Nadanie statutu Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej.

ZARZĄDZENIE Nr 226
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 29 lipca 2022 r.
w sprawie nadania statutu Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188, z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641 oraz z 2024 r. poz. 834) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. 
Traci moc zarządzenie nr 266 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej (M.P. poz. 1187 oraz z 2021 r. poz. 743).
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT MINISTERSTWA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

§  1. 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, zwane dalej "Ministerstwem", zapewnia obsługę Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, zwanego dalej "Ministrem", właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 2711), do spraw objętych działem administracji rządowej - rozwój regionalny.
§  2. 
W skład Ministerstwa wchodzą Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:
1)
Departament Budżetu;
2)
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego;
3)
Departament Informatyki;
4)
(uchylony);
5)
Departament Kontroli;
5a)
Departament Koordynacji Krajowego Planu Odbudowy;
6)
Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej;
7)
Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego;
8)
Departament Prawny;
9)
Departament Programów Infrastrukturalnych;
10)
Departament Programów Pomocowych;
11)
Departament Programów Ponadregionalnych;
12)
Departament Programów Regionalnych;
13)
Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju;
13a)
Departament Promocji Funduszy Europejskich;
14)
Departament Rozwoju Cyfrowego;
15)
Departament Spraw Europejskich i Współpracy Międzynarodowej;
16)
Departament Strategii;
17)
Departament Współpracy Terytorialnej;
18)
Departament Zgodności Rozliczeń Środków Europejskich;
19)
Biuro Administracyjne;
20)
Biuro Dyrektora Generalnego;
20a)
Biuro Komunikacji;
21)
Biuro Ministra;
22) 1
 (uchylony);
22a)
Biuro Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej;
23)
Biuro Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej;
24)
Biuro Polityki Bezpieczeństwa;
25)
Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
§  3. 
Obsługę zadań Ministra w zakresie działu administracji rządowej - rozwój regionalny zapewniają w szczególności:
1)
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego;
2)
(uchylony);
2a)
Departament Koordynacji Krajowego Planu Odbudowy;
3)
Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej;
4)
Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego;
5)
Departament Programów Infrastrukturalnych;
6)
Departament Programów Pomocowych;
7)
Departament Programów Ponadregionalnych;
8)
Departament Programów Regionalnych;
9)
Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju;
9a)
Departament Promocji Funduszy Europejskich;
10)
Departament Rozwoju Cyfrowego;
11)
Departament Strategii;
12)
Departament Współpracy Terytorialnej;
13)
Departament Zgodności Rozliczeń Środków Europejskich.
§  4. 
Minister sprawuje bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra.
1 Załącznik § 2 pkt 22 uchylony przez § 1 zarządzenia nr 76 z dnia 28 czerwca 2024 r. (M.P.2024.555) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2024 r.

Zmiany w prawie

Przedłużenie ważności rozporządzenia o warunkach zabudowy z podpisem prezydenta

Podczas ostatniego posiedzenia Senat nie wniósł poprawek do noweli ustawy o dostępności wydłużającej o dwa lata ważność rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ma ono wygasnąć 20 września br. Brak rozporządzenia sparaliżowałby realizację inwestycji. W piątek prezydent podpisał ustawę.

Renata Krupa-Dąbrowska 19.07.2024
Nieczytelna preskrypcja? Farmaceuta sam zadecyduje o dawkowaniu leku

Jeśli na recepcie w ogóle nie wypisano dawkowania leku albo jest ono niemożliwe do rozczytania, farmaceuta sam będzie mógł zadecydować, jaka dawka będzie odpowiednia dla pacjenta. Będzie mógł wydać też pacjentowi maksymalnie cztery opakowania leku, a nie jak do tej pory dwa. Te zasady nie będą jednak dotyczyły leków zawierających substancje psychotropowe lub środki odurzające.

Inga Stawicka 19.07.2024
Renta wdowia będzie dużo kosztować

Współmałżonek zmarłej osoby będzie mógł pobierać równocześnie rentę rodzinną i inne świadczenie emerytalno-rentowe w wybranym przez siebie wariancie – tzw. rentę wdowią. Nie będzie już musiał, jak obecnie, decydować się na wybór tylko jednego świadczenia. Nowe przepisy miałyby wejść w życie od początku 2025 roku. Koszt wprowadzenia renty wdowiej dla państwa wyniesie tylko na początku 8-10 mld zł rocznie.

Beata Dązbłaż 18.07.2024
Nowe podstawy programowe dla kilku zawodów szkolnictwa branżowego

Od września zmienią się podstawy programowe kształcenia w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych oraz technik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających i technik weterynarii. Określona też została podstawa programowa kształcenia w nowym zawodzie technik elektromobilności.

Agnieszka Matłacz 08.07.2024
Kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe rosną od lipca po raz drugi w tym roku

41 mln 281 tys. 920 złotych może od lipca wynieść maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Najniższa grzywna za wykroczenie wynosi natomiast 430 złotych. Wzrost kar ma związek z podwyższeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia. Od lipca 2024 roku wynosi ono 4300 złotych.

Krzysztof Koślicki 01.07.2024
Przepisy o głosowaniu korespondencyjnym bez poprawek Senatu

W środę Senat nie zgłosił poprawek do noweli kodeksu wyborczego, która umożliwia głosowanie korespondencyjne wszystkim obywatelom zarówno w kraju, jak i za granicą. 54 senatorów było za, a 30 przeciw. Ustawa trafi teraz do prezydenta. Poprzedniego dnia takie rozwiązanie rekomendowały jednomyślnie senackie komisje Praw Człowieka i Praworządności, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Ustawodawcza.

Grażyna J. Leśniak 26.06.2024