Międzyresortowy Zespół do spraw Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Polskiej.

ZARZĄDZENIE Nr 62
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 11 czerwca 2024 r.
w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Polskiej

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188, z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641 oraz z 2024 r. poz. 834) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Tworzy się Międzyresortowy Zespół do spraw Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Polskiej, zwany dalej "Zespołem".
2. 
Zespół jest organem pomocniczym Rady Ministrów.
§  2. 
Do zadań Zespołu należy realizacja zadań wynikających z "Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030", stanowiącego załącznik do uchwały nr 122/2011 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą "Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030", zmienionej uchwałą nr 39/2012 Rady Ministrów z dnia 20 marca 2012 r., uchwałą nr 143/2013 Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2013 r., uchwałą nr 143/2014 Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2014 r., uchwałą nr 212/2014 Rady Ministrów z dnia 27 października 2014 r., uchwałą nr 60/2016 Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2016 r., uchwałą nr 141/2017 Rady Ministrów z dnia 15 września 2017 r., uchwałą nr 181/2017 Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2017 r., uchwałą nr 3/2018 Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2018 r., uchwałą nr 116/2019 Rady Ministrów z dnia 1 października 2019 r., uchwałą nr 40/2021 Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 r. oraz uchwałą nr 91/2023 Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2023 r., zwanego dalej "Programem", w tym:
1)
koordynacja spraw związanych z realizacją Programu;
2)
ocena inwestycji początkowej oraz inwestycji początkowej, która zapoczątkowuje nową działalność gospodarczą w rozumieniu odpowiednio art. 2 pkt 49 i 51 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.);
3)
opiniowanie propozycji wsparcia dla inwestycji w ramach Programu;
4)
udzielanie ministrowi właściwemu do spraw gospodarki rekomendacji w sprawie udzielenia wsparcia dla inwestycji w ramach Programu;
5)
opiniowanie wniosków przedsiębiorcy o zmniejszenie zobowiązania wynikającego z umowy o udzielenie pomocy publicznej w formie dotacji celowej, w związku z wystąpieniem siły wyższej, która w sposób znaczący utrudnia lub uniemożliwia mu wykonywanie tego zobowiązania.
§  3. 
1. 
W skład Zespołu wchodzą:
1)
przewodniczący Zespołu - sekretarz stanu lub podsekretarz stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw gospodarki, wyznaczony przez ministra właściwego do spraw gospodarki;
2)
pozostali członkowie Zespołu:
a)
po jednym przedstawicielu, w randze sekretarza stanu lub podsekretarza stanu, wyznaczonym przez ministra właściwego do spraw:
aktywów państwowych,
budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, - energii,
finansów publicznych, - gospodarki morskiej, - gospodarki wodnej,
gospodarki złożami kopalin,
informatyzacji,
klimatu,
łączności,
oświaty i wychowania,
pracy,
rolnictwa,
rozwoju regionalnego,
szkolnictwa wyższego i nauki,
spraw zagranicznych,
środowiska,
transportu,
b)
przedstawiciel Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w randze sekretarza stanu lub podsekretarza stanu przez niego wyznaczony,
c)
przedstawiciel Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
2. 
W przypadku gdy minister kieruje więcej niż jednym działem administracji rządowej wymienionym w ust. 1 pkt 2 lit. a, wyznacza do udziału w pracach Zespołu jednego przedstawiciela.
3. 
Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą być zastępowani w pracach Zespołu przez inne upoważnione przez nich osoby.
4. 
W posiedzeniach Zespołu, na zaproszenie Przewodniczącego, mogą brać udział z głosem doradczym przedstawiciele innych ministrów niż wchodzący w skład Zespołu.
§  4. 
Przewodniczący Zespołu kieruje pracami Zespołu, w szczególności:
1)
zwołuje posiedzenia Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu;
2)
przewodniczy posiedzeniom Zespołu;
3)
ustala terminy i porządek posiedzeń Zespołu, z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Zespołu;
4)
przekazuje członkom Zespołu do zaopiniowania propozycję wsparcia dla inwestycji wraz z proponowaną wysokością wsparcia i uzasadnieniem;
5)
wyznacza, spośród członków Zespołu, osobę zastępującą go na posiedzeniu Zespołu w przypadku swojej nieobecności.
§  5. 
1. 
Przewodniczący Zespołu wyznacza sekretarza Zespołu, którym jest pracownik urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw gospodarki.
2. 
Do zadań sekretarza Zespołu należy obsługa kancelaryjno-biurowa Zespołu, w szczególności:
1)
przygotowywanie posiedzeń Zespołu;
2)
sporządzanie protokołów posiedzeń Zespołu;
3)
prowadzenie dokumentacji dotyczącej prac realizowanych przez Zespół.
3. 
W przypadku nieobecności sekretarza Zespołu jego zadania realizuje pracownik urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw gospodarki, wyznaczony przez przewodniczącego Zespołu.
§  6. 
1. 
Zespół podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał na posiedzeniach.
2. 
Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Zespołu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Zespołu.
3. 
Projekty uchwał mogą być poddane przez przewodniczącego Zespołu pod głosowanie w trybie obiegowym z zastosowaniem środków komunikacji elektronicznej.
§  7. 
Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin podjęty w formie uchwały przez Zespół i zatwierdzony przez przewodniczącego Zespołu.
§  8. 
Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący Zespołu i sekretarz Zespołu. Do protokołu załączana jest lista obecności członków Zespołu.
§  9. 
Organy administracji rządowej oraz jednostki im podległe oraz przez nie nadzorowane, na wniosek przewodniczącego Zespołu, udzielają Zespołowi, w ramach swoich kompetencji, pomocy przy wykonywaniu zadań Zespołu, w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa informacji.
§  10. 
1. 
Przewodniczący Zespołu przedstawia Radzie Ministrów:
1)
roczne sprawozdanie z działalności Zespołu - w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy to sprawozdanie,
2)
końcowe sprawozdanie z działalności Zespołu - w terminie do dnia 30 kwietnia 2031 r.

