Umowa o komunikacji lotniczej między oraz poza ich odnośne terytoria. Warszawa.1976.05.19.

UMOWA
między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Tajlandii o komunikacji lotniczej między oraz poza ich odnośne terytoria
podpisana w Warszawie dnia 19 maja 1976 r.

Przekład

Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rząd Królestwa Tajlandii będące stronami Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, otwartej do podpisu w Chicago dnia siódmego grudnia 1944 roku,

pragnąc zawrzeć umowę w celu ustanowienia, komunikacji lotniczej między oraz poza ich odnośne terytoria,

uzgodniły co następuje:

Artykuł  1.
1. 
W rozumieniu niniejszej Umowy, o ile jej postanowienia nie stanowią inaczej:
a)
określenie "konwencja" oznacza Konwencję o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, otwartą do podpisu w Chicago dnia siódmego grudnia 194-4 roku i obejmuje każdy załącznik przyjęty zgodnie z artykułem 90 tej Konwencji oraz każdą zmianę załączników lub Konwencji przyjętą zgodnie z jej artykułem 90 lub 94, jeżeli załączniki te i zmiany zostały przyjęte przez obydwie Umawiające się Strony;
b)
określenie "władze lotnicze" oznacza w przypadku Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Ministra Komunikacji albo każdą osobę lub organ uprawniony do wykonywania w zakresie lotnictwa cywilnego wszelkich funkcji należących do wymienionego Ministra lub podobnych funkcji a w przypadku Królestwa Tajlandii, Ministra Komunikacji albo każdą inną osobę lub organ uprawniony do wykonywania w zakresie lotnictwa cywilnego wszelkich funkcji należących do tego Ministra lub podobnych funkcji;
c)
określenie "wyznaczone przedsiębiorstwo" oznacza przedsiębiorstwo lotnicze, które zostało wyznaczone przez jedną z Umawiających się Stron w drodze pisemnego zawiadomienia drugiej Umawiającej się Strony zgodnie z artykułem 3 niniejszej Umowy do eksploatacji linii lotniczych na trasach określonych w takim zawiadomieniu;
d)
określenie "terytorium" w odniesieniu do państwa oznacza obszary lądowe i przyległe do nich wody terytorialne pozostające pod suwerennością tego państwa;
e)
określenienia "linia lotnicza", "międzynarodowa linia lotnicza", "przedsiębiorstwo lotnicze", "lądowanie w celach niehandlowych" posiadają znaczenie określone odpowiednio w artykule 96 Konwencji, oraz
f)
określenie "określone trasy" oznacza określone trasy zawarte w załączniku do niniejszej Umowy lub określone ze zmianami dokonanymi zgodnie z postanowieniami artykułu 12 niniejszej Umowy.
2. 
Załącznik stanowi integralną część niniejszej Umowy i wszelkie powołanie się na Umowę obejmuje powołanie się na Załącznik , o ile nie przewidziano inaczej.
Artykuł  2.
1. 
Każda z Umawiających się Stron przyznaje drugiej Umawiającej się Stronie prawa określone w niniejszej Umowie w celu ustanowienia linii lotniczych na trasach określonych w Załączniku, zwanych dalej "uzgodnionymi liniami" lub "określonymi trasami".
2. 
Z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Umowy, przedsiębiorstwa lotnicze wyznaczone przez każdą Umawiającą się Stronę będą korzystać przy eksploatacji uzgodnionej linii na określonej trasie z następujących praw:
a)
przelotu bez lądowania ponad terytorium drugiej Umawiającej się Strony,
b)
lądowania na wspomnianym terytorium w celach niehandlowych, oraz
