Ustanowienie programu wieloletniego "Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czołgi" i zapewnienie warunków jego realizacji.

UCHWAŁA Nr 89
RADY MINISTRÓW
z dnia 9 lipca 2021 r.
w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czołgi" i zapewnienia warunków jego realizacji

Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i 1236) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. 
1. 
Ustanawia się program wieloletni pod nazwą "Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czołgi", zwany dalej "Programem", który jest określony w załączniku do uchwały.
2. 
Wykonawcą Programu jest Minister Obrony Narodowej.
§  2. 
1. 
Celem Programu jest wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czołgi, stosownie do zadań wynikających z systemu obronnego oraz przyjętych zobowiązań sojuszniczych.
2. 
Program będzie realizowany w latach 2021-2026.
3. 
Program obejmuje:
1)
wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czołgi, pakiet logistyczny i szkoleniowy oraz środki bojowe;
2)
szkolenie personelu;
3)
przygotowanie infrastruktury;
4)
sfinansowanie wydatków związanych z wyborem określonego rodzaju czołgu i amunicji.
§  3. 
1. 
Program jest finansowany:
1)
ze środków budżetu państwa, które nie są wliczane do limitu wydatków obronnych na podstawie art. 7 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1221), lub
2)
ze środków Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych, lub
3)
z innych źródeł.
2. 
Wydatki budżetu państwa na realizację Programu obejmują również podatek od towarów i usług, bezpośrednio związany z wyposażeniem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w sprzęt, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 1.
3. 
W latach 2021-2026 wydatki budżetu państwa na realizację Programu nie mogą rocznie przekroczyć 4,8 mld zł. Limit ten obejmuje wydatki określone w ust. 2.
4. 
Środki finansowe alokowane w Programie, niezrealizowane w danym roku budżetowym, zwiększają nakłady na Program w latach następnych.
5. 
Rozpoczęcie realizacji Programu nastąpi w 2021 r., natomiast wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czołgi zakończy się do dnia 31 grudnia 2026 r.
6. 
Program może być realizowany w etapach. Na sfinansowanie realizacji poszczególnych etapów Programu może zostać udzielona zaliczka, stosownie do wysokości wydatków zaplanowanych na dany rok.
§  4. 
1. 
Minister Obrony Narodowej, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw budżetu, w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy, wynikającej z wykonywania Programu, określi szczegółowy plan zadaniowo-finansowy Programu.
2. 
Minister Obrony Narodowej po upływie każdego roku realizacji Programu składa Radzie Ministrów sprawozdanie z jego realizacji.
§  5. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

PROGRAM WIELOLETNI "WYPOSAŻENIE SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W CZOŁGI"

Program wieloletni "Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czołgi" będzie realizowany stosownie do postanowień ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i 1236). Program będzie realizowany w latach 2021-2026. Podstawowym celem Programu jest wzrost potencjału obronnego Rzeczypospolitej Polskiej przez pozyskanie nowoczesnych czołgów podstawowych oraz towarzyszących im wozów wsparcia i zabezpieczenia dla Sił Zbrojnych RP.

I. 

Ogólne przyczyny wprowadzenia programu wieloletniego i cel Programu

Celem Programu jest wzrost potencjału obronnego Rzeczypospolitej Polskiej przez pozyskanie nowoczesnych czołgów podstawowych oraz towarzyszących im wozów wsparcia i zabezpieczenia dla Sił Zbrojnych RP.

Powyższy cel stał się jednym z głównych postulatów Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej (SBN RP), zatwierdzonej 12 maja 2020 r. przez Prezydenta RP. Wskazano tam konieczność "Wzmocnienia zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do odstraszania i obrony przed zagrożeniami bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem podniesienia poziomu mobilności i modernizacji technicznej" (Filar I: Bezpieczeństwo państwa i obywateli, pkt 3).

Jednocześnie należy mieć na uwadze, że SBN RP w swojej diagnozie środowiska bezpieczeństwa Polski podkreśla, że istnieje realne ryzyko wybuchu konfliktu zbrojnego, w który nasz kraj mógłby być zaangażowany.

Również obowiązująca Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) (SOR), przyjęta przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 r., zakłada działanie władz państwowych, mające na celu zapewnienie zdolności państwa do obrony oraz przeciwstawienia się agresji, w tym zdolności odstraszania, oraz modernizację techniczną Sił Zbrojnych RP, przez zwiększanie nasycenia nowoczesnym sprzętem wojskowym (Bezpieczeństwo Narodowe, Kierunki Interwencji, pkt 2 Zwiększenie potencjału Sił Zbrojnych RP).

W świetle obu tych obowiązujących dokumentów strategicznych (SBN RP i SOR) utrzymanie przez Siły Zbrojne RP silnego komponentu broni pancernej, jak i wysiłek dążący do jego wzmocnienia i unowocześnienia, są w pełni uzasadnione i pożądane. Powyższe wpisuje się również w przedsięwzięcia ujęte w "Programie rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2021-2035", który zakłada stały wzrost potencjału wojsk pancernych i zmechanizowanych.

II. 

