Włączenie kwalifikacji rynkowej "Lakierowanie w lakierniach przemysłowych - lakiernik przemysłowy" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII 1
z dnia 2 czerwca 2021 r.
w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Lakierowanie w lakierniach przemysłowych - lakiernik przemysłowy" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia informacje o włączeniu kwalifikacji rynkowej "Lakierowanie w lakierniach przemysłowych - lakiernik przemysłowy" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

ZAŁĄCZNIK

INFORMACJE O WŁĄCZENIU KWALIFIKACJI RYNKOWEJ "LAKIEROWANIE W LAKIERNIACH PRZEMYSŁOWYCH - LAKIERNIK PRZEMYSŁOWY" DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

1.
Nazwa kwalifikacji rynkowej
Lakierowanie w lakierniach przemysłowych - lakiernik przemysłowy
2.
Nazwa dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej
Certyfikat
3.
Okres ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej
Certyfikat jest ważny 10 lat. Warunkiem przedłużenia jego ważności jest przedstawienie dowodów potwierdzających minimum 6-letnie wykonywanie prac na stanowisku lakiernika w okresie ważności certyfikatu.
4.
Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisany do kwalifikacji rynkowej
3 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji
5.
Efekty uczenia się wymagane dla kwalifikacji rynkowej
Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się

Osoba posiadająca kwalifikację rynkową "Lakierowanie w lakierniach przemysłowych - lakiernik przemysłowy" jest gotowa do organizowania i przeprowadzenia procesu lakierowania przemysłowego w ramach swojego stanowiska pracy. Ocenia stan powierzchni, która ma zostać lakierowana. Dobiera technologię przygotowania powierzchni do lakierowania. Wykonuje prace przygotowawcze, w tym: szlifuje lub wykonuje obróbkę strumieniowo-ścierną, odtłuszcza, oczyszcza powierzchnię, wykonuje maskowanie powierzchni, które nie będą lakierowane, oraz przygotowuje powierzchnię do dalszych prac lakierniczych. Dobiera technologię lakierowania. Samodzielnie aplikuje materiał lakierniczy. Kontroluje jakość wykonanych czynności, a w razie potrzeby przeprowadza korektę lakierowanych elementów. Podczas prac wykorzystuje wyposażenie lakierni np.: pompy wysoko- i niskociśnieniowe, urządzenia elektrostatyczne, promienniki podczerwieni, kabiny lakiernicze, pistolety lakiernicze, inny sprzęt dodatkowy wykorzystywany w procesie lakierowania przemysłowego. Posługuje się wiedzą z zakresu lakiernictwa. W swojej pracy stosuje zasady samoochrony oraz przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp). Segreguje odpady lakiernicze zgodnie z wymogami ochrony środowiska.

Zestaw 1. Charakteryzowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Omawia zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka - charakteryzuje zagrożenia występujące w lakierni przemysłowej,

- omawia sposoby przeciwdziałania zagrożeniom istniejącym w lakierni przemysłowej,

- omawia zasady zachowania w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, z uwzględnieniem zadań osoby odpowiedzialnej za pracę zespołu.

Omawia zagrożenia pożarowe i sposoby ochrony środowiska - omawia czynniki wpływające na możliwość wystąpienia wybuchu lub pożaru,

- interpretuje informacje o substancjach niebezpiecznych z opakowań oraz kart technicznych i bezpieczeństwa produktów,

- omawia sposób segregowania odpadów lakierniczych ze względu na ich rodzaj.

Zestaw 2. Przygotowanie powierzchni do naniesienia powłok lakierowych
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Omawia proces technologiczny lakierowania przemysłowego - omawia rodzaje technologii lakierowania przemysłowego (np. mokre, proszkowe),

- omawia etapy technologii lakierowania przemysłowego na podstawie ramowego procesu technologicznego.

Omawia normę

PN-EN ISO dotyczącą zabezpieczenia powierzchni przed korozją w zakresie przygotowania powierzchni

- omawia metody przygotowania powierzchni (np. obróbka strumieniowo-ścierna, obróbka mechaniczna ręczna, obróbka chemiczna, termiczne przygotowanie powierzchni, obróbka fizykochemiczna),

- omawia technologię przygotowania podłoża (np. stalowego, kompozytowego, aluminiowego, z tworzywa sztucznego, ze stali nierdzewnej, ze stali ocynkowanej),

- omawia stopnie przygotowania powierzchni stalowych.

Przygotowuje powierzchnię do prac lakierniczych - dobiera i stosuje środki ochrony indywidualnej,

- dobiera metodę przygotowania powierzchni,

- dobiera zmywacze i czyściwa do przygotowania powierzchni w zależności od jej rodzaju,

- dobiera materiał ścierny i urządzenia (np. szlifierskie, dysze) do obróbki strumieniowo-ściernej lub ręcznej,

- odtłuszcza powierzchnię z zanieczyszczeń,

- dobiera materiały maskujące,

- maskuje powierzchnie niepodlegające obróbce,

- szlifuje ręcznie powierzchnię.