c)
lądowania na wspomnianym terytorium w punktach określonych dla tej trasy w Załączniku do niniejszej Umowy w celu pozostawiania lub zabierania w ruchu międzynarodowym pasażerów, towarów i poczty przywożonych z lub przeznaczonych do innych określonych w ten sposób punktów.
3. 
Ustęp 2 niniejszego artykułu nie będzie uważany za przyznający przedsiębiorstwom lotniczym jednej Umawiającej się Strony prawa zabierania z terytorium drugiej Umawiającej się Strony pasażerów, towarów lub poczty, przewożonych w celach zarobkowych i przeznaczonych do innego punktu na terytorium tej drugiej Umawiającej się Strony.
Artykuł  3.
1. 
Każda Umawiająca się Strona będzie miała prawo wyznaczyć w drodze pisemnego zawiadomienia drugiej Umawiającej się Strony przedsiębiorstwo lotnicze w celu eksploatacji uzgodnionych linii na określonych trasach.
2. 
Po otrzymaniu takiego wyznaczenia, druga Umawiająca się Strona, z zastrzeżeniem postanowień ustępów 3 i 4 niniejszego artykułu, udzieli bez zwłoki wyznaczonemu przedsiębiorstwu lotniczemu lub przedsiębiorstwom lotniczym odpowiednich zezwoleń eksploatacyjnych.
3. 
Władze lotnicze jednej z Umawiających się Stron mogą żądać od przedsiębiorstwa wyznaczonego przez drugą Umawiającą się Stronę udowodnienia, że jest ono w stanie spełnić wymagania, przewidziane w ustawach i przepisach normalnie i rozsądnie stosowanych zgodnie z postanowieniami Konwencji w odniesieniu do eksploatacji międzynarodowych handlowych linii lotniczych,
4. 
Każda Umawiająca się Strona będzie miała prawo odmówić uznania wyznaczenia przedsiębiorstwa lotniczego albo wstrzymać lub cofnąć przyznanie przedsiębiorstwu lotniczemu praw określonych w ustępie 2 artykułu 2 niniejszej Umowy lub nałożyć takie warunki, jakie może uznać za konieczne przy wykonywaniu tych praw przez przedsiębiorstwo lotnicze w każdym przypadku, gdy nie uzyska dowodu, że przeważająca część własności i rzeczywista kontrola tego przedsiębiorstwa należy do Umawiającej się Strony, która wyznaczyła przedsiębiorstwo lotnicze albo do osób posiadających przynależność państwową tej Umawiającej się Strony.
5. 
Wyznaczone i uprawnione w ten sposób przedsiębiorstwo lotnicze może rozpocząć eksploatację uzgodnionych linii w każdym czasie po wypełnieniu postanowień ustępów 1 i 2 niniejszego artykułu, pod warunkiem, że linia nie będzie eksploatowana dopóki nie wejdzie w życie taryfa ustalona zgodnie z postanowieniami artykułu 8 niniejszej Umowy obowiązująca w stosunku do tej linii.
6. 
Każda Umawiająca się Strona zastrzega sobie prawo zawieszenia lub cofnięcia praw wykonywanych przez przedsiębiorstwo lotnicze, określonych w ustępie 2 artykułu 2 niniejszej Umowy, lub nałożenia takich warunków, jakie może uważać za konieczne przy wykonywaniu tych praw przez przedsiębiorstwo lotnicze w każdym przypadku, gdy przedsiębiorstwo to nie zastosuje się do ustaw lub przepisów Umawiającej się Strony przyznającej te prawa albo nie będzie eksploatować linii zgodnie z warunkami ustalonymi w niniejszej Umowie pod warunkiem, że prawo to będzie wykonane dopiero po przeprowadzeniu konsultacji z drugą Umawiającą się Stroną, chyba że niezwłoczne zawieszenie lub nałożenie warunków będzie niezbędne w celu zapobieżenia dalszym naruszeniom ustaw lub przepisów.
Artykuł  4.

