczeń, odszkodowań i innych wypłat wynikających z odrębnych przepisów, w tym dodatkowego wynagrodzenia rocznego i nagród rocznych.

9. Dofinansowanie może stanowić 100% kosztów zwiększenia wynagrodzenia pracownika wraz z kosztami składek.

VI. 

Zasady i tryb przyznawania dofinansowania

1. Jednostka samorządu terytorialnego ma obowiązek złożyć zapotrzebowanie na realizację Programu do właściwego wojewody według wzoru przesłanego przez właściwego wojewodę. Jednostka samorządu terytorialnego w swoim zapotrzebowaniu uwzględnia pracowników jednostek działających na jej zlecenie, na podstawie art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

2. Wojewoda przekaże do ministra właściwego do spraw rodziny zbiorcze zapotrzebowanie na realizację Programu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Programu.

3. Jednostka samorządu terytorialnego składa właściwemu wojewodzie oświadczenie o przyjęciu dofinansowania.

4. Wojewoda przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rodziny zbiorczą informację o środkach w ujęciu klasyfikacji budżetowej.

5. Wojewoda przekazuje jednostce samorządu terytorialnego środki na realizację Programu, a po zakończeniu Programu rozlicza jednostkę samorządu terytorialnego z przekazanych środków.

6. W przypadku rezygnacji z udziału w Programie jednostka samorządu terytorialnego będąca beneficjentem Programu jest obowiązana do złożenia niezwłocznie do właściwego wojewody rezygnacji.

7. Na rozstrzygnięcie w sprawie udzielenia dofinansowania nie przysługuje odwołanie.

8. Z realizacji Programu jednostka samorządu terytorialnego składa właściwemu wojewodzie informację końcową z realizacji Programu zgodnie z terminami wskazanymi w części VII Programu, według wzoru ustalonego przez wojewodę.

9. Wojewoda składa ministrowi właściwemu do spraw rodziny zbiorczą informację końcową z realizacji Programu zgodnie z terminami wskazanymi w części VII Programu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Programu.

VII. 

Wykonawcy i beneficjenci Programu oraz ich działania

VII. 

1. Szczebel centralny - minister właściwy do spraw rodziny:

1) weryfikacja i podział kwoty zaplanowanej na dodatki motywacyjne w ramach środków z budżetu państwa na podstawie zapotrzebowania przekazanego przez właściwego wojewodę na każdy rok realizacji Programu;

2) wskazanie wojewodzie kwoty, w ramach dokonanego podziału środków na każdy rok realizacji Programu, o którą może wnioskować w ramach Programu 1 ;

3) złożenie wniosku na każdy rok realizacji Programu do ministra właściwego do spraw budżetu państwa w zakresie podziału środków, o których mowa w pkt 2, w podziale na poszczególne województwa z przeznaczeniem

na realizację Programu w danym roku;

4) sporządzenie przez ministra właściwego do spraw rodziny informacji z realizacji Programu w terminie:

a) do dnia 31 marca 2025 r. - sprawozdanie za 2024 r.,

b) do dnia 31 marca 2026 r. - sprawozdanie za 2025 r.,

c) do dnia 31 marca 2027 r. - sprawozdanie za 2026 r.,

d) do dnia 31 marca 2028 r. - sprawozdanie za 2027 r.

VII. 

2. Szczebel wojewódzki - wojewoda:

1) udzielanie informacji jednostkom samorządu terytorialnego o zasadach Programu;

2) ocena złożonego przez jednostki samorządu terytorialnego zapotrzebowania na środki finansowe na dany rok realizacji Programu;

3) składanie do ministra właściwego do spraw rodziny zapotrzebowania na środki finansowe na każdy rok realizacji Programu;

4) złożenie wniosku do ministra właściwego do spraw budżetu państwa o przyznanie środków z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację Programu w danym roku w kwocie wskazanej przez ministra właściwego do spraw rodziny;

5) przekazanie do ministra właściwego do spraw rodziny informacji końcowej z realizacji Programu na terenie danego województwa w terminie:

a) do dnia 14 lutego 2025 r. - sprawozdanie za 2024 r.,

b) do dnia 14 lutego 2026 r. - sprawozdanie za 2025 r.,

c) do dnia 14 lutego 2027 r. - sprawozdanie za 2026 r.,

d) do dnia 14 lutego 2028 r. - sprawozdanie za 2027 r.;

6) kontrola i nadzór nad realizacją Programu przez jednostki samorządu terytorialnego.

VII. 

3. Szczebel lokalny - właściwa jednostka samorządu terytorialnego:

1) składanie do wojewodów zapotrzebowania na środki z budżetu państwa na realizację Programu, na każdy rok realizacji Programu;

2) realizacja zadań zgodnie z Programem;

3) przekazanie właściwemu miejscowo wojewodzie informacji końcowej z realizacji Programu w terminie:

a) do dnia 31 stycznia 2025 r. - sprawozdanie za 2024 r.,

b) do dnia 31 stycznia 2026 r. - sprawozdanie za 2025 r.,

c) do dnia 31 stycznia 2027 r. - sprawozdanie za 2026 r.,

d) do dnia 31 stycznia 2028 r. - sprawozdanie za 2027 r.

