Ustalenie wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 80. rocznicę operacji Armii Krajowej "Ostra Brama".

ZARZĄDZENIE Nr 16/2024
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 11 czerwca 2024 r.
w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 80. rocznicę operacji Armii Krajowej "Ostra Brama"

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2022 r. poz. 2025) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Ustala się wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 80. rocznicę operacji Armii Krajowej "Ostra Brama", określone w załączniku do zarządzenia.
§  2. 
Monetę, o której mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 25 czerwca 2024 r.
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna 10 zł
Wzór Cechy graficzne i wizerunek* Strona przednia (awers):

centralnie, na wyodrębnionej okrągłej płaszczyźnie,

wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w; powyżej orła, wzdłuż krawędzi płaszczyzny, półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA. U dołu Znak Polski Walczącej, po jego lewej i prawej stronie, wzdłuż krawędzi monety, oznaczenie roku emisji: 2024 i napis: 10 ZŁ

wzór
Strona odwrotna (rewers): centralnie, na wyodrębnionej okrągłej płaszczyźnie,

wizerunek orła nawiązujący do orła wojskowego noszonego przez żołnierzy Armii Krajowej, poniżej półkolem napis: "OSTRA BRAMA", będący kryptonimem operacji wojskowej AK w Wilnie w 1944 r. U dołu popiersia dowódców operacji "Ostra Brama", z lewej strony mjr. Macieja Kalenkiewicza, cichociemnego, z prawej strony ppłk. Aleksandra Krzyżanowskiego. Wzdłuż górnego brzegu półkolem napis: 80. ROCZNICA OPERACJI ARMII KRAJOWEJ

wzór
Brzeg (bok) gładki
Średnica (w milimetrach) 32,00
Techniki dodatkowe matowanie laserowe
Próba Ag 999/1000
Masa (w gramach) 14,14
Wielkość emisji (w sztukach) do 10 000
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.

Zmiany w prawie

Przedłużenie ważności rozporządzenia o warunkach zabudowy z podpisem prezydenta

Podczas ostatniego posiedzenia Senat nie wniósł poprawek do noweli ustawy o dostępności wydłużającej o dwa lata ważność rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ma ono wygasnąć 20 września br. Brak rozporządzenia sparaliżowałby realizację inwestycji. W piątek prezydent podpisał ustawę.

Renata Krupa-Dąbrowska 19.07.2024
Nieczytelna preskrypcja? Farmaceuta sam zadecyduje o dawkowaniu leku

Jeśli na recepcie w ogóle nie wypisano dawkowania leku albo jest ono niemożliwe do rozczytania, farmaceuta sam będzie mógł zadecydować, jaka dawka będzie odpowiednia dla pacjenta. Będzie mógł wydać też pacjentowi maksymalnie cztery opakowania leku, a nie jak do tej pory dwa. Te zasady nie będą jednak dotyczyły leków zawierających substancje psychotropowe lub środki odurzające.

Inga Stawicka 19.07.2024
Renta wdowia będzie dużo kosztować

Współmałżonek zmarłej osoby będzie mógł pobierać równocześnie rentę rodzinną i inne świadczenie emerytalno-rentowe w wybranym przez siebie wariancie – tzw. rentę wdowią. Nie będzie już musiał, jak obecnie, decydować się na wybór tylko jednego świadczenia. Nowe przepisy miałyby wejść w życie od początku 2025 roku. Koszt wprowadzenia renty wdowiej dla państwa wyniesie tylko na początku 8-10 mld zł rocznie.

Beata Dązbłaż 18.07.2024
Nowe podstawy programowe dla kilku zawodów szkolnictwa branżowego

Od września zmienią się podstawy programowe kształcenia w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych oraz technik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających i technik weterynarii. Określona też została podstawa programowa kształcenia w nowym zawodzie technik elektromobilności.

Agnieszka Matłacz 08.07.2024
Kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe rosną od lipca po raz drugi w tym roku

41 mln 281 tys. 920 złotych może od lipca wynieść maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Najniższa grzywna za wykroczenie wynosi natomiast 430 złotych. Wzrost kar ma związek z podwyższeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia. Od lipca 2024 roku wynosi ono 4300 złotych.

Krzysztof Koślicki 01.07.2024
Przepisy o głosowaniu korespondencyjnym bez poprawek Senatu

W środę Senat nie zgłosił poprawek do noweli kodeksu wyborczego, która umożliwia głosowanie korespondencyjne wszystkim obywatelom zarówno w kraju, jak i za granicą. 54 senatorów było za, a 30 przeciw. Ustawa trafi teraz do prezydenta. Poprzedniego dnia takie rozwiązanie rekomendowały jednomyślnie senackie komisje Praw Człowieka i Praworządności, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Ustawodawcza.

Grażyna J. Leśniak 26.06.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2024.464

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Ustalenie wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 80. rocznicę operacji Armii Krajowej "Ostra Brama".
Data aktu: 11/06/2024
Data ogłoszenia: 14/06/2024
Data wejścia w życie: 14/06/2024