Świadectwo zdatności do lotu, świadectwa uzdolnienia i licencje wydane lub poświadczone przez jedną Umawiającą się Stronę i pozostające nadal w mocy, będą uznane za ważne przez drugą Umawiającą się Stronę w celu eksploatacji tras i linii przewidzianych w niniejszej Umowie pod warunkiem, że wymogi, zgodnie z którymi takie świadectwa lub licencje zostały wydane lub poświadczone, są równe lub wyższe od wymogów minimalnych, które mogą być ustanowione zgodnie z konwencją o międzynarodowym lotnictwie cywilnym.

Artykuł  5.
1. 
Ustawy i przepisy każdej Umawiającej się Strony regulujące wejście, przebywanie i wyjście z jej terytorium statków powietrznych używanych w żegludze międzynarodowej oraz eksploatację i żeglugę statków powietrznych w czasie, gdy znajdują się w granicach jej terytorium, będą miały zastosowanie do statków powietrznych wyznaczonego przedsiębiorstwa drugiej Umawiającej się Strony.
2. 
Ustawy i przepisy każdej Umawiającej się Strony, regulujące wejście, przebywanie i wyjście z jej terytorium pasażerów, załóg, poczty i towarów przewożonych na pokładzie statków powietrznych, w szczególności te, które dotyczą paszportów, kontroli celnej i sanitarnej, będą miały zastosowanie do pasażerów, załóg, poczty i towarów zabieranych na pokładów statków powietrznych wyznaczonego przedsiębiorstwa drugiej Umawiającej się Strony.
Artykuł  6.
1. 
Statki powietrzne używane w służbie międzynarodowej przez wyznaczone przedsiębiorstwo którejkolwiek Umawiającej się Strony jak również ich normalne wyposażenie, zapasy materiałów pędnych i smarów oraz zapasy pokładowe łącznie z artykułami żywnościowymi, napojami i tytoniem, znajdujące się na pokładzie statku powietrznego będą zwolnione od opłat celnych, kosztów inspekcyjnych i innych opłat i należności przy wwozie na terytorium drugiej Umawiającej się Strony pod warunkiem, że ten statek powietrzny będzie wywieziony a takie wyposażenie i zapasy pozostaną na pokładzie danego statku powietrznego do czasu ich wywozu.
2. 
Materiały pędne, smary, części zamienne, normalne wyposażenie i zapasy pokładowe, wwiezione na terytorium jednej Umawiającej się Strony albo wzięte na pokład statku powietrznego na tym terytorium przez lub na rzecz drugiej Umawiającej się Strony lub wyznaczonego przez nią przedsiębiorstwa i przeznaczone wyłącznie do zużycia przez lub na statku powietrznym tego przedsiębiorstwa, będą następująco traktowane przez pierwszą Umawiającą się Stronę w zakresie opłat celnych, kosztów inspekcyjnych i innych podobnych krajowych lub lokalnych opłat i należności:
a)
materiały pędne i smary pozostające na pokładzie statku powietrznego do czasu odlotu z ostatniego portu lotniczego na wymienionym terytorium będą podlegały zwolnieniu,
b)
materiały pędne i smary nie wymienione pod literą a/ oraz części zamienne, normalne wyposażenie i zapasy pokładowe będą traktowane nie mniej korzystnie niż traktowanie, które zostało zastosowane w stosunku do podobnych zapasów wwiezionych na dane terytorium lub wziętych na pokład statku powietrznego na tym terytorium i przeznaczonych wyłącznie do zużycia przez lub na statku powietrznym krajowego przedsiębiorstwa lotniczego pierwszej Umawiającej się Strony lub najbardziej uprzywilejowanego obcego przedsiębiorstwa lotniczego eksploatującego międzynarodowe linie lotnicze.
3. 
Jeśli ustawy tub przepisy wewnętrzne którejkolwiek Umawiającej się Strony tego wymagają, przedmioty wymienione w ustępach 1 i 2 niniejszego artykułu będą poddane kontroli celnej tej Umawiającej się Strony.
4. 