- zwane dalej "sprawozdaniami".

2. 
Sprawozdania zawierają w szczególności:
1)
wskazanie podstawy prawnej obowiązku złożenia sprawozdania i okresu, którego dotyczy dane sprawozdanie;
2)
wskazanie liczby i terminów posiedzeń Zespołu, które odbyły się w okresie, którego dotyczy dane sprawozdanie;
3)
wnioski i rekomendacje członków Zespołu wynikające z prac Zespołu.
3. 
Do sprawozdań dołącza się kopie uchwał podjętych przez Zespół w okresie, którego dotyczy dane sprawozdanie.
§  11. 
Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.
§  12. 
1. 
Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw gospodarki.
2. 
Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane z budżetu państwa z części 20, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki.
§  13. 
Znosi się Międzyresortowy Zespół do spraw Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Polskiej.
§  14. 
Traci moc zarządzenie nr 38 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Polskiej (M.P. poz. 520).
§  15. 
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Przedłużenie ważności rozporządzenia o warunkach zabudowy z podpisem prezydenta

Podczas ostatniego posiedzenia Senat nie wniósł poprawek do noweli ustawy o dostępności wydłużającej o dwa lata ważność rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ma ono wygasnąć 20 września br. Brak rozporządzenia sparaliżowałby realizację inwestycji. W piątek prezydent podpisał ustawę.

Renata Krupa-Dąbrowska 19.07.2024
Nieczytelna preskrypcja? Farmaceuta sam zadecyduje o dawkowaniu leku

Jeśli na recepcie w ogóle nie wypisano dawkowania leku albo jest ono niemożliwe do rozczytania, farmaceuta sam będzie mógł zadecydować, jaka dawka będzie odpowiednia dla pacjenta. Będzie mógł wydać też pacjentowi maksymalnie cztery opakowania leku, a nie jak do tej pory dwa. Te zasady nie będą jednak dotyczyły leków zawierających substancje psychotropowe lub środki odurzające.

Inga Stawicka 19.07.2024
Renta wdowia będzie dużo kosztować

Współmałżonek zmarłej osoby będzie mógł pobierać równocześnie rentę rodzinną i inne świadczenie emerytalno-rentowe w wybranym przez siebie wariancie – tzw. rentę wdowią. Nie będzie już musiał, jak obecnie, decydować się na wybór tylko jednego świadczenia. Nowe przepisy miałyby wejść w życie od początku 2025 roku. Koszt wprowadzenia renty wdowiej dla państwa wyniesie tylko na początku 8-10 mld zł rocznie.

Beata Dązbłaż 18.07.2024
Nowe podstawy programowe dla kilku zawodów szkolnictwa branżowego

Od września zmienią się podstawy programowe kształcenia w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych oraz technik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających i technik weterynarii. Określona też została podstawa programowa kształcenia w nowym zawodzie technik elektromobilności.

Agnieszka Matłacz 08.07.2024
Kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe rosną od lipca po raz drugi w tym roku

41 mln 281 tys. 920 złotych może od lipca wynieść maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Najniższa grzywna za wykroczenie wynosi natomiast 430 złotych. Wzrost kar ma związek z podwyższeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia. Od lipca 2024 roku wynosi ono 4300 złotych.

Krzysztof Koślicki 01.07.2024
Przepisy o głosowaniu korespondencyjnym bez poprawek Senatu

W środę Senat nie zgłosił poprawek do noweli kodeksu wyborczego, która umożliwia głosowanie korespondencyjne wszystkim obywatelom zarówno w kraju, jak i za granicą. 54 senatorów było za, a 30 przeciw. Ustawa trafi teraz do prezydenta. Poprzedniego dnia takie rozwiązanie rekomendowały jednomyślnie senackie komisje Praw Człowieka i Praworządności, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Ustawodawcza.

Grażyna J. Leśniak 26.06.2024