Zestaw 3. Przygotowanie i aplikowanie materiałów lakierniczych
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Przygotowuje urządzenia do pracy - dobiera i stosuje środki ochrony indywidualnej,

- odczytuje informacje z karty procesu technologicznego,

- dobiera urządzenia na podstawie odczytanych informacji,

- ustawia parametry urządzenia na podstawie odczytanych informacji.

Przygotowuje materiał lakierniczy do aplikacji - dobiera i stosuje środki ochrony indywidualnej,

- przygotowuje materiały do aplikacji zgodnie z kartą technologiczną produktu,

- wykonuje pomiary lepkości i w razie konieczności dokonuje korekty.

Aplikuje materiał - dobiera i stosuje środki ochrony indywidualnej,

- omawia techniki aplikacji (np. hydrodynamiczne, elektrostatyczne, niskociśnieniowe),

- nanosi materiał lakierniczy,

- kontroluje parametry aplikacji (np. grubość warstw powłoki lakierowej).

Ocenia jakość wykonanej powłoki - omawia parametry odbioru powłoki lakierowej (np. zgodność kolorystyczną, połysk, grubość, strukturę),

- wykonuje wizualną ocenę powierzchni,

- mierzy grubość warstw powłoki lakierowej,

- wypełnia dokumentację jakościową oraz technologiczną wykonanych detali zgodnie z wytycznymi procesu.

6.
Wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację
Metody wykorzystywane podczas weryfikacji efektów uczenia się:

Weryfikacja składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej dopuszcza się metodę testu teoretycznego oraz analizę dowodów i deklaracji. W części praktycznej wykorzystuje się następujące metody:

- obserwację w warunkach symulowanych lub rzeczywistych,

- wywiad swobodny lub ustrukturyzowany (rozmowę z komisją).

W części teoretycznej za pomocą testu teoretycznego sprawdzane są wszystkie efekty uczenia się z zestawu 1. "Charakteryzowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)" oraz zestawu 2. "Przygotowanie powierzchni do naniesienia powłok lakierowych".

W części praktycznej za pomocą metody obserwacji w warunkach symulowanych lub rzeczywistych połączonej z rozmową z komisją sprawdzany jest efekt uczenia się "Przygotowuje powierzchnię do prac lakierniczych" z zestawu 2. "Przygotowanie powierzchni do naniesienia powłok lakierowych" oraz wszystkie efekty uczenia się z zestawu 3. "Przygotowanie i aplikowanie materiałów lakierniczych".

Warunkiem dopuszczenia do części praktycznej jest zdanie części teoretycznej.

Zasoby kadrowe:

Weryfikację efektów uczenia się prowadzi komisja walidacyjna, w której skład wchodzą 3 osoby.

Przewodniczący komisji musi posiadać:

- wykształcenie wyższe z poziomem 7 PRK,

- 5-letnie doświadczenie w nauczaniu i ocenianiu w obszarze lakiernictwa przemysłowego.

Każdy z pozostałych członków komisji musi posiadać:

- wykształcenie minimum z poziomem 4 PRK,

- doświadczenie w lakiernictwie przemysłowym potwierdzone świadectwem pracy lub dyplomem mistrzowskim w zakresie lakiernictwa.

Sposób organizacji walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne:

Instytucja certyfikująca musi zapewnić:

- halę lakierniczą z wydzieloną strefą przygotowawczą z wyposażeniem przeciwpożarowym,

- sprzęt: pistolety lakiernicze, stojaki lakiernicze, promienniki, szlifierki, polerki, odsysacze, pompy hydrodynamiczne wraz z oprzyrządowaniem,

- mierniki grubości powłok lakierowych,

- rozcieńczalnik do mycia urządzeń,

- katalogi techniczne i karty dostawcy systemu lakierniczego,

- wagę elektroniczną do 25 kg z dokładnością odważania 0,1 g,

- pojemniki do segregacji odpadów lakierniczych,

- myjkę pistoletów,

- środki ochrony osobistej,

- elementy do wykonywania powłok lakierowych, w tym powierzchnię płaską, konstrukcję przestrzenną,

- materiały lakiernicze z kartami technicznymi produktów,

- kabinę lakierniczą.

Instytucja prowadząca walidację musi zapewnić bezstronną i niezależną procedurę odwoławczą, w ramach której osoby uczestniczące w procesie walidacji i certyfikacji mają możliwość odwołania się od decyzji kończącej walidację. W przypadku negatywnego wyniku walidacji instytucja prowadząca walidację jest zobowiązana przedstawić uzasadnienie decyzji. Etapy identyfikowania i dokumentowania:

Nie określa się wymagań dotyczących etapu identyfikowania i dokumentowania.

7.
Warunki, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji
Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy w lakiernictwie
8.
Termin dokonywania przeglądu kwalifikacji rynkowej
Nie rzadziej niż raz na 10 lat
1 Minister Rozwoju, Pracy i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. poz. 1718).

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2021.579

Rodzaj: Obwieszczenie
Tytuł: Włączenie kwalifikacji rynkowej "Lakierowanie w lakierniach przemysłowych - lakiernik przemysłowy" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
Data aktu: 02/06/2021
Data ogłoszenia: 22/06/2021
Data wejścia w życie: 22/06/2021