Normalne wyposażenie znajdujące się na pokładzie statku powietrznego używanego przez wyznaczone przedsiębiorstwo którejkolwiek Umawiającej się Strony może być wyładowane na terytorium drugiej Umawiającej się Strony tylko za zgodą władz celnych tego terytorium. W takim przypadku może być ono poddane nadzorowi tych władz aż do czasu jego wywozu lub zadysponowania nim w inny sposób za zgodą tych władz.
5. 
Pasażerowie w tranzycie bezpośrednim przez terytorium którejkolwiek Umawiającej się Strony będą poddani jedynie bardzo uproszczonej kontroli. Bagaż i towary w tranzycie bezpośrednim będą zwolnione od opłat celnych i innych podobnych należności.
Artykuł  7.
1. 
Wyznaczone przedsiębiorstwa każdej Umawiającej się Strony będą miały słuszną i jednakową możliwość wykonywania przewozów na uzgodnionych liniach, rozpoczynających się na terytorium jednej Umawiającej się Strony i kończących się na terytorium drugiej Umawiającej się Strony lub w kierunku odwrotnym oraz będą uważały, że przewozy do i z punktów na trasie rozpoczynające się lub kończące na terytorium drugiej Umawiającej się Strony mają charakter uzupełniający. Wyznaczone przedsiębiorstwo lotnicze każdej Umawiającej się Strony, przy zapewnianiu zdolności przewozowej przy przewozach z terytorium drugiej Umawiającej się Strony do punktów na określonych trasach lub w kierunku odwrotnym będzie uwzględniało zasadnicze interesy wyznaczonego przedsiębiorstwa drugiej Umawiającej się Strony w zakresie takich przewozów, aby nie oddziaływać niewłaściwie na interesy tego ostatniego przedsiębiorstwa lotniczego.
2. 
Uzgodnione linie eksploatowane przez wyznaczone przedsiębiorstwo każdej Umawiającej się Strony będą ściśle dostosowane do publicznego zapotrzebowania na przewóz na określonych trasach a ich głównym celem będzie zapewnianie zdolności przewozowej odpowiadającej zapotrzebowaniu w zakresie przewozów pasażerów, towarów i poczty, zabieranych lub pozostawianych na terytorium Umawiającej się Strony, która wyznaczyła to przedsiębiorstwo.
3. 
Zapewnienie przewozu pasażerów, towarów i poczty zabieranych na terytorium drugiej Umawiającej się Strony i pozostawianych w punktach w krajach trzecich na określonych trasach lub w kierunku odwrotnym będzie następowało zgodnie z ogólnymi zasadami według których zdolność przewozowa powinna pozostawać w związku z:
a)
zapotrzebowaniem na przewóz rozpoczynający się lub kończący na terytorium Umawiającej się Strony, która wyznaczyła przedsiębiorstwo lotnicze,
b)
zapotrzebowaniem na przewóz na obszarze, przez który przechodzi linia lotnicza, po uwzględnieniu innych usług przewozowych ustanowionych przez przedsiębiorstwa lotnicze Państw danego obszaru; oraz
c)
wymogami ekonomicznymi tranzytowych linii lotniczych.
4. 
Zdolność przewozowa, która będzie oferowana na początku eksploatacji, zostanie uzgodniona między obydwiema Umawiającymi się Stronami przed inauguracją uzgodnionych linii. Następnie zdolność ta będzie omawiana od czasu do czasu przez władze lotnicze Umawiających się Stron a każda uzgodniona zmiana zdolności przewozowej będzie potwierdzona w drodze wymiany not.
5. 
Z możliwie najdłuższym możliwym praktycznie wyprzedzeniem, nie później jednak niż trzydzieści dni przed początkiem eksploatacji uzgodnionej linii lub jej jakiejkolwiek zmiany, albo w ciągu trzydziestu dni po otrzymaniu żądania władz lotniczych, wyznaczone przedsiębiorstwo jednej Umawiającej się Strony przedstawi władzom lotniczym drugiej Umawiającej się Strony informacje dotyczące charakteru linii, rozkładów lotów, typów statków powietrznych łącznie z danymi dotyczącymi oferowanej zdolności przewozowej dla każdej z określonych tras, jak również wszelkie dalsze informacje, które mogą być wymagane w celu udowodnienia władzom lotniczym tej drugiej Umawiającej się Strony, że wymogi niniejszej Umowy są należycie wypełniane.
Artykuł  8.