Założenia programu wieloletniego

Siły Zbrojne RP muszą posiadać odpowiedni poziom zdolności do skutecznego prowadzenia walki i rażenia przeciwnika, a wojska pancerne, w wypadku pełnoskalowego starcia z przeciwnikiem o porównywalnym lub większym potencjale, są w tym nieodzowne.

Program będzie realizowany w latach 2021-2026.

Program obejmuje:

1)
wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czołgi, pakiet logistyczny i szkoleniowy oraz środki bojowe;
2)
szkolenie personelu;
3)
przygotowanie infrastruktury;
4)
sfinansowanie wydatków związanych z wyborem określonego rodzaju czołgu i amunicji.

III. 

Finansowanie Programu

Program jest finansowany ze środków budżetu państwa, które nie są wliczane do limitu wydatków obronnych na podstawie art. 7 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczy-pospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1221), lub ze środków Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych, lub z innych źródeł.

Wydatki budżetu państwa na realizację Programu obejmują również podatek od towarów i usług, bezpośrednio związany z wyposażeniem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w sprzęt, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 1.

W latach 2021-2026 wydatki budżetu państwa na realizację Programu nie mogą rocznie przekroczyć 4,8 mld zł. Limit ten obejmuje wydatki określone w § 3 ust. 2.

Środki finansowe alokowane w Programie, niezrealizowane w danym roku budżetowym, zwiększają nakłady na Program w latach następnych.

Program może być realizowany w etapach. Na sfinansowanie realizacji poszczególnych etapów Programu może zostać udzielona zaliczka, stosownie do wysokości wydatków zaplanowanych na dany rok.

IV. 

System realizacji programu wieloletniego

1.
Rozpoczęcie realizacji Programu nastąpi w 2021 r., natomiast wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czołgi zakończy się do dnia 31 grudnia 2026 r.
2.
Wykonawcą Programu będzie Minister Obrony Narodowej.
3.
Minister Obrony Narodowej, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw budżetu, w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy, wynikającej z wykonywania Programu, określi szczegółowy plan zadaniowo-finansowy Programu.
4.
Minister Obrony Narodowej, w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku realizacji Programu, składa Radzie Ministrów sprawozdanie z jego realizacji za rok poprzedni.

Zmiany w prawie

Nowelizacja ustawy o zadośćuczynieniach za naruszenie więzi rodzinnej już obowiązuje

W niedzielę 19 września weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego, która zakłada, że najbliższej rodzinie osoby trwale poszkodowanej może przysługiwać zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej. Wcześniej problem próbowano nieskutecznie rozwiązać w orzecznictwie Sądu Najwyższego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 19.09.2021
Nowa sieć szpitali dopiero w 2022 roku

W marcu 2021 roku powinny zostać ogłoszone nowe wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci. Powołano już nawet w NFZ specjalny zespół do ustalenia nowych zasad. Z powodu pandemii kwalifikacja zostanie jednak przesunięta, i to już drugi raz. Zgodnie z najnowszą zmianą obecna kwalifikacja ma obowiązywać do 30 czerwca 2022 roku. Znika przepis określający do kiedy nowe wykazy mają być ogłoszone.

Jolanta Ojczyk 17.09.2021
7 proc. PKB na zdrowie i dotacja dla NFZ z budżetu - częściej niż raz w roku

Poziom 6 proc. PKB ma być osiągnięty rok wcześniej, czyli już w 2023 roku. W 2027 roku ma to być już 7 proc. PKB. W piątek Sejm odrzucił wszystkie poprawki Senatu, które podwyższały nakłady. Ponadto minister zdrowia będzie mógł częściej niż raz w roku zasilić budżet NFZ dotacją.

Jolanta Ojczyk 17.09.2021
Wyższa pensja minimalna to wyższe kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe

Niemal 29 milionów złotych w przyszłym roku wyniesie maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Natomiast najniższa grzywna za wykroczenie - 301 złotych. Wzrost wysokości kar nakładanych na podstawie kodeksu karnego skarbowego ma związek z podwyższeniem kwoty minimalnego wynagrodzenia. W przyszłym roku wyniesie ono 3010 złotych.

Krzysztof Koślicki 15.09.2021
Sprzedawcy muszą dokonać rejestracji w systemie Tax Free

Trwa rejestracja podmiotów, które będą chciały sprzedawać w systemie Tax Free po 1 stycznia 2022 roku. W przyszłym roku obsługa dokumentów będzie się odbywała wyłącznie w formie elektronicznej. Resort finansów przypomina o obowiązku rejestracji i wskazuje, że do tej pory w Tax Free zarejestrowało się 350 przedsiębiorców.

Krzysztof Koślicki 14.09.2021
Ustawa obowiązuje - państwo przejmie koszty w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Zwolnienie z kosztów sądowych w elektronicznym postępowaniu upominawczym i w zasadzie przejęcie wydatków związanych z tym postępowaniem przez Skarb Państwa - to zmiana w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, która w czwartek weszła w życie. Nowelizacja jest wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Krzysztof Sobczak 09.09.2021