Jednostki samorządu terytorialnego w swoich zapotrzebowaniach i informacjach końcowych z realizacji Programu uwzględniają zapotrzebowania oraz informacje końcowe z realizacji Programu jednostek działających na ich zlecenie na podstawie art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Załącznik Nr  1

Zbiorcze zapotrzebowanie 2  na realizację programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"

Lp. Nazwa gminy, powiatu, samorządu województwa, którego dotyczy zapotrzebowanie Kod terytorialny GUS gminy, której dotyczy oferta 3 Dane do obliczenia dofinansowania
Liczba osób objętych dofinansowaniem ogółem Liczba etatów, ogółem Kwota zapotrzebowania na dodatki
WK PK GK typ gminy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
RAZEM dla województwa X X X X X
Zapotrzebowanie składa właściwy wojewoda odrębnie dla każdego roku.

Załącznik Nr  2

Zbiorcza informacja końcowa 1) wojewody z realizacji programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"

Lp. Nazwa gminy, powiatu, samorządu wojewódzkiego, które składały zapotrzebowanie Kod terytorialny gminy, na terenie której jest prowadzona instytucja Czy jednostka samorządu terytorialnego zrezygnowała z przyznanej dotacji? wg podziału dotacji1) wg podpisanych umów wg rozliczenia 2) wg podziału dotacji 1) wg podpisanych umów wg rozliczenia 2) Kwota środków z dotacji podlegająca zwrotowi (bez odsetek; w zł) 3) Nierozliczona kwota dotacji (w zł) 4) Liczba osób, których dotyczy nierozliczona kwota dotacji
WK PK GK typ gminy liczba osób w przeliczeniu na etat kwota dotacji celowej na wynagrodzenia x x
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1); 2); 3); 4) - Informację końcową należy złożyć odrębnie za każdy rok budżetowy.
1 Wysokość środków ogółem wskazanych na realizację Programu przez wojewodów nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w części IV w ust. 1 Programu.
2 Każdą jednostkę samorządu terytorialnego należy wpisać w osobnym wierszu.
3 Kod gminy wg GUS (7 cyfr w formacie 9999999), gdzie: pierwsze dwie to WK (kod województwa), trzecia i czwarta to PK (kod powiatu), piąta i szósta to GK (kod gminy) i siódma to kod rodzaju gminy (1 - miejska, 2 - wiejska, 3 - miejsko-wiejska).

Zmiany w prawie

Przedłużenie ważności rozporządzenia o warunkach zabudowy z podpisem prezydenta

Podczas ostatniego posiedzenia Senat nie wniósł poprawek do noweli ustawy o dostępności wydłużającej o dwa lata ważność rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ma ono wygasnąć 20 września br. Brak rozporządzenia sparaliżowałby realizację inwestycji. W piątek prezydent podpisał ustawę.

Renata Krupa-Dąbrowska 19.07.2024
Nieczytelna preskrypcja? Farmaceuta sam zadecyduje o dawkowaniu leku

Jeśli na recepcie w ogóle nie wypisano dawkowania leku albo jest ono niemożliwe do rozczytania, farmaceuta sam będzie mógł zadecydować, jaka dawka będzie odpowiednia dla pacjenta. Będzie mógł wydać też pacjentowi maksymalnie cztery opakowania leku, a nie jak do tej pory dwa. Te zasady nie będą jednak dotyczyły leków zawierających substancje psychotropowe lub środki odurzające.

Inga Stawicka 19.07.2024
Renta wdowia będzie dużo kosztować

Współmałżonek zmarłej osoby będzie mógł pobierać równocześnie rentę rodzinną i inne świadczenie emerytalno-rentowe w wybranym przez siebie wariancie – tzw. rentę wdowią. Nie będzie już musiał, jak obecnie, decydować się na wybór tylko jednego świadczenia. Nowe przepisy miałyby wejść w życie od początku 2025 roku. Koszt wprowadzenia renty wdowiej dla państwa wyniesie tylko na początku 8-10 mld zł rocznie.

Beata Dązbłaż 18.07.2024
Nowe podstawy programowe dla kilku zawodów szkolnictwa branżowego

Od września zmienią się podstawy programowe kształcenia w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych oraz technik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających i technik weterynarii. Określona też została podstawa programowa kształcenia w nowym zawodzie technik elektromobilności.

Agnieszka Matłacz 08.07.2024
Kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe rosną od lipca po raz drugi w tym roku

41 mln 281 tys. 920 złotych może od lipca wynieść maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Najniższa grzywna za wykroczenie wynosi natomiast 430 złotych. Wzrost kar ma związek z podwyższeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia. Od lipca 2024 roku wynosi ono 4300 złotych.

Krzysztof Koślicki 01.07.2024
Przepisy o głosowaniu korespondencyjnym bez poprawek Senatu

W środę Senat nie zgłosił poprawek do noweli kodeksu wyborczego, która umożliwia głosowanie korespondencyjne wszystkim obywatelom zarówno w kraju, jak i za granicą. 54 senatorów było za, a 30 przeciw. Ustawa trafi teraz do prezydenta. Poprzedniego dnia takie rozwiązanie rekomendowały jednomyślnie senackie komisje Praw Człowieka i Praworządności, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Ustawodawcza.

Grażyna J. Leśniak 26.06.2024