Wyznaczone przedsiębiorstwa obu Umawiających się Stron będą miały słuszną i jednakową możliwość eksploatacji uzgodnionych linii na ich odpowiednich trasach.

1. 
Wyznaczone przedsiębiorstwa obu Umawiających się Stron będą korzystały z takich samych istniejących ułatwień w zakresie sprzedaży dokumentów lotniczych zgodnie z przepisami dewizowymi każdej Umawiającej się Strony. Każda Umawiająca się Strona zapewni wyznaczonemu przedsiębiorstwu drugiej Umawiającej się Strony prawo wolnego transferu nadwyżek wpływów nad wydatkami uzyskanymi przez to przedsiębiorstwo na terytorium pierwszej Umawiającej się Strony w związku z przewozem pasażerów, poczty i towarów. Taki transfer będzie dokonywany według oficjalnego kursu wymiany, w przypadku istnienia takiego kursu, a w innych przypadkach, według kursu, zgodnie z którym wpływy te zostały uzyskane.
2. 
Wyznaczone przedsiębiorstwo każdej Umawiającej się Strony będzie miało prawo na terytorium drugiej Umawiającej się Strony utworzyć i utrzymywać przedstawicielstwa z własnym personelem jak również mianować generalnego agenta sprzedaży i agenta obsługi naziemnej.

Wszystkie ułatwienia i prawa wymienione w niniejszym artykule będą przyznawane lub wykorzystywane przez wyznaczone przedsiębiorstwa każdej Umawiającej się Strony na zasadzie wzajemności.

Artykuł  9.
1. 
Taryfy na każdą uzgodnioną linię będą ustalane w rozsądnej wysokości, z należytym uwzględnieniem wszystkich elementów oceny, łącznie z kosztem eksploatacji, słusznym zyskiem, charakterystyką linii /takich jak standardy szybkości i komfortu/ oraz taryf innych przedsiębiorstw lotniczych dotyczących jakiegokolwiek odcinka określonej trasy. Taryfy te będą ustalane zgodnie z następującymi postanowieniami niniejszego artykułu.
2. 
Taryfy, o których mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu, łącznie ze związanymi z nimi stawkami prowizji agencyjnej, w miarę możliwości, będą uzgadniane w odniesieniu do każdej określonej trasy przez zainteresowane wyznaczone przedsiębiorstwa, a porozumienie takie, w miarę możliwości, będzie dostosowane do takich decyzji, które stosowane są zgodnie z procedurą konferencji przewozowych Międzynarodowego Zrzeszenia Transportu Lotniczego. Taryfy uzgodnione w ten sposób będą przedkładane do zatwierdzenia władzom lotniczym obu Umawiających się Stron.
3. 
Jeżeli wyznaczone przedsiębiorstwa nie mogą osiągnąć porozumienia co do którejkolwiek z tych taryf, lub jeżeli z jakiegokolwiek innego powodu taryfa nie może być uzgodniona zgodnie z postanowieniami ustępu 2 niniejszego artykułu, władze lotnicze Umawiających się Stron będą starały się ustalić taryfę w drodze wzajemnego porozumienia.
4. 
Jeżeli władze lotnicze nie mogą osiągnąć porozumienia co do zatwierdzenia jakiejkolwiek taryfy przedłożonej im zgodnie z ustępem 2 niniejszego artykułu, lub przy ustalaniu jakiejkolwiek taryfy zgodnie z ustępem 3 niniejszego artykułu, spór będzie rozstrzygany zgodnie z postanowieniami artykułu 12 niniejszej Umowy.
5. 
Żadna taryfa nie wejdzie w życie, jeżeli nie zostanie zaakceptowana przez władze lotnicze którejkolwiek Umawiającej się Strony, z zastrzeżeniem postanowień ustępu 3 artykułu 12 niniejszej Umowy.
6. 
Taryfy ustalone zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu obowiązują od czasu ustalenia nowych taryf zgodnie z postanowieniami tego artykułu.
Artykuł  10.

Władze lotnicze każdej Umawiającej się Strony dostarczą władzom lotniczym drugiej Umawiającej się Strony, na ich żądanie, okresowe lub inne dane statystyczne, które mogą być rozsądnie wymagane w celu dokonania przeglądu zdolności przewozowej oferowanej na uzgodnionych liniach przez wyznaczone przedsiębiorstwo pierwszej Umawiającej się Strony. Dane te, w miarę możliwości, powinny zawierać informacje potrzebne dla ustalenia wielkości przewozów wykonanych przez dane przedsiębiorstwo lotnicze na uzgodnionych liniach.

Artykuł  11.

Władze lotnicze Umawiających się Stron będą od czasu do czasu konsultowały się w celu zapewnienia ścisłej współpracy we wszystkich sprawach mających wpływ na wykonanie niniejszej Umowy.

Artykuł  12.
1. 
Jakikolwiek spór dotyczący interpretacji lub stosowania niniejszej Umowy będzie rozstrzygany w pierwszej kolejności w drodze bezpośrednich rokowań między właściwymi władzami lotniczymi, W razie nieosiągnięcia porozumienia w drodze rokowań, spór będzie rozstrzygany między Umawiającymi się Stronami.
2. 
Jeżeli Umawiające się Strony nie osiągną rozstrzygnięcia w drodze rokowań, mogą one uzgodnić przekazanie sporu do decyzji określonej osoby lub organu, albo na propozycję którejkolwiek Umawiającej się Strony spór ten może być przedstawiony do rozstrzygnięcia trybunałowi złożonemu z trzech arbitrów, z których dwaj są mianowani przez każdą z Umawiających się Stron, a trzeciego wyznaczą dwaj arbitrzy mianowani w ten sposób. Każda z Umawiających się Stron mianuje arbitra w okresie sześćdziesięciu dni od daty otrzymania w drodze dyplomatycznej przez jedną Umawiającą się Stronę od drugiej Umawiającej się Strony zawiadomienia z propozycją arbitrażowego rozstrzygnięcia sporu, trzeci zaś arbiter będzie wyznaczony w okresie następnych trzydziestu dni. Jeżeli którakolwiek z Umawiających się Stron nie mianuje arbitra w ustalonym okresie albo jeżeli trzeci arbiter nie będzie wyznaczony w ustalonym okresie, każda Umawiająca się Strona może zwrócić się do Przewodniczącego Rady Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego o wyznaczenie arbitra lub arbitrów w zależności od potrzeby.

Jeżeli Przewodniczący posiada obywatelstwo jednej z Umawiających się Stron lub, jeżeli z innych powodów nie wykonuje tych funkcji, jego zastępca dokona koniecznych mianowań. Trzeci arbiter będzie obywatelem Państwa trzeciego, który będzie pełnił funkcję przewodniczącego trybunału arbitrażowego,

3. 
Umawiające się Strony zastosują się do każdej decyzji wydanej zgodnie z ustępem 2 niniejszego artykułu.
4. 
Jeżeli i tak długo dopóki jedna z Umawiających się Stron lub wyznaczone przedsiębiorstwo jednej z Umawiających się Stron nie zastosuje się do decyzji podjętej zgodnie z ustępem 2 niniejszego artykułu, druga Umawiająca się Strona może ograniczyć, wstrzymać lub cofnąć jakiekolwiek prawa lub przywileje, które przyznała na podstawie niniejszej Umowy winnej Umawiającej się Stronie lub winnemu przedsiębiorstwu lotniczemu, w zależności od przypadku.
Artykuł  13.

Jeżeli jedna z Umawiających się Stron uważa za pożądane wprowadzenie zmiany jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy, może ona zaproponować konsultacje z drugą Umawiającą się Stroną. Konsultacje takie, które mogą być prowadzone między władzami lotniczymi, rozpoczną się w terminie 60 dni od daty ich zaproponowania. Jakiekolwiek zmiany uzgodnione w ten sposób wejdą w życie po ich zatwierdzeniu w drodze wymiany not dyplomatycznych.

Artykuł  14.

Każda Umawiająca się Strona może w każdym czasie zawiadomić drugą Umawiającą się Stronę o zamiarze wypowiedzenia niniejszej Umowy. Zawiadomienie takie będzie jednocześnie przekazane Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego. W przypadku przekazania takiego zawiadomienia, niniejsza Umowa utraci moc po upływie dwunastu miesięcy od daty otrzymania go przez drugą Umawiającą się Stronę chyba, że zawiadomienie o wypowiedzeniu zostanie cofnięte w drodze porozumienia przed upływem tego okresu. W braku potwierdzenia otrzymania tego zawiadomienia przez drugą Umawiającą się Stronę uważa się, że zawiadomienie zostało otrzymane po upływie czternastu dni od otrzymania go przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.

Artykuł  15.

Niniejsza Umowa podlega zatwierdzeniu zgodnie z procedurą prawną odnośnych krajów i wejdzie w życie w dniu wymiany not dyplomatycznych stwierdzających to zatwierdzenie.

NA DOWÓD CZEGO niżej podpisani, należycie w tym celu upoważnieni przez swoje Rządy, podpisali niniejszą Umowę.

SPORZĄDZONO w Warszawie, dnia 19 maja 1976 roku, w języku angielskim, w dwu egzemplarzach.

ZAŁĄCZNIK

Wykaz tras

CZĘŚĆ  I

Trasy, które będą eksploatowane w obydwu kierunkach przez przedsiębiorstwo lotnicze wyznaczone przez Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej:

Punkt początkowy Punkty pośrednie Punkt w Tajlandii Punkty położone dalej
Warszawa Trzy punkty do wyboru z następujących 13 punktów:

Ateny, Bejrut, Damaszek, Bagdad, Amman, Kuwejt, Bahrajn, Dubai, Teheran, Karaczi, Bombaj, Delhi, Dacca

Bangkok 1. Jeden punkt do wyboru z: Kuala Lumpur Singapur, Hong-Kong

2. Jeden punkt do wyboru z: Manila, Dżakarta

Wyznaczone przedsiębiorstwo Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej może, w którymkolwiek lub we wszystkich lotach, opuścić lądowanie w którymkolwiek z powyższych punktów pod warunkiem, że uzgodnione linie na tej trasie rozpoczynają się w Warszawie.

CZĘŚĆ  II

Trasy, które będą eksploatowane w obydwu kierunkach przez przedsiębiorstwo lotnicze wyznaczone przez Rząd Królestwa Tajlandii:

Punkt początkowy Punkty pośrednie Punkt w Polsce Punkty położone dalej
Bangkok Trzy punkty do wyboru z następujących 13 punktów:

Delhi, Karaczi, Taszkient, Teheran,

Dubai, Dhahran, Kuwejt, Bagdad,

Bejrut, Ateny, Istambuł, Bukareszt, Belgrad

Warszawa 1. Jeden punkt do wyboru z:

Kopenhaga, Frankfurt, Amsterdam.

2. Jeden punkt do wyboru z:

Paryż, Madryt.

Wyznaczone przedsiębiorstwo Królestwa Tajlandii może, w którymkolwiek lub we wszystkich lotach, opuścić lądowanie w którymkolwiek z powyższych punktów pod warunkiem, że uzgodnione linie na tej trasie rozpoczynają się w Bangkoku,

Zmiany w prawie

W Senacie bez poprawek - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 18.06.2021
Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy - wkrótce nowe przepisy

Za niecałe dwa tygodnie zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 18.06.2021
Zmiany w rozliczaniu akcyzy już od 1 lipca

Od lipca obowiązkowe będzie składanie deklaracji na podatek akcyzowy w formie elektronicznej. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą rozliczą akcyzę wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez portal PUESC (www.puesc.gov.pl). Deklaracje papierowe dostępne będą tylko dla osób prywatnych - np. do rozliczenia podatku od zakupu samochodu za granicą.

Krzysztof Koślicki 16.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Zmiany w opłatach za przejazd autostradą z podpisem prezydenta

Wkrótce za przejazd autostradami będzie można płacić za pomocą elektronicznego biletu autostradowego, a także na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu. Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał zmiany przepisów ustawy o autostradach płatnych.

Krzysztof Koślicki 01.06.2021
Prezydent podpisał nowelizację - dwie ustawy o służbie zagranicznej mogą wejść w życie

Prezydent podpisał ustawę, której celem jest przystosowanie służby zagranicznej do nowych ram prawnych jej funkcjonowania oraz doprecyzowanie niektórych zapisów ustawy ze stycznia, a także rozstrzygnięcie potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych oraz uzupełnienie przepisów przejściowych jeszcze przed przewidzianym na połowę czerwca wejściem tej regulacji w życie.

Grażyna J. Leśniak 01